image

13.RM Usnesení 325/04-366/04 (3.6.2004)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 

U s n e s e n í

 

13.  jednání Rady města Ústí nad Labem

konaného dne 3. června 2004

Usnesení 325/04  - 366/04

 

 


 

325/04

Plnění usnesení Rady města

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. zprávu o plnění usnesení Rady města

 

326/04

Závěrečný účet hospodaření města Ústí nad Labem za rok 2003

 

Rada města po projednání

 

A/ z j i š ť u j e,  ž e

     1. v hospodaření města za r. 2003 dosáhly:    

        a) celkové příjmy města výše                                1 914 362,19 tis. Kč

        b) celkové výdaje města výše                                2 064 888,32 tis. Kč

        c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 150 526,13 tis. Kč vyrovnává oblast

            financování

     2. v hospodaření Magistrátu města Ústí n.L. za rok 2003 dosáhly:

         a) celkové příjmy MmÚ výše                                 1 478 388,87 tis. Kč

         b) celkové výdaje MmÚ výše                                 1 653 384,56 tis. Kč

         c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 174 995,69 tis. Kč vyrovnává       

             oblast financování

     3. výsledek hospodaření z hlavní činnosti za rok 2003 činí po celkovém  finančním

         vypořádání 40 565 665,86 Kč

     4. výsledek hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti za rok 2003 činí

         80 650 023,91 Kč, z toho volné zdroje k zapojení do rozpočtu r. 2004 činí 1 557 101,30

        

B)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1.zprávu o přezkoumání hospodaření města za rok 2003 provedené spol. PRIMASKA AUDIT, a.s.

C)  s o u h l a s í

      1. po projednání závěrečného účtu s celoročním hospodařením města za rok  2003 bez výhrad

        2. s rozpočtovým opatřením v příjmové a výdajové části rozpočtu MmÚ roku 2004 dle důvodové zprávy takto:

             a) se zapojením výsledků hospodaření za rok 2003 v celkové výši  42 122,77 tis. Kč do rezerv MmÚ r. 2004 takto:

                 - se zvýšením investiční části výdajového rozpočtu  o částku 29 719,48 tis. Kč zapojením do rezervy (kap. 971, § 6409, pol. 6901, UZ 022)

                 - se zvýšením neinvestiční části výdajového rozpočtu o částku 12 403,29. tis. Kč zapojením do rezervy na pokrytí vyšších výdajů na DPH  (kap. 971, § 6409,pol. 5901)

                 - se zvýšením příjmů v oblasti dotací, převodem částky ve výši 1 557,10 tis. Kč z VHČ (pol. 4131)

                 - se zapojením přebytku hospodaření z hlavní činnosti ve výši 40 565,67 tis. Kč v oblasti financování, tř. 8, pol. 8115

 

327/04

Rozpočtové opatření na nájemné pro inkasní odd. v budově TSmÚ

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. rozpočtové opatření v neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru ve výši 162,16 tis. Kč takto:

          a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru v položce úroky z úvěrů ve výši 162,16 tis. Kč (org. 5400, kap. 971, § 6310, pol. 5141)

          b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru - inkasního odd. o 162,16 tis. Kč na nájemné za umístění inkasního odd. v budově  Technických služeb města Ústí nad Labem s.r.o. a služby související (org. 5210,  kap. 712, § 3722, pol. 5169)

 

         

328/04

Informativní  zpráva  o  výsledcích  inventarizace  MmÚ  k 31. 12. 2003

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. informativní zprávu o výsledcích inventarizace města Ústí nad Labem provedené k  

          účetnímu datu 31. 12. 2003

 

329/04

Rozpočtová opatření ke zvýšení neinvestičních výdajů z titulu změny zákona o DPH

 

Rada města po projednání

 

A/  s o u h l a s í

      1. s rozpočtovými opatřeními v neinvestiční části výdajového rozpočtu  v celkové výši 12 403,29 tis. Kč na pokrytí vyšších výdajů v části DPH takto:

           a) s uvolněním finanční neinvestiční rezervy ze zlepšeného hospodářského výsledku r. 2003 ve výši 12 403,29 tis. Kč (kap. 971, § 6409, pol. 5901)

           b) se zvýšením neinvestiční části výdajového rozpočtu v celkové výši 12 403,29 tis.Kč těmto odborům o částku:

                - životního prostředí, org. 1000                      3 923,31 tis. Kč

                - mimořádných situací, org. 1010                     144,92 tis. Kč

                - dopravy, org. 1100                                       3 469,67 tis. Kč

                - rozvoje a investic, org. 1220, 1230                 154,34 tis. Kč

                - aktivní politiky, org. 1200,1205, 1210         1 279,82 tis. Kč

                - péče o občany,  org. 1310, 1320, 1330              53,70 tis. Kč

                - hospodářské správy, org. 1400-1                       81,00 tis. Kč

                - Kanceláři tajemníka, org. 1402, 1403             141,75 tis. Kč

                - Městské policii, org. 1420                               262,67 tis. Kč

                - Archivu města ÚL, org. 1440                            45,38 tis. Kč

                - městských org. a služeb, org. 1900-1           2 963,25 tis. Kč     

            c) se snížením neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru správy obecního majetku, org. 1910 o částku 116,52 tis. Kč z důvodu snížení výdajů na DPH

      2. s rozpočtovými opatřeními v investiční části výdajového rozpočtu  v celkové výši 19 838,70 tis. Kč na pokrytí vyšších výdajů v části DPH takto:

          a) s uvolněním finanční investiční rezervy ze zlepšeného hospodářského výsledku r. 2003 ve výši 19 838,70 tis. Kč (kap. 971, § 6409, pol. 6901, UZ 22)

          b) se zvýšením investiční části výdajového rozpočtu  v celkové výši 19 838,70 tis.Kč u jednotlivých investičních akcí dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

B/  u k l á d á

      1.  Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora

           a) předložit návrh na rozpočtová opatření ve smyslu bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení

                                                                                                               T: 24. 6. 2004

 

330/04

Dofinancování rekonstrukce Větruše v roce 2005

 

Rada města po projednání

 

A)  s o u h l a s í

      1. se záměrem způsobu financování dokončení rekonstrukce stavby Větruše v r. 2005 z cizích zdrojů (formou leasingu, úvěru apod.) s těmito podmínkami:

          a) splatnost cizích zdrojů 15 let

          b) zahájení měsíčních splátek cizích zdrojů v lednu 2006, ukončení splátek v prosinci 2020

B)  u k l á d á

      1. Ing. Václavu Fridrichovi, vedoucímu ORI

          a) předložit Radě města investiční záměr na dokončení rekonstrukce stavby Větruše včetně vyčíslení dosud nezajištěných finančních zdrojů

                                                                                                      T: 17. 6. 2004

      2. Ing. Rudolfu Jakubcovi, vedoucímu FO

          a) předložit  Radě  města  návrh  na   provedení  výběrového   řízení  na   zajištění dofinancování dokončení rekonstrukce stavby Větruše dle bodu A) tohoto usnesení

                                                                                                      T: 26. 8. 2004

        

331/04

Rozpočtové opatření odboru životního prostředí, č.org. 1000

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. rozpočtové opatření odboru ŽP,  org.č. 1000 ve výši 1 546,78 tis. Kč takto:

          a) zapojení  příjmů  vytvořených  nad  schválený  rozpočet  roku  2004  ve  výši 1 546,78 tis. Kč (org. č. 1000, § 6409, pol. 2329)

          b) zvýšení výdajové části rozpočtu v investiční části o 1 466,78 tis. Kč jako zdroje k poskytnutí   účelové  dotace TSM  s.r.o. na  splátku  zakoupeného  speciálního svozového vozidla k zajištění svozu separovaných složek z komunálního odpadu (č.org. 1000, § 3722, pol. 6313, kap. 711, UZ 325)

          c) zvýšení výdajové části rozpočtu v neinvestiční části o 80 tis. Kč org. 1000 na úhradu nákladů Severočeským sběrným surovinám, a.s. Liberec, za třídění vybraných složek kom. odpadu a předávání k  dalšímu zpracování a využití - dle uzavřené smlouvy č.13 ze dne 22. 12. 2003  (č.org. 1000, § 3722, pol. 5169, kap. 711, UZ 325)

B)  s o u h l a s í

      1. s poskytnutím účelové  dotace  TSmÚ s.r.o.  ve  výši 1 466,78 tis. Kč  na  splátku speciálního svozového vozidla k zajištění svozu separovaných složek komunálního odpadu, zakoupeného v březnu 2004

C)  u k l á d á

      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora

          a) předložit materiál dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

                                                                                                            T: 24. 6. 2004

 

332/04

Tarif městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. tarif městského hromadné dopravy platný na území města Ústí nad Labem s účinností

          od 1. 7. 2004 s provedenými změnami dle důvodové zprávy

 

333/04

Zásady Komerčního orientačního dopravně - informačního systému - změna č. 1

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. dodatek č. 1 k zásadám KODIS

 

334/04

Plán velkoplošných oprav místních komunikací na rok 2005-2006

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. plán velkoplošných oprav místních komunikací

 

335/04

Rozpočtové opatření org. č. 1400 - zapojení příjmů vytvořených nad schválený rozpočet do výdajové části rozpočtu na pokrytí neplánovaných výdajů

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1.  rozpočtové opatření odboru hospodářské správy, organizace č. 1400 takto:

           a) zapojení  příjmů  vytvořených  nad  schválený  rozpočet  prodejem  kancelářského vybavení Úřadu práce v Ústí nad Labem ve výši  768,3 tis. Kč (organizace č. 1400, § 6171,  pol.2310 - příjmy  z  prodeje  krátkodobého a  drobného  dlouhodobého majetku)

           b) zvýšení investiční části rozpočtu (kap. 911, org. 1400, § 6171, pol. 6122 – DHM stroje, přístroje, zařízení, ÚZ 473) o částku 210 tis. Kč na nákup frankovacího stroje pro podatelnu MmÚ

           c) zvýšení neinvestiční části rozpočtu (kap. 911, org. 1400, § 6171, pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek) o částku 108,3 tis. Kč na nákup vybavení kanceláří na MmÚ

            d) zvýšení neinvestiční části rozpočtu (kap. 911, org. 1400, § 6171, pol. 5169 - nákup ostatních služeb) o částku 450 tis. Kč  na pokrytí zvýšených výdajů za výpůjčku kancelářských prostor v budově ÚZSVM v roce 2004

 

336/04

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z majetku města Ústí nad Labem

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. vyřazení položek č. 1 - 5 dle přílohy tohoto usnesení z majetku města Ústí nad Labem

B)  u k l á d á

      1. Ing. Zdeňku Janíkovi, vedoucímu odboru HS

          a) zajistit vyřazení majetku dle bodu A) tohoto usnesení v souladu s důvodovou zprávou

                                                                                                         T: 30. 6. 2004

 

337/04

Výsledek hodnocení nabídek zaslaných na základě výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „Varovný a informační systém obyvatelstva pro město Ústí n.L.“

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. konečné umístění uchazečů o veřejnou zakázku po  vyhodnocení nabídek  podaných

          na základě výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „Varovný a informační  systém 

          obyvatelstva pro město Ústí nad Labem“

B)  u k l á d á

      1. Ing. Vlastě Štěpánové, vedoucí odboru mimořádných situací MmÚ

          a) uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem, který se umístil na prvním místě, tj. s firmou

              TIOS s.r.o. Msgr. Staška 79, 344 01 Domažlice

                                                                                                 T: 7. 7. 2004

 

338/04

Rozpočtové opatření ORI - „Rekonstrukce pavilonu gazel a gepardů ZOO“

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic, org. č. 1230 ve výši 274,20 tis. Kč takto:

          a) snížení investiční části výdajového rozpočtu o částku 274,20 tis. Kč z investiční akce “Cyklostezka Děčín III. etapa, UČS 1. a 2.“  (kap. 521, org. 1230, § 2219, pol. 6121, UZ 433, skup. č. 1)

          b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu o částku 274,20 tis. Kč na investiční akci „Rekonstrukce pavilonu gazel a gepardů ZOO“ (kap. 734, org. 1230, § 3741, pol. 6121, UZ 492, skup. č.1)

 

339/04

Rozpočtové opatření ORI  „Rekonstrukce komunikace, cesty a VO v ul. Na Větruši“

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic, org. č. 1230 a odboru správy obecního majetku org. č. 1910 v investiční části rozpočtu ve výši 1 450,20 tis. Kč takto:

          a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru SOM org. 1910 o částku 1 010 tis. Kč z investiční akce “VO Mírové náměstí.“  (kap. 852, org. 1910, § 3631, pol. 6121, UZ 432, skup. č. 3)

          b) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje a investic, org. 1230 o částku 389,5 tis. Kč z investiční akce “DPS sportovního areálu Větruše“  (kap. 523, org. 1230, § 3412, pol. 6121, UZ 483, skup. č. 1)

          c) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje a investic, org. 1230 o částku 50,70 tis. Kč z investiční akce “Cyklostezka Děčín, III. etapa UČS 1 a 2“  (kap. 521, org. 1230, § 2219, pol. 6121, UZ 433, skup. č. 1)

          d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje a investic, org.č. 1230 o částku 1 450,20 tis. Kč na investiční akci „Rekonstrukce komunikace cesty a VO v ul. Na Větruši“ (kap. 811, org. 1230, § 2212, pol. 6121, UZ 483, skup. č.2)

 

340/04

Rozpočtové opatření ORI - „Všebořická důlní propadlina - revitalizace“

 

Rada města po projednání

 

A)   s o u h l a s í

      1. s rozpočtovým opatřením odboru rozvoje a investic, org. č. 1230 ve výši 6 850,70 tis. Kč takto:

          a) snížení investiční části výdajového rozpočtu o částku 6 850,70 tis. Kč z investiční akce  “Bukov centrum - 213 b.j.“  (kap. 962, org. 1230, § 3612, pol. 6121, UZ 400, skup. č. 2)

          b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu o částku 6 850,70 tis. Kč na investiční akci  „Všebořická  důlní  propadlina - revitalizace“ (kap. 731,  org. 1230,  § 3743, pol. 6121, UZ 496, skup. č.2)

B)  u k l á d á

      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora

          a) předložit rozpočtové opatření dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

                                                                                                    T: 24. 6. 2004

 

341/04

Rozpočtové opatření odboru MOS - oblast školství, org. 1901 a odboru rozvoje a investic org. 1230

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. rozpočtové opatření odboru MOS a odboru rozvoje a investic v investiční části rozpočtu ve výši 189 tis. Kč takto:

          a) snížení rozpočtu odboru rozvoje a investic, org.č.1230 o částku 189 tis. Kč z investiční akce  “Komunikace Karolíny Světlé“  (kap. 811, org. 1230, § 2212, pol. 6121, UZ 410)

          b) zvýšení rozpočtu odboru MOS - oblast školství, org.č. 1901 o částku 189 tis.Kč na investiční akci „Projektová dokumentace ZŠ a MŠ Nová“ (kap. 611, org. 1901, § 3113, pol. 6121, UZ 435)

 

342/04

Rozpočtové opatření v neinvestiční části rozpočtu č. 1900 - odboru MOS - v souvislosti s převodem areálu Letního kina  

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. rozpočtové opatření v neinvestiční části rozpočtu odboru MOS ve výši 110,54 tis. Kč takto:

          a) snížení finančních prostředků za poskytované služby organizaci č. 1902 – Technické služby města Ústí nad Labem, s.r.o. o částku 110,54 tis. Kč v důsledku ukončení zajišťování oprav, údržby a provozu  areálu  Letního kina s účinností od  1. 7. 2004 (kap. 515, org. 1902, § 3313, pol. 5169)

          b) zvýšení příspěvku na provoz organizace č. 4600 - Kulturní středisko města Ústí nad Labem o částku 110,54 tis. Kč na zajišťování oprav, údržby a provozu areálu Letního kina (kap. 515, org. 4600, § 3392, pol. 5331)

 

343/04

Rozpočtové opatření v neinvestiční části rozpočtu č. 1900 - odboru MOS  ve výši 30 tis. Kč na hydrologický průzkum pohřebiště  Skorotice

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. rozpočtové opatření v neinvestiční části rozpočtu odboru MOS  - org.č. 1900 ve výši 30 tis. Kč takto:

          a) snížení rozpočtu o částku 30 tis. Kč z finančních prostředků přidělených na úhradu za konzultační poradenské a právní služby   (kap. 931, org. 1900, § 3639, pol. 5166)

          b) zvýšení rozpočtu o částku 30 tis. Kč za poskytované služby organizaci č. 1902 - Technické služby města Ústí nad Labem, s.r.o. na úhradu hydrogeologických vrtů na pohřebišti Skorotice (kap. 853, org. 1902, § 3632, pol. 5169)

 

344/04

Schválení dodatku č. 2 mandátní smlouvy mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a Obecním domem města Ústí nad Labem, s.r.o.

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. uzavření dodatku č. 2 Mandátní smlouvy mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a Obecním domem města Ústí nad Labem, s.r.o. ze dne 14. 1. 2002 z důvodu převodu 9  objektů škol nezřizovaných obcí na Ústecký kraj v předloženém znění

B)  u k l á d á

      1. Ing. Marcelu Rahmovi, vedoucímu odboru MOS

          a) uzavřít dodatek č. 2 ve smyslu bodu A) tohoto usnesení s účinností od 1. 7. 2004

 

345/04

Výsledek hodnocení nabídek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „Údržba (práce: truhlářské, malířské, sklenářské, podlahářské) objektů ve správě OMOS MmÚ“

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. konečné umístění uchazečů o veřejnou zakázku po vyhodnocení nabídek výzvy více zájemcům  o  veřejnou  zakázku  „Údržba  (práce:  truhlářské,  malířské, sklenářské, podlahářské) objektů ve správě OMOS MmÚ“ realizované dle § 49 zák. č. 199/1994 Sb. v platném znění takto:

          1. Almond s.r.o., Vinařská 1014/2, Ústí nad Labem

          2. Filip Bartoška, Pražská 119/55, Ústí nad Labem

          3. Vladimír Vaněk, U nemocnice 1763/1, Ústí nad Labem

 

346/04

Informace o postupu příprav na zrušení ZŠ a MŠ Pražská 166/47 z důvodu sloučení se ZŠ SNP 2304/6

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. informaci o  postupu  příprav  na  zrušení Základní školy a mateřské školy Ústí nad Labem, Pražská 166/47 k 31. 8. 2004 z důvodu sloučení se Základní školou Ústí nad Labem, SNP 2304/6 k 1. 9. 2004

 

347/04

Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Internátní mateřské školy, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. rezignaci Mgr. Jitky Bindrové na účast v konkurzním řízení ze dne 19. 4 . 2004 na obsazení funkce ředitele Internátní mateřské školy, Ústí nad Labem, Čapkovského 1475/12

B)  ž á d á

      1. Krajský úřad Ústeckého kraje

          a) o souhlas se jmenováním Jitky Vosykové do funkce ředitelky Internátní mateřské školy, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12 s účinností od 1. 7. 2004

       

348/04

Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele mateřské školy Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. rezignaci Pavly Černé na funkci ředitelky mateřské školy Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1 k 2. 2. 2005 v souvislosti s jejím odchodem do starobního důchodu

B)  d ě k u j e

      1. Pavle Černé

          a) za její výchovnou a pedagogickou činnost ve školství

C)  v y h l a š u j e

       1. konkurzní řízení na funkci ředitele Mateřské školy Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1

D)  s c h v a l u j e

       1. znění inzerátu konkurzního řízení

E)  j m e n u j e

      1. komisi pro konkurzní řízení na ředitele Mateřské školy Kameňáček, Ústí nad Labem Kamenná 1430/1, ve složení:

          Předseda: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

          Členové: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

                          Mgr. Ladislava Poupalová, Krajský úřad Ústeckého kraje

                          Jitka Havlová, ředitelka MŠ - státní správa ve školství

                          Radka Fedáková, pedagog MŠ Kameňáček

                          Ludmila Šutková, Česká školní inspekce

F)  p o v ě ř u j e

      1. Mgr. Zdeňka Kavinu, pracovníka OMOS

          a) výkonem funkce tajemníka konkurzní komise

G)  u k l á d á

      1. Ing. Marcelu Rahmovi, vedoucímu odboru MOS

          a)  organizačně zabezpečit konkurzní řízení tak, aby od 3. 2. 2005 byl jmenován nový ředitel Mateřské školy Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1        

 

349/04

Informace o postupu - zabezpečení poradenských služeb v oblasti manželství a mezilidských vztahů

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. informaci z jednání Sociálně zdravotní komise ze dne 28. 4. 2004

      2. vyhlášení grantu na zajištění poradenských služeb v oblasti manželství a mezilidských

          vztahů v rámci pravidelného dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na

          rok 2005

 

350/04

Rozpočtové opatření org. č. 1330

 

Rada města po projednání

 

A)   s c h v a l u j e

       1. rozpočtové opatření v neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru péče o občany,

           org. 1330 ve výši 42,82 tis. Kč takto:

           a) zapojení příjmové části rozpočtu odboru životního prostředí z poplatků na uložení

               odpadu ve výši 42,82 tis. Kč (org.č. 1000, pol. 1333)

           b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu  odboru  péče o občany o částku

               42,82 tis. Kč na zajištění tisku a propagace 2. Komunitního plánu péče na období

              2004 - 2006 (org.č. 1330, § 4319, pol. 5169, kap. 971)

 

351/04

Zpráva o vývoji projektu Enlarge-Net

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

       1. zprávu o vývoji projektu Enlarge-Net

 

352/04

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní a darovací se SETUZA, a.s.

 

Rada města po projednání

 

A)   s o u h l a s í

       1. s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní a darovací s obchodní společností Setuza a.s., se sídlem Žukovova 100, Ústí nad Labem, IČ: 46708707, s podstatnými náležitostmi dle předloženého návrhu smlouvy

B)  u k l á d á

      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora

          a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města ke schválení

                                                                                            T: 24. 6. 2004

 

353/04

Nařízení Statutárního města Ústí nad Labem, kterým se mění OZV č. 53/1998 Tržní řád

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. důvody změn obecně závazné vyhlášky č. 53/1998 Tržní řád

B) s o u h l a s í

     1. se záměrem vydat nařízení Statutárního města Ústí nad Labem, kterým se mění OZV č. 53/1998 Tržní řád

C)  u k l á d á

      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ

      a) projednat výše uvedenou změnu Tržního řádu s dotčenými subjekty

                                                                                                 T: 17. 6. 2004 

 

354/04

Návrh na bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1426/16 v k.ú. Neštěmice do majetku města

 

Rada města po projednání

 

A) s o u h l a s í

     1. s nabytím pozemku p.č. 1426/16 o výměře 768 m2 v k.ú. Neštěmice do majetku města od firmy G-INVEST a.s., se sídlem Na Poříčí 1, Trmice formou bezúplatného převodu s tím, že veškeré náklady spojené s převodem uhradí uvedená firma

B)  s c h v a l u j e

      1. svěření nově nabytého pozemku p.č. 1426/16 o výměře 768 m2 v k.ú. Neštěmice do správy  MO ÚL Neštěmice po schválení převodu do majetku města Ústí nad Labem Zastupitelstvem města

C)  u k l á d á

       1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora

           a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

                                                                                                             T: 24. 6. 2004

 

355/04

Návrh na bezúplatný převod pozemků z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do majetku města

 

Rada města po projednání

 

A)  s o u h l a s í

      1. s bezúplatným převodem pozemkové parcely č. 761/1 o výměře 885 m2 v k.ú. Krásné Březno, pozemkové parcely č. 695/1 o výměře 5591 m2 a pozemkové parcely č. 318/1 o výměře 22 764 m2, obě v k.ú. Mojžíř a pozemkové parcely č. 212/1 o výměře 497 m2 v k.ú. Neštěmice do majetku Statutárního města Ústí nad Labem

B)  s c h v a l u j e

      1. svěření nově nabytých pozemků dle bodu A) tohoto usnesení do  správy  MO ÚL Neštěmice po schválení převodu do majetku města Ústí nad Labem Zastupitelstvem města

C)  u k l á d á

       1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora

           a) předložit návrh na bezúplatný převod pozemku dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

                                                                                                             T: 24. 6. 2004

 

356/04

Bezúplatné  nabytí pozemku do majetku města od spol. Kaufland ČR v.o.s.

 

Rada města po projednání

 

A)  s o u h l a s í

      1. s bezúplatným nabytím pozemku p. č. 1361/3 o výměře 41 m2 v k.ú. Klíše do majetku města Ústí nad Labem od společnosti Kaufland ČR v.o.s., se sídlem Pod Višňovkou 25, Praha

B)  u k l á d á

       1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora

           a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

                                                                                                             T: 24. 6. 2004

 

357/04

Rozpočtové opatření org. 1910 - Investiční akce „Prodloužení veřejného osvětlení v ul.  Hoření v k.ú. Ústí nad Labem“

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. rozpočtové opatření ve výši 81 221,- Kč takto:

          a) snížení rozpočtu v neinvestiční části odboru SOM o částku 81 221,- Kč určeného na opravy a udržování majetku (kap. 961, org. 1910, § 3632, pol. 5171)

          b) zvýšení rozpočtu v investiční části odboru SOM o částku 81 221,- Kč na investiční akci „Prodloužení veřejného osvětlení v ul. Hoření, k.ú. Ústí nad Labem“ (kap. 852, org. 1910, § 3631, pol. 6121, UZ 506) o 4 ks VO

 

358/04

Prodej pozemku p.č. 1224 v k.ú. Ústí nad Labem

 

Rada města po projednání

 

A)   s o u h l a s í

       1. s převodem pozemku p.č. 1224 o výměře 128 m2 v k.ú. Ústí nad Labem formou

           prodeje společnosti  Design sport service „BAFR“ s.r.o., Ústí nad Labem za cenu

           200,- Kč/m2 tj. za celkovou kupní cenu  25 600,- Kč

B)  u k l á d á

       1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora

           a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města ke schválení

                                                                                                             T: 24. 6. 2004     

 

359/04

Postup při vyhlášení nabídky a realizace prodeje  nemovitostí

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. v návaznosti na usnesení RM č. 247/04 a 274/04 postup vyhlášení nabídky a realizace

          prodeje nemovitostí obálkovou metodou dle předloženého návrhu RK  SEVER s.r.o.

 

360/04

Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby města Ústí nad Labem, s.r.o.

 

Rada města po projednání

dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 

A)   s o u h l a s í

       1. se zvýšením  základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby města Ústí nad Labem s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Neštěmická 779/4, IČO 61329002, o 36 560 000,- Kč nepeněžitým vkladem tvořeným nemovitostmi a movitou věcí:

           a) nepeněžitým vkladem tvořeným nemovitostmi v areálu Technických služeb města Ústí nad Labem, s.r.o. (pozemky, budovy) vše zapsané na LV č. 1, k.ú. Krásné Březno, vlastníkem je město Ústí nad Labem - dle přílohy č. 1

           b) nepeněžitým vkladem tvořeným nemovitostmi v areálu skládky Všebořice (pozemky, budovy) vše evidováno na LV č. 1 k.ú, Všebořice, vlastníkem je město Ústí nad Labem - dle přílohy č. 2

           c) nepeněžitým vkladem tvořeným movitou věcí v areálu Všebořice - dle přílohy č. 3

 

               Vše  bylo  oceněno na základě  znaleckého  posudku č. B 12/2004 ze dne 4.5.2004, firmou  HZ Praha,  spol. s r.o.,  Kodaňská 1441/46, 100 10  Praha 10,  na  částku 36 560 000,- Kč, která se v plné výši započítává na vklad společníka. Ve smyslu § 143 odst. 3 obchodního zákoníku se  lhůta k převzetí závazku ke zvýšení vkladu převzatého společností stanoví do 31. srpna 2004

B)  u k l á d á

      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora

          a) předložit návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti Technické služby města Ústí nad Labem, s.r.o., vložením majetku města Zastupitelstvu města

                                                                                                           T: 24. 6. 2004

 

361/04

Informační systém města Ústí nad Labem - stav a výhled

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. zprávu o informačním systému města Ústí nad Labem

B)  u k l á d á

      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ

          a) předložit zprávu o informačním systému města Ústí nad Labem Zastupitelstvu města

                                                                                                  T: 24. 6. 2004

 

362/04

Petice k výstavbě víceúčelového objektu v lokalitě Růžový palouček    

 

Rada města po projednání

 

A) b e r e   n a   v ě d o m í

     1. informaci o doručení petice občanů k výstavbě víceúčelového objektu v lokalitě Růžový palouček

B)  u k l á d á

      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ

          a) informovat o petici Zastupitelstvo města

                                                                                                 T: 24. 6. 2004

 

363/04

Čerpání finančních prostředků určených na reprezentační akce města

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. čerpání finančních prostředků z rozpočtu odd. kultury a  sportu určených na podporu reprezentačních a jiných akcí v roce 2004 v celkové výši 4 500,- Kč takto:

          a) Klub českých turistů - „Po stezkách  trpaslíků okolo Ústí nad Labem“      3 000,- Kč

          b) Občanské sdružení Cyril a Metoděj - “Vystoupení bulharského souboru“ 1 500.- Kč

 

364/04

Čerpání finančních prostředků na podporu reprezentačních a jiných akcí ve městě Ústí nad Labem v roce 2004

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. čerpání finančních prostředků na podporu reprezentačních a jiných akcí ve městě Ústí nad  Labem v roce 2004 z prostředků vyčleněných z rozpočtu města na účely uvedené v důvodové zprávě v celkové částce 5 000,- Kč

 

365/04

Projekt KAMPUS Ústí nad Labem

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. uzavření  smlouvy o spolupráci ve  věci  přípravy a  realizace  Univerzitního  areálu Univerzity Jana Evengelisty Purkyně v Ústí nad Labem  - KAMPUS v bývalém areálu Masarykovy nemocnice v Pasteurově ulici v Ústí nad Labem ve znění dle předloženého návrhu 

 

366/04

Oprava usnesení RM

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

       1. změny  v bodě B) 1. a) usnesení RM č. 41/04:

           a)   za „Ústí nad Labem“ se vkládá text: „s tím, že smlouva bude  obsahovat ustanovení o nabytí účinnosti dnem zajištění finančních prostředků“

           b)  změnu termínu na  15. 6. 2004

       2. změny  v bodě B) 1. a) usnesení RM č. 42/04:

           a)   za „Ústí nad Labem“ se vkládá text: „s tím, že smlouva bude  obsahovat ustanovení o nabytí účinnosti dnem zajištění finančních prostředků“

           b)  změnu termínu na  15. 6. 2004

       3. změny  v bodě B) 1. a) usnesení RM č. 279/04:

           a)   za „Ústí nad Labem“ se vkládá text: „s tím, že smlouva bude  obsahovat ustanovení o nabytí účinnosti dnem zajištění finančních prostředků“

           b)  změnu termínu na  15. 6. 2004

 

Oprava usnesení:

 

V bodech A)  3. a 4. usnesení RM č. 319/04  je omylem uveden odkaz na body  A) 2. a 3. místo správného B) 1. a 2.

 

Mgr. Jan Kubata

Mgr. Petr Gandalovič

náměstek primátora

primátor města