image

č. 3/2004 (vyvěšena 30.4.2004, účinná 15.5.2004)

O zrušení některých OZV (17/1991, 15/1991, 21/1992, 34/1994, 44/1996, 39/1996 vč.dopl.)

Statutární město Ústí nad Labem

Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Labem č. 3/2004, o zrušení některých obecně závazných vyhlášek

                        

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem  podle ust. § 10, § 35 a § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se usneslo dne  23.4.2004 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1.       Cílem této vyhlášky je zrušit ty obecně závazné vyhlášky, které nebyly zrušeny formalizovaným postupem, a obecně závazné vyhlášky, které jsou  platné, ale záležitosti, které upravují jsou již upraveny jinak nebo je jejich úprava zbytečná.

Čl. 2

Rušené vyhlášky

1.       Touto vyhláškou se ruší následující obecně závazné vyhlášky :

a)       Obecně závazná vyhláška č. 14/91, o zřízení městské pořádkové služby

b)       Obecně závazná vyhláška č. 15/91, o umístění či provozování reklamních zařízení na území města Ústí nad Labem včetně dodatku č. 1 k této vyhlášce

c)       Obecně závazná vyhláška č. 21/92, o veřejné dražbě

d)       Obecně závazná vyhláška č. 34/94, o chovu a držení zvířat na území města Ústí nad Labem

e)       Obecně závazná vyhláška č.44/96, o podmínkách prodeje a používání zábavných pyrotechnických prostředků

f)         Obecně závazná vyhláška č. 39/95, kterou se zřizuje Fond rozvoje bydlení, včetně obecně závazných vyhlášek č. 54/98, č.90/2002, č.87/2002, č.4/2003, které ji novelizují a prováděcí pokyny k této vyhlášce

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

1. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po  jejím vyhlášení.

Mgr.Jan Kubata, v.r.

Mgr. Petr Gandalovič, v.r.

náměstek primátora

primátor města