Kancelář tajemníka

Činnost odboru

 • v oblasti personální a platové zajišťuje zejména:
  • úkoly v oblasti pracovněprávních vztahů, rozvoje lidských zdrojů a péče o lidské zdroje
  • zpracování platů, roční zúčtování daní, odvody na sociální a zdravotní pojištění
  • systém odměňování zaměstnanců města
  • systém personálního plánování
  • optimalizaci profesní a kvalifikační skladby pracovních zdrojů
  • ve vymezených kompetencích zastupuje město při jednáních se vzdělávacími institucemi, úřady práce, finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, peněžními ústavy apod.
  • účast na kolektivním vyjednávání
  • organizaci konkursů a výběrových řízení na vedoucí funkce
  • organizačně zabezpečuje výběrová řízení na uvolněná event. nová funkční místa
  • vyřizování žádostí o starobní nebo invalidní důchod
  • sledování limitů přesčasové práce
  • vydávání služebních průkazů zaměstnancům města zařazených do MmÚ
  • vytváří podmínky pro zvyšování odborné úrovně pracovníků, komplexně zajišťuje vzdělávání zaměstnanců
  • organizování zkoušek odborné způsobilosti pro zaměstnance města zařazených do MmÚ
  • zpracování statistických výkazů za úsek personální a platové soustavy za celé město
  • odborné praxe pro studenty škol v rámci studijního programu
  • zabezpečuje podklady pro výplatu stravovacích poukázek pro zaměstnance magistrátu
  • komplexně zabezpečuje zpracování a kontrolu docházky, uzávěrky platů, vč. konečných přehledů
  • uzavírá dohody o provedení práce a o pracovní činnosti
  • přijímá žádosti občanů o "Potvrzení o zaměstnání" bývalých zaměstnanců magistrátu, MěNV, ONV
  • vede evidenční listy důchodového pojištění
  • zpracovává návrhy na stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkcí, včetně ostatních členů komisí a výborů k projednání na zasedání zastupitelstva města a zabezpečuje jejich výplatu; zároveň zabezpečuje vyplácení odměn uvolněným členům zastupitelstva
  • zpracovává návrhy na jmenování a odvolání vedoucích odborů dle pokynu tajemníka
  • spolupracuje s úřadem práce
  • zpracovává a aktualizuje platový řád a ostatní interní dokumenty související s činností oddělení
  • metodicky pomáhá v oblasti platových záležitostí v rámci magistrátu
  • provádí vyhodnocování výdajů, zpracovává rozbory a měsíční toky peněz pro finanční odbor
  • zabezpečuje vstupní a periodické lékařské prohlídky zaměstnanců
 • komplexně vede a zpracovává agendu ošatného, penzijního připojištění pro zaměstnance magistrátu zajišťuje administrativní práce spojené s plněním úkolů v oblasti samostatné působnosti v součinnosti s ostatními odbory MmÚ,
 • poskytuje metodickou pomoc úřadům městských obvodů a organizacím zřizovaným městem,
 • zpracovává interní předpisy, např. Organizační řád MmÚ, Pracovní řád MmÚ atd.,
 • zpracovává směrnice, rozhodnutí, příkazy tajemníka MmÚ,
 • kontroluje usnesení ZM a RM,
 • zpracovává různé materiály na jednání ZM a RM, např. informativní zprávy o plnění usnesení ZM a RM, o činnosti odborů MmÚ, o počtu podaných informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím atd.,
 • organizačně a administrativně zabezpečuje jednání ZM a RM, zpracovává dokumentaci o průběhu těchto jednání, vede její archivaci a předává informace odborům a vedoucím zaměstnancům MmÚ o výsledcích jednání a uložených úkolech ze zasedání těchto orgánů,
 • vede evidenci OZV a Nařízení města
 • zajišťuje volbu přísedících u soudu
 • pro potřeby tajemníka MmÚ sleduje plnění úkolů a usnesení ZM a RM a porad vedoucích odborů,
 • vyžaduje zprávy o plnění usnesení ZM a RM od jednotlivých vedoucích odborů,
 • v koordinaci se společností Metropolnet a.s. plní úkoly v oblasti ICT,
 • plní úkoly související s činností hlavního městského energetika,
 • zajišťuje agendu žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb. v rámci dané pracovní náplně, pokud takové žádosti přesahují přes agendy vícero odborů zajišťuje finální odpověď za MmÚ,
 • vede agendu úřední desky, provádí autorizované konverze z moci úřední,
 • zajišťuje závazná koordinovaná stanoviska,
 • vykonává na základě ustanovení §14a zákona č. 159/2006 Sb., činnost tzv. podpůrného orgánu pro veřejné funkcionáře v pracovním poměru uzavřeném s městem Ústí n.L. – Magistrát a pro výše citovaným zákonem dotčené politické funkce,
 • vede centrální evidenci veškerých petic a stížností:
  • které jsou adresovány MmÚ, primátorovi města a jeho náměstkům,
  • přezkoumává a vyřizuje petice a stížnosti ve stanovených lhůtách,
  • postupuje petice a stížnosti k vyřízení jiným organizacím, do jejichž působnosti stížnost náleží, případně odborům MmÚ,
  • provádí kontrolu spisů týkajících se petic a stížností na ÚMO
 • vykonává kontrolní činnost zejména podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a řídí se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, vše ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy, a to u:
  • příspěvkových organizací zřizovaných městem, městských obvodů města Ústí nad Labem, které jsou organizační jednotkou města, příjemců veřejné finanční podpory a organizačních útvarů MmÚ,
  • zjišťuje, jak kontrolovaný subjekt plní povinnosti, které mu vyplývají z právních předpisů,
  • prověřuje správnost vybraných operací,
  • poskytuje objektivní informace o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích a o jejich průkazném účetním zpracování u kontrolovaných subjektů,
  • kontroluje správnost a včasnost pohybu a stavu movitého a nemovitého majetku,
  • provádí tematické kontroly na základě požadavků příslušných orgánů,
  • provádí kontrolu v oblastech vnitřní správy,
  • vyhotovuje protokoly o kontrole,
  • pořizuje zprávy o výsledcích kontrolních šetření,
 • zpracovává roční plány a vyhodnocení kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí n.L.,
 • zabezpečuje zveřejnění informací o kontrolách dle § 26 zák. č. 255/2012 Sb.,
 • za Statutární město Ústí n. L. zabezpečuje zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol orgánů veřejné správy dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. (pro MFČR – elektronický systém),
 • zpracovává Hodnotící zprávu v oblasti veřejné správy svěřené orgánům ÚSC dle Usnesení vlády č. 689/2013

Habrová Romana, Mgr.

vedoucí kanceláře tajemníka
Tel.: 475271664
Č. dveří: 322
Jméno Pozice č. dveří Telefon

oddělení kontroly

Černá Ivana vedoucí oddělení kontroly 342 475271570
Brožová Zdeňka, Mgr. referent kontroly 340 475271455
Hřibová Ivana referent kontroly 340 475271458
Krylová Blažena referent kontroly 339 475271456
Pašková Eva referent kontroly 335 475271453

oddělení organizační

Bartáková Kateřina referent 380 475271531
Pucová Lenka referent 289 475271839
Šťástková Michaela referent 333 475271534

oddělení personální

Veselá Pavla, Bc. vedoucí oddělení 323 475271671
Doubková Jitka personalistka 324 475271772
Pražanová Jarmila mzdová účetní 327 475271825
Štolbová Pavlína referent odměňování 325 475271769

podřízeni vedoucímu

Jakub František energetik 207 475271331
Kovárníková Ivana referent petic a stížností 334 475271452
Kymlička Jan asistent tajemníka pro IT 347 475271467, 475271132
Puchrová Martina sekretářka, ekonom 384 475271763
fax: 475271499