image

20.RM Usnesení 521/04-562/04 (9.9.2004)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 

U s n e s e n í

 

20.  jednání Rady města Ústí nad Labem

konaného dne 9. září 2004

Usnesení  521/04 - 562/04

 

 


 

 

 

521/04

Plnění usnesení RM

 

Rada města po projednání

 

A)   b e r e    n a   v ě d o m í

       1. zprávu o  plnění usnesení RM

 

522/04

Doplňující informace k „Vyúčtování hospodaření města k 30. 6. 2004“ v části  neinvestičních výdajů

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. doplňující informaci k „Vyúčtování hospodaření města k 30.6.2004“ v části

          neinvestičních výdajů

 

523 /04

Žádost dlužníka - p. Klímové o prominutí poplatku z prodlení

 

Rada města po projednání

 

A)  s o u h l a s í

      1.  se vzdáním se práva a prominutím pohledávky - poplatku z prodlení p. Marcele

           Klímové ve výši 40 659,20 Kč za předpokladu, že do 31.10.2004 uhradí Magistrátu

           města Ústí nad Labem poplatek ve výši 14 932,80 Kč

 

 

B)  u k l á d á

      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora

          a) předložit návrh dle bodu A)  tohoto usnesení Zastupitelstvu města ke schválení

                                                                                                             T: 23. 9. 2004 

 

 

524/04

Rozpočtové opatření org.č. 1100 na zabezpečení akce Masarykova ulice - bezpečná ulice, část 7 a 8

 

Rada města po projednání

 

A) s c h v a l u j e

      1. rozpočtové opatření  k zajištění zdrojů pro zabezpečení akce „Masarykova ulice -

          bezpečená ulice“ zapojením dalších příjmů z prodejů majetku nad stávající rozpočet

          takto:

          a) zvýšení příjmové části rozpočtu o částku 3 500 tis. Kč v položce 4131 převody z

              vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti

          b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy org. 011701 o částku

              3 500 tis. Kč na realizaci akce Masarykova ulice - bezpečná ulice takto:

              - na stavbu Masarykova ulice - bezpečná ulice část 7 částka 1 579 tis. Kč

                (kap. 811, org. 011701, § 2212, pol. 6121, UZ 532, sk.č. 5)

              - na stavbu Masarykova ulice - bezpečná ulice část 8 částka 1 921 tis. Kč

                (kap. 811, org. 011701, § 2212, pol. 6121, UZ 533, sk.č. 5)

 

525/04

Rozpočtové opatření org.č. 1100 na zabezpečení akce  - oprava zdi Střekovské nábřeží

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. rozpočtové opatření odboru dopravy, org.č. 1100 ve výši 1 000 tis. Kč takto:

          a) snížení rozpočtu v investiční části výdajového rozpočtu o částku 1 000 tis. Kč z

              investiční akce „Cyklostezka - Střížovický vrch“ (kap. 811, org. 011701, § 2212,

              pol. 6121, UZ 416, sk.č. 5)

          b) zvýšení rozpočtu v investiční části výdajového rozpočtu o částku 1 000 tis. Kč na

              investiční akci „Oprava zdi Mariánského mostu“ (kap. 815, org. 011701, § 2212,

              pol. 6121, UZ ...)

 

526/04

Cenové podmínky placeného stání

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. Cenové podmínky placeného stání motorových vozidel na vymezených místních

          komunikacích na katastrálním území města Ústí nad Labem v předloženém znění

          s účinností od 1. 10. 2004

 

527/04

Rozpočtové opatření odboru MOS - oblast školství org.č. 010511

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. rozpočtové opatření ve výdajové části investičního rozpočtu odboru MOS - oblast

          školství, org. č. 010511 ve výši 47 600,-  Kč takto:

          a) snížení rozpočtu v investiční části o částku 2 600,- Kč z investiční akce MŠ výměna

              oken a sítě (org. 010511, kap. 621, § 3111, pol. 6121, UZ 453)

          b) snížení rozpočtu v investiční části o částku 45 000,- Kč z investiční akce Základní

              škola, Ústí nad Labem, Nová 1432/5 - PD samostatný vchod (org. 010511, kap. 611,

              § 3113, pol. 6121, UZ 460)

          c) zvýšení rozpočtu v investiční části o částku 47 600,- Kč na investiční akci Základní

              škola Ústí nad Labem, Hluboká 150 - PD kuchyně (org. 010511, kap. 611, § 3113,

              pol.6121, UZ 457)

 

528/04

Rozpočtové opatření odboru MOS - oblast školství org.č. 010511

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. rozpočtové opatření odboru MOS - oblast školství, org. č. 010511 ve výši 3 000 tis. Kč

          takto:

          a) zvýšení příjmové části o částku 3 000 tis. Kč zapojením dalších příjmů z prodejů

              majetku nad stávající rozpočet (pol. 4131)

          b) zvýšení rozpočtu v investiční části o částku 700 tis. Kč (kap. 621, org.č. 010511,

