image

č. 2/2003 (vyvěšena 28.3.2003, účinná 28.3.2003)

O osvobození od daně z nemovitostí v důsledku povodní v roce 2002 (platnost 5 let)

Město Ústí nad Labem

Obecně závazná vyhláška č. 2/2003    o  osvobození  od daně z nemovitostí v důsledku povodní v r. 2002.

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem se na svém zasedání dne 27. 3. 2003 usneslo vydat v souladu s § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 17a zákona č. 576/2002, kterým se mění   zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

Čl. I.

Předmět osvobození

Stavby a jednotky určené k bydlení nebo k podnikání, které jsou  uvedeny  v Příloze č. l – 3  této vyhlášky  a byly dotčeny povodněmi v r. 2002, jsou od roku 2003 na dobu 5 let zcela  osvobozeny od daně z nemovitostí.

Povodně upravuje zvláštní zákon1).

 Čl II.

Postup poplatníka

Poplatník  uplatní nárok na osvobození podle Čl. I  této vyhlášky  u Finančního úřadu v Ústí nad Labem v dodatečném daňovém přiznání.

                                                        

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá dřívější účinnosti  27. 3. 2003 z důvodu naléhavého obecního zájmu ve smyslu § 12 odst. 2 zákona o obcích. Naléhavý obecní zájem spočívá  v tom, že tato vyhláška podle ustanovení § 17a odst. 2, věta první, zákona č. 576/2002  Sb. musí nabýt účinnosti nejpozději do 31. 3. 2003.

Příloha č. 1   Seznam osvobozených  staveb a jednotek na katastrálním území                ÚMO Ústí nad  Labem - město 8 stran

Příloha č. 2   Seznam osvobozených  staveb a  jednotek  na katastrálním území              ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice  7 stran

 

Příloha  č. 3   Seznam  osvobozených staveb a jednotek na  katastrálním území

              ÚMO Ústí nad Labem - Střekov  11 stran

---------------------------------------------------

1) § 64 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Miroslav Harciník v.r.                                                Mgr. Petr Gandalovič v.r.

náměstek primátora                                                        primátor města