image

Správní poplatky

(Zákon č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích)

Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 1 000 Kč
Další ohlášení živnosti 500 Kč
Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1 000 Kč
Přijetí další žádosti o koncesi 500 Kč
Změna rozhodnutí o udělení koncese 500 Kč
Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 500 Kč
Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100 Kč
Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na  žádost 20 Kč
za každou
i započatou stránku
přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle
§72 živnostenského zákona
50 Kč

 

Předmětem poplatku není

  • Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do  živnostenského rejstříku.
  • Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.
  • Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.
  • Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

Poznámky

  • Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o  koncesi.
  • Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.
  • Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.
  • Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.