TISKOVÁ ZPRÁVA Rady města Ústí nad Labem 13. 12. 2017

15.12.2017

 

2. Město opět řešilo stížnosti na nebezpečné prostředí kolem centra pro závislé
Radní se zabývali opakovanou stížností a žádostí k zajištění bezpečnosti u Severočeské vědecké knihovny, Mateřské školy Centrum, Českého rozhlasu Sever, Kožního sanatoria a blízkého okolí. Město se problematikou zabývá velmi intenzivně, mnohokráte jednalo s dotčenými institucemi a snažilo se najít řešení. Na sloup veřejného osvětlení bude nainstalována bezpečností kamera tak, aby snímala výše uvedené prostory, a to po provedení prořezu zeleně, která brání snímání. Bohužel zatím centrální obvod ani po výzvě města prořez neprovedl. Zároveň budou prováděny intenzivnější kontroly v rámci pochůzkové činnosti strážníků několikrát denně.

3. Bezpečný Skřivánek řešila primátorka i radní
Vedení města byla doručena žádost občanů Ústí nad Labem o bezpečný Skřivánek. Petici dostala do rukou osobně i primátorka města Věra Nechybová, která ihned vyjednala zlepšení stavu v dané lokalitě: Bezpečností kamera bude nainstalována na sloup veřejného osvětlení u prodejny Norma po prořezu stromu, který brání výhledu. Budou prováděny zvýšené kontroly v rámci pochůzkové činnosti strážníků, které probíhají denně. Zároveň primátorka iniciovala, aby byl projednán návrh rozšíření obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství o oblast v okolí prodejny Norma na Skřivánku.

10. – 14. Opravy komunikací za 12,7 mil., zeleň za 3,2 mil. korun
Rada města vyhlásila veřejnou zakázku na provedení velkoplošné obnovy vozovky v ulici Bělehradská v úseku Rooseveltova – Malátova, a to s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 4 mil. Kč. Vyhlášena byla také veřejná zakázka v hodnotě 6,3 mil. korun na velkoplošné opravy vozovky v ulici Rabasova. Realizace této opravy je rozdělena celkem do čtyř na sebe navazujících úseků tak, aby vždy bylo možno zajistit příjezd a parkování v dalších částech komunikace. Vyhlášena je zakázka na velkoplošné opravy levostranného chodníku v ulici Masarykova v úseku U Remízy – zastávka MHD „Bukov“ směr centrum. Hodnota oprav je do 500 tis. korun. V rámci stavby bude provedeno vybourání stávajícího povrchu a betonové konstrukce chodníku. Následně bude provedena výšková úprava a vyrovnání silničních žulových obrub a výšková úprava prvků technického vybavení území. U přechodů pro chodce bude provedena bezbariérová úprava a varovné a signální pásy. Další je vyhlášena zakázka na velkoplošnou opravu komunikace a chodníků Zahradní v ceně do 1,9 mil. korun. Zakázky do oprav komunikací a chodníků jsou v celkové ceně za 12,7 mil. korun.
Vyhlášena byla také zakázka na založení a údržbu výsadeb v centru města Ústí nad Labem“.
Předmětem této zakázky je především zajištění činností spojených s likvidací stávající zeleně, úpravou terénu, založení nových výsadeb a následná údržba plochy mezi OC FORUM a OD LABE, zeleného pásu u OD LABE a růžového záhonu v ulici Štefánikova, to vše po dobu tří let. Všechny plochy budou upraveny a založeny na jaře roku 2018, poté do konce roku 2020 bude následovat jejich údržba.


17. Plán udržitelné městské mobility
Výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem vzala na vědomí rada města. Výběrová komise doporučila přidělení zakázky firmě HaskoningDVH Czech Republic za cenu 3,7 mil. korun bez DPH. Plán udržitelné městské mobility Ústí nad Labem je koncipován s cílem nastavení funkčních mechanismů pro trvale udržitelný dopravní systém založený na nových principech plánování a zajišťující prioritní cíle pro udržitelnou mobilitu:
• vytváření bezpečného a zdravého veřejného městského prostoru pro obyvatele,
• regulaci nárůstu individuální automobilové dopravy vhodným uspořádáním
dopravního prostoru, organizací dopravy a vlivem na změnu dopravního chování,
• optimalizaci dělby přepravní práce ve prospěch udržitelné a ekologické dopravy
zkvalitněním hromadné dopravy, cyklistické a pěší.

