image

TISKOVÁ ZPRÁVA

16.06.2021

Rady města Ústí nad Labem 15. 6. 2021

 

4. Vyhlášení zakázky na revitalizaci podchodu pro pěší – Kamenný vrch

Rada schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, Střekov s předpokládanou hodnotou plnění 1 250 000 Kč bez DPH. Předmětem plnění jsou stavební práce na podchodu pro pěší spočívající především v sanaci betonových povrchů. Dále je součástí veřejné zakázky zajištění dopravního značení, zajištění dokladů pro kolaudaci, součinnost při získání kolaudačního souhlasu.

 

5. Rozpočtové opatření městské policie – APK 2019–2021 spoluúčast

O rozpočtovém opatření na zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 187 600 Kč v položce Prevence kriminality rozhodla rada města. V rámci projektu Asistenti prevence kriminality 2019–2021 byla městu Ústí nad Labem pro rok 2021 Ministerstvem vnitra poskytnuta dotace v celkové výši 1 644 000 Kč na úhradu mezd asistentů prevence kriminality a mentora. Hrubá mzda včetně odvodů APK byla stanovena ve výši 22 000 Kč. Na základě opatření vlády o platech byly asistentům v průběhu realizace projektu upraveny platy, čímž stoupnul podíl vlastních nákladů na projekt. Tuto částku hradí městská policie ze svého rozpočtu.

 

6. CENTROPOL ENERGY daroval defibrilátor pro městskou policii

Společnost CENTROPOL ENERGY darovala AED defibrilátor LIFEPAK 1000, zn. Physio-Control Městské policii Ústí nad Labem. Radní schválili přijetí tohoto daru, který bude přidělen na územní základnu MP 1. okrsku (městský obvod město). V současné době disponuje městská policie defibrilátorem na útvarech 2. okrsku (Neštěmice), 3. okrsku (Střekov), Služby operačního zákroku (celé město) a Strážní a technické služby (ostraha budov MmÚ a MO město). Vybavením defibrilátorů se městská policie od roku 2010 přihlásila k projektu Včasné záchrany, který je realizován Zdravotnickou záchrannou službou po celé ČR.

Ročně je z důvodu poskytnutí první pomoci provedeno kolem 35 výjezdů. Celkem je evidováno přes 30 zachráněných životů. Vedle použití AED strážníci ročně poskytují primární první pomoc ve více jak 50 případech, kdy většina klientů jsou senioři.

 

7. Dopravní podnik města Ústí nad Labem – účetní závěrka

Rada města schválila v působnosti jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem účetní závěrku společnosti za rok 2020. Ztráta společnosti za rok 2020 v celkové výši 3 578 632 Kč bude zaúčtována v účetním období r. 2021 na účet 429 01 – neuhrazená ztráta minulých let.

 

9. Cenové podmínky placeného stání motorových vozidel na území města Ústí nad Labem

Cenové podmínky placeného stání motorových vozidel na území města Ústí nad Labem s účinností od 1. 9. 2021 schválila rada města. Ceník byl stanoven takto:

Základní tarif

 • každá započatá hodina 20 Kč
 • 24hodinové stání 100 Kč

Zvýšený tarif s progresivní sazbou (Dlouhá, Pařížská, Bratislavská, Velká Hradební)

 • první započatá hodina 40 Kč
 • každá další započatá hodina 70 Kč

 

10. Nákup kamery pro lanovou dráha na Větruši

Rada města schválila rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 67 450 Kč na pořízení kamerového systému pro lanovou dráhu z důvodu ochrany a bezpečnosti provozu. Akce je i v plánu oprav a údržby lanové dráhy Dopravního podniku města Ústí nad Labem.

 

12. Mimořádná dotace pro USK PROVOD

Poskytnutí dotace v oblasti sportu za Mimořádné sportovní výkony – mimořádný sportovní výkon na celorepublikové úrovni pro USK PROVOD schválila rada města. Jde o 30 000 Kč určených na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí Ústecký sprint.

