Žádost o informace

Poskytování informací

Základní informace jsou zveřejňovány na úřední desce (prostor v mezidveří vchodu do MmÚ). Za poskytnutí těchto informací odpovídá Kancelář tajemníka. Podrobnější informace jsou zveřejňovány na webových stránkách města a na nástěnkách umístěných u jednotlivých odborů. Za informace na nástěnkách odpovídají vedoucí příslušných odborů.
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon) jsou poskytovány v souladu s ustanoveními tohoto zákona. Za MmÚ poskytují informace příslušné odbory, a to na základě žádosti nebo zveřejněním. Žadatel může být odkázán na zveřejněnou informaci. Pokud bude žadatel trvat na individuálním vyřízení žádosti, je povinností mu vyhovět. Zveřejňování informací z podkladů odborů na webových stránkách města zabezpečují odpovědní zaměstnanci jednotlivých odborů.

Vyřizování žádostí o informace

Způsob podání žádosti

a) žádosti sdělené telefonicky:

 • jsou vyřizovány neformálně, bezodkladně a bezplatně
 • současně platí, že telefonické vyřízení je omezeno hovorem v délce nejvýše cca 5 min (pozn.: je-li třeba více času ke sdělení informace, pak je žadatel vyzván k podání písemné žádosti)

b) žádosti podané ústně-osobně:

 • jsou vyřizovány neformálně
 • v délce do 1/2 hodiny jsou účtovány pouze případné technické náklady (kopírování apod.) 

c) žádosti podané písemně (rozumí se rovněž podání faxem nebo e-mailem):

 • podléhají formalizovanému postupu a to i v případě, kdy žadateli nebyla ústní žádost uspokojivě vyřízena a on znovu písemně požádá o tutéž informaci

Písemná žádost o informace

Za písemnou žádost se považuje žádost, ze které je zřejmé:

 • že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona
 • kdo ji činí (fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla); adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa
 • komu je určena

Den podání

Žádost je podána dnem, kdy ji příjemce obdržel:

 • osobně - do podatelny MmÚ, adresa: Velká Hradební 8, 401 00, Ústí nad Labem
 • prostřednictvím internetu na e-mailovou adresu e-podatelny magistrátu
 • prostřednictvím datové schránky
 • poštou
 • faxem

Ode dne podání běží lhůty pro vyřízení žádosti, které stanovuje zákon. Není-li ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona, neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána na adresu elektronické podatelny, není žádostí ve smyslu zákona. O tomto bude žadatel písemně vyrozuměn (samozřejmě, nechybí-li adresa pro doručování). MmÚ v tomto případě bude postupovat dle jiného právního předpisu, do jehož působnosti takové podání spadá, např. správní řád.

Evidence žádostí

Písemné žádosti o informace jsou na odborech evidovány vedoucím odboru určenou osobou. V evidenci je sledován zejména způsob a termín vyřízení.

Odvolání

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává písemně (doručí se osobně nebo poštou) do podatelny MmÚ. Formuláře pro odvolání jsou dány žadateli k dispozici, příp. je možno si je stáhnou na webových stránkách města v Rychlé orientaci v sekci „Formuláře ke stažení“.
Vedoucí odboru předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu (Krajskému úřadu) ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Čísla faxů

Kancelář tajemníka 475 271 499
Správní odbor 475 271 599
Odbor sociálních věcí 475 271 724
Odbor dopravy - oddělení registrů a technické způsobilosti vozidel 475 271 492
Odbor strategického rozvoje 475 271 682
Stavební odbor 475 271 699
Odbor životního prostředí - oddělení mimořádných situací 475 211 528


Formuláře

Sazebník