20. Výběrové řízení na studie k realizaci územního plánu
Rada města vzala na vědomí výsledky zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku Zpracování studií pro město Ústí nad Labem. Zakázka byla realizována na základě rozhodnutí zastupitelstva, které potvrdilo doporučení expertní skupiny zabývající se přípravou zadání nového územního plánu.
Uvedené studie budou sloužit jako podkladový materiál pro zpracovatele nového územního plánu a upřesní důležité procesy v území. Finanční prostředky na studie jsou v rozpočtu města vyčleněné. Na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky rozhodla o výběru dodavatele u 
části A) Územní bariéry, nepropustnost struktur - Ing. arch. Ondřej Bartůšek Brno s nabídkovou cenou ve výši 174 800 Kč bez DPH.
U části B) Suburbanizace území - Ing. arch. Ondřej Bartůšek, Brno s nabídkovou cenou ve výši 209 800 Kč bez DPH a u části E) Základní komunikační systém a jeho fungování, problémové body - prověření současného uspořádání systému dopravy -společnost NDCON, Praha 1 s nabídkovou cenou ve výši 647 000 Kč bez DPH.
Nepodařilo se vysoutěžit části: C) Modrá a zelená infrastruktura (zeleň a voda ve městě). D) Ekonomické plochy ve městě, zaměstnavatelé. F) Západní nádraží - komunikační propojení mezi Předlicemi a Střížovickým vrchem (ul. Masarykova) a nadjezd nad Západním nádražím a terminálem.
Radní schválili opětovné vyhlášení výběrového řízení pro tyto body s tím, že v zadávací dokumentaci budou rozšířeny kvalifikační podmínky tak, aby se mohl přihlásit širší okruh zadavatelů.

32. Dotace na akce sportovního kalendáře
Dotace z programu Akce sportovního kalendáře schválila rada města pro Universitní sportovní klub Slávie. Na akci Ústí - Milešovka v noci, memoriál Hany Vocáskové bylo přiděleno 18 000 Kč. Na Přebor UJEP a veřejný závod v přespolním běhu poskytne město výši 10 000 Kč.

33. Poskytnutí dotace z Fondu rady města
Částku 16 000 korun pro Sportovní městečko schválili radní z Fondu rady města. Peníze přispějí na akci FUTSAL TOUR 2017 – ÚSTÍ NAD LABEM, která se bude konat 16. 12. 2017 v SH Sluneta.

34. Program dotací z fondu rady města
Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2018 schválila rada města. Program schválily příslušné komise rady města. V dotačním Programu však pro rok 2018 nedochází k žádným zásadním změnám. Jedná se především o doplnění některých bodů či článků tak, aby došlo k pozvolnému sjednocení všech dotačních programů. Příklady změn:
Ø procentuální podíl dotace je stanoven jako maximální a je závazným finančním ukazatelem v rámci celkových uznatelných nákladů akce/činnosti/projektu
Ø bodová hranice při hodnocení 0–25 bodů (původně bylo 0–10 bodů)
Ø žadatel je povinen písemně oznámit do 15 dnů jakoukoliv změnu související s
žádostí o dotaci v celém průběhu dotačního řízení do doby uzavření smlouvy
Ø pokud se žadatel nedostaví k podpisu nebo odmítne podepsat nejdéle do dvou měsíců, nebude žadateli schválená dotace poskytnuta
Program včetně potřebných formulářů bude zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách města Ústí nad Labem.

35. Nová aplikace pro RISK
Rada schválila aktualizaci systému pro Regionální informační systém komunitních služeb města Ústí nad Labem, který slouží ke sběru a zpracování statistických dat od poskytovatelů sociálních služeb a k zadávání a hodnocení projektových žádostí k získávání finančních prostředků z rozpočtu města Ústí nad Labem.
RISK umožňuje zpracovávat a aktualizovat data o jednotlivých poskytovatelích a nabízených sociálních službách v návaznosti na zákon o sociálních službách a nová servisní podpora aplikace RISK, která bude od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2022, umožní lepší informace o poskytovatelích služeb a větší přehled. Aplikace je majetkem města Ústí nad Labem.

