image

TISKOVÁ ZPRÁVA

27.04.2022

 

Rady města Ústí nad Labem 25. 4. 2022

 

2. Vyhlášení veřejné zakázky Ke Třem křížům – velkoplošná oprava vozovky

Rada města vyhlásila veřejnou zakázku s názvem Ke Třem křížům – velkoplošná oprava vozovky s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 2 200 000 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je velkoplošná oprava vozovky v ulici Ke Třem křížům v úseku Neštěmická – křižovatka se silnicí III. třídy č. III/25373. Termín realizace je od 15. července do 31. srpna 2022.

 

3. Vyhlášení veřejné zakázky WC moduly – I. etapa – dodávka WC modulů

Rada města vyhlásila veřejnou zakázku s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 1 990 000 Kč bez DPH, jejímž předmětem je dodávka dvou modulových kontejnerů, které budou sloužit jako toalety pro veřejnost v areálu Zoologické zahrady Ústí nad Labem. Modulové kontejnery (rozměr 7 x 3 m) budou dodány s kompletním vybavením jako veřejné toalety s oddělenými toaletami pro muže, ženy a tělesně postižené. Součástí veřejné zakázky je i doprava modulů do sídla zadavatele, tj. Drážďanská 23. Akce je rozdělena na dvě etapy, tato zakázka je etapou první. Doba plnění je plánována do tří měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

 

6. – 10. Dodatky smluv

Schválené dodatky smluv na Opravy, údržby a změny v systému vodorovného dopravního značení, Opravy pěších a cyklistických komunikací s živičným krytem, Opravy dlážděných komunikací, Lokální opravy živičných vrstev vozovek, Zajištění správy a údržby vodních prvků v Městských sadech reagují na nárůst průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zveřejněný Českým statistickým úřadem, který činí 3,8 %.

 

11. Upraven tarif lanové dráhy pro realizaci balíčku TicketPack

Rada města schválila uzavření dodatku smlouvy O veřejných službách v přepravě cestujících (lanová dráha) spočívajícího ve změně tarifu Lanové dráhy, která zajistí s účinností od 1. června 2022 možnost zakoupení jízdního dokladu v balíčku TicketPack.

 

12. Rozpočtové opatření na revitalizaci stromových alejí

Rada schválila rozpočtové opatření, kdy z Investiční rezervy odboru dopravy a majetku je přesuto 1,5 mil. Kč na akci Cyklostezka Sebuzín – revitalizace stromové aleje (tyto finanční prostředky budou použity na nákup, výsadbu a následnou péči o 86 ex. olší lepkavé) a 1,7 mil. Kč na akci Truhlářova ul. – revitalizace stromové aleje (tyto finanční prostředky budou použity na kácení stromů se špatným zdravotním stavem, nákup nových stromů, výsadbu a následnou péči).

 

13. Dodatek smlouvy na odstranění stávající zdi na Severní Terase – sídliště Dobětice

Radní schválili dodatek ke smlouvě řešící odstranění stávající zdi a výstavbu nové uhlové zdi v Ústí nad Labem, Severní Terasa – sídliště Dobětice podél komunikace ul. Šrámkova. Při provádění prací došlo ke zbytku nadbytečné nepoužitelné zeminy, kterou bylo nutné odvézt a uskladnit na skládce. Dále bude na místě bývalých dětských prvků umístěna zemina pokryta vrstvou štěrku na základě požadavku správce pozemku. Méněpráce a vícepráce mají vliv na termín dokončení díla a celkovou cenu díla, která se tímto dodatkem zvyšuje z částky 9 245 231 Kč bez DPH na částku 9 795 154 Kč bez DPH, což je plně pokryto ve schváleném rozpočtu odboru dopravy a majetku. Termín dokončení díla je 30. dubna 2022.

 

14. Úprava jednotkových cen z důvodu meziročního nárůstu cen při čištění komunikací

Město Ústí nad Labem má od roku 1996 uzavřenou smlouvu o dílo s firmou TEVIS na čištění komunikací v městských částech Předlice, Klíše, Vaňov a Brná. Vzhledem k nárůstu cen pohonných hmot, vody a platnosti nového zákona o odpadech podal zástupce firmy návrh na úpravu jednotkových cen od 1. dubna 2022. Dle předložené kalkulace navrhuje zhotovitel jednotkové ceny takto:

  • Zametací vůz ze současných 0,23 Kč/m2 na cenu 0,275 Kč/m2
  • Kropicí vůz ze současných 0,10 Kč/m2 na cenu 0,115 Kč/m2

Souhrnná cena za dílo bude pak 0,39 Kč za 1 m2 komunikace čištěné samosběrným zametacím vozem a kropicím vozem.

 

30. Příspěvek na Mattoni půlmaraton 2022

Rada města schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupořadatelství při zajištění organizace Mattoni ½maraton Ústí nad Labem 2021–2025. Tento dodatek stanovuje spolupořadatelský podíl města na akci Mattoni ½Maraton Ústí nad Labem 2022 ve výši 600 000 Kč. Tyto finance jsou alokovány ve schváleném rozpočtu města. Závod se uskuteční 17. září 2022. Bod bude předložen ke schválení zastupitelům.

 

31. Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů

Poskytnutí dotací z rozpočtu OŠKS na podporu realizace kulturních akcí a projektů schválila rada města. Finance obdrží např. Benda Arts na Vánoční koncerty – 45 000 Kč, Český rozhlas na Divadelní zahradu ČRo Sever – 35 000 Kč, Mladá scéna na Divadelní inscenaci Tři zlaté vlasy děda Vševěda – 50 000 Kč nebo Svaz Vietnamců v Ústí nad Labem na Dětský den – 12 000 Kč. Radní dále souhlasili s přidělením dotací, jejichž schválení však náleží zastupitelstvu města. Jde např. o Člověka v tísni a akci Jeden svět 2022 – 69 000 Kč, Dream Pro a akci Letní biják v sadech 2022 – 60 000 Kč, spolek Ještě žijem a akci Severotoulky – 50 000 Kč či Post Bellum a akci Pamětníci města Ústí nad Labem promlouvají – 67 000 Kč. Celkem jde o 69 žádostí, které by měly být podpořeny částkou 2 849 500 Kč.

 

32. Dotace na sportovní akce mimořádného významu

Souhlas s poskytnutím dotací z rozpočtu OŠKS na Sportovní akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem vyslovila rada města. Jde např. o Aeroklub Ústí nad Labem a akci Ústecké nebe plné letadel 2022 – 120 000 Kč, Blades Ústí nad Labem a akci Den s americkým fotbalem na městském stadionu 2022 – 140 000 Kč, TJ Chemička Ústí nad Labem a akci Závod dračích lodí – 80 000 Kč či Xterra Squadra a akci Miladatlon – 60 000 Kč. Souhlas byl vysloven celkem s 15 žádostmi v celkové výši 1 980 000 Kč.

 

33. Dotace na MČR v šachu 2022

Radní souhlasili s poskytnutím dotace Šachovému klubu Spartak Ústí nad Labem ve výši 100 000 Kč na částečnou úhradu akce Mistroství České republiky v šachu mužů 2022. Mistrovství se uskuteční ve dnech 14. až 22. května v Domě kultury v Ústí nad Labem. Bod bude předložen ke schválení zastupitelstvu.

 

36. Snížení věkové hranice pro využití Taxíka Maxíka

Uzavření dodatku ke smlouvě o podmínkách provozování Taxíka Maxíka schválila rada města. V rámci dodatku se mění věková hranice pro využití této služby z původních 70 na 67 let. Ke snížení věkové hranice došlo na základě poznatků a návrhu Pečovatelské služby Ústí nad Labem, která službu provozuje. Ostatní podmínky zůstávají beze změn.

 

42. Aktualizace zásad participativního rozpočtu Ústečané společně

Radní schválili zásady participativního rozpočtu Ústečané společně, které vymezují základní podmínky pro uveřejnění informací o participativním rozpočtu, oprávněném žadateli, způsobu podání projektového návrhu, stanoveném finančním limitu, podporovaných oblastí, způsobu hodnocení, časovém harmonogramu, role města v realizaci projektových záměrů atd. a výzvu k podávání projektových návrhů.

Žádosti o podporu projektů je možné posílat v termínu od 9. května do 16. června 2022. Na projekty jsou dle schválené výzvy určeny tři miliony korun. Podpora pro jeden projekt činí maximálně 500 000 Kč. Projekt musí být realizován na katastrálním území města Ústí nad Labem. Může se jednat například o vylepšování veřejných prostor, mobiliář v ulicích, výsadbu zeleně a další parkové úpravy, zhotovení pítek, rekonstrukce apod. Své projekty mohou občané konzultovat s koordinátorem participativního rozpočtu Tomášem Kočím na tel. 475 271 253. Formulář k podání žádosti je k dispozici na webu města v sekci Občan – Granty a dotace – Participativní rozpočet.

 

43. Jmenování ředitelky Domova pro seniory Bukov

Rada dle doporučení konkursní komise jmenovala Mgr. Lucii Mráčkovou, MBA na vedoucí pracovní místo ředitelky Domova pro seniory Bukov s účinností od 1. července 2022. Výběrového řízení se zúčastnily tři uchazečky.

 

46. Ústí jednoduše

Oddělení cestovního ruchu ve spolupráci s Dopravním podnikem města Ústí n. L., Muzeem města Ústí n. L., Městskými službami Ústí n. L. a Zoologickou zahradou města Ústí n. L. pokračují i v letošním roce ve společném projektu prodeje zvýhodněného balíčku vstupenek TicketPack Ústí jednoduše, který bude spuštěn 1. června 2022. V rámci balíčku je možné navštívit zoologickou zahradu, městské muzeum, zrcadlové bludiště na Větruši, koupaliště na Klíši a svézt se lanovou dráhou.

Balíček vstupenek je pro tento rok nově zvýhodněn více než 40% slevou oproti běžnému vstupnému pro dospělého a dítě. K jeho zakoupení bude opět využita mobilní aplikace SEJF. Novinkou je prodloužení platnosti vstupenek na 14 kalendářních dnů od pořízení a možnost zakoupit si papírovou formu balíčku vstupenek v pokladnách jednotlivých turistických cílů.

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí  

Magistrát města Ústí nad Labem 

Velká Hradební 2336/8 

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz