image

Poplatek za komunální odpad

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, inkasní oddělení, Velká Hradební 8, PSČ 401 00
2. patro - vchod z Lidického náměstí.

Kontakty:
tel.: 475 271 575, 475 271 594, 475 271 596, 475 271 656, 475 271 396
e-mail: martina.hartmanova@mag-ul.cz

Úřední hodiny na inkasním odd.:

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

Co k tomu potřebujete:

Pro osobní jednání na inkasním odd. mohou úřednice od občanů vyžadovat předložení průkazu totožnosti nebo prokázat zmocnění k zastupování jiných poplatníků

Formuláře:

Žádost o vrácení přeplatku

Plné znění popisu situace:

Od 1.1.2018 se ruší dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2017, účinné od 1.1.2018 poplatek za komunální odpad pro všechny občany města Ústí nad Labem. Vymáhání nedoplatků od roku 2002 do 2017 za odpad bude dále pokračovat.

Související informace:

Poplatek za komunální odpad měli povinnost zaplatit všichni občané města s trvalým pobytem na území města Ústí nad Labem s výjimkou dětí do věku tří let včetně celého kalendářního roku, ve kterém dovrší věku 3 let. Poplatek se vybíral dle obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, účinné od 1.1.2013 do 31.12.2017(v předchozích letech se poplatek vybíral dle dříve platných OZV).

Výše poplatku byla 500,- Kč na 1 občana a kalendářní rok. Termín splatnosti byl od roku 2013 do 30.6. každého běžného roku (naposledy do 30.6.2017).

Nedoplatky za komunální odpad vzniklé do 31.12.2017 je možné uhradit a to na bankovní účet č. 882833329/0800. Při platbě použijte variabilní symbol – tím je rodné číslo plátce bez lomítka (rodné číslo musí obsahovat číslice jak před lomítkem, tak nepřerušovaně i číslice za lomítkem). Občané mohou poplatek také uhradit přímo v pokladně inkasního oddělení MmÚ, zde je možné využít i možnosti úhrady poplatku bankovní kartou. Pokud poplatek nebyl zaplacen do 30. 6. běžného roku, bude zvýšen až na trojnásobek, tj. z 500,- Kč se poplatek zvýší na 1 500,- Kč. Pokud poplatník bude mít neuhrazené poplatky za komunální odpad i za předchozí roky, tak jakákoliv přijatá platba od tohoto poplatníka uhrazená inkasnímu odd. v daném roce bude použita přednostně na úhradu jeho dluhů z minulých let. Pořadí úhrad stanovuje zákon daňový řád č. 280/2009 Sb. §152.