GIS VÝDEJ DAT

Komu lze geografická data vydávat?

Oddělení GIS MmÚ vydává geografická data zejména:

 • zpracovatelům projektových dokumentací (PD), jejichž konečným uživatelem je město
 • zpracovatelům územních studií a územně plánovací dokumentace (ÚS/ÚPD)
 • studentům pro zpracování seminárních, bakalářských, diplomových a jiných prací

- Po individuálním posouzení lze data vydat i pro jiné účely.
- Data jsou vydávána bezúplatně na základě nevýhradní smlouvy.

Jak postupovat, pokud chci data získat?

 1. Žadatel vyplní, vytiskne, podepíše a doručí (datovou schránkou, poštou nebo osobně) Žádost o data. Fyzicky doručovaná Žádost o data musí být úředně ověřená.

  • Datová schránka: vt8bhx2
  • Adresa pro poštovní doručení: Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
  • Kontakt na oddělení GIS: ZDE

  ŽÁDOST ZPRACOVATEL ŽÁDOST STUDENT

 2. Na základě přijaté Žádosti o data připraví oddělení GIS Nevýhradní smlouvu o poskytnutí a užití digitálních geografických dat, kterou zašle žadateli.

 3. Smlouvu si žadatel zkontroluje, podepíše, vytiskne ve 3 vyhotoveních a doručí zpět stejným způsobem jako Žádost o data.

 4. Na základě podepsané Smlouvy budou data žadateli zpřístupněna formou internetového odkazu, popř. na fyzickém médiu (náklady na fyzické médium si žadatel hradí sám).

V případě potřeby neváhejte kontaktovat oddělení GIS. V případě potíží s formátem DOCX je možné formuláře žádostí stáhnout v PDF: Žádost - zpracovatel, Žádost - student.

Přehled vydávaných dat

Přehled má pouze informativní charakter. Nárok na data bude posouzen vždy individuálně na základě žádosti.

Požadovaná data [rozsah] Zpracovatel
PD a ÚS/ÚPD
Student Formát dat
Brownfieldy [ORP] ANO ANO FGDB, SHP, CAD
Císařské otisky [ORP] ANO NE Georeferencovaný rastr
Čerpací stanice [ORP] ANO ANO FGDB, SHP, CAD
Dětská hřiště [ÚnL] ANO ANO FGDB, SHP, CAD
Generel ÚSES [ORP] ANO NE FGDB, SHP, georef. rastr
Katastrální mapa [ORP]
(parcely, budovy, definiční body, vnitřní kresba)
ANO NE FGDB, SHP, CAD
MHD zastávky [ÚnL] ANO ANO FGDB, SHP, CAD
Muzea a sbírkové expozice [ORP] ANO ANO FGDB, SHP, CAD
Neevidované památky [ORP] ANO ANO FGDB, SHP, CAD
Ortofotomapa 2010 [ORP] ANO ANO Georeferencovaný rastr
Ortofotomapa 2014 [ORP] ANO ANO Georeferencovaný rastr
Ortofotomapa 2015 [ORP] ANO* NE Georeferencovaný rastr
Ortofotomapa 2016 (letní) [ORP] ANO ANO Georeferencovaný rastr
Ortofotomapa 2017 [ORP] ANO ANO Georeferencovaný rastr
Ortofotomapa 2018 [ORP] ANO ANO Georeferencovaný rastr
Ortofotomapa 1996 [ÚnL] ANO ANO Georeferencovaný rastr
Ortofotomapa 2010 [ÚnL] ANO ANO Georeferencovaný rastr
Školské obvody [ÚnL] ANO ANO FGDB, SHP, CAD
SMO5 1950 [ORP] ANO NE Georeferencovaný rastr
Turistická data [ORP]
(cyklotrasy, turistické stezky, naučné stezky, vyhlídková místa)
ANO ANO FGDB, SHP, CAD
ÚAP [ORP] ANO NE FGDB, SHP, CAD (pouze DGN nebo DXF)
Úřady + instituce [ÚnL] ANO ANO FGDB, SHP, CAD (pouze DGN nebo DXF)
Územní plán ÚnL 1974 ANO ANO Georeferencovaný rastr
Územní plán ÚnL 1996 ANO ANO FGDB, SHP, CAD, georef. rastr
Územní plán ÚnL 2012 (platný) ANO ANO FGDB, SHP, CAD
Územní plány obcí v ORP ÚnL ANO ANO FGDB, SHP, CAD, georef. rastr
Veřejná prostranství [ORP] ANO ANO FGDB, SHP, CAD
ZABAGED [ORP]
(polohopis + vrstevnice)
ANO NE FGDB, SHP
DMP 1G ZABAGED [ORP] ANO NE TXT
DMR 4G ZABAGED [ORP] ANO NE TXT, georef. rastr
DMR 5G ZABAGED [ORP] ANO NE TXT

ORP - rozsah dat: okres Ústí nad Labem (obec s rozšířenou působností Ústí nad Labem); ÚnL - rozsah dat: město Ústí nad Labem

Poslední aktualizace: 11. 06. 2018, Oddělení GIS MmÚ, aktualizoval: Ing. Kamil Novák