image

TISKOVÁ ZPRÁVA

02.09.2020

Rady města Ústí nad Labem 31. 8. 2020

 

2. Informace o plnění rozpočtu města k 30. 6. 2020

Informaci o plnění rozpočtu města Ústí nad Labem vzali na vědomí radní. Plnění rozpočtových příjmů ovlivnila epidemie covid-19. Zastupitelstvo proto v červnu schválilo úpravy – restrikce rozpočtu v celkové výši 257,5 mil. Kč. Část výpadků rozpočtových příjmů bude pokryta z očekávaného jednorázového příspěvku ze státního rozpočtu ve výši 1 250 Kč na jednoho obyvatele města. Objem příjmů a výdajů se ke konci pololetí podařilo udržet vyrovnaný na úrovni 1,114 miliardy korun.

 

8. Schválení žádostí o kotlíkové půjčky

O poskytnutí návratné finanční výpomoci v rámci programu Podpora výměny kotlů ve městě Ústí nad Labem žádají další čtyři občané. Všechny podané žádosti splňují stanovené podmínky pro poskytnutí výpomoci, rada města proto doporučila jejich schválení na následujícím zasedání zastupitelstva města. Návratná finanční výpomoc činí celkem 800 000 Kč (200 000 Kč na žádost).

 

10. Rada nesouhlasí s odkupem nemovitostí komplexu Vrbenského lázní za 49 milionů

Rada města nesouhlasí s nabytím nemovitostí – objekt Truhlářova 384/2 (budova bývalých lázní Dr. Vrbenského), sportovní komplex Truhlářova 1446/2a (budova bývalé sportovní haly TJ Slavoj Ústí nad Labem) včetně pozemků. Město obdrželo nabídku společnosti POWER GET na koupi těchto nemovitostí za částku 49 mil. Kč. Jejich nabytí rada projednávala již v roce 2017 a souhlasila s cenou 8 mil. Kč. Původní majitelé své nabídky stáhli a prodali nemovitosti společnosti POWER za celkovou částku 8 340 000 Kč. Nynější nabízená cena je v rozporu také se znaleckými posudky. Koupi nemovitostí nedoporučila majetková komise.

 

15. Přijetí darů od patronů vinice na Větruši

Rada města schválila přijetí finančních darů v celkové výši 46 500 Kč od 31 patronů na rozšíření Městské vinice na Větruši. Mezi dárci, kteří si za cenu 1 500 Kč zakoupili patronát nad hlavou révy vinné, je například primátor Petr Nedvědický, náměstkyně Věra Nechybová, náměstek Pavel Tošovský, ředitel muzea Václav Houfek či senátor Jaroslav Doubrava. Městská vinice byla založena roku 2016, její základ tvoří 44 hlav révy vinné odrůdy Cerason, která byla vybrána po konzultaci s Cechem českých vinařů. V roce 2017 byla městská vinice rozšířena o rezistentní odrůdu Malverina a v roce 2020 proběhlo její další rozšíření, a to o odrůdy Cerason (1/3) a Malverina (2/3). Celkem je na vinici 122 hlav, z toho 57 Cerasonu a 65 Malveriny.

 

28. Spolupořadatelství půlmaratonu 2021–2025

S uzavřením Smlouvy o spolupořadatelství při zajištění organizace Mattoni ½Maraton Ústí nad Labem 2021–2025 souhlasí rada města. Finanční podíl města na spolupořádání akce byl stanoven pro rok 2021 na 600 000 Kč. Finance budou použity zejména na zajištění mobilních toalet, bariér, šaten, ozvučení, osvětlení, mobilní kanceláře a k propagaci akce. Rada zároveň uložila náměstkyni primátora Věře Nechybové předložit smlouvu ke schválení zastupitelstvu města.

 

29. Dotace pro FC Rapid Ústí nad Labem

Příspěvek ve výši 100 000 Kč pro FC Rapid Ústí nad Labem na start v nejvyšší futsalové soutěži schválila rada města. FC Rapid Ústí nad Labem získal vítězstvím v uplynulé sezóně možnost hrát nejvyšší českou futsalovou soutěž, která se tak vrátí do Ústí nad Labem po dlouhých 21 letech. Účastí v nejvyšší soutěži přinese klub městu pozitivní reklamu. Poskytnutí příspěvku musí ještě projednat zastupitelstvo města.