40. Doplatek na pořízení učebních pomůcek pro žáky 1. tříd
Radní schválili doplatek na pořízení učebních pomůcek a potřeb pro žáky 1. tříd ve výši 638 tisíc Kč. Peníze jsou rozděleny pro jednotlivé školy podle počtu žáků.


41. Jmenování ředitele Městských služeb
Výsledky vývěrového řízení na ředitele Městských služeb projednala rada města. Přihlásili se čtyři uchazeči, komise však žádného z uchazečů nedoporučila. Výběrové řízení je zrušeno, prozatím bude organizaci řídit pověřená zástupkyně.

43. Změna v dozorčí radě Činoherního studia
Rada města vzala na vědomí odstoupení Mgr. Renaty Kutina Vášové, z funkce člena dozorčí rady Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace a s účinností od 1. 1. 2018 jmenovala BcA. Elišku Venglařovou členkou dozorčí rady Činoherního studia města Ústí nad Labem za Uměleckou radu Činoherního studia.

45. Rozpočtové opatření ve prospěch Muzea města Ústí nad Labem
Poskytnutí neinvestičního příspěvku pro Muzeum města Ústí nad Labem schválili radní, 150 000 korun je určeno na zhotovení dermoplastického a kosterního preparátu orangutana bornejského – Ňuňáka. Dalších 9 tisíc Kč půjde na zhotovení pamětní desky E. G. Doerella a 44 000 korun na pamětní desku obětí výbuchu vojenského skladu v Krásném Březně.

46. Investiční příspěvek pro Domov pro seniory Krásné Březno
Rada schválila rozpočtové opatření ve výši 173 300 Kč pro DS Krásné Březno na pokrytí nákladů souvisejících se zpracováním projektové dokumentace na akci DS Krásné Březno – PD – Rekonstrukce kuchyně.

47. Nákup myčky nádobí pro ZŠ Pod Vodojemem
Rozpočtové opatření ve výši 95 6000 Kč Základní škole Pod Vodojemem schválila rada města. Peníze jsou určeny na nákup myčky nádobí. Stávající myčka nádobí je 30 let stará, je v havarijním stavu. Oprava je nerentabilní.

48. Rozpočtové opatření na pokrytí mimořádných výdajů
Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 2,5 milionu korun na pokrytí mimořádných výdajů Městských služeb. 593 975 Kč je určeno na doměřené DPH, 602 325 Kč na úhradu pokuty ČIŽP a 397 153 Kč na úhradu stočného v Městských lázních. Další úhrady se týkaly zvýšených nákladů na DPH, úpravy softwaru parkovacích automatů, opravy hřbitovní zdi na Střekově nebo výměny filtrační náplně v plaveckém areálu na Klíši. Jde o mimořádné náklady, které nebylo možné předpokládat, a mají negativní vliv na hospodaření organizace.

62. Rozdělení finančních prostředků na sociální práci i pro obvody
Radní schválili dvě rozpočtová opatření na výkon sociální práce z finanční rezervy odboru sociálních věcí. 765 000 korun je určeno na mzdové prostředky, povinné pojistné a provozní výdaje na magistrátu města. Druhé opatření v celkové výši 623 720 korun je ve prospěch městských obvodů na mzdové prostředky a povinné pojistné: MO město 130 tis. Kč, MO Severní Terasa 193,72 tis. Kč, MO Neštěmice 170 tis. Kč a MO Střekov 130 tis. Kč.

63. Peněžitý dar absolventce UJEP
Rada města schválila poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 000 korun rozpočtu kanceláře primátorky absolventce Fakulty sociálně ekonomické UJEP Ing. Veronice Kalinové za diplomovou práci oceněnou v celostátní soutěži Věda pro Zemi „Analýza nápojových kartonů na mléko“.

 

Romana Macová
tisková mluvčí magistrátu
Magistrát města Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz