TISKOVÁ ZPRÁVA Rady města Ústí nad Labem 30. 8. 2017

31.08.2017

3. Vyhláška o poplatcích za odpad
Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky, která změní obecně závaznou vyhlášku č. 5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvu města radní navrhují zrušit výběr poplatků a osvobodit všechny občany města od platby za komunální odpad. Rada města se k tomu rozhodla po důkladné analýze ekonomické situace. V tuto chvíli dle informací o plnění rozpočtu města je zřejmé, že se ekonomice i hospodaření města daří. Ani názory představitelů jednotlivých obvodů na změnu vyhlášky nejsou jednotné, proto se vedení města rozhodlo osvobodit všechny občany od poplatku za odpad a napravit tak slib minulých představitelů města z roku 2008, že po zvýšení daně z nemovitosti (čtyřnásobné od roku 2009) bude zrušen poplatek za komunální odpad. Doposud nebyl tento nešvar napraven a slib naplněn. Poplatek se nevybíral v letech 2009 a 2010 a znovu byl zaveden od roku 2011. Hlavní snahou vedení města je nestresovat – nezatěžovat tímto poplatkem poctivé občany města, kteří vše řádně platí. Město se současně potýká s množstvím neplatičů. Dluh od roku 2002 postupně narůstá, nyní činí 139 milionů korun. Dluhy jsou obtížně vymahatelné, ale odpuštěny nebudou. Tento návrh bude předložen zastupitelstvu.

5. Velkoplošné opravy chodníků na Severní Terase
Veřejnou zakázku na velkoplošné opravy chodníků v Městském obvodě Ústí nad Labem – Severní Terasa získala společnost INSKY, která ve výběrovém řízení nabídla cenu 1,387 milionu korun bez DPH. Opraveny budou chodníky v ulicích Glennova 1 – 17, Pincova 1 – 7, Ořechová – zadní trakt, Višňová – zadní trakt, Pod Parkem a Kmochova 9 – 15. Velkoplošné opravy by měly být zahájeny v září a dokončeny do 10. listopadu.

 

6. Modernizace infrastruktury GIS města
Město na základě výsledků nadlimitní veřejné zakázky, jejímž cílem je modernizace infrastruktury GIS města Ústí nad Labem, schválilo přidělení zakázky nejlepšímu uchazeči, kterým se pro obě části stává společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
Jedná se o tyto části:
Část A – Dodávka a implementace 2 serverů (hardwarová část)
Část B – Vývoj a implementace programového vybavení GIS (softwarová část)
Cena za obě části nepřesahuje 5 milionů korun.
Městu se zároveň podařilo na projekt „Geoportál Magistrátu města Ústí nad Labem“ získat dotaci z IROP.


7. Dodávka silové elektrické energie
Rada schválila vyhlášení jednacího řízení bez uveřejnění na dodávku silové elektrické energie z VN a NN pro statutární město Ústí nad Labem, městské obvody a příspěvkové organizace s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 20 000 000 Kč bez DPH, a to formou nákupu dodávky na komoditní burze. Předmětem plnění veřejné zakázky je fyzická dodávka sjednaného množství silové elektrické 22 400 MWh pro objekty zadavatele po dobu dvou let (od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019), včetně převzetí odpovědnosti za odchylku. V rámci plnění zakázky se bude jednat o dodávku pro 10 odběrných míst vysokého napětí a 225 odběrných míst nízkého napětí, tedy celkem 22 400 MWh. Součástí plnění je zajištění souvisejících distribučních a systémových služeb.

 

9. Ochrana budovy magistrátu – antigraffiti
Radní schválili rozpočtové opatření ve výši 154 tis. Kč na ochranu pláště budovy magistrátu před graffiti. Budova magistrátu je obložena vysoce porézním materiálem. Tento obklad byl letos poškozen nelegálními výtvarníky na několika plochách. Odbornou firmou bylo zjištěno, že nelze nechtěné malby odstranit chemicky, ale pouze mechanicky odstraněním poškozené vrstvy. Proto bude chemicky ošetřena fasáda do výše přibližně 2 metry o celkové ploše 200 m², kdy bude nanesena bezbarvá ochranná vrstva, která by měla budovu ochránit po dobu 10 let a v případě poškození barvami lze toto chemicky jednoduše odstranit.