              § 3111, pol. 6121, UZ 516) na investiční akci Mateřská škola, Ústí nad Labem,

              Marxova 219/28 - rekonstrukce fasády

          c) zvýšení rozpočtu v investiční části o částku 700 tis. Kč (kap. 621, org.č. 010511,

              § 3111, pol. 6121, UZ 517) na investiční akci Mateřská škola, Ústí nad Labem,

              Vojanova 594/34 - rekonstrukce umýváren

          d) zvýšení rozpočtu v investiční části o částku 590,45 tis. Kč (kap. 621, org.č. 010511,

              § 3111, pol. 6121, UZ 518) na investiční akci Mateřská škola Pastelka, Ústí nad

              Labem, Horní 195 - rekonstrukce teras

          e) zvýšení rozpočtu v investiční části o částku 53,55 tis. Kč (kap. 611, org.č. 010511,

              § 3113, pol. 6121, UZ 455) na investiční akci Mateřská škola, Ústí nad Labem,

              Hlavní 193 - rekonstrukce kuchyně

          f) zvýšení rozpočtu v investiční části o částku 600 tis. Kč (kap. 621, org.č. 010511,

              § 3111, pol. 6121, UZ 519) na investiční akci Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad

              Labem, J. Jabůrkové 601/1 - rekonstrukce suterénu

          g) zvýšení rozpočtu v investiční části o částku 356 tis. Kč (kap. 621, org.č. 010511,

              § 3111, pol. 6121, UZ 520) na investiční akci MŠ Kameňáček, Ústí nad Labem,

              Kamenná 1430/1 - rekonstrukce ústředního topení

 

 

529/04         

Stížnost Mgr.  L. Floriánové (odložený materiál I/41 z 18. RM)

 

Rada města po projednání za přítomnosti ředitelky ZŠ Mgr. Romany Grohové

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. informaci o  stížnosti Mgr. L. Floriánové

 

530/04

Rozpočtové opatření odboru MOS - přesun finančních prostředků v neinvestiční části rozpočtu org.č. 1910

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1.  rozpočtové opatření odboru MOS, org. 1910 ve výši 300 tis. Kč takto:

           a) snížení rozpočtu v neinvestiční části odboru MOS o částku 300 tis. Kč, určeného na 

               opravy a udržování majetku (kap. 961, org. 1910, § 3632, pol. 5171)

           b) zvýšení rozpočtu odboru MOS v neinvestiční části o částku 200 tis. Kč (kap. 732,

               org. 1910, § 1031, pol. 5139) na financování činnosti v lesnictví

           c) zvýšení rozpočtu odboru MOS v neinvestiční části o částku 100 tis. Kč (kap. 732,

               org. 1910, § 1031, pol. 5169) na financování činnosti v lesnictví

 

531/04

Zadávací dokumentace veřejné soutěže o návrh na akci „Návrh na opravy, postupnou obnovu a provozování veřejného a slavnostního osvětlení ve městě Ústí  nad Labem“

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. zadávací dokumentaci veřejné soutěže o návrh na akci „Návrh na opravy, postupnou

          obnovu a provozování veřejného a slavnostního osvětlení ve městě Ústí nad Labem“

 

      2. ustanovení soutěžní poroty v souladu s § 74 zákona č. 40/2004 Sb. a směrnice Rady

          města č. 1/2004, o veřejných zakázkách v tomto složení:

          a) Mgr. Jan Kubata, náměstek primátora

          b) Ing. arch. Zdeněk Šťastný, člen RM

          c) Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

          d) Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc, soudní znalec v oboru elektro

          e) Ing. Petr Pelnář, pracovník Magistrátu Hlavního města Prahy

B)  u k l á d á

      1. Mgr. Petru Gandalovičovi, primátorovi města

          a) v souladu s článkem 5.1. směrnice Rady města č. 1/2004, svolat soutěžní porotu ve

              smyslu bodu A) 2. tohoto usnesení

                                                                                                            T: 30. 9. 2004

    2. Ing. Marcelu Rahmovi, vedoucímu odboru MOS

        a) vyhlásit veřejnou soutěž o návrh dle § 72-75 zákona č. 40/2004 Sb. a souvisejících

             předpisů, ve smyslu bodu A) 1. tohoto usnesení

                                                                                                          T: 27. 9. 2004

C)  k o n s t a t u j e ,   ž e

      1. podrobnosti veřejné soutěže o návrh, ve smyslu bodu A) 1. tohoto usnesení nesmí být

          zveřejněny do 27. 9. 2004

 

 

 

532/04

Záměr vstupu strategického partnera do TSM s.r.o.

