image

19.RM Usnesení 518/04-520/04 (6.9.2004)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 

 

U s n e s e n í

 

19.  jednání Rady města Ústí nad Labem

konaného dne 6. září 2004

Usnesení 518/04 - 520/04

 

 


 

518/04

Zveřejnění záměru prodeje nemovitostí Masarykova 998/31

a P. Diviše 1812/7

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. zveřejnění záměru prodeje nemovitostí:

          a) Masarykova 998/31 s p.č. 660, p.č. 661/1, p.č. 661/2 a p.č. 661/3 se stavbami

              stojících na pozemcích č. 661/2 a 661/3 v k.ú. Ústí nad Labem společnosti MEI

              Czech republic a.s., popř. společnosti Ravel s.r.o.

           b) Prokova Diviše 1812/7 s p.č. 666/1 v k.ú. Ústí nad Labem společnosti Falcon, a.s.

 

519/04

Zveřejnění záměru prodeje objektu bez č.p. se st.p.č. 510 - pavilon B

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. zveřejnění záměru prodeje objektu bez č.p. s parcelou č. 510 - Pavilon B v bývalém

          areálu Masarykovy nemocnice - Pasteurova ul., v k.ú. Ústí nad Labem Univerzitě

          J.E.Purkyně

 

520/04

Zveřejnění záměru prodeje tzv. bloku 004 v k.ú. Ústí nad Labem

 

Rada města po projednání

 

A) b e r e   n a   v ě d o m í

     1. neúspěch jednání se společností Jaroslav Třešňák - Horova,  Třebízského 3020, Teplice

         při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě

B)  s c h v a l u j e

      1. opětovné zveřejnění záměru prodeje tzv. bloku 004 lokalita Mírové náměstí, k.ú. Ústí

           nad Labem

C)  u k l á d á

      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora

          a) předložit návrh na zrušení usnesení ZM č. 142/03 bod A) 1. ze dne 11. 12. 2003,

              týkající se prodeje částí pozemků  tzv. bloku 004 společnosti Třešňák - Horova,

              Třebízského 3020, Teplice za cenu 2.050,- Kč/m2, Zastupitelstvu města

                                                                                                            T: 23. 9. 2004

 

 

 

 

             Mgr. Jan Kubata                       Mgr. Petr Gandalovič

           náměstek primátora                        primátor města