10. Poskytnutí grantů pro oblast životního prostředí
Rada města schválila poskytnutí grantů v programu pro oblast životního prostředí Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (ŽP a EVVO). O grant se přihlásili čtyři zájemci: Základní škola a Mateřská škola SNP, Fakultní základní škola České mládeže, MarkesPoint EDU a Základní škola Mírová. Všichni žadatelé obdrží grant 20 000 korun. Cílem programu je podpora vzdělávacích aktivit v oblasti životního prostředí a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.
Základní škola a Mateřská škola SNP i Základní škola Mírová dostanou prostředky na pořízení senzorů pro měření kvality ovzduší ve vnějším i vnitřním prostředí včetně potřebného softwaru. Fakultní základní škola České mládeže pořídí kamery s příslušenstvím pro vytvoření výukového videa. Společnost MarkesPoint EDU získala prostředky na výrobu softwaru, instalaci a servis čidel pro měření kvality ovzduší ve vnějším i vnitřním prostředí.

 

12. Dny evropského dědictví 2017
Dny evropského dědictví se uskuteční od 9. do 17. září. Město se k nim připojí po 22. Zájemci si budou moci prohlédnout 25 památek a zajímavých objektů. Radní města rozhodli o poskytnutí finančního daru na doprovodný program. Celkem přidělí osmdesát tisíc korun pro šestnáct subjektů. Každý dostane po pěti tisících korunách. Jsou mezi nimi Národní památkový ústav, Český rozhlas, Severočeská vědecká knihovna nebo Zubrnická museální železnice. Žádosti využilo 16 subjektů v celkové částce 79 tisíc korun.


19. Informace o postupu pořizování nového územního plánu
Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti expertní skupiny k novému Územnímu plánu Ústí nad Labem, která řešila například současný stav vývoje města, potenciál území města, žádoucí profilace města, dopravní a technickou infrastrukturu. Radní byli informováni i o dalších plánovaných tématech expertní skupiny, kterými budou například demografický vývoj, struktura územního plánu, transformace brownfields nebo doprava a její koncepce.
Předloženy byly informace o podkladech k návrhu zadání územního plánu a informace o postupu pořizování.
Současně rada souhlasila s externím zpracováním následujících podkladů k návrhu zadání nového Územního plánu Ústí nad Labem:
1. Studie k prostorovým tématům:
a) Zelená a modrá infrastruktura na území města Ústí nad Labem
b) Suburbanizace v prostoru ORP Ústí nad Labem
c) Ekonomické plochy a zaměstnavatelé na území města Ústí nad Labem
d) Územní bariéry na území města Ústí nad Labem
2. Koncepce dopravní infrastruktury města dle varianty C
a) Základní komunikační systém
b) Tunely, problematika propojení ul. Přístavní a Žižkovy ul.
c) „Západní nádraží“
d) „Mariánský most“
e) „Terminál“
f) „Dva nové mosty přes Labe“

 

32. Nabídka pronájmu pozemků pro cyklistický areál na Klíši
Se záměrem pronájmu tří pozemků na Klíši o výměře 7 000 metrů čtverečních souhlasili radní města. Cyklo Team Ústí nad Labem tam chce zřídit veřejně přístupný areál pro jízdu na horských kolech. Areál bude bez oplocení s přenosnými překážkami, cena nájemného je vyhlášena 2 000 Kč/ha/rok.

38. Prodej nemovitosti v Matiční ulici č. p. 184
Radní schválili prodej objektu a pozemku zájemci, který ve výběrovém řízení nabídl 451 000 korun. Do výběrového řízení se přihlásili celkem tři zájemci. Definitivně o prodeji rozhodne zastupitelstvo.

43. Nákup přístavních mol v Brné a Církvicích
Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 750 000 korun na nákup dvou přístavních mol pro přístaviště v Brné a Církvicích. Mola využívá loď Marie. Dosavadní zařízení pocházejí z let 1981 a 1983 a jsou již ve špatném technickém stavu, potřebují časté opravy. Nové přistávací můstky budou o rozměrech cca 6 m x 2,5 m.