 

Rada města po projednání

 

A)  s o u h l a s í

      1. se záměrem zřízení příspěvkové organizace s pracovním názvem Technické služby

      2. záměr vstupu strategického partnera do TSM s.r.o.   

B)  s c h v a l u j e

      1. rámcový harmonogram vstupu strategického partnera do TSM s.r.o. dle přílohy č. 1

          tohoto usnesení

      2. princip rozdělení TSM s.r.o. dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

C)  u k l á d á

      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora

          a) předložit záměr, ve smyslu bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města k

              projednání

                                                                                                                      T: 23. 9. 2004

      2. Ing. Marcelu Rahmovi, vedoucímu OMOS

          a) sestavit návrh rozpočtu na rok 2005 nové příspěvkové organizaci, dle bodu A) 1.

              tohoto usnesení

                                                                                                                    T: 15. 9. 2004       

 

533/04

Úprava usnesení RM č. 99/04

 

Rada města po projednání

 

A)  u p r a v u j e

      1. usnesení RM č. 99/04 v bodě A) následovně

          a) v bodě A) 2. se mění výměra ze 162 m2 na 290 m2

          b) v bodě A) 2. se mění dohodnutá kupná cena z 24 300,- Kč na 43 500,- Kč

 

534/04

Rozpočtové opatření org.č. 1910 veřejné osvětlení v ul. 1. Máje, k.ú. Krásné Březno

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. důvody potřeby dofinancování investiční akce „Veřejné osvětlení v ul. Podmokelská,

          lokalita Nový Svět“

B)  s c h v a l u j e

      1. rozpočtové opatření odboru majetku, organizací a služeb, organizace 1910 ve výši

          128,64 tis. Kč takto:

          a) snížení rozpočtu odboru MOS v neinvestiční části o částku 128,64 tis. Kč

              (kap. 961, org. 1910, § 3632, pol. 5171), schváleného na opravy a udržování

              vybraného majetku města

          b) zvýšení rozpočtu odboru MOS v investiční části o částku 128,64 tis. Kč (kap. 852,

              org. 1910, § 3631, pol.6121, UZ 475) na dofinancování akce “Veřejné osvětlení v 

              ul. Podmokelská, lokalita Nový Svět“

 

535/04

Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu

 

Rada města po projednání

 

A)  s o u h l a s í

      1. s rozdělením prostředků, určených na podporu divácky a mediálně atraktivních sportů

          v celkové výši 800 tis. Kč takto:

          a) Basketbalový klub Ústí nad Labem, a.s. Masarykova 230, Ústí nad Labem

              IČO 250057587                                                                                 400 tis. Kč

          b) SK Volejbal Ústí nad Labem, Klíšská 1322/10, Ústí nad Labem

              IČO 26632217                                                                                   400 tis. Kč

B)  u k l á d á

      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ

          a)  předložit návrh na rozdělení finančních prostředků dle bodu A) tohoto usnesení

               Zastupitelstvu města ke schválení

                                                                                                                   T: 23. 9. 2004

 

536/04

Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic - Průmyslová zóna Severní Předlice - I etapa, III. stavba“ přijaté dotace

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic MmÚ, org.č. 011520 ve výši 7 816 tis.

          Kč takto:

          a) zapojení investiční dotace poskytnuté MMR ve výši 7 816 tis. Kč na stavbu

              “Průmyslová zóna Severní Předlice - I. etapa, III. stavba“  (org. 010330, pol. 4216,

             ÚZ 17720)

          b) zvýšení výdajové části investičního rozpočtu odboru rozvoje a investic MmÚ, org.

              č.  011520  o částku 7 816 tis. Kč u stavby „Průmyslová zóna Severní Předlice

              - I. etapa, III. stavba“ (org. 011520, kap. 214, § 3639, pol. 6121, ÚZ 17720)

 

537/04

Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Sportovně rekreační areál Klíše“ - Návrh

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. Návrh změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Sportovně rekreační areál Klíše“

      2. Zprávu o projednání Návrhu změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Sportovně rekreační

          areál Klíše“ a vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy a připomínek

B)  s o u h l a s í

      1. s Návrhem změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Sportovně rekreační areál Klíše“

      2. s vymezením závazné části změny územního plánu

C)  u k l á d á

      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora

          a) předložit Návrh změny územního plánu „Sportovně rekreační areál Klíše“ a

              vymezení závazné části změny územního plánu Zastupitelstvu města ke schválení

                                                                                                              T: 23. 9. 2004

 

538/04

Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Habrovice - Podhůří, p.p.č. 251/1, k.ú. Habrovice“ - schválení pořízení

 

Rada města po projednání

 

A)  n e s o u h l a s í

      1. s pořízením změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Habrovice - Podhůří, p.p.č. 251/1, k.ú.

          Habrovice“

- 7 -

B)  n e d o p o r u č u j e

      1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

          a) schválit pořízení změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Habrovice - Podhůří, p.p.č. 251/1

              k.ú. Habrovice“

C)  u k l á d á

      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora

          a) předložit návrh na  pořízení změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Habrovice - Podhůří,

               p.p.č. 251/1, k.ú.  Habrovice“ Zastupitelstvu města k rozhodnutí

                                                                                                         T: 23. 9. 2004

 

 

539/04

Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „U Habrovického rybníka“ - návrh zadání

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. zprávu o projednání návrhu Zadání ZÚPnSÚ Ústí nad Labem „U Habrovického

          rybníka“

B)  s o u h l a s í

      1. s návrhem rozhodnutí o podaných podnětech

      2. s návrhem Zadání ZÚPnSÚ Ústí nad Labem „U Habrovického rybníka“

C)  d o p o r u č u j e

      1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

          a) schválit rozhodnutí o podaných podnětech

          b) schválit  Zadání ZÚPnSÚ Ústí nad Labem „U Habrovického rybníka“

D)  u k l á d á

      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora

          a) předložit návrh rozhodnutí o podaných podnětech a návrh  Zadání ZÚPnSÚ Ústí nad 

              Labem „U Habrovického rybníka“ Zastupitelstvu města ke schválení

                                                                                                            T: 23. 9. 2004

 

540/04

Změna územního plánu „Sebuzín - střed“ - Návrh

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. zprávu o projednání návrhu změny územního plánu  „Sebuzín - střed“ a vyhodnocení

          stanovisek dotčených orgánů státní správy a připomínek

      2. návrh OZV, kterou se mění OZV č. 45/1996 o závazných částech územního plánu

          statutárního města Ústí nad Labem

B)  s o u h l a s í

      1. s Návrhem změny územního plánu „Sebuzín - střed“

      2. s návrhem rozhodnutí o námitkách

      3. s vymezením závazných částí změny územního plánu  „Sebuzín - střed“ dle návrhu

          OZV

C)  u k l á d á

      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora

          a) předložit Návrh změny územního plánu „Sebuzín - střed“ a návrh rozhodnutí o

              námitkách Zastupitelstvu města ke schválení a zajistit vydání OZV

                                                                                                            T: 23. 9. 2004

 

541/04

Regulační plán „Krásné Březno - Bažantnice“ - souborné stanovisko

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a    v ě d o m í

      1. souborné stanovisko regulačního plánu „Krásné Březno - Bažantnice“, obsahujícího

          návrh rozhodnutí o podaných námitkách

B)  s o u h l a s í

      1. se souborným stanoviskem regulačního plánu „Krásné Březno - Bažantnice“,

          obsahujícím návrh rozhodnutí o podaných námitkách

C)  d o p o r u č u j e

      1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

          a) schválit souborné stanovisko regulačního plánu „Krásné Březno - Bažantnice“,

              obsahující návrh rozhodnutí o podaných námitkách

D)  u k l á d á

      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora

         a) předložit souborné stanovisko regulačního plánu  „Krásné Březno - Bažantnice“,

             obsahujícího návrh rozhodnutí o podaných námitkách, Zástupitelstvu města ke

             schválení

                                                                                                          T: 23. 9. 2004

 

 

542/04

Změna ÚPnSÚ stí nad Labem - Nový povodňový model na území města Ústí nad Labem“ - souborné stanovisko

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a    v ě d o m í

      1. zprávu o průběhu projednání konceptu ZÚPnSÚ Ústí nad Labem „Nový povodňový

          model na území města Ústí nad Labem“

     2. souborné stanovisko ke konceptu ZÚPnSÚ Ústí nad Labem „Nový povodňový model

         na území města Ústí nad Labem“

B)  u k l á d á

      1. vedoucímu ORI

          a) projednat koncept ZÚPnSÚ Ústí nad Labem „Nový povodňový model na území

              města Ústí nad Labem“s projektovým týmem RM na řešení protipovodňových

- 9 -

              opatření na  pravém a levém břehu řeky Labe a s komisí pro územní plán a rozvoj

              města RM a  informovat o výsledcích jednání Radu města

                                                                                                          T: do 31. 3. 2005

 

                                                          

543/04

„Bukov - Centrum“ - schválení seznamu budoucích nájemníků - VI. část

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. uzavření smluv o smlouvě budoucí nájemní s klienty dle seznamu v příloze tohoto

          usnesení

 

 

544/04

Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic - „Opravy a úpravy objektu Činoherního studia“

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic MmÚ, organizace č. 011520 ve výši

          1 200 000,-- Kč takto:

          a) snížení výdajové části investičního rozpočtu odboru rozvoje a investic MmÚ č. org.

