Odbor přestupkových agend

Činnost odboru

 

 • zajišťuje výkon státní správy pro obvod rozšířené působnosti Magistrátu města Ústí nad Labem na úseku přestupků v dopravě (zákon o silničním provozu) a to zejména:
  • projednávání a rozhodování o přestupcích při porušení zákona o silničním provozu (dopravní nehody, jízda pod vlivem alkoholu a návykových látek, řízení bez řidičského oprávnění, přestupky zachycené automatizovaným kamerovým systémem, řízení vozidla bez technické kontroly, přestupky oznámené Městskou policií Ústí nad Labem neprojednané na místě spáchání přestupku – výzvy umístěné za stěračem vozidla)
  • projednávání a rozhodování o správních deliktech při porušení zákona o silničním provozu
  • projednávání a rozhodování o přestupcích na úseku dopravy a úseku silničního hospodářství při porušení zákona o přestupcích
  • projednávání a rozhodování o přestupcích a správních deliktech při porušení zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
  • zpracovává lustrace řidičů v registru řidičů a registru vozidel
  • vyřizuje žádosti o upuštění od výkonu zbytku sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel v těch případech, kdy tuto sankci uložili pracovníci tohoto oddělení.
  • vyřizování žádostí od pojišťoven o konečná rozhodnutí k plnění pojistné události
  • provádí lustrací ve výpisu z centrální evidence obyvatel, živnostenském rejstříku a ve výpisu z České kanceláře pojistitelů
  • předávání ukončených a dořešených přestupků místně příslušnému registru řidičů k dalšímu opatření
  • kontrola plateb uložených pokut a následné předávání k vymáhání
  • vyřizování žádostí o pravomocná rozhodnutí od Policie ČR při zkráceném trestním řízení
  • žádosti Městské policii Ústí nad Labem o doručování zásilek
  • postupuje oznámené přestupky k vyřízení jiným správním orgánům, do jejichž působnosti přestupky místně či věcně náleží
 • zajišťuje výkon státní správy v oblasti přestupků, kdy projednává a rozhoduje podle zákona o přestupcích v I. stupni:
  • přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy a přestupky proti předpisům, kterými se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí,
  • přestupky na úseku podnikání,
  • přestupky na úseku sociálních věcí a na úseku zdravotnictví,
  • přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1 písm. j) a k),
  • přestupky na úseku školství a výchovy mládeže a na úseku kultury,
  • přestupky na úseku porušování průmyslových práv a porušování práv k obchodní firmě,
  • přestupky na úseku ochrany životního prostředí a na úseku zemědělství a myslivosti,
  • přestupky na úseku geologie a na úseku energetiky, teplárenství a plynárenství,
  • přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy, na úseku obrany České republiky a správy státních hranic,
  • ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě v případě porušení nařízení a obecně závazných vyhlášek krajů, přestupky křivého vysvětlení,
 • rozhoduje přestupky podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí
  • podle ust. § 59 odst. 1 písm. e) až j)
  • podle ust. § 59a odst. 1 písm. a) a b) a ust. § 59c a ust. § 59h
 • rozhoduje přestupky podle zákona na ochranu zvířat proti týrání
 • rozhoduje přestupky podle zákona o zbraních
 • rozhoduje správní delikty podle autorského zákona
 • rozhoduje přestupky podle zákona o střetu zájmů
 • rozhoduje přestupky podle zákona o pohřebnictví
 • rozhoduje v II. stupni:
  • o odvoláních proti rozhodnutím úřadů městských obvodů o přestupcích,
 • rozhoduje v I. stupni o přestupcích, k jejichž rozhodování jsou příslušné obce v případě uzavření veřejnoprávních smluv mezi obcemi a Statutárním městem Ústí nad Labem:
  • přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy
  • přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst a na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,
  • přestupky na úseku matrik, jména příjmení,
  • ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku,
  • o ostatních přestupcích podle zvláštních zákonů, které jsou příslušné rozhodovat v I. stupni obce
  • provádí kontrolu přenesené působnosti na úseku přestupků na jednotlivých úřadech městských obvodů 

Konečná Lucie, Ing.

vedoucí odboru
Tel.: 475271761
Č. dveří: 187
Jméno Pozice č. dveří Telefon

oddělení dopravních nehod

Rosenkrancová Marcela, Bc. vedoucí oddělení dopravních nehod 170 475271537, fax: 475271489
Balšánková Kateřina referent oddělení dopravních nehod 156 475271379
Bolina Václav referent oddělení dopravních nehod 172 475271346
Drábková Martina referent oddělení dopravních nehod 156 475271116
Feltlová Veronika, Bc. referent oddělení dopravních nehod 169 475271690
Kabátníková Markéta, Bc. referent oddělení dopravních nehod 171 475271529
Krumbholcová Eliška, Ing. referent oddělení dopravních nehod 171 475271695
Mansfeld Josef referent oddělení dopravních nehod 169 475271112
Vlasáková Daniela referent oddělení dopravních nehod 157 475271382
Wáwrová Michaela, Bc. referent oddělení dopravních nehod 172 475271346

oddělení kamerového systému

Tůma Martin Jan, Bc. vedoucí oddělení kamerového systému 180 475271463
Bohuslav Martin, DiS. referent oddělení kamerového systému 161 475271464
Hatašová Ivana referent oddělení kamerového systému 161 475271373
Jerson Martin referent oddělení kamerového systému 160 475271457
Macháčková Dagmar referent oddělení kamerového systému 159 475271381
Migulská Renata referent oddělení kamerového systému 181 475271530
Musilová Lenka referent oddělení kamerového systému 159 475271124
Pápayová Veronika, Mgr. referent oddělení kamerového systému 160 475271283
Tomanová Marcela referent oddělení kamerového systému 181 475271380
Vondráková Alena referent oddělení kamerového systému 158 475271496

oddělení přestupků

Rysová Romana, Bc. vedoucí oddělení 378 475271443, fax:475 271 559
Bílková Marcela, Bc. referent přestupků 336 475271432
Fišerová Naděžda referent přestupků 336 475271581
Fryčová Veronika referent přestupků 338 475271493
Marková Vladana, Bc. referent přestupků 337 457271454
Sykorová Petra referent přestupků 338 475271493
Žabková Ivana referent přestupků 377 475271291

podřízeni vedoucímu

Dalihodová Andrea metodik, ekonom, asistentka vedoucí odboru 188 475271378
Horáčková Dana ekonom, asistent 245 475271788
Netrhová Iva referent, spisový pracovník, archivářka 168 475271347