image

TISKOVÁ ZPRÁVA Rady města Ústí nad Labem 4. 4. 2018

06.04.2018

 

1. Rada města finančně podpořila projekt na Střekovském nábřeží
Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 700 tis. Kč. Podpořila tak studii k oživení Střekovského nábřeží, kterou radě předložil střekovský obvod. Na realizaci záměru oživení Střekovského nábřeží je určeno 500 tis. Kč, vybudováno by mělo být sportovní hřiště, ohniště, pláž, terasa nebo posezení pod skálou. Na výměnu a doplnění mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola) kolem cyklostezky je určeno 200 tis. Kč.

3. Dotace městským obvodům ve výši 2,639 mil. korun
Prostředky ve výši 2,639 mil. korun na výkon veřejného opatrovnictví, které město získalo na základě žádosti o dotaci, převedla rada města jednotlivým obvodům. Pro město Ústí nad Labem se jedná o prostředky pro 91 opatrovanců, kteří vykonávají působnost veřejných opatrovníků pro jednotlivé obvody, paušální platba 29 tisíc korun na jednoho opatrovance:
MO město 27 opatrovanců - 783 000 Kč
MO Severní Terasa má 36 opatrovanců - 1 044 000 Kč
MO Neštěmice má 23 opatrovanců - 667 000 Kč
MO Střekov má 5 opatrovanců - 145 000 Kč.

5. Vysoutěžena je výměna oken na ZŠ Stříbrnická a ZŠ a MŠ Nová za 14,8 mil. korun
Rada města rozhodla na základě doporučení hodnotící komise k veřejné zakázce s názvem „Výměna oken na ZŠ Stříbrnická a ZŠ a MŠ Nová“ o přidělení zakázky dodavateli, který se umístil na prvním místě v pořadí, tj. společnosti METALL QUATRO. Zakázka nesměla přesáhnout hodnotu 18,4 mil. korun, vyhrála nabídková cena 14 879 806,63 Kč. Oproti plánované ceně je vysoutěženo s úsporou 4 miliony korun. Uchazečů bylo 6. Předmětem této zakázky je výměna všech stávajících oken v kombinaci s vyzdívkou a venkovních vchodových dveří, které jsou v havarijním stavu. Realizace bude ukončena nejpozději do 24. 8. 2018, samotné práce budou zahájeny nejdříve 30. 6. tak, aby nenarušovaly chod školy.

6. Modernizace sociálních zařízení v budově magistrátu proběhne
Nejlepší cenovou nabídku na modernizaci sociálních zařízení předložila firma Develop plus,
s. r. o. Firma předložila cenu 7,747 mil. korun a stala se tak nejvhodnějším dodavatele ze tří uchazečů.
Opravy budou probíhat ve 4 etapách, opravovat se budou toalety u bočního schodiště pravého křídla (v květnu a červnu 2018), další etapy (toalety na chodbách pravého křídla) pak proběhnou v červenci a srpnu 2018, poslední etapy (u bočního schodiště levého křídla a podél hlavního schodiště) by měly proběhnout ve stejných měsících roku 2019. Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna svislých a vodorovných rozvodů vody a kanalizace, obkladů, sanitárních zařízení, montáž dlažby při zachování maximální výměry původního teracca dle požadavku památkářů, instalace účinného větrání (bez narušení fasády památkově chráněného objektu) a osvětlení prostorů. Zásadním pro tuto akci je odstranění hygienických nedostatků zřízením kuchyněk a úklidových místností. V umývárnách toalet se tak již nebude mýt nádobí a nebudou tam zaparkovány úklidové vozíky. Z hygienických důvodů budou zřízeny kuchyňské kouty v 5. a 6. patře levého křídla.
Opravena budou téměř retro zařízení, modernizovány budou stávající prostory sociálních zařízení, které nedoznaly změn od roku 1961. Budou upraveny do standardů úklidové místnosti a kuchyňky dle projektové dokumentace. Stavební úpravy nijak neomezí provoz magistrátu.

8. Výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů uděleny
Rada města udělila na základě ust. čl. 4 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem č. 1/2017 výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů na základě podaných žádostí. Výjimka byla udělena akci „Noc kostelů“, která proběhne 25. 5. 2018 v době od 16.00 do 22.00 hodin v lokalitě Lidického náměstí. Další souhlas byl udělen akci „Hudební festival Mezi dvorci“, která bude 26. 5. 2018 v době od 14.00 do 22.00 hodin v lokalitě Parku TGM, ul. Raisova. Se souhlasem rady proběhne 1. 9. 2018 v lokalitě Městských sadů i „Zábavné dopoledne pro děti před zahájením školního roku“.

9. Vyhlášen grant pro oblast životního prostředí a environmentálního vzdělávání
Rada města schválila „Dotační program na poskytování grantů pro oblast životního prostředí a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty“ v celkové výši 200 tisíc korun. Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu akcí a aktivit pořádaných školami a školskými zařízeními a dále pak neziskovými organizacemi v oblasti ochrany životního prostředí, zejména ochrany ovzduší. Finanční prostředky budou sloužit především jako podpora environmentální výchovy obyvatel.
Žadatel může podat maximálně 1 žádost na příslušný kalendářní rok. Maximální výše grantu činí 20 tis. Kč. Grant je možné poskytnout až do výše 100 % celkových rozpočtových nákladů.

Jednotlivé žádosti budou posuzovány dle hodnoticích kritérií. Na základě vyhodnocení podaných žádostí bude sestaveno pořadí projektů dle dosažených bodů. Komise pro životní prostředí na základě sestaveného pořadí projektů doporučí radě města, které projekty by měly být podpořeny a to dle nejvyššího počtu bodů v rámci provedeného hodnocení stanovených kritérií, a to do vyčerpání celé finanční částky 200.000 Kč.

13. Město znovu žádá o dotaci na projekt „Nevyhazuj to, kompostuj“
V rámci podporované aktivity ve vyhlášené výzvě Ministerstva životního prostředí bude možno podporovat projekty zaměřené na předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro občany. Proto rada schválila podání žádosti o dotaci na projekt „Nevyhazuj to, kompostuj“. Spolufinancování projektu je 15 %, tj. 150 tis. Kč uznatelných nákladů, předpokládané celkové náklady projektu jsou 1 mil. Kč vč. DPH.
Cílem projektu „Nevyhazuj to, kompostuj“ je předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím domácích kompostérů a vermikompostérů pro občany a snížení množství bioodpadu ve směsném komunálním odpadu ukládaném na skládky. Pořízené kompostéry a vermikompostéry by opět byly zapůjčeny po dobu 5 let osobám, které o ně projevily zájem a jejichž nemovitosti se nacházejí na katastrálních územích statutárního města Ústí nad Labem.
Odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem ještě před podáním první úspěšné žádosti o dotaci z OPŽP zjistil zájem občanů města o kompostéry a vermikompostéry. Vydáno bylo v roce 2015 již 1 000 kompostérů. Na základě vyplněného dotazníku byl vypočítán celkový počet kompostérů, na které bude žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí podána (200 kusů kompostérů, 100 kusů vermikompostérů).

15. Dotace na podporu cyklistiky
Rada města na základě doporučení sportovní komise souhlasila s poskytnutím dotace ve výši 55 tisíc korun pro Bicykl Team Ústí nad Labem na akci „Ústecký pohár horských kol 2018“. Jedná se o pořádání seriálu šesti závodů v průběhu cyklistické sezóny. Závody se budou odehrávat v lokalitě Střížovického vrchu, na břehu jezera Milada (tento závod je zařazen do nového sportovního seriálu Milada Tour – Milada Winter Run) a v jednom případě v rámci akce UL-LET v letním kině.
Definitivní souhlas s dotací musí schválit zastupitelstvo.

17. Dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem na „Hard for cÚLture“
Rada na základě doporučení komise schválila dotaci 29 tisíc korun žadateliJaroslavu Zralému na1. ročník hudební akce „Hard for cÚLture“, který se uskuteční v Činoherním studiu v Ústí nad Labem 13. 10. 2018. Na programu je plánováno 5 kapel, z toho 2 místní a 3 regionální kapely. Akce je zaměřena na moderní, u nás ještě ne zcela známý, hudební žánr „core“. Akce chce přispět k rozšíření a oživení ústecké kultury novým žánrem.

22. Rada opět investovala do městských organizací
Rada rozhodla o zapojení volných prostředků ve výši 2,591 milionu korun. Částka 476 tisíc korun je určena na zprovoznění fontány u objektu Kulturního domu Ústí nad Labem. O částku 387,5 tis. Kč byl navýšen rozpočet na rekonstrukci plynové kotelny Domově pro seniory Chlumec. Rozhodnuto bylo také o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 1,815 mil. Kč na provoz Městským službám Ústí nad Labem, a to na pokrytí nákladů spojených s celkovou opravou dílny u plavecké haly Klíše. Jedná se o jediné technické zázemí pro celý plavecký areál Klíše, ve kterém se nachází pracovní ponky, veškeré dílenské nářadí, svářecí technika. Je zde uskladněná pojezdová travní sekačka, křovinořezy, míchačka a v neposlední řadě drobný materiál určený pro opravu a údržbu areálu.

25. Dar 235 tisíc korun pro Severočeské divadlo
Na základě žádosti Mgr. Miloše Formáčka, jednatele společnosti Severočeské divadlo s. r. o., projednávala rada města možnost přidělení finančních prostředků na nákup plošiny pro imobilní občany. Jedná se o pořízení šikmé schodišťové plošiny do interiéru divadla, kde je potřeba bezbariérový přístup. Současná plošina technicky nevyhovuje invalidním vozíkům s elektromotorem. Radní jednoznačně podpořili žádost a finance ve výši 235.000 Kč formou daru schválili. Definitivní souhlas musí schválit zastupitelstvo.
Rozměry podlahy plánované plošiny jsou 900x800 mm, plošina bude vybavena automatickým sklápěním nájezdů, zábran a podlahy. Ovládací panely budou v obou zastávkách a bude dodáno i ovládání do ruky. Systém pohonu plošiny je řešen tak, že motor s převodovkou jsou umístěny v horní zastávce, takže samotná plošina je velmi lehká. Nosnost 250 kg, příkon 1,1 kW, napájecí napětí 1 x 230 V, dopravní rychlost 3,6 m/min. Plošina bude odpovídat všem bezpečnostním normám (bezpečnostní hrany, bezpečnostní dno, signalizace přetížení, nouzová signalizace). Cena plošiny činí 235 tis. Kč bez DPH. V ceně jsou zahrnuty: výroba, technická dokumentace, doprava, montáž, montážní materiál, prohlášení o shodě, potřebné certifikáty, zaškolení obsluhy. Záruční doba je 36 měsíců. Dodací lhůta je do 6 týdnů.

Romana Macová
tisková mluvčí
Magistrát města Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem
www: www.usti-nad-labem.cz