              011520, o částku 1 200 000,-- Kč u stavby „Komunikace Karolíny Světlé“ (kap. 811,

              č.org.011520, § 2212, položka 6121, ÚZ 01_0410)

         b) zvýšení výdajové části investičního rozpočtu odboru rozvoje a investic MmÚ č. org.

             011520, o částku 1 200 000,-- Kč u stavby „Opravy a úpravy objekty Činoherního

             studia“ ( kap. 511, org. 011520, § 3311, položka 6121, ÚZ 01_0447)

 

 

545/04

Bytové družstvo Bukov - jmenování nového člena představenstva

 

Rada města po projednání

 

A)  d o p o r u č u j e

      1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

          a) navrhnout za člena Představenstva Bytového družstva Bukov Mgr. Jana Kubatu,

              náměstka primátora

B)  u k l á d á

      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ

          a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

                                                                                                          T: 23. 9. 2004

 

546/04

Protipovodňová opatření v Ústí nad Labem

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e    n a   v ě d o m í

      1. dosavadní činnost projektového týmu na akci „Protipovodňová opatření“

 

547/04

Zřízení věcných břemen ve prospěch Dopravního podniku města Ústí nad Labem

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. uzavření smlouvy o bezplatném zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 1810/1

          zapsanému jako vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem na listu vlastnictví č. 1

          pro katastrální území a obec Ústí nad Labem u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,

          Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, spočívající v umístění a provozování pevných

          trakčních,  signalizačních nebo zabezpečovacích zařízení, vstupu na pozemek za

          účelem oprav, údržby a provozování dráhy, odstraňování následků nehod nebo

          poškození dráhy a za účelem odstraňování jiných překážek omezujících provozování

          drážní dopravy, a to ve prospěch obchodní společnosti Dopravní podnik města Ústí nad

          Labem, a.s.,  IČ:25013831, se sídlem Revoluční 26, Ústí nad Labem

 

548/04

Odstoupení od smlouvy o poskytnutí investiční dotace ze dne 30. 11. 1999

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. informace uvedené  v důvodové zprávě

B)  s o u h l a s í

      1. s odstoupením Statutárního města Ústí nad Labem od smlouvy o poskytnutí investiční

          dotace ze dne 30. 11. 1999 ve výši 800.000,- Kč uzavřené s Oldřichem Drahoňovským

          (Stavomat), IČ: 11087994, s místem podnikání v Turnově, Hluboká 285, z důvodu

          nesplnění povinností vyplývajících z uvedené smlouvy

C)  u k l á d á

      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ

          a) učinit všechny právní kroky k minimalizaci škod a k posouzení trestně-právní

              odpovědnosti příjemce dotace a dalších osob

 

549/04

Jmenování vedoucího odboru rozvoje a investic MmÚ

 

Rada města po projednání

 

A)  j m e n u j e   s   ú č i n n o s t í    o d   15. 9. 2004

      1. pana Ivo Zíku

          a) do funkce vedoucího odboru rozvoje a investic MmÚ

 

550/04

Doporučení nového člena dozorčí radě Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o., na základě rezignace p. Martina Prachaře

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e    n a   v ě d o m í

      1. rezignaci p. Martina Prachaře

          a) na funkci člena Dozorčí rady Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. ke

              dni 31. 8. 2004

B)  s o u h l a s í

      1. s tím, aby MUDr. Karola Haasová zastupovala Město Ústí nad Labem v Dozorčí radě

          THmÚL

C)  u k l á d á

      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ

          a) předložit návrh tohoto usnesení Zastupitelstvu města

                                                                                                          T: 23. 9. 2004

 

551/04

Výsledky hospodaření ze I. pololetí r. 2004 obchodní společnosti TSmÚL, s.r.o.

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. výsledky hospodaření za I. pololetí roku 2004 společnosti Technické služby města

          Ústí nad Labem, s.r.o.

 

552/04

Směna pozemků v k.ú. Bukov

 

Rada města po projednání

 

A)  s o u h l a s í

      1. se směnou pozemků p.p.č. 139/48 o výměře 5 m2 a 139/49 o výměře 5 m2  a ve

          vlastnictví města v k.ú. Bukov za pozemky p.p.č. 139/44 o výměře 5 m2  a 139/45 o 

          výměře 5 m2  v k.ú. Bukov ve vlastnictví SČE, a.s.

B)  u k l á d á

      1. Mgr.  Tomáši Jelínkovi,  náměstkovi primátora

          a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

                                                                                                          T: 23. 9. 2004

 

553/04

Memorandum o spolupráci mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a ZO OS ECHO při Spolku pro chemickou a hutní výrobu a Domem kultury chemiků s.r.o.

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. Memorandum o spolupráci mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a ZO OS ECHO

          při Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s. a Domem kultury chemiků s.r.o.

