image

TISKOVÁ ZPRÁVA

05.05.2021

Rady města Ústí nad Labem 3. 5. 2021

 

1. 2. 3. a 26. Investice městských obvodů

Rada města schválila uvolnění prostředků z investiční rezervy na investice v městských obvodech. Na žádost MO Neštěmice schválila poskytnutí 2,5 mil. Kč na opravy chodníků v ulicích Přemyslovců a Obvodová. MO Severní Terasa dostane 2,5 mil. Kč na opravy kontejnerových stání, chodníků a schodišť. Pro MO Střekov bylo přesunuto 500 000 Kč na investiční akci – rekonstrukce hřiště Truhlářova a 1 mil. Kč jako dotace na dotace na provoz (Střekovské nábřeží – mobiliář).

 

4. Služby dotačního managementu zajistí Sputnik

Přidělení podlimitní veřejné zakázky Služby dotačního managementu sdružení dodavatelů Sdružení Sputnik 3, schválila rada města. Předmětem zakázky je poskytování veškerých služeb spojených s dotačním managementem a výkony činností manažera projektu a zároveň činnost manažera projektu Čelakovského – smíšený dům a projektu Asistenti prevence kriminality 2. O zakázku se ucházelo pět zájemců. Dílčí hodnotící kritéria byla: cena za hodinu poskytované práce, procentuální odměna dodavatele, celkový objem získaných dotačních finančních prostředků a počet úspěšně podaných žádostí o dotaci poskytovaných Evropskou unií. Sdružení Sputnik 3 nabídlo 249 Kč za poskytované práce, odměnu ve výši 0,8 % a především předložilo největší počet úspěšných dotací jak v počtu získaných objemů finančních prostředků, tak i v počtu podaných žádostí.  Smlouva bude uzavřena do 31. 12. 2024 nebo do vyčerpání částky 5,4 milionů korun, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

 

5. Vyhlášení veřejné zakázky na dodávku silové elektřiny pro provoz veřejného osvětlení

Dne 31. 12. 2021 končí platnost uzavřené smlouvy na dodávku silové elektřiny pro správu veřejného osvětlení městu, proto rada schválila zahájení jednacího řízení bez uveřejnění dle § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku silové elektřiny pro provoz veřejného osvětlení statutárního města Ústí nad Labem s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 18 mil. Kč bez DPH, a to formou nákupu dodávky na komoditní burze v objemu cca 11 200 MWh.

 

6. Vyhlášení veřejné zakázky na dodávku silové elektřiny z VN a NN pro statutární město Ústí nad Labem, jím zřízené příspěvkové organizace, městské obvody, Dopravní podnik města Ústí nad Labem a Severočeské divadlo

Zahájeno bude se souhlasem rady jednací řízení bez uveřejnění na dodávku silové elektřiny pro statutární město Ústí nad Labem (kromě silové elektřiny pro provoz veřejného osvětlení), jím zřízené příspěvkové organizace, městské obvody, Dopravní podnik města Ústí nad Labem a Severočeské divadlo s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 67 mil. Kč bez DPH, a to formou nákupu dodávky na komoditní burze v objemu cca 40 200 MWh.
Dodávky se budou soutěžit pro všechna odběrná místa najednou jako celek na základě smlouvy o centralizovaném zadávání s platností na dobu neurčitou.

 

9. Program prevence kriminality 2021

Městská policie získala na projekt Prevence kriminality pro rok 2021 dotaci od MVČR ve výši 1 644 000 Kč. Rada města přijetí dotace schválila. Obsahem projektu bylo vytvoření šesti pozic asistentů prevence kriminality a jedné pozice mentora, kteří působí na území města Ústí nad Labem v problémových lokalitách. Tříletý projekt letos končí.

 

11. Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací

Rada města vzala na vědomí vyhodnocení zimní údržby místních komunikací. Na údržbu vozovek bylo v letošním roce čerpáno 12,8 mil. Kč, o 1,6 mil. Kč méně než předpokládal rozpočet. Zimní údržba chodníků si vyžádala 8,3 mil. Kč a původní rozpočet překročila o téměř pět milionů korun. Pro zajištění dalších činností odboru dopravy a majetku v letošním roce je nutné doplnit do rozpočtu finanční prostředky ve výši 3,3 mil. Kč. Rada města proto uložila vedoucímu odboru, aby připravil návrh rozpočtového opatření k dofinancování činností spojených se zimní údržbou místních komunikací v roce 2021.

 

12. Slavnostní osvětlení kostela Nanebevzetí Panny Marie

Rada města byla informována o termínech, kdy je v letošním roce slavnostně nasvícen kostel Nanebevzetí Panny Marie. Seznam tvoří základní kostru dle státních svátků a významných dnů, kdy je prováděno odlišné nasvícení kostela než v běžných dnech. Tabulka obsahuje časové údaje i provedení.

 

13. Město plánuje podpořit akce mimořádného významu v oblasti sportu

Rada souhlasila s rozdělením finančních prostředků z dotační kategorie Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem, která pro rok 2021 činí 2 500 000 Kč. Dotaci je možno poskytnout na realizaci konkrétní, krátkodobé a časově omezené akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem s celorepublikovou i mezinárodní účastí. Jde především o akce pravidelně pořádané na území města, příp. v okolí jezera Milada.

Do dotační výzvy bylo doručeno 12 žádostí. V průběhu dotačního řízení byly tři žádosti staženy z důvodu zrušení konání akce.

Souhlas byl vysloven s poskytnutím dotací pro:

Aeroklub Ústí nad Labem – Ústecké nebe plné letadel 2021 ve výši 200 000 Kč,

Athletic Club Ústí nad Labem – Grand Prix Ústí nad Labem v atletice 2021 ve výši 150 000 Kč,

FINCORP – 51. Mezinárodní taneční festival 2021 ve výši 300 000 Kč,

Mgr. Michal Neustupa – Milada Run 2021 ve výši 170 000 Kč,

Mgr. Michal Neustupa – Cyklozávod Milada 2021 ve výši 150 000 Kč,

Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem – 51. ročník GRAND PRIX města Ústí nad Labem v boxu ve výši 300 000 Kč, TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika – Závod dračích lodí – Den Labe ve výši 90 000 Kč, Xterra squadra – MILADATLON 2021 – CPTT – Český pohár terénního triatlonu ve výši 115 000 Kč.

Dotace budou předloženy ke schválení zastupitelům.

 

14. Podpora celoroční kulturní činnosti a Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem

Rada schválila poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 Odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb, určených na „podporu celoroční kulturní činnosti:

a) Apoštolská církev, sbor Ústí nad Labem na Projekt Fusion ve výši 10 000 Kč,

b) Benda Arts na Činnost Bendova komorního orchestru ve výši 31 100 Kč,

c) Dívčí komorní sbor PF UJEP v Ústí nad Labem na Celoroční činnost Dívčího komorního sboru PF UJEP v Ústí nad Labem ve výši 27 300 Kč,

d) Via Europa na Zajištění celoroční kulturní činnosti ve výši 40 500 Kč,

e) Ženský komorní sbor Luscinia na Sborovou činnost Ženského komorního sboru Luscinia ve výši 18 000 Kč.

Radní dále zrušili dotační kategorii na reprezentaci města na akcích krajského, republikového nebo mezinárodního charakteru pro rok 2021. Důvodem je epidemiologická situace v Evropě. Rozpočet určený na tuto dotační kategorii (300 000 Kč) byl přesunut do kategorie akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem.

Radní souhlasili s poskytnutím dotací na podporu celoroční kulturní činnosti např. pro spolek KULT, Mladou Scénu či Ústecký dětský sbor, tyto žádosti o dotace s výší nad 50 000 budou předloženy ke konečnému schválení zastupitelstvu.

Souhlas s poskytnutím dotací na akce mimořádného významu dali radní např. na ELBE DOCK – Cena Pavla Kouteckého 2021, Promenádní koncerty, Ústeckou forbínu, Malý Hamburk. I tyto dotace budou předloženy zastupitelům ke schválení.

Celkový rozpočet na podporu dotačního programu v oblasti kultury činí 4 037 000 Kč. Na podporu celoroční kulturní činnosti bylo podáno celkem 24 žádostí v celkové výši 1 995 415 Kč, na akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem bylo podáno celkem 8 žádostí v celkové výši 1 312 500 Kč. Celkem byla v rámci uvedených kategorií programu odsouhlasena podpora 26 žádostí v celkové výši 1 970 700 Kč.

 

15. Dotace na lodní dopravu

Rada města souhlasila s poskytnutím dotace 170 000 Kč z rozpočtu roku 2021 Odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb, určených na oblast ostatní činnost Lodní doprava a pro Ivo Jirouška na zajištění lodní dopravy podél cyklostezky Vaňov – Píšťany – Vaňov převozní lodí Marie. Žadatel by chtěl i v roce 2021 pokračovat v letní linkové dopravě po řece Labi s lodí Marie. Jedná se o převozní loď s kapacitou 35 osob a povoleným akčním rádiem 20 km. Zastávky na Labi jsou: Vaňov, cyklokemp Brná, Dolní Zálezly, Církvice, Libochovany, Velké Žernoseky, Marina Píšťany. Cena jízdného se bude pohybovat od 10 Kč do 38 Kč za osobu. Příplatek za psa, kočárek nebo jízdní kolo bude 15 Kč. Děti do šesti let s doprovodem zdarma (max. 2 děti na 1 dospělého). Loď Marie bude jezdit v měsíci červnu a září pouze o sobotách; v měsících červenec a srpen v úterý a v sobotu. V roce 2020 na Marii jelo 943 platících osob a hodně neplatících dětí do šesti let. Bylo přepraveno 201 kol a kočárků. Oproti roku 2019 návštěvnost klesla o 201 platících osob, což s největší pravděpodobností bylo způsobeno pandemickými opatřeními.

Dotace bude předložena ke schválení zastupitelům.

 

21. Kanalizace Svádov II. etapa – PD – plnění memoranda

Radní schválili převod 423 500 Kč z investiční rezervy finančního odboru na akci Kanalizace Svádov II. etapa – PD. Projekt zahrnuje odvedení veškerých splaškových vod z městské části Svádov tak, aby splaškové odpadní vody byly likvidovány na ČOV Neštěmice.

Na akci byla uzavřena v roce 2010 smlouva o dílo, na jejímž společnost PROVOD – inženýrská společnost zpracovala projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně zajištění stavebního povolení a dokumentaci pro provádění stavby. Do této fáze bylo plnění smlouvy o dílo také finančně vypořádáno a smlouva ukončena v únoru 2021 odstoupením objednatele. Vzhledem k velké časové prodlevě mezi uzavřením smlouvy o dílo a zahájením projektových prací je nutné zajistit ověření parametrů zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby a vydaného stavebního povolení s aktuálním stavem v daném území. Dále je potřeba provést aktualizaci stanovisek a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy a správců technické infrastruktury a aktualizaci projektové dokumentace pro provádění stavby.

Akce je obsažena v Memorandu o spolupráci města se Severočeskou vodárenskou společností.

 

27. Radní doporučí Zastupitelstvu zapojení města do Paktu starostů a primátorů pro klima a energii, který má za cíl snižovat emise CO2 a zvyšovat odolnost s ohledem na změnu klimatu

Pakt starostů a primátorů je iniciativou měst, obcí a Evropské komise, která vznikla krátce po přijetí tzv. klimaticko-energetického balíčku v roce 2008. Samotná účast v Paktu je zdarma, oproti tomu obec získává metodickou podporu ze strany kanceláře Paktu, možnost sdílení dobré praxe s ostatními signatáři Paktu a širší možnosti jejich financování. V České republice bylo k měsíci lednu roku 2019 v Paktu 11 signatářů: např. Brno, Liberec, Litoměřice, Ostrava, Praha.

Město Ústí nad Labem se případným zapojením do iniciativy zaváže ke snižování emisí CO2, zvyšování odolnosti prostřednictvím přizpůsobení se dopadům změny klimatu. Aby mohly být tyto závazky splněny, zavazuje se město plnit následující opatření:

  • Provádět základní inventuru emisí a posouzení rizik a zranitelnosti v oblasti změny klimatu;
  • Předložit do dvou let od rozhodnutí zastupitelstva akční plán pro udržitelné zdroje energie a boj proti změně klimatu;
  • Nejméně každý druhý rok po předložení akčního plánu pro udržitelné zdroje energie a boj proti změně klimatu předkládat zprávu o pokroku za účelem hodnocení, monitorování a ověřování.

Pro setrvání v Paktu musí město zpracovat Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP) obsahující výchozí emisní bilanci a hodnocení rizik a zranitelnosti, včetně návrhu konkrétních mitigačních a adaptačních opatření a zdrojů jejich financování. Tento dokument musí být zpracován do dvou let od rozhodnutí zastupitelstva města k zapojení se do iniciativy. Město by tak vytvořilo ucelenou strategii snižování emisí a adaptace na změnu klimatu, na kterou by mohlo získat 80 % dotaci až do výše 2 mil. korun z Národního programu Životní prostředí.

Zapojení do Paktu bude předloženo zastupitelům.

Webové stránky Paktu: https://www.paktstarostuaprimatoru.eu/

 

28. II. etapa rekonstrukce ulice Nová

Rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 3 mil. Kč schválila rada na zvýšení investiční části na akci Revitalizace ulice Nová II. etapa.

V předchozích letech bylo rozhodnuto o rozčlenění stavebního programu akce Revitalizace ulice

Nová, Ústí nad Labem – Střekov na dvě etapy. V roce 2018 proběhla realizace první etapy, jejímž

předmětem byla rekonstrukce podchodu pro pěší pod ulicí Nová v blízkosti základní školy, rekonstrukce přilehlých chodníkových ploch, veřejného osvětlení v podchodu pro pěší. Předmětem druhé etapy je realizace místa pro přecházení přes ulici Novou nezbytného pro bezbariérové přecházení a s ním související úpravy. Autobusová zastávka ve směru do centra bude přemístěna před základní školu a budou doplněny chodníky tak, aby byla vytvořena bezbariérová trasa. Zastávka na protilehlé straně bude zrekonstruována. Dále budou provedeny související úpravy vodorovného dopravního značení a organizace dopravy v části ulice Nová a v přiléhajících křižovatkách. Ulice Nová bude změněna na dvoupruhovou komunikaci. Střední pruh bude využit pro zřízení odbočovacích pruhů v křižovatkách a pro zřízení ochranných ostrůvků. Důvodem je nutnost úpravy obou přechodů u školy i u krematoria, u kterých není možné vedení trasy přes dva jízdní pruhy ve stejném směru. Současně budou upraveny obě křižovatky ulic Kamenná a Nová, na kterých bude zlepšen rozhled při vyjíždění z vedlejší ulice.

Ve schváleném rozpočtu byly alokovány finanční prostředky ve výši 4 mil. Kč. Dle aktualizovaného kontrolního rozpočtu zpracovaného v dubnu 2021 činí investiční náklady 6,6 mil. Kč vč. DPH.

 

 

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz

tel.:475 271 469, 724 010 680