Stížnosti a petice

Stížnosti a petice vyřizuje odbor, do jehož působnosti její předmět patří, nebo který byl určen příjemcem stížnosti, eviduje je odbor kontroly.

Petice

podání skupiny osob nebo osoby ve věcech veřejného nebo jiného společenského zájmu
Petice spadající do přenesené působnosti obce podléhají zákonu č. 85/1990 Sb., o právu petičním jsou prošetřeny do 30 dnů.
Petice spadající svým obsahem do samostatné působnosti obce- § 16, odst. 2, písm. f a g, zákona o obcích jsou prošetřeny do 60 dnů, jedná-li se o působnost rady města, v působnosti zastupitelstva města do 90 dnů.
lze podávat

 • v písemné nebo elektronické podobě každý pracovní den po celou pracovní dobu v podatelně Magistrátu města Ústí nad Labem
  na adresu: Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
 • e-mailem na adresu: podatelna.magistrat@mag-ul.cz

musí obsahovat

 • adresáta petice
 • požadavek – „text petice“, návrh řešení
 • informace o tom, kdo petici podává, případně petiční výbor - jména, příjmení, bydliště a podpis všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat
 • jednotlivec - jméno, příjmení, bydliště a podpis
 • právnická osoba - název, sídlo, IČO a jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné za organizaci jednat, podpis.

jednotlivé podpisové archy musí obsahovat

 • pokud není součástí petičního archu text petice, musí být z podpisového archu zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat
 • jméno, příjmení a bydliště podepisujícího se občana a jeho podpis (vlastnoruční podpis lze nahradit zaručeným elektronickým podpisem podle zákona č. 227/2000 Sb.)

Stížnosti

podání fyzické nebo právnické osoby, kterým se domáhá ochrany svých práv

stížnosti dle § 175 zákona č. 500/2014 Sb., správního řádu – spadající do působnosti přenesené působnosti
stížnosti spadající do oblasti samostatné působnosti obce

Stížnosti dle správního řádu § 175 zákona č. 500/2014 Sb., správní řád v platném znění lze podat

 • V případě, že správní řád neposkytuje stěžovateli jiný prostředek ochrany.
  • proti nevhodnému chování úředních osob nebo
  • proti postupu správního orgánu
 • Pouze dotčenou osobou, tedy pouze osobou, jejichž práv nabytých v dobré víře a oprávněných zájmů se činnost správního orgánu dotýká.
 • Jen proti takovému postupu správního orgánu a takovému nevhodnému chování úředních osob, které se uskutečnilo v rámci řízení dle správního řádu.
 • V písemné i v elektronické podobě, každý pracovní den po celou pracovní dobu v podatelně Magistrátu města Ústí nad Labem na adresu: Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
 • Elektronická stížnost musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem a zaslána na adresu: podatelna.magistrat@mag-ul.cz
 • Elektronická stížnost bez zaručeného elektronického podpisu musí být do 5 dní potvrzena písemně nebo ústně do protokolu.

obsah

 • označení správního orgánu, jemuž je určena
 • jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu stěžovatele, a podpis, elektronická podání zaručený elektronický podpis
 • stručný popis toho, čeho se stěžovatel domáhá, případně uvedení, jaké právo stěžovatele bylo porušeno a jakým způsobem

Lhůta pro vyřízení je 60 dní od doručení příslušnému správnímu orgánu, lhůta může být prodloužena, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.

 • Příslušným orgánem je správní orgán, který vede řízení.
 • O vyřízení musí být stěžovatel ve stanovené lhůtě vyrozuměn.
 • O výsledku šetření a opatřeních k nápravě bude stěžovatel vyrozuměn jen tehdy, jestliže o to požádá.
 • Má-li stěžovatel za to, že stížnost, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.

Stížnosti spadající do oblasti samostatné působnosti obce lze podávat

 • v písemné nebo elektronické podobě každý pracovní den po celou pracovní dobu v podatelně Magistrátu města Ústí nad Labem na adresu: Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
 • e-mailem na adresu: podatelna.magistrat@mag-ul.cz
 • ústně na odboru kontroly nebo přímo na jednotlivých odborech

obsah

 • adresát
 • jméno, příjmení, bydliště a podpis stěžovatele
 • stručný popis toho, čeho se stěžovatel domáhá, případně uvedení, jaké právo stěžovatele bylo porušeno a jakým způsobem
 • co pisatel navrhuje.

Lhůta pro vyřízení stížnosti v samostatné působnosti obce je 45 dnů od doručení.