image

TISKOVÁ ZPRÁVA Rady města Ústí nad Labem 14. 4. a 18. 4. 2018

19.04.2018

 V městských sadech by mohl být stánek s občerstvením
Rada města schválila záměr pronájmu pozemku v Městských sadech, a to na základě žádosti společnosti Osvěžovna s. r. o., která by si ráda pronajala či zapůjčila část pozemku p. č. 742/1 v Městských sadech. Společnost plánuje umístění stánku s občerstvením. Návštěvnici parku, kam chodí rodiče s dětmi, studenti, sportovci i senioři, by si tak v klidu mohli dát kávičku či občerstvení. Stánek by byl vytvořen z lodního kontejneru o rozloze 6 x 3 metry, obložen dřevem a umístěn na okraji zpevněné plochy u kašny. Provozován bude pouze sezónně, pravděpodobně od května do listopadu, od 8.00 do 21.00 nebo 22.00 hodin.
Záměr pronájmu je stanoven za podmínky dodržení zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, s nájemným ve výši min. 10 Kč/m²/den na dobu určitou do 31. 12. 2020. Možnosti výpovědi budou stanoveny tak, aby v případě problémů byl nájem vypovězen.

Rada města předloží zastupitelům řešení k zamezení plánu překladiště olejů ve Vaňově
Rada města se zabývala možností odkupu areálu přístavu Vaňov, kterým by s definitivní platností zamezila přípravu prostor na překladiště minerálních olejů.
Důvodem zamýšleného odkupu pozemků je zamezení vybudování překladiště minerálních olejů, o které společnost usiluje, zamezení zvýšení intenzity kamionové dopravy v této lokalitě a rozvoj této lokality. Do budoucna je na těchto pozemcích možnost vybudování ubytovacích zařízení, mariny, další občanskou vybavenost v rámci veřejného přístavu, apod.
Záměr „Logistické centrum - překladiště minerálních olejů“ je v současné době posuzován Krajským úřadem Ústeckého kraje v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Zastupitelstvo města 20. 9. 2017 v působnosti samosprávy trvalo na již dříve vyjádřeném nesouhlasu ze dne 26. 9. 2016. Proto rada předloží zastupitelstvu návrh na odkup.
Příslušenstvím areálu je železniční vlečka s výhybkou a napojením na vlakové nádraží Ústí nad Labem – jih, dále betonová a ocelový přístřešek. Funkční využití pozemků je dle Územního plánu Ústí nad Labem z větší části OV-K plochy občanského vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá, částečně pak DI-V plochy dopravní infrastruktury vodní, podmíněné projektem autorizovaného architekta. Dle záplavového území jsou pozemky částečně zasažené 100letou vodou.
Po dohodě nechala prodávající společnost vypracovat znalecký posudek na určení ceny obvyklé pozemků vč. příslušenství a určení hodnoty připravovaného podnikatelského záměru. Posudkem byla určena hodnota ve výši 110.106.000 Kč (pozemků vč. příslušenství 70.308.990 Kč a podnikatelského záměru 39.797.320 Kč). Město nechalo zpracovat porovnávací znalecký posudek na hodnotu pozemků vč. příslušenství, byla určena výsledná cena obvyklá pozemků (bez podnikatelského záměru) ve výši 39.743.500 Kč. Po vypracování posudku proběhlo jednání, ze kterého vzešla nabídková cena ve výši 89.000.000 Kč, kterou odsouhlasila i majetková komise rady města.
Finanční zdroje na úhradu kupní ceny nemovitostí v přístavu Vaňov v úhrnné výši 89 milionů Kč se navrhují ze dvou zdrojů:
první 2/5 kupní ceny, tj. 35,6 mil. Kč se navrhuje profinancovat z přebytku vzniklého z hospodaření za rok 2017 a zbývající 3/5 kupní ceny, tj. 53,4 mil. Kč se navrhuje pokrýt novým úvěrem, který vyplyne z výběrového řízení. Splatnost tohoto úvěru se navrhuje ve třech rovnoměrných splátkách od roku 2020 do roku 2022, tj. 17,8 mil. Kč ročně.
Tento návrh má tři hlavní roviny: Ochrana oblasti Vaňova před zvýšením dopravy, získání rozvojového území kolem řeky a navíc by město získalo veřejný přístav. Nové zastupitelstvo by mělo zadat dle pravidel územního plánu architektonickou soutěž na rozvoj tohoto území.

Dalších 893 tisíc korun pro městskou policii
Rada města schválila uvolnění volných zdrojů ve výši 893 tisíc korun na investice a opravy objektů, které používá městská policie. Investice ve výši 402 tisíc Kč budou realizovány v objektu v ulici Na Nivách 1800/27, kde sídlí územní základna 1. okrsku městské policie a kynologická služba, a to na opravy oplocení pozemku, vč. vjezdových vrat a vstupních dveří, vnitřního oplocení pro kynologickou službu, které je v havarijním stavu, dále na opravy vnitřní vodoinstalace a odstranění venkovní havárie vody. A protože je služebna bez připojení na optickou síť, což vytváří určité problémy s přenosy dat a jejich zabezpečením, bude realizován projekt za 420 tisíc Kč. Částka 71 tisíc Kč bude použita na výměnu stropních svítidel a opravu hlavních vstupních dveří, včetně venkovních mříží dětského dopravního hřiště v Krásném Březně, které ročně využívá 6 000 dětí základních škol a mateřských školek.

Město dostalo 23 tisíc korun na výsadbu stromů
Statutární město Ústí nad Labem přihlásilo do ankety Strom roku 2017 Strážný dub na Kabátě, který se umístil na 3. místě. Finálové hlasování bylo zpoplatněné a jeho výtěžek 23. 690 Kč bude na realizaci projektu „Doplnění výsadby stromů v mateřské škole Motýlek“. Cílem je opět doplnit výsadbu ve školce o stromy a zajistit tak útulné prostředí pro pobyt na zahradě.

Město získalo dotaci na „Kalendárium města Ústí nad Labem (1918)“
Město získalo od Ministerstva kultury dotaci 39 tisíc korun na realizaci projektu „Kalendárium města Ústí nad Labem (1918)“. Spolufinancování města je ve výši 31,59 %, celkové náklady na projekt jsou 57 tisíc korun. Cílem projektu je zhotovení knihy, jež bude rozložena jako kalendárium k 100. výročí vzniku ČSR. Kalendárium přinese nezvyklý pohled na každodenní život obyvatel Ústí nad Labem a jeho okolí v přelomovém roce 1918. Publikace bude doplněna unikátním obrazovým materiálem, jehož součástí budou i faksimile dobových archivních dokumentů. Kalendárium města Ústí nad Labem bude přehledně den po dni mapovat události přelomového roku 1918. Přinese tak regionální pohled na poslední měsíce existence rakousko-uherského státu i první dny existence Československé republiky. Informace budou vycházet z pramenů uložených v Archivu města Ústí nad Labem a Národním archivu v Praze, lokálních i celostátních periodik, memoárové literatury atd. Čtenáři se tak dostane do ruky přehledná historická příručka k dějinám Československa. Publikace bude v nákladu 2000 kusů s termínem vydání v září 2018.

Město chce odkoupit část pozemků SETUZY
Rada města řešila nabídku insolvenčního správce společnosti SETUZA, a. s., na odkoupení pozemků v k. ú. Střekov a Svádov do majetku města Ústí nad Labem. Majetková komise doporučila se souhlasem ODM, jako vlastníka dopravní infrastruktury, s nabytím pozemků pod místními komunikacemi:
p. č. 494 - MK č. 600c TOČNA MHD K. VRCH,
p. č. 497 - MK č. 597c NOVÁ, MK č. 602c TRUHLÁŘOVA,
p. č. 776 - MK č. 609c V TŘEŠŇOVÉ ALEJI,
p. č. 1643 - MK č. 658c PUŠKINOVA,
p. č. 1954 - MK č. 650c RIEGROVA,
p. č. 2570 - MK č. 670c RAISOVA, MK č. 51b STŘEKOVSKÉ NÁBŘEŽÍ,
p. č. 2655 - MK č. 664c RYBÁŘSKÁ, MK č. 665c VARŠAVSKÁ.
Celková cena, kterou jako věřitel požaduje Finanční úřad, je 1,089 milionu korun, což je o 102.915 více, než je nabídnutá cena města. Cena a seznam nabízených pozemků bude předložen zastupitelstvu. Současně rada města žádá, aby střekovský městský obvod, aby jednal o koupi těch nabízených pozemků, které jsou potřebné pro činnost městského obvodu a zároveň by mohly sloužit pro jejich scelení.

Snížení pachtovného za provoz krematoria neschváleno
Rada města neschválila na základě vyjádření majetkové komise finanční kompenzaci ve formě slevy na pachtovném ve výši 204.000 Kč společnosti Krematorium Ústí nad Labem, s. r. o., která je dle koncesní smlouvy správcem a provozovatelem krematoria Ústí nad Labem. Majetkový odbor současně dle požadavku rady vyzve provozovatele, aby předložil podrobnou ekonomickou analýzu krematoria jako celku.

Regenerace fotbalového stadionu v Neštěmicích a opravy podlahy na zimním stadionu
Rada města schválila rozpočtové opatření v celkové výši 181.230 Kč Městským službám Ústí nad Labem. Na provedení regenerace travnatého povrchu fotbalového hřiště na stadionu v Neštěmicích půjde 93.380 Kč a na opravy podlahových krytin ve vstupech do objektu Zimního stadionu je převedeno 87.850 Kč.

Rada uvolnila dalších 6,65 milionu korun pro školy o domov pro seniory
Rada města schválila uvolnění volných prostředků na další nutné opravy. Na provozně technické oddělení byla navýšena položka oprav a údržby o 1,1 mil. Kč a o 200 tisíc Kč v položce provozní výdaje. V Jeslích města Ústí nad Labem tedy bude provedena oprava třídy pro navýšení kapacity zařízení (400 tis. Kč), v Kulturním středisku bude opraven průjezd z ulice Dvořákova (200 tis. Kč). V ZŠ Vojnovičova bude vyřešen havarijní stav střechy na objektu Paprsek (500 tis. Kč). Domov pro seniory Krásné Březno získal 200 tis. Kč vyhotovení dokumentace na výměnu oken.
Z volných prostředků bylo převedeno 5 mil. korun jako navýšení prostředků na rekonstrukci školní kuchyně v ZŠ Mírová. Odbor MOŠ má v rozpočtu pro rok 2018 na výše uvedenou akci schváleny finanční prostředky ve výši 5 mil. Kč. Dle zpracované projektové dokumentace je stanoven rozpočet akce na 12,8 mil. Kč s tím, že se vyhlásí veřejná zakázka na tuto akci s maximální cenou 10 mil. Kč. Proběhne tedy výměna a doplnění provozního vybavení školní kuchyně, stavební úpravy rozvodů a vnitřních instalací (elektroinstalace včetně nového umělého osvětlení, plynoinstalace, vody, kanalizace a vzduchotechniky včetně systémového podhledu GIF v provozní části školní kuchyně).
O dalších 350 tisíc Kč se také uvolněním volných prostředků navýšila potřeba na rekonstrukci prádelny v DS Dobětice oproti projektu z roku 2013.

Město vyhovělo dalším žádostem příspěvkových organizací o finanční pomoc
Rada současně uvolnila prostředky ve výši 3.789.440 Kč, a to na základě dalších žádostí svých organizací. Pečovatelská služba Ústí nad Labem získala 630.000 Kč na pořízení 2 automobilů, 102.580 Kč dostala ZŠ Palachova na nový server a dalších 56.860 Kč na rozšíření stravovacího systému školy, 3 mil. Kč dostaly Městské služby na rekonstrukci stropu pod saunovým provozem.

Nový člen Komise prevence kriminality bude hlavním koordinátorem potřebných opatření v Předlicích
Rada města schválila rozšíření Komise prevence kriminality ze stávajících 9 členů (včetně předsedy) na 11 členů, a to na základě zhoršující se situace ve vyloučených lokalitách a množících se stížností na nedostatečná opatření k nápravě hlavně ze strany příslušných městských obvodů. Proto rada města projednala spolupráci s nově jmenovaným členem komise, kterým se stal místní občan Bc. Jan Cibrík. Jeho hlavním úkolem by měla být koordinace postupů na oživení vyloučených lokalit, nyní hlavně Předlic, komunikace s vedením města, navrhování opatření, oprav a investic k oživění ve vyloučených lokalitách. Spolupráci a náměty bude koordinovat s velitelem Městské policie Ústí nad Labem.
Vedení města si je vědomo toho, že hlavní impulsy a nápady musí přijít od obyvatel žijících v daných lokalitách a chce je postupně realizovat. Přenos těchto impulsů od obyvatel vyloučených lokalit směrem k vedení města bude zajišťovat právě jmenovaný koordinátor, coby člen Komise prevence kriminality. Pro oblast Předlic má město Ústí nad Labem navíc k disposici finanční prostředky za realizovaný prodej nemovitostí v Předlicích od společnosti Centropol, které jsou usnesením zastupitelstva určeny právě na oživení Předlic.
Město současně jedná o doplnění posledního člena komise pro lokalitu Mojžíř.

Romana Macová
tisková mluvčí
Magistrát města Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz