Skok na obsah
Česká verzeDeutsche versionEnglish version
Mapa serveruTisk stránkyNapište námNapište nám

Odbor investic

Činnost odboru

 • vedoucí odboru, případně jím pověřený zástupce, zastupuje město v územním řízení a stavebním řízení dle stavebního zákona, v platném znění, a rozhoduje o oprávněných zájmech města a uplatňuje stanoviska Statutárního města Ústí nad Labem v tomto řízení na veškeré stavby realizované Statutárním městem Ústí nad Labem. Toto se nevztahuje na věci strategického významu z hlediska zájmů Statutárního města Ústí nad Labem
 • zabezpečuje investiční výstavbu realizovanou městem především v oblasti infrastruktury
 • zpracovává návrh plánu a spolupracuje při sestavování rozpočtu
 • zajišťuje výběrové řízení na zpracovatele DUR, DSP, IČ
 • zajišťuje územní řízení (zajištění podkladů, vyjádření všech účastníků řízení včetně majetkoprávního projednání)
 • zajišťuje katastrální a pozemkové mapy včetně výpisu z katastru nemovitostí
 • zajišťuje podklady pro stavební řízení – stavební povolení
 • zajišťuje výběrové řízení na zhotovitele stavby
 • zajišťuje smlouvy o dílo
 • zasílá evidenční list stavby
 • zabezpečuje předání staveniště
 • sleduje průběh výstavby, zabezpečuje technické dozor, koordinuje práce a dodávky podle časového plánu
 • zajišťuje investiční akce převyšující rozpočtový náklad 1 mil. Kč v investorství MmÚ
 • zajišťuje přejímací řízení a předání stavby uživateli
 • zajišťuje odstranění kolaudačních vad včetně uplatnění práva závazkových vztahů, kontrola a potvrzování faktur
 • zadavá průzkumné a měřičské práce
 • koordinuje investiční záměry a obnovu inženýrských sítí v jednotlivých lokalitách města
 • zajišťuje smluvy o věcném břemeni, jeho zaměření včetně vkladu do katastru nemovitostí
 • koordinuje odstraňování případných závad staveb vzniklých během záruční lhůty
 • spoluzajišťuje souhrnné práce při zajišťování výkonu státní správy v činnostech územního rozhodnutí (plánu) a stavebního řádu, vodního hospodářství, pozemkových úprav, rozpočtu a financování
 • spolupracuje s oddělením správy obecního majetku zejména v otázkách technického posuzování, předávání a přebírání objektů i v otázkách majetkoprávních
 • dle potřeby spolupracuje s dalšími odbory magistrátu, zejména s finančním, výstavby, ekonomického rozvoje, sociálních věcí, dopravy, životního prostředí, hospodářské správy
 • spolupracuje na inventarizaci obecního majetku
 • zajišťuje ekonomickou agendu odboru
 • vede evidenci čerpání rozpočtu dle jednotlivých kapitol
 • vede evidenci uhrazených faktur po jednotlivých stavbách
 • zajišťuje úkoly spisové služby - příjem, oběh, vyřizování, ukládání a vyřazování písemností
 • zajišťuje vyvedení dokončených staveb z účtu 042 do majetku města zpracovává pololetně rozbory hospodaření
 • sestavuje návrh rozpočtu města v příjmové i výdajové části v provozní i investiční části rozpočtu včetně VHČ
 • sleduje čerpání rozpočtu města, kontrola účetních sestav
 • vyřizuje objednávky, eviduje smlouvy
 • zajišťuje kontrolu smluv u právnické kanceláře včetně jejich podpisu
 • vystavuje platební příkazy u proplácených faktur
 • zajišťuje ve spolupráci s finančním odborem účetní operace u státních dotací
 • zpracovává materiály do RK RM a do RM u rozpočtových opatření odboru

Kontaktní osoba:

Vedoucí odboru investic:  Ivo  Zíka, 475 271 764 ()

Lenka Matulová - vedoucí oddělení přípravy a realizace, tel: 475 271 816 ()

 

Plné znění zákonů naleznete na Portálu veřejné správy České republiky (portal.gov.cz, do nového okna).