46. Den bez aut i v Ústí nad Labem formou bezplatné přepravy
Do Dne bez aut se 22. září zapojí i město Ústí nad Labem. Rada města schválila uspořádání jednodenní jednorázové akce na bezplatnou přepravu osob a zavazadel v tarifní zóně 101 Ústí nad Labem. Do akce budou zapojeni všichni dopravci Dopravy Ústeckého kraje, jejichž linky obsluhují tarifní zónu 101 Ústí nad Labem (Arriva, BusLine, České dráhy, Dopravní podnik města Ústí nad Labem). Akce je součástí celoevropské kampaně Evropský týden mobility. Město se jí zúčastní v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21.

 

48. Jmenování ředitelky Domova pro seniory Dobětice
Rada města jmenovala novou ředitelku domova, kterou se stala Ing. Martina Škvárová. Do výběrového řízení se přihlásilo 8 uchazečů. Rada se rozhodovala mezi čtyřmi výraznými uchazeči a nakonec se rozhodla vyslyšet nejen doporučení odcházející ředitelky, ale i žádosti klientů, aby se funkce chopil člověk, který je s chodem organizace seznámen. Rada si však dala podmínku jmenování do funkce se zkušební dobou šest měsíců, aby se potvrdila oprávněnost volby. Na vedoucí pracovní místo ředitelky Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace, je Ing. Martina Škvárová jmenována s účinností od 1. 10. 2017.


49. Další finanční podpora školám
Rada přidělila dalších 484,66 tis. Kč příspěvkovým organizacím z oblasti školství na provoz. Školy si v průběhu prázdnin barevně polepily například schodiště, podlahy, zdi nebo dveře, aby bylo školní prostředí příjemnější. Polepy jsou i jako pracovní pomůcka, na níž jsou například vyjmenovaná slova či abeceda.
Základní škola Hluboká 25,10 tis. Kč
Základní škola Palachova 20,00 tis. Kč
Základní škola E. Krásnohorské 30,00 tis. Kč
Základní škola Školní náměstí 27,05 tis. Kč
Základní škola a ZUŠ Husova. 20,00 tis. Kč
Základní škola Karla IV. 25,00 tis. Kč
Základní škola a MŠ SNP 20,00 tis. Kč
Základní škola Vojnovičova 20,80 tis. Kč
Fakultní ZŠ České mládeže 27,00 tis. Kč
Základní škola Mírová 28,00 tis. Kč
Základní škola Stříbrnická 26,80 tis. Kč
Základní škola a MŠ Nová 32,40 tis. Kč
Základní škola Vinařská 46,00 tis. Kč
Základní škola A. České 20,00 tis. Kč
Základní škola Neštěmická 20,00 tis. Kč
Základní škola Pod Vodojemem 19,80 tis. Kč
Základní škola Hlavní 30,80 tis. Kč
Základní škola Rabasova 20,00 tis. Kč
Základní škola a MŠ Jitřní 25,91 tis. Kč


52. + 53. Rada přidala příspěvkovým organizacím prostředky na provoz
Na základě výsledků projednávání rozborů hospodaření příspěvkových organizací a v souvislosti s navýšením tarifů platů zaměstnanců ve veřejných službách rada města rozhodla o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz nad rámec rozpočtu 2017. Vedení města tak muselo reagovat na novou vládní legislativu, kdy vláda nařídila navýšení platů, ale neposkytla na toto navýšení finance.
S každou organizací byla individuálně řešena výše finančních prostředků:
Jesle města Ústí nad Labem, p. o. 200 tis. Kč
Muzeum města Ústí nad Labem, p. o. 270 tis. Kč
Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o. 870 tis. Kč
Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o. 670 tis. Kč
Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. 1 000 tis. Kč
Městské služby Ústí nad Labem, p. o. 1 000 tis. Kč
Rada projednala a odsouhlasila i žádost ředitelky p. o. o finanční podporu ve výši 300 tis. Kč Pečovatelské službě Ústí nad Labem navýšením příspěvku na provoz. Bohužel je to jen část financí, které musíme neplánovaně navýšit z rozpočtu města, v dalším kole se bude jednat o navýšení rozpočtu i pro DS.


57. Rada dala zelenou opravám škol za 18 mil. korun
Na základě zastupitelstvem vyčleněných prostředků v celkové výši 18 mil. korun rada města odsouhlasila realizaci úprav ve školách.
V ZŠ Školní náměstí proběhne výměna osvětlení v celé základní škole včetně osvětlení tělocvičny na základě požadavku KHS ÚK. V MŠ Větrná bude vyměněno osvětlení ve třídách mateřské školy. FZŠ České mládeže se dočká realizace opatření k zamezení zápachu ve třídě, na který poukazovali rodiče i děti. ZŠ Hluboká si opraví sociální zařízení a zázemí tělocvičny. Oprava čtyř sociálních zařízení proběhne i v ZŠ Pod Vodojemem. V MŠ Zvoneček vybudují keramické dílny. ZŠ a MŠ Nová opraví fasády, ZŠ Stříbrnická šatny a zázemí bazénu. Výměnu osvětlení v budově Paprsku realizuje ZŠ Vojnovičova.


62. Rada darovala 10 tisíc korun na charitativní akci
Peněžitý dar ve výši 10 tisíc Kč odsouhlasili radní pro Oblastní charitu Ústí nad Labem, která pořádá akci „Den Charity plný zábavy“. Akce proběhne dne 26. 9. 2017 ve veřejném sále Hraničář a v piazzettě před ním. Jejím cílem je nejen představení rozmanité a nelehké práce Oblastní charity Ústí nad Labem, ale také finanční podpora 18letého mladíka, který následkem úrazu ochrnul. Finance jsou vyčleněny z kapitoly kanceláře primátorky.


66. Žádost o podání dotace střekovského obvodu na zateplení Kamenné
Rada města projednávala požadavek střekovského obvodu k podání žádosti o dotaci na projekt „Úspora energie objektu č. p. 1431 – Střekov“. Radní vzali informaci o projektu na vědomí, a i když projekt není v souladu s budoucími potřebami města umístit tisíc dětí do předškolního vzdělávání, předkladatele informovali, že pro řádné schválení je třeba doplnit potřebné informace. Obvod tedy doplní schválení spolufinancování i předfinancování projektu ze zdrojů střekovského obvodu, které jednoznačně musí být schváleno orgány městského obvodu.
Samotný projekt je zaměřený na zateplení obvodového pláště, zateplení střechy a výměny oken a dveří, čímž dojde ke kompletnímu zateplení objektu v ulici Kamenná č. p. 1431. Z hlediska technických přínosů rekonstrukce se jedná o zamezení vzniku plísní, zlepšení tepelné pohody v objektu, eliminace vlivu systematických tepelných mostů, zamezení pronikání vlhkosti konstrukčními spárami v konstrukcích. Žadatelem o dotaci je na základě plné moci MO Střekov, příjemcem dotace a administrátorem dotace, včetně závěrečného vyúčtování akce a následné udržitelnosti projektu je taktéž MO - Střekov. Veškeré náklady nad rámec poskytnuté dotace, prostředky vynaložené na spoluúčast ale i předfinancování projektové dokumentace a energetického štítku budovy bude hrazeno z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov. Cena díla byla obvodem stanovena max. do 9 000 000 Kč bez DPH. Finální cena dle předložených podkladů obvodu bude vycházet z provedeného výběrového řízení na dodavatele stavby.

 Odvolání ředitele Městských služeb
Z funkce ředitele příspěvkové organizace Městské služby Ústí nad Labem rada odvolala Miroslava Harciníka. Důvodem je dlouhodobá nespokojenost s jeho prací, nedodržování termínů a neplnění úkolů i pokuta za nedodržení sjednaných limitů pro odběr termální vody. Na obsazení této funkce bude vypsáno výběrové řízení. Vedením podniku byla pověřena statutární zástupkyně.

 

 Romana Macová
tisková mluvčí magistrátu
Magistrát města Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz