Kancelář tajemníka

Činnost odboru

 • v oblasti personální a platové zajišťuje zejména:
  • úkoly v oblasti pracovněprávních vztahů, rozvoje lidských zdrojů a péče o lidské zdroje
  • zpracování platů, roční zúčtování daní, odvody na sociální a zdravotní pojištění
  • systém odměňování zaměstnanců města
  • systém personálního plánování
  • optimalizaci profesní a kvalifikační skladby pracovních zdrojů
  • ve vymezených kompetencích zastupuje město při jednáních se vzdělávacími institucemi, úřady práce, finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, peněžními ústavy apod.
  • účast na kolektivním vyjednávání
  • organizaci konkursů a výběrových řízení na vedoucí funkce
  • organizačně zabezpečuje výběrová řízení na uvolněná event. nová funkční místa
  • vyřizování žádostí o starobní nebo invalidní důchod
  • sledování limitů přesčasové práce
  • vydávání služebních průkazů zaměstnancům města zařazených do MmÚ
  • vytváří podmínky pro zvyšování odborné úrovně pracovníků, komplexně zajišťuje vzdělávání zaměstnanců
  • organizování zkoušek odborné způsobilosti pro zaměstnance města zařazených do MmÚ
  • zpracování statistických výkazů za úsek personální a platové soustavy za celé město
  • odborné praxe pro studenty škol v rámci studijního programu
  • zabezpečuje podklady pro výplatu stravovacích poukázek pro zaměstnance magistrátu
  • komplexně zabezpečuje zpracování a kontrolu docházky, uzávěrky platů, vč. konečných přehledů
  • uzavírá dohody o provedení práce a o pracovní činnosti
  • přijímá žádosti občanů o "Potvrzení o zaměstnání" bývalých zaměstnanců magistrátu, MěNV, ONV
  • vede evidenční listy důchodového pojištění
  • zpracovává návrhy na stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkcí, včetně ostatních členů komisí a výborů k projednání na zasedání zastupitelstva města a zabezpečuje jejich výplatu; zároveň zabezpečuje vyplácení odměn uvolněným členům zastupitelstva
  • zpracovává návrhy na jmenování a odvolání vedoucích odborů dle pokynu tajemníka
  • spolupracuje s úřadem práce
  • zpracovává a aktualizuje platový řád a ostatní interní dokumenty související s činností oddělení
  • metodicky pomáhá v oblasti platových záležitostí v rámci magistrátu
  • provádí vyhodnocování výdajů, zpracovává rozbory a měsíční toky peněz pro finanční odbor
  • zabezpečuje vstupní a periodické lékařské prohlídky zaměstnanců
 • komplexně vede a zpracovává agendu ošatného, penzijního připojištění pro zaměstnance magistrátu zajišťuje administrativní práce spojené s plněním úkolů v oblasti samostatné působnosti v součinnosti s ostatními odbory MmÚ,
 • poskytuje metodickou pomoc úřadům městských obvodů a organizacím zřizovaným městem,
 • zpracovává interní předpisy, např. Organizační řád MmÚ, Pracovní řád MmÚ atd.,
 • zpracovává směrnice, rozhodnutí, příkazy tajemníka MmÚ,
 • kontroluje usnesení ZM a RM,
 • zpracovává různé materiály na jednání ZM a RM, např. informativní zprávy o plnění usnesení ZM a RM, o činnosti odborů MmÚ, o počtu podaných informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím atd.,
 • organizačně a administrativně zabezpečuje jednání ZM a RM, zpracovává dokumentaci o průběhu těchto jednání, vede její archivaci a předává informace odborům a vedoucím zaměstnancům MmÚ o výsledcích jednání a uložených úkolech ze zasedání těchto orgánů,
 • vede evidenci OZV a Nařízení města
 • zajišťuje volbu přísedících u soudu
 • pro potřeby tajemníka MmÚ sleduje plnění úkolů a usnesení ZM a RM a porad vedoucích odborů,
 • vyžaduje zprávy o plnění usnesení ZM a RM od jednotlivých vedoucích odborů,
 • v koordinaci se společností Metropolnet a.s. plní úkoly v oblasti ICT,
 • plní úkoly související s činností hlavního městského energetika,
 • zajišťuje agendu žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb. v rámci dané pracovní náplně, pokud takové žádosti přesahují přes agendy vícero odborů zajišťuje finální odpověď za MmÚ,
 • vede agendu úřední desky, provádí autorizované konverze z moci úřední,
 • zajišťuje závazná koordinovaná stanoviska,

Habrová Romana, Mgr.

vedoucí kanceláře tajemníka
Tel.: 475271664
Č. dveří: 322
Jméno Pozice č. dveří Telefon

oddělení organizační

Bartáková Kateřina referent 380 475271531
Pucová Lenka referent 289 475271839

oddělení personální

Kittlerová Marcela, Ing. vedoucí oddělení 326 475271760
Doubková Jitka personalistka 324 475271772
Pražanová Jarmila mzdová účetní 327 475271825
Štolbová Pavlína referent odměňování 325 475271769
Veselá Pavla, Bc. referent vzdělávání 323 475271671

podřízeni vedoucímu

Jakub František energetik 207 475271331
Kymlička Jan asistent tajemníka pro IT 347 475271467, 475271132
Puchrová Martina sekretářka, ekonom 384 475271763<br/>fax: 475271499