 

13. Dotace na akce zdravotně postižených osob

Rada města schválila udělení výjimky z místa pořádání činnosti (Svinčice) a uznání nákladů spojených s akcí Pohybová terapie pacientů s Parkinsonovou nemocí. Na tuto akci zároveň schválili přidělení dotace ve výši 29 295 Kč. Jedná se o činnost ve prospěch zlepšení společenského postavení a kvality života pacientů s Parkinsonovou nemocí. Jde o nevyléčitelné neurologické onemocnění (třes rukou, nekontrolovatelné pohybu rukou a nohou, ztuhlost a další). Pravidelným tělesným cvičením, hipoterapií, plaváním a rehabilitací v bazénu lze tyto příznaky zmírnit.

 

14. Mimořádné žádosti o dotace v oblasti sportu

S poskytnutím dotací v oblasti sportu – Mimořádné žádosti o dotace – Podpora sportovních klubů a jednot na pokrytí zvýšených provozních výdajů – souhlasili radní. Konkrétně jde o:

 • Ústecká akademie plaveckých sportů – 400 000 Kč,
 • Městský plavecký klub Ústí nad Labem – 150 000 Kč,
 • TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání – 150 000 Kč,
 • Athletic Club Ústí nad Labem – 120 000 Kč,
 • USK PROVOD – 105 000 Kč.

Konečnou podobu dotací bude schvalovat zastupitelstvo města.

 

15. Dotace Oblastní charitě Ústí nad Labem

Poskytnutí mimořádné investiční dotace Oblastní charitě Ústí nad Labem ve výši 50 000 Kč schválila rada města. Peníze jsou určené na stavbu výtahu v Domě pokojného stáří sv. Ludmily v Chabařovicích.

 

25. Poskytnutí investičního příspěvku Městským službám

Rada města schválila investiční příspěvek Městským službám Ústí nad Labem 599 200 Kč na akci dofinancování rozdílu vzniklého pořízením nákladnějšího typu parkovacích automatů.

 

30. Poskytnutí peněžitého daru

Poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 000 Kč Ing. Martinu Mottlovi za vynikající diplomovou práci na téma Rekonstrukce historických lázní Johanna Schichta schválila rada města. Výběrem tématu své diplomové práce prokázal student Martin Mottl silnou pozitivní vazbu ke svému rodnému městu a zároveň angažovaný zájem o jeho rozvoj. Vytvořil dílo, jehož cena by v komerčním prostřední dosahovala řádů statisíců korun. Prokázal jím nejen své odborné dovednosti, ale připravil i dokument s vysokou praktickou hodnotou, jehož zužitkovatelem by v budoucnu mohlo být i město Ústí nad Labem. Posuzovaná stavba, lázně Johanna Schichta, totiž patří k historicky cenným objektům a zájmem města je, aby našla nové využití a dál nechátrala. Jedna z diskutovaných cest je i odkup lázní od soukromého vlastníka do majetku města. V minulosti byl často jako protiargument používán odkaz na totální zkázu objektu a jako jediné řešení byla připouštěna demolice. Precizní posudek Martina Mottla hodnotí stav hlavních nosných konstrukcí jednoznačně s perspektivnou dalšího využití.

 

31. Informace k zahájení projednání návrhu Zadání nového územního plánu
Informace o zadání nového územního plánu vzala na vědomí rada města. Do návrhu Zadání územního plánu byly zapracovány veškeré požadavky samosprávy, výsledky jednotlivých studií a podkladových materiálů, závěry expertní skupiny a byl vypracován grafický podklad pro definici plánu charakterů na celé území města Ústí nad Labem. Byly definovány plochy asanace a pro širší centrum města zanesena žádost o vypracování územního plánu s regulačními prvky. Návrh Zadání bude zaslán dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu a každý může do 15 dnů od doručení veřejné vyhlášky uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. Na základě výsledků projednání pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upraví návrh zadání a předloží jej ke schválení zastupitelstvu města, které lze očekávat nejpozději na prosincovém jednání zastupitelstva. Současně má na krajské úrovni docházet k aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, aktualizace by měla reflektovat nové trasování vysokorychlostní tratě, která je zásadní pro budoucí rozvoj území. Aktualizaci Zásad je vhodné zahrnout do návrhu nového územního plánu města Ústí nad Labem, není však možné předpokládat, kdy aktualizace Zásad bude definitivně schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje, proto zpracovatel nového územního plánu města ÚL bude mít za úkol neustále dění sledovat. Kvůli tomu může dojít i k zásadnímu rozhodnutí a doba pořizování nového územního plánu se může zásadně prodloužit.

Výzva odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
V souladu s ustanovením § 47 odst. 2 a 3 a § 20 odst. 1 a 2 stavebního zákona je 17. 6. 2021 zahájeno veřejnou vyhláškou projednání návrhu zadání Územního plánu Ústí nad Labem a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí. Předmětem návrhu zadání je nový Územní plán Ústí nad Labem s prvky regulačního plánu. Seznámení s návrhem zadání:

Návrh zadání Územního plánu Ústí nad Labem včetně příloh bude vystaven k veřejnému nahlédnutí od 17. 6. 2021 do 16. 7. 2021 (včetně):

 • v tištěné podobě na Magistrátu města Ústí nad Labem, Odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Velká Hradební, 401 00 Ústí nad Labem, v úřední dny – kancelář č. 518, 532 a 528,
 • dálkovým přístupem na úřední desce města www.usti-nad-labem.cz
 • na webových stránkách statutárního města Ústí nad Labem www.usti-nad-labem.cz

Lhůty a způsoby, jakými lze uplatnit u pořizovatele svůj názor k návrhu zadání:

Do 15 dnů od doručení veřejné vyhlášky – oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Ústí nad Labem, tj. do 16. 7. 2021 včetně, může každý uplatnit v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona své písemné připomínky, a to na adresu:

Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, a to na adresu elektronické podatelny Magistrátu města Ústí nad Labem: podatelna.magistrat@mag-ul.cz či datovou schránkou Magistrátu města Ústí nad Labem: vt8bhx2.

Návrh zadání nového územního plánu bude v rámci projednání předložen i okolním obcím pro uplatnění podnětů, krajskému úřadu a dotčeným orgánům pro uplatnění vyjádření či stanoviska. Po ukončení projednání návrhu zadání budou vyhodnoceny jeho výsledky a případné požadavky zapracovány do textu. Návrh zadání Územního plánu Ústí nad Labem bude ve finální podobě předložen Zastupitelstvu města ke schválení.

 

34. Demolice objektů v Matiční

Převod pozemků se stavbami č. p. 381 a 382 v Matiční ulici ze svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice do vybraného majetku statutárního města Ústí nad Labem schválila rada města. Důvodem je plánovaná demolice obou objektů. Radní zároveň schválili rozpočtové opatření ve výši 4 900 000 Kč na financování demoličních prací. Revitalizace bude řešena Kanceláří architekta města, po jejím zřízení. Součástí zadání demoličních prací bude vytěžení haklíkového zdiva z kamenné podezdívky obou činžáků, jeho vytřídění a odvoz na městskou deponii k budoucímu využití v rámci městských staveb. Na území demolovaných domů bude zpracována územní studie, která v detailu řešeného území (celá plocha s využitím BM dle územního plánu) i v širších souvislostech prověří možnosti a parametry budoucí zástavby vč. návrhu regulace a návrhu vhodného funkčního využití plochy a případně souvisejícího návrhu na změnu územního plánu v lokalitě. Tuto činnost stejně jako dočasné využití plochy bude koordinovat Kancelář architektury města.

 

39. Jmenování nového ředitele Městských služeb Ústí nad Labem

Rada města jmenovala od 1. 8. 2021 do funkce ředitele Městských služeb Ústí nad Labem Ing. Tomáše Vohryzku. Ten nahradí dosavadního pověřeného ředitele Milana Stýbla. Do výběrového řízení byli přihlášeni dva uchazeči.

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz

tel.:475 271 469, 724 010 680