GIS VÝDEJ DAT

Komu lze geografická data vydávat?

Oddělení GIS MmÚ vydává geografická data zejména:

  • zpracovatelům projektových dokumentací (PD), jejichž konečným uživatelem je město
  • zpracovatelům územních studií (ÚS)
  • studentům pro zpracování seminárních, bakalářských, diplomových a jiných prací

- Po individuálním posouzení lze data vydat i pro jiné účely.
- Data jsou vydávána bezúplatně na základě nevýhradní smlouvy.

Jak postupovat, pokud chci data získat?

  1. Žadatel obvykle vyplní, vytiskne, podepíše a fyzicky zašle Žádost o data na adresu: Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem, popř. zašle naskenovanou žádost na e-mail.

    ŽÁDOST ZPRACOVATEL ŽÁDOST STUDENT

  2. Na základě přijaté žádosti, popř. potřebných informací od žadatele, připraví oddělení GIS nevýhradní smlouvu o zapůjčení a užití digitálních geografických dat, kterou zašle žadateli (v případě nejasností bude žadatel kontaktován).

  3. Smlouvu si žadatel zkontroluje, podepíše, vytiskne ve 3 vyhotoveních a 2 vyhotovení zašle zpět na adresu: Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem.

  4. Na základě podepsané smlouvy o zapůjčení digitálních dat (oběma stranami) budou data žadateli zpřístupněna formou internetového odkazu, popř. na fyzickém médiu (náklady na fyzické médium si žadatel hradí sám).

V případě potřeby neváhejte kontaktovat oddělení GIS. V případě potíží s formátem DOCX je možné formuláře žádostí stáhnout v PDF: Žádost - zpracovatel, Žádost - student.

Přehled vydávaných dat

Přehled má pouze informativní charakter. Nárok na data bude posouzen vždy individuálně na základě žádosti.

Požadovaná data [rozsah] Zpracovatel
PD a ÚS
Student Formát dat
Brownfieldy [ORP] ANO ANO FGDB, SHP, CAD
Císařské otisky [ORP] ANO* NE Georeferencovaný rastr
Dětská hřiště [ÚnL] ANO ANO FGDB, SHP, CAD
Generel ÚSES [ORP] ANO NE FGDB, SHP, georef. rastr
Katatrální mapa [ORP]
(parcely, budovy, definiční body, vnitřní kresba)
ANO* NE FGDB, SHP, CAD
Ortofotomapa 2010 [ORP] ANO ANO Georeferencovaný rastr
Ortofotomapa 2014 [ORP] ANO ANO Georeferencovaný rastr
Ortofotomapa 2015 [ORP] ANO* NE Georeferencovaný rastr
Ortofotomapa 2016 (letní) [ORP] ANO ANO Georeferencovaný rastr
Ortofotomapa 2017 [ORP] ANO ANO Georeferencovaný rastr
Ortofotomapa 1996 [ÚnL] ANO ANO Georeferencovaný rastr
Ortofotomapa 2010 [ÚnL] ANO ANO Georeferencovaný rastr
Památková péče [ORP] ANO **** ANO **** FGDB, SHP, CAD
SMO5 1950 [ORP] ANO* NE Georeferencovaný rastr
Turistická data [ORP]
(cyklotrasy, turistické stezky, naučné stezky, vyhlídková místa)
ANO ANO FGDB, SHP, CAD
ÚAP [ORP] ANO** NE FGDB, SHP, CAD (pouze DGN nebo DXF)
Úřady + instituce [ÚnL] ANO ANO FGDB, SHP, CAD (pouze DGN nebo DXF)
Územní plán ÚnL 1974 ANO ANO Georeferencovaný rastr
Územní plán ÚnL 1996 ANO ANO FGDB, SHP, CAD, georef. rastr
Územní plán ÚnL 2012 (platný) ANO ANO FGDB, SHP, CAD
Územní plány obcí v ORP ÚnL ANO *** ANO FGDB, SHP, CAD, georef. rastr
Veřejná prostranství [ORP] ANO ANO FGDB, SHP, CAD
ZABAGED [ORP]
(polohopis + vrstevnice)
ANO* NE FGDB, SHP
DMP 1G ZABAGED [ORP] ANO* NE TXT
DMR 4G ZABAGED [ORP] ANO* NE TXT, georef. rastr
DMR 5G ZABAGED [ORP] ANO* NE TXT

* Pouze pro účely územně plánovací dokumentace, územní studie nebo digitální technické mapy; ** Pouze záměry města; *** Pouze záměry ORP ÚnL; **** Pouze data, která pořizuje město; ORP - rozsah dat: okres Ústí nad Labem (obec s rozšířenou působností Ústí nad Labem); ÚnL - rozsah dat: město Ústí nad Labem

Poslední aktualizace: 22. 01. 2018, Oddělení GIS MmÚ, aktualizoval: Ing. Kamil Novák