image

TISKOVÁ ZPRÁVA

20.05.2020

Rady města Ústí nad Labem 18. 5. 2020

 

1. Jmenování vedoucí právního odboru

Rada města Ústí nad Labem jmenovala v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Mgr. Et Mgr. Alenu Novákovou do funkce vedoucí právního odboru MmÚ. Uchazeči byli dva.

 

2. Zrušení komisí rady města

Rada města Ústí nad Labem se rozhodla v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zrušit ke dni 31. 5. 2020 šest komisí. Zákon zřízení komisí zmiňuje, ale nenařizuje. Důvodem jsou potřebné úspory. Činnost komisí rady města si ročně vyžádala náklady 1 400 000 Kč. Zachována zůstává majetková komise a komise prevence kriminality. Zrušeny byly:

1. Školská komise

2. Kulturní komise

3. Komise mládeže a sportu

4. Komise pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 21

5. Komise pro územní plánování a urbánní rozvoj

6. Komise pro životní prostředí

 

4. Rada vybrala zhotovitele oprav MŠ U plavecké haly

Rada města rozhodla na základě doporučení hodnotící komise o výběru zhotovitele stavebních úprav MŠ U plavecké haly, který se umístil na prvním místě v pořadí, tj. Studio Jelínek, s nabídkovou cenou ve výši 11 399 498 Kč bez DPH. Uchazeči byli čtyři, nejvyšší nabídková cena byla 13 899 999 Kč.

Hodnota realizovaného plnění nesměla přesáhnout 14 000 000 Kč bez DPH. Předmětem jsou stavební úpravy v prostoru 1. PP mateřské školy, kterými dojde k možnosti navýšení kapacity MŠ o jednu třídu. První část zahrnuje provoz nové třídy MŠ včetně sociálního zázemí pro děti a pedagogický personál. Druhá část zahrnuje kuchyňský provoz včetně sociálního zázemí pro provozní pracovníky včetně skladového