B)  u k l á d á

      1. Mgr. Petru Gandalovičovi, primátorovi města

          a) podepsat Memorandum ve schváleném znění

                                                                                                          T: 30. 9. 2004

      2. projektovému týmu Revitalizace Domu kultury

          a) předložit výsledky zjišťování skutečného stavu Domu kultury chemiků, ideový návrh

              jeho budoucího využití a návrh dalšího postupu města

                                                                                                          T: 30. 11. 2004

C)  j m e n u j e

      1. Jana Řeřichu

          a) členem projektového týmu Revitalizace Domu kultury

 

554/04

Prodej pozemků v průmyslové zóně „Severní Předlice“ - zahraničním investorům

 

Rada města po projednání

 

A)   b e r e    n a    v ě d o m í

       1. že byla vedena jednání s níže uvedenými investory v souladu se schválenými

           investičními pobídkami dle usnesení RM č. 219/03 a pravidlem veřejné podpory

           „de minimis“

B)  s o u h l a s í

      1. s prodejem pozemků č. 780/93 o výměře 505 m2 , č. 780/92 o výměře 6.256 m2  a

          č. 789/3 o výměře 4.203 m2  v k.ú. Předlice vedených na LV č. 1 irskému investorovi

          „NOVACHEM“ za kupní cenu 1,- Kč/m2  nebo za kupní cenu min. 150,- Kč/m2  při

            uplatnění slevy dle pravidla „de minimis“ do výše 100 000 EUR

       2. s prodejem části pozemků na LV č. 1 v k.ú. Předlice, jejichž přesná výměra bude

           určena geometrickým plánem pro oddělení pozemků v průmyslové zóně „Severní

           Předlice“ zahraničním investorům:

           a) části pozemků p.p.č. 780/56, p.p.č. 780/1 o celkové výměře cca 2,41 ha japonskému

               investorovi „UNITEC - MIYAMA INDUSTRY“ za kupní cenu 1,- Kč/m2   nebo za

               kupní cenu min. 310,- Kč/m2  při uplatnění slevy dle pravidla „de minimis“ do výše

               100 000 EUR

           b) části pozemku p.p.č. 780/56, p.p.č. 780/1 o celkové výměře cca 1,04 ha německému

               investorovi „KÖNIG METAL“ za kupní cenu 1,- Kč/m2   nebo za kupní cenu min.

               135,- Kč/m2  při uplatnění slevy dle pravidla „de minimis“ do výše 100 000 EUR

 

           za podmínky, že všichni nabyvatelé zaručí zpětný prodej pozemků či úhradu jejich

           plné nákladové ceny v případě nesplnění vytvoření určeného počtu pracovních míst a 

           objemu investic ve smyslu platných investičních pobídek dle usnesení RM č. 219/03

           ze dne 22. 4. 2003 a pravidlem veřejné podpory „de minimis“

C)   u k l á d á

       1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora

           a) předložit na jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem návrh ve smyslu bodu B)

               tohoto usnesení

                                                                                                          T:  23. 9. 2004

 

555/04

Rozpočtové opatření org. 010620 a org. 010910 - Oslavy 50. výročí založení UJEP

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. rozpočtové opatření v neinvestiční části výdajového rozpočtu ve výši 50 tis. Kč odboru

          péče o občany, org. č. 010620  a živnostenského odboru, org. č. 010901 takto:

          a) zapojení příjmů vytvořených nad schválený rozpočet ve výši 50 tis. Kč u 

              živnostenského odboru (org. 010901, §  6171, pol. 2210)

         b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru péče o občany o částku

             50 tis. Kč  (org. 010620, § 3319, pol. 5332)

      2.  poskytnutí příspěvku pro  Univerzitu J.E. Purkyně na částečnou úhradu nákladů akce

           „Oslavy 50. výročí  založení PF UJEP “

 

556/04

Čerpání finančních prostředků určených na reprezentační akce města

 

Rada města po projednání

 

A)   s c h v a l u j e

       1. čerpání finančních prostředků určených na podporu reprezentačních a jiných akcí v 

           roce 2004 ve výši 5 tis. Kč pro Univerzitu J.E. Purkyně, katedru TV, na akci konanou

           v rámci oslav 50. výročí PF UJEP

B)   u k l á d á

       1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora

           a) předložit návrh na poskytnutí fin. částky  55 tis. Kč na akci 50. výročí založení PF

               UJEP Zastupitelstvu města

                                                                                                          T: 23. 9. 2004

 

557/04

Výpověď nájemní smlouvy s MEDICAL endler s.r.o.

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. výpověď nájemní smlouvy ze dne 14. 4. 1997 mezi Statutárním městem Ústí nad

          Labem a MEDICAL endler, s.r.o., IČ: 47310995, se sídlem v Ústí nad Labem,

          Poláčkova 2, kterou byly uvedené obchodní společnosti pronajaty, budova č.p. 3367 na 

          stavební parcele č. 157/1 a stavební parcele č. 157/1 na Špitálském náměstí v 

          katastrálním území a obci Ústí nad Labem, a to z důvodu neplacení nájemného

 

 

558/04

Nájemní smlouvy na nebytové prostory v objektu Zdravotního střediska Krásné Březno

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. uzavření nájemních smluv na nájem nebytových prostor v objektu Zdravotního

          střediska Krásné Březno, U Pivovarské zahrady 793/5 v předloženém znění s:

          a) MUDr. Josefem Badalcem

          b) MUDr. Martinou Hrtánkovou

          c) MUDr. Marcelou Jeriovou

          d) MUDr. Janou Kulhánkovou

          e) MUDr. Annou Nejedlou

          f) MUDr. Valerijem Opjonovem

          g) MUDr. Janou Roščákovou

          h) REMEDIUM - HŠ, spol. s r.o.

 

559/04

Otevření vyhlídkové věže Větruše pro veřejnost

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. zprávu o kolaudaci vyhlídkové věže Větruše a jejím otevření pro veřejnost

B)  u k l á d á

      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora

          a) zajistit slavnostní otevření vyhlídkové věže Větruše za účasti osobností města

 

560/04

Převod nemovitostí ve vybraném majetku města formou prodeje

 

Rada města po projednání

 

A)   s o u h l a s í

 1. s prodejem níže uvedených nemovitostí ve vybraném majetku města takto:

     a) objekt v Kekulově ul., č.p. 320, Ústí n.L. se st.p.č. 1403 a p.p.č. 1404/1 společnosti Spobyt a.s. za cenu 600.000,-- Kč

     b) objekt v Petrovické ul., č.p. 41, Ústí n.L. se st.p.č. 72 panu Jaroslavu Šmejkalovi za cenu 1.750.000,-- Kč

     c) objekt v ul. P. Diviše, č.p. 1812, Ústí n.L. – kino Hraničář se st.p.č. 666/1 společnosti Falcon a.s. za cenu 3.000.000,-- Kč

     d) bývalou 56. MŠ v Žežické ul., č.p. 782, Ústí n.L. se st.p.č. 1480/96 a p.p.č. 1480/417 – 430 společnosti Rekultivace s.r.o. za cenu 1.000.000,-- Kč

     e) objekt na Špitálském náměstí č.p. 3367, Ústí n.L. se st.p.č. 157/1 panu Janu Novotnému za cenu 3.500.000,-- Kč. s tím, že pokud p. Jan Novotný neuzavře smlouvu o koupi dle soutěžních podmínek, bude objekt nabídnut dalším uchazečům v tomto pořadí: 2. místo – TROSIL s.r.o. za cenu 2.500.000,-- Kč, 3. místo – p. Raymond Borowczak za cenu 2.000.000,-- Kč.

     f) pozemky chatová osada Habrovice, Ústí n.L. se st.p.č. 243, 244/4,7,10,11 a p.p.č. 244/6,8,12 – 33 společnosti Spobyt a.s. za cenu 1.010.000,-- Kč

     g) objekt v ul. Velká Hradební, č.p. 3122, Ústí n.L. se st.p.č. 2431/5 společnosti Rekultivace s.r.o. za cenu 11.505.000,-- Kč

     h) objekt v Hrnčířské ul., č.p. 57, se st.p.č. 2693/1 a objekt v ul. V Jirchářích, č.p. 705, se st.p.č. 2694 a 2695, Ústí n.L. témuž zájemci v tomto pořadí: 1. místo – Rekultivace s.r.o. za cenu 15.008.000,-- Kč, 2. místo – Ravel s.r.o. za cenu 15.000.000,-- Kč, 3. místo – TROSIL s.r.o. za cenu 14.000.000,-- Kč, 4. místo – p. J. Horák, MUDr. M. Hakl a D. Haklová za cenu 13.570.000,-- Kč tím, že pokud společnost Rekultivace s.r.o. neuzavře smlouvu o koupi dle soutěžních podmínek, bude objekt nabídnut dalším uchazečům v uvedeném pořadí.

     i) objekt v Rooseveltově ul., č.p. 1804, Ústí n.L. se st.p.č. 1809/1,2; 1811 a p.p.č. 1810/1 společnosti SKD Průmstav s.r.o. za cenu 5.000.000,-- Kč s tím, že pokud SKD Průmstav neuzavře smlouvu o koupi dle soutěžních podmínek, bude opětovně zveřejněn záměr prodeje předmětné nemovitosti.

     j) objekt v Masarykově ul., č.p. 998, Ústí n.L. se st.p.č. 660 a 661/2,3 a p.p.č. 661/1 společnosti Ravel s.r.o. za cenu 7.500.000,-- Kč.

     k) objekt v Bělehradské ul., č.p. 1471, Ústí n.L. se st.p.č. 2101/4 a p.p.č. 2101/2,3 společnosti Spobyt a.s. za cenu 700.000,-- Kč

     l)  pozemek U divadla – blok 019, Ústí n.L. p.p.č. 1/1 společnosti Rekultivace s.r.o. za cenu  1.005.000,-- Kč s tím, že podmínky prodeje bloku budou:

·              jednání o smlouvě o budoucí smlouvě kupní s tím, že vlastní kupní smlouvy bude podepsána v době rozestavěnosti konkrétní stavby do    2. NP

·         kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy

·         investor zajistí dodržení podmínek územního a regulačního plánu

·         budoucí kupující zahájí stavbu do 2 let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní

           m) zemědělskou usedlost Krásný Les, č.p. 1, Ústí n.L. se st.p.č. 130,131/1 – 3 a 150 a

                 p.p.č. 1735/2; 1737/1,2; 1739; 1743; 1744/3 společnosti Willtom s.r.o. za cenu

                 450.000,-- Kč

     n) pozemky v k.ú. Krásný Les, Ústí n.L. p.p.č. 1838/4; 1870/2; 1875/2; 1891/3; 1897; 1914/3,4,6,8; 1915/2; 1921/3,5,6,7,8,9,13,15; 1924/1; 1928/1; 1929/2,3,4,5; 2179/1 panu Radovanu Vítkovi za cenu 3.000.000,-- Kč

     o) pozemky v k.ú. Bukov, Ústí n.L. p.p.č. 1575 – 1578; 1580; 1581; 1602; 1604; 1617 – 1620; 1788/1; 1803; 1804; 1819; 1823; 1829; 1835; 1842; 1847/1 společnosti Spobyt a.s. za cenu 300.000,-- Kč

     p) pozemky v k.ú. Ústí n.L. p.p.č. 1941/6,13,17,20,24,26; 2014; 1734/49,34,32 společnosti Spobyt a.s. za cenu 200.000,-- Kč

     r) pozemek v k.ú. Habrovice, Ústí n.L. p.p.č. 311 panu Martinovi Peterkovi za cenu 70.000,-- Kč

B)   s c h v a l u j e

  1. opětovné zveřejnění záměru prodeje níže uvedených nemovitostí:

     a) areálu koupaliště Mojžíř, Ústí n.L.

          se st.p.č. 310, 312 a 315 a p.p.č. 297,301,309/1,311,313,314

            b) objekt v Masarykově ul. č.p. 1214,1215

                 s p.č. 726,725/1,725/2,725/4

            c) Pražská 1996

                 p.p.č. 3447/1,2

            d) areál CORSO Krásné Březno

                 p.p.č. 472/157,158,159

            e) pozemky mimo obec Ústí n.L.

·        k.ú. Telnice

st.p.č. 91,92 a 95; p.p.č.25/2,31/2,32/3,32/7,435,440/3,458/2,459,461/2,464/2,474/2

·        k.ú. Varvažov

p.p.č. 798/1,800/3,809,1220/5,1225,1233/5,1234/1,1238/2,1241/3

·        k.ú. Pohoří u Malečova

p.p.č. 142/2,142/5,143

            f) pozemky v rámci obce Ústí n.L.

·        k.ú. Klíše

                        p.p.č. 927/2

·        k.ú. Dělouš

                        p.p.č. 40/12,14,15

·        k.ú. Předlice

                        p.p.č.430/4,5,6;774,771/1,480/1,776,775,469/7,470/1,467/1,468/1,468/3,       

                        469/6, 460/1,456/1,452,453/1,454/1,450,466/3,466/1

C)   u k l á d á

       1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora

            a) předložit návrh prodeje nemovitostí dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu

                města

                                                                                              T:  23.9.2004

 

561/04

Mimořádná kontrola hospodaření a inventarizace majetku v Domově důchodců  Velké Březno

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e    n a   v ě d o m í

      1. zprávu o kontrole hospodaření v Domově důchodců Velké Březno

      2. zápis o závěrečném projednání výsledků kontroly ze dne 12. 8. 2004

 

 

562/04

Podpora výstavby sportovní haly při SPŠSaE, Resslova 5, Ústí nad Labem

 

Rada města po projednání

 

A)  v y j a d ř u j e

      1. podporu Statutárního města Ústí nad Labem ve věci výstavby sportovní haly při Střední

          průmyslové škole strojní a elektrotechnické, Resslova 5, Ústí nad Labem

B)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. že celá investice je financována Ústeckým krajem a prováděna odborem investic

          Krajského úřadu Ústeckého kraje

 

 

                       Mgr. Jan Kubata                                  Mgr. Petr Gandalovič

                      náměstek primátora                                 primátor města