image

TISKOVÁ ZPRÁVA

19.10.2021

Rady města Ústí nad Labem 18. 10. 2021

 

1. Mobilní telekomunikační služby pro statutární město Ústí nad Labem

Rada uzavřela smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro město Ústí nad Labem, jím zřízené příspěvkové organizace a městské obvody. Účelem zakázky je zajistit mobilní hlasové a datové služby pro statutární město Ústí nad Labem, jím zřízené příspěvkové organizace a městské obvody.

 

2. + 3. Vyhlášení veřejných zakázek – výměny výplní otvorů

Rada schválila vyhlášení dvou veřejných zakázek na výměny výplní otvorů, konkrétně jde o zakázku Výměna výplní otvorů na ZŠ Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p. o. a DS Dobětice – výměna výplní otvorů – I. etapa. Předpokládaná hodnota plnění u zakázky DS Dobětice je 4 198 000 Kč bez DPH, mělo by při ní být vyměněno 322 ks oken včetně parapetů, žaluzií a sítí proti hmyzu. U zakázky ZŠ Vinařská je předpokládaná hodnota plnění 4 420 000 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je dokončení výměny všech výplní otvorů, které jsou v havarijním stavu. Realizace bude příští rok v době prázdnin.

 

4. Nové smlouvy o využití obecního systému OH

Rada města schválila uzavření nových smluv o využití obecního systému odpadového hospodářství pro zpětný odběr odpadních elektrozařízení. Důvodem k uzavření smluv je změna odpadové legislativy, která vyčlenila nová pravidla pro nakládání s vybranými výrobky. Pro nový rozsah změn především ve stanovení povinností provozovatelů kolektivních systémů a v návaznosti na zajištění provozu míst zpětného odběru bylo potřeba vytvořit novou smlouvu. Podepsáním nových smluv nevznikají pro město zásadní změny.

 

5. Koncepce bydlení a rozvoje bytového fondu

S návrhem strategického dokumentu Koncepce bydlení a rozvoje bytového fondu statutárního města Ústí nad Labem 2021–2031 souhlasila rada města. Jde o první strategický dokument věnovaný otázce bytové politiky. Město tímto reaguje na situaci na trhu s bydlením, stanovuje konkrétní cíle v oblasti pořizování bytů do majetku města Ústí nad Labem. Význam koncepce spočívá ve snaze nabídnout podporu seniorům, zaměstnancům, vysokoškolským studentům, mladým rodinám a lidem v náhlé složité situaci. Současně má tento dokument zdůraznit potřebu tvorby vlastního bytového fondu pro částečnou prevenci obchodu s chudobou způsobem, kdy bude město rozhodovat o přidělení bytu konkrétnímu nájemci. Plné znění koncepce je k dispozici na webových stránkách města. Koncepce byla také prodiskutována s odbornou i laickou veřejností na diskusním fóru a při videokonferenci. Bod bude předložen ke schválení zastupitelstvu města.

 

8. Návrh na pořízení Územní studie Dopravní uzel pod Větruší v Ústí nad Labem

Návrh na pořízení Územní studie Dopravní uzel pod Větruší v Ústí nad Labem vzala na vědomí rada města. Jedná se o souběh investičních záměrů nadmístního významu, které budou mít zásadní vliv na urbanistickou koncepci města Ústí nad Labem, na koncepci dopravy, na jeho urbanistickou strukturu a celkově na život ve městě. V souvislosti s umístěním nového dopravního terminálu VRT je nutné řešit komplexní řešení širších vztahů v území, koordinaci jednotlivých záměrů a prověření dopadu možných variant řešení dopravy na město a prověření všech souvisejících změn v území. Zpracovaná územní studie bude použita jako podklad pro změnu Územního plánu Ústí nad Labem/podklad pro nový územní plán Ústí nad Labem. Nesouhlas byl vysloven s cílem prověření reálné možnosti umístění přístavu na řece Bílině a zřízení navazující vodní cesty napojující uvažovaný přístav a řeku Labe, včetně možností splavnění odpovídající části toku řeky Bíliny pro plavidla třídy „Va“. Doplněn byl naopak požadavek o zapracování těchto podmínek:

•          redukce kolejišť ve městě – uvolnění prostor pro rozvoj města,

•          hledání převedení silnice I/30 z prostoru Severní Terasy a Klíše,

•          hledání vedení vnitřního okruhu městem s cílem zklidnění centra města.

 

13. Změna účelu dotace pro Blades Ústí nad Labem

Se změnou účelu dotace pro BLADES Ústí nad Labem souhlasila rada, z původního účelu Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů – částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti za rok 2021 na účel Příprava klubu pro sezonu 2022. Dále rada souhlasila se snížením poskytnuté dotace příjemci z 250 000 Kč na 150 000 Kč. Náklady klubu vznikly především za jarní přípravu, kdy trénink probíhal tak, jak umožňovala protiepidemická opatření. O změně účelu dotace bude rozhodovat zastupitelstvo města.

 

14. Poskytnutí dotace na zvýšené náklady za využití ledové plochy

Rada města souhlasila s poskytnutím dotace ve výši 866 664 Kč z rozpočtu odboru školství, kultury a sportu v roce 2021 pro HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM na částečnou úhradu nákladů využití ledové plochy Zimního stadionu.  Dle uzavřené smlouvy mezi HOKEJEM ÚSTÍ NAD LABEM a Městskými službami Ústí nad Labem došlo k úpravě výše nájemného, kdy nově činí roční náklady za využití ledové plochy 1 186 380 Kč. Ostatní pronájem a služby uvedené ve smlouvě činí 596 810 Kč. V předchozí uzavřené smlouvě bylo nájemné vč. ostatních služeb se sníženou sazbou za využití ledové plochy ve výši 608 552 Kč/rok. O dotaci bude rozhodovat zastupitelstvo města.

 

15. Poskytnutí dotace pro CZECH BOXING MANAGEMENT

Rada schválila individuální dotaci ve výši 50 000 Kč na částečnou úhradu nákladů akce Galavečer profesionálního a amatérského boxu TOHLE JE BOX pro CZECH BOXING MANAGEMENT. Akce se uskutečnila dne 2. 10. 2021 v hotelu Větruše a proběhlo během ní 10 profesionálních duelů a 3 amatérské souboje dětí.

 

16. Odložení splatnosti půjčky – Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem

Se změnou termínu splatnosti zápůjčky peněz pro organizaci Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem souhlasila rada města. Jde o 230 000 Kč určených na úhradu nákladů akce Celoroční výstavní program Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem na rok 2020. Původní datum splatnosti byl 31. 12. 2021, nový je 31. 12. 2022. Bod bude předložen ke schválení zastupitelstvu.

 

23. Poskytnutí příspěvku Základní škole Rabasova na pořízení myčky

Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 100 000 Kč odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic na nákup majetku do školní jídelny. Konkrétně na pořízení průchozí myčky nádobí s dávkovačem do školní jídelny ZŠ Rabasova. Současná myčka vykazuje velkou poruchovost, některé originální díly se již nevyrábějí, opravy tohoto zařízení by byly finančně velmi náročné a tudíž nerentabilní.

 

30. Přijetí věcného daru od Velvyslanectví Čínské lidové republiky

Rada města schválila přijetí daru od Velvyslanectví Čínské lidové republiky. Darem je mobilní stolek senTable v hodnotě 39 899 Kč, který bude poskytnut Domovu pro seniory Krásné Březno. Stolek senTable je interaktivní dotykový stůl navržený na míru domovům pro seniory. Tento mobilní stolek poskytuje klientům prostřednictvím aplikací řadu aktivit – od zábavy, komunikace, přes informační podporu po trénink kognitivních funkcí a různých individuálních či skupinových terapií.

 

31. Souhlas s podáním žádosti ZŠ Školní náměstí do programu O2 Chytrá škola

Rada souhlasila s podáním žádosti ZŠ Školní náměstí do grantového programu O2 Chytrá škola vyhlašovaného Nadací O2. Výše požadovaného příspěvku je 100 000 Kč, měl by být použit na nákup tabletů pro výuku, realizaci workshopů a vzdělávacích programů pro žáky a učitele.

 

32. Podpora jednotek požární ochrany HZS Ústeckého kraje

Rada města schválila poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 000 Kč z neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora pro Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje. Kanceláři primátora byla doručena žádost o finanční příspěvek na rozšíření vybavení stanice Ústí nad Labem. Peníze mají přispět k modernizaci technických prostředků místně příslušné jednotky a tím zvýšení úrovně požární ochrany a obecně poskytovaných služeb obyvatelům města Ústí nad Labem, zejména při požárech, dopravních nehodách, ale také při otevírání dveří bytů, výtahů nebo vozidel. Nové vybavení pomůže k rychlejšímu a šetrnějšímu zásahu.

 

35. Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2022

Rada města projednala a vzala na vědomí návrh rozpočtu pro rok 2022 a souhlasila:

1. s celkovými příjmy v rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2022 ve výši 1 931 546 700 Kč

2. s celkovými výdaji v rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2022 ve výši 1 989 499 700 Kč včetně promítnutí změny uvedené v následujícím bodu 5, z toho:

a) neinvestiční část výdajového rozpočtu ve výši 1 880 199 700 Kč, z toho dotace pro městské obvody 178 442 000 Kč

b) investiční část výdajového rozpočtu ve výši 109 300 000 Kč

3. s oblastí financování v celkové výši 57 953 000 Kč, z toho:

                       - splátky úvěrů                                    -102 047 000 Kč

                       - změna stavu na účtech MmÚ         160 000 000 Kč

4. s přídělem z rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu do peněžních fondů města v roce 2022 takto:

a) Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem ve výši 20 000 000 Kč

b) Sociální fond ve výši 13 265 000 Kč

5. s přesunem finančních prostředků ve výši 1 700 000 Kč, a to z investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk.č.03 z akce Městský stadion – rekonstrukce běžecké dráhy do neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, odd. příspěvkových organizací, položky Kancelář architektury města.

 

 

 

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz

tel.:475 271 469, 724 010 680