image

Změna č. 2 Územního plánu města Ústí nad Labem

19.07.2022
Připomínáme, že ve středu 20. července od 15.00 hodin se koná v zasedací místnosti magistrátu opakované veřejné projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu města Ústí nad Labem.

 

Návrh Změny č. 2 Územního plánu města Ústí nad Labem je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 10. 6. 2022 do 27. 7. 2022 (včetně). Návrh Změny je dostupný v tištěné podobě na Magistrátu města Ústí nad Labem, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Oddělení územního plánování, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem (kancelář č. 532  v pondělí a středu 8–11 hod. a 13–17 hod., v úterý 8–11 hod. a 13–15 hod., v pátek 8–11 hod, v elektronické podobě na internetových stránkách Magistrátu města Ústí nad Labem – Odbor územního plánování a stavebního řádu - další informace – 2. změna Územního plánu Ústí nad Labem a v elektronické podobě na úřední desce města Ústí nad Labem www.usti-nad-labem.cz (elektronická úřední deska).

Změna č. 2 Územního plánu města Ústí nad Labem

  • nevymezuje nové zastavitelné plochy,
  • obsahuje upřesnění využití dopravní a technické infrastruktury v plochách „BM/BM1 plochy bydlení v bytových domech/plochy bydlení v bytových domech podmíněně zastavitelné“, „ZV-P plochy zeleně na veřejných prostranstvích - park“, „ZV-LP plochy zeleně na veřejných prostranstvích - lesopark“ a „ZV-L plochy zeleně na veřejných prostranstvích - pobytové louky“,
  • obsahuje aktualizaci zastavěného území,
  • upravuje Schéma uspořádání zeleně obytných souborů.

 

Každý může uplatnit u pořizovatele připomínky ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. nejpozději ve lhůtě do 27. 7. 2022 (včetně).

Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit k návrhu změny námitky ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání. V námitce musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, jaká konkrétní práva jsou dotčena a musí být vymezeno území dotčené námitkou (§ 55b odst. 2, § 52 odst. 2 stavebního zákona). Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti.

Dotčené orgány uplatní k návrhu změny stanoviska ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání (§ 55b odst. 2, § 53 odst. 2 stavebního zákona).

Připomínky, námitky a stanoviska mohou být uplatněny pouze k měněným částem Územního plánu Ústí nad Labem řešeným ve Změně č. 2 Územního plánu Ústí nad Labem.

Připomínky, námitky a stanoviska lze v souladu s § 22 stavebního zákona uplatnit písemnou formou, opatřit identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje, a to na adresu:

Magistrát města Ústí nad Labem

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Oddělení územního plánování

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, a to na adresu elektronické podatelny Magistrátu města Ústí nad Labem: podatelna.magistrat@mag-ul.cz nebo prostřednictvím datové schránky Magistrátu města Ústí nad Labem: vt8bhx2

Námitky, připomínky a stanoviska musí být podány v souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zejména s § 37 odst. 2, který upravuje obsah podání.

Z podání musí být patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje.

  • Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu.
  • V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.
  • Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

K připomínkám, námitkám a stanoviskům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Změna č. 2 Územního plánu města Ústí nad Labem