 

30. Dotace v oblasti sportu – změna účelu dotace – Blades

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 250 000 Kč pro Českou asociaci amerického fotbalu na uspořádání zápasu Česko – Rusko. Ten musel být však kvůli pandemii covid-19 zrušen. S ohledem na míru připravenosti této akce, zejména její propagační část, byla asociací podána žádost o změnu účelu a rozpočtu poskytnuté dotace – částka 203 350 Kč na akci Paddock liga 2020 – Ústí nad Labem Blades vs. Přerov Mammoths. Ta se uskuteční 6. září na Městském stadionu, zajištěn je přímý přenos ČT, rozsáhlá propagační kampaň a 200 ks čestných

vstupenek pro školy, dětské domovy a možnosti zapojení představitele města do ceremonií zápasu. Rada města s touto změnou souhlasila a uložila náměstkyni Věře Nechybové předložit ji zastupitelstvu města.

 

31. Dotace v oblasti kultury – žádosti o změnu

Rada města schválila změny dotací poskytnuté v oblasti kultury. YMCA Ústí nad Labem obdržela dotaci 15 000 Kč na akci Velikonoční koncert, ten se nemohl uskutečnit kvůli pandemii covid-19. Rada schválila použití této dotace na akci Hudební večer pro duševní zdraví. Centru pro náhradní rodinnou péči schválila rada úpravy v rozpočtu a rozsahu akce 11. ročník Divadelní benefice ochotnických divadel v Ústí nad Labem. Výše dotace zůstala stále 25 000 Kč. V rámci akce proběhne vystoupení ochotnických divadel (19. října) a autorské čtení (24. října).

 

33. Taxík Maxík – schválení smluv

Darovací smlouvu a smlouvu o podmínkách provozování automobilu v projektu Taxík Maxík schválili radní města. V rámci darovací smlouvy obdrží město 525 607 Kč od Nadace Charty 77 na nákup vhodného vozidla – Ford Tourneo Connect L2. Druhá smlouva určuje podmínky provozu. Taxík Maxík budou moct využívat výhradně osoby s trvalým pobytem na katastrálním území Ústí nad Labem, které jsou starší 70 let nebo jsou držiteli průkazu ZTP či ZTP/P. Taxík bude jezdit každý pracovní den od 7.00 do 16.00 hodin. Pro klienty bude zřízen dispečink fungující od 7.00 do 15.00 hodin. Cena za jednu jízdu činí 60 Kč (doprovod 30 Kč, vyjma bezplatného doprovodu pro ZTP/P) a nesmí přesáhnout 60 minut.

 

40. Dva elektromobily pro Městské služby

Nákup dalších dvou elektromobilů Městskými službami Ústí nad Labem schválila rada města. Akce bude financována s podílem dotace Státního fondu životního prostředí ČR. Městské služby už letos jeden elektromobil pořídily. Další dva přispějí k postupné obměně vozového parku. Budou vyřazeny dva automobily z roku 2003. Nové elektromobily budou využity na provozovně bazénů a koupališť a na provozovně hřbitovů a pohřební služby. Městské služby financují nákup všech tří vozů z vlastních zdrojů, celková výše dotace od SFŽP činí 515 000 Kč.

 

44. Dotace pro oblast ochrany obyvatelstva a likvidaci mimořádných událostí

Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem pro oblast Ochrany obyvatel a likvidaci mimořádných událostí pro rok 2020 schválila rada města. Dotace budou poskytnuty:

  • Via Europa – 38 440 Kč,
  • Vodní záchranná služba ČČK Ústí nad Labem – 25 000 Kč
  • Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř – 44 681 Kč,
  • Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice – 30 000 Kč,
  • Spirála, Ústecký kraj – 10 000 Kč,
  • MEDIC Ústí nad Labem – 37 882 Kč.

 

45. Revokace usnesení RM o jmenování vedoucího odboru

Rada města revokovala své usnesení č. 1208/49R/20, kterým byl jmenován do funkce vedoucího odboru územního plánování a stavebního řádu Ing. Arch. Jan Malec. Radní s účinností od 1. září 2020 pověřili Bc. Romanu Filáčkovou řízením odboru územního plánování a stavebního řádu.

 

46. Dotace na výkon sociální práce pro městské obvody

Poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro městské obvody schválili městští radní. Celkem 1 548 170 Kč z neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka bude rozděleno mezi obvody takto:

  • MO město – 320 160 Kč,
  • MO Severní Terasa – 695 440 Kč,
  • MO Neštěmice – 426 830 Kč,
  • MO Střekov – 105 740 Kč.

 

48. + 11. Zapojení jednorázového příspěvku ze státního rozpočtu – kompenzační bonus

Město obdrželo ze státního rozpočtu tzv. kompenzační bonus za výpadky příjmů v souvislosti s covid-19. Jde o částku ve výši 115,8 mil. Kč. Rada města rozhodla, že 20 mil. Kč bude použito na uhrazení závazku vyplývajícího z úhrady ztrát krajského integrovaného dopravního systému. Částka 95,8 mil. Kč bude převedena do rezervy na pokrytí případného neplnění daňových příjmů.

 

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz