image

TISKOVÁ ZPRÁVA

02.02.2022

 

Rady města Ústí nad Labem 31. 1. 2022

 

4. Vyhlášení zakázky na velkoplošnou opravu uličního prostoru Puškinova

Rada města schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem Puškinova – velkoplošná oprava uličního prostoru s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 1 800 000 Kč. Předmětem zakázky je velkoplošná oprava této ulice v úseku Žukovova – Máchova, Ústí nad Labem – Střekov. Doba realizace je stanovena od 15. 4. 2022 do 30. 6. 2022.

 

5. Vyhlášení zakázky na velkoplošnou opravu vozovek Arbesova, Rozmezí, Ve Štěpnici

Rada města schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem Arbesova, Rozmezí, Ve Štěpnici – velkoplošná oprava vozovek s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 2 400 000 Kč. Realizace prací je stanovena od 16. 5. 2022 do 29. 7. 2022.

 

6. Vyhlášení zakázky na velkoplošnou opravu vozovky Jizerská 10 -22

Rada města schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem Jizerská 10–22 – velkoplošná oprava vozovky s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 2 800 000 Kč. Předmětem je realizace velkoplošné opravy vozovky v úseku Jizerská 10–22. Jde o zaslepenou část komunikace s parkovacím zálivem. Realizace prací je plánována od 19. 5. 2022 do 15. 7. 2022.

 

7. Vyhlášení veřejné zakázky na komplexní lesnické činnosti na území města

Rada města schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem Komplexní lesnické činnosti na katastrálním území Statutárního města Ústí nad Labem na období let 2022–2024 s hodnotou plnění ve výši 2 300 000 Kč. Předmětem této zakázky je provádění pěstebních činností v lesním hospodářství, zejména zalesňování, ochrana kultur ožínáním, prořezávky, stavby oplocenek a jejich údržba, výřezy nežádoucích dřevin, likvidace klestu, nátěry sazenic proti okusu uvěří, likvidace skládek, sanace kůrovcových souší těžbou a odkorněním apod.

 

8. Výběr dodavatele na telekomunikační služby

Rada na základě doporučení komise schválila přidělení nadlimitní veřejné zakázky s názvem Telekomunikační služby pro statutární město Ústí nad Labem, jím zřízené příspěvkové organizace, městské obvody a městskou policii dodavateli O2 Czech Republic s nabídkovou cenou ve výši 10 317 158 Kč. Uchazeči byli dva. Doba plnění je od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2026.

 

9. Informace o průběhu procesu pořizování nového územního plánu a změn

Radní vzali na vědomí informace o průběhu pořizování nového Územního plánu Ústí nad Labem a změn stávajícího Územního plánu Ústí nad Labem č. 1, 2 a 3 a současně vzali na vědomí návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování Územního plánu Ústí nad Labem.

Pořizování nového územního plánu

Na základě rozhodnutí zastupitelstva města (usnesení ZM č. 136/15 ze dne 2. 12. 2015) o schválení pořízení územního plánu zpracovalo oddělení územního plánování OÚPSŘ jako pořizovatel ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva návrh zadání Územního plánu Ústí nad Labem s prvky regulačního plánu.

Dne 17. 6. 2021 bylo zahájeno projednání návrhu zadání Územního plánu Ústí nad Labem a návrh zadání včetně příloh byl v tištěné podobě na Magistrátu města Ústí nad Labem, dálkovým přístupem na úřední desce města a na webových stránkách statutárního města Ústí nad Labem vystaven k veřejnému nahlédnutí.

Návrh zadání nového územního plánu byl v rámci projednání předložen i okolním obcím pro uplatnění podnětů, krajskému úřadu a dotčeným orgánům pro uplatnění vyjádření či stanoviska. Aktuálně probíhá vyhodnocování výsledků projednávání a zpracování požadavků do návrhu zadání.

Současně probíhá pořizování změn stávajícího Územního plánu:

Změna č. 1 Územního plánu Ústí nad Labem

V souladu s usneseními ZM č. 127/9Z/20 ze dne 24. 2. 2020 a č. 201/13Z/20 ze dne 14. 12. 2020 je pořizována Změna č. 1 Územního plánu Ústí nad Labem, jejíž návrh řeší tzv. zrušené části územního plánu, které podstatně neovlivní stanovené koncepce v Územním plánu Ústí nad Labem. V současné době je zpracovatelem dokončována finální podoba čistopisu návrhu změny č. 1, po jejím obdržení bude předmětný návrh veřejně projednán v souladu se stavebním zákonem.

Změna č. 2 Územního plánu Ústí nad Labem

V souladu s usnesením ZM č. 161/11Z/20 ze dne 25. 6. 2020 je pořizována Změna č. 2 Územního plánu Ústí nad Labem z vlastního podnětu zkráceným postupem, která prověřuje možnosti umístění nezbytné dopravní a technické infrastruktury, tzn. místní komunikace, nemotorové komunikace, odstavných a parkovacích ploch, z technické infrastruktury pak stanoviště nádob pro odpady, místní přípojky, obě kategorie pro místní úroveň do uvedených ploch bez podstatného ovlivnění koncepcí stanovených v Územním plánu Ústí nad Labem.

V současné době je připravován dodatek ke smlouvě o dílo zahrnující požadavky krajského úřadu po prvním veřejném projednání. Na základě dodatku ke smlouvě bude zpracovatelem zhotovena finální podoba čistopisu změny č. 2, po jejím obdržení bude návrh předložen krajskému úřadu a v případě kladného stanoviska opakovaně veřejně projednán.

Změna č. 3 Územního plánu Ústí nad Labem

V souladu s usnesením ZM č. 306/23Z/21 ze dne 11. 10. 2021 je pořizována Změna č. 3 Územního plánu Ústí nad Labem z vlastního podnětu, která prověří doporučené žádosti o změnu územního plánu mezi lety 2012–2015, doporučené podněty do nového územního plánu mezi roky 2015–2021, potřebnost pořízení dosud nepořízených územních studií i nápravu aplikačních a interpretačních nesouladů zjištěných pořizovatelem. Veřejné projednání návrhu zadání bylo zahájeno 20. 1. 2022. Návrh zadání Změny č. 3 Územního plánu Ústí nad Labem je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 20. 01. 2022 do 18. 02. 2022 (včetně). K této změně může každý uplatnit u pořizovatele připomínky do 15 dnů ode dne doručení, tj. nejpozději ve lhůtě do 18. 02. 2022.

 

12. Záměr prodeje pozemků se stavbami garáží v k. ú. Ústí nad Labem

Radní neschválili záměr prodeje pozemků, jejichž součástí jsou garáže v ulicích Sklářská a Na Nivách. Žadatelem byla společnost Centrico Facility. Majetková komise nedoporučila schválit záměr prodeje.

 

17. Záměr pronájmu Zimního stadionu Ústí nad Labem

Rada souhlasila se záměrem pronájmu areálu Zimního stadionu Ústí nad Labem subjektu HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM za podmínek:

a) provozování sportovní činnosti, ke které je areál určen, včetně pořádání sportovních a kulturních akcí za účasti veřejnosti,

b) nájemné ve výši min. 900 000 Kč bez DPH/rok,

c) nájemce odpovídá za zajištění správy, provozu, ochrany a údržby včetně revizí a servisu předmětu nájmu,

d) pronájem na dobu určitou 10 let,

e) zachování stávajících smluvních vztahů, uzavřených současným provozovatelem,

f) smluvní vztahy budou uzavírány vždy po předchozím souhlasu pronajímatele,

g) uhrazení kauce ve výši jednoho měsíčního nájmu z minimální výše nájemného před projednáním, pronájmu příslušným orgánem města, tj. 75 000 Kč,

h) pronajímatel bude hradit uznatelné skutečné náklady na energie spotřebované v rámci provozu areálu, do maximální výše spotřeby elektrické energie 2 446 000 Kč, vodného 610 000 Kč a tepla 1 780 000 Kč (včetně DPH) ročně,

ch) pronajímatel bude hradit skutečné náklady na jednotlivé opravy a údržbu předmětu nájmu nad 10 000 Kč bez DPH do maximální výše 1 200 000 Kč včetně DPH ročně,

i) pronajímatel bude hradit částku na infrastrukturu (provoz areálu) ve výši 5 900 000 Kč ročně,

j) nájemce zajistí minimálně 2x týdně v rozsahu nejméně 2 hodin konání veřejného bruslení. V době jarních prázdnin v okrese Ústí nad Labem poté min. 3x týdně v rozsahu 2 hodin,

k) nájemce pronajímateli rezervuje dva termíny ročně pro výpůjčku areálu za účelem konání akcí městem, určené po vzájemné dohodě vždy min. 6 měsíců před konáním samotné akce.

O možnost pronájmu areálu Zimního stadionu požádal HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM na základě společného jednání s vedením města Ústí nad Labem. Zimní stadion Ústí nad Labem v současné době spravují na základě zřizovací listiny Městské služby Ústí nad Labem.

Hlavními důvody pro pronájem zimního stadionu:

 • úspory v nákladech na správu a provoz areálu,
 • možnost získání dotací na rozvoj areálu spolkem,
 • narovnání smluvních vztahů a financování provozu areálu a sportovních klubů.

Součástí záměru pronájmu je příspěvek pronajímatele na:

 • skutečné náklady na energie do výše 4 836 000 Kč,
 • skutečné náklady na jednotlivé opravy a údržbu předmětu nájmu nad 10 000 Kč bez DPH do maximální výše 1 200 000 Kč,
 • infrastrukturu (provoz areálu) ve výši 5 900 000 Kč ročně (celkem tedy 11 936 000 Kč).

Návrh pronájmu bude předložen zastupitelstvu.

 

26. Vyhlášení výběrového řízení na ředitele Domova pro seniory Bukov

Rada po rezignaci ředitelky Domova pro seniory Bukov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení tohoto místa. Požadavky jsou:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání,
 • nejméně 3 roky praxe v řídící funkci,
 • organizační, komunikační a řídící schopnosti,
 • praxe v oblasti poskytování sociálních služeb,
 • znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, výhodou,
 • orientační znalosti ve financování příspěvkové organizace,
 • bez záznamu v rejstříku trestů,
 • předpokládaný termín nástupu 1. 7. 2022.

Přihláška se přijímá nejpozději do 11. 3. 2022 do 11 hodin.

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí  

Magistrát města Ústí nad Labem 

Velká Hradební 2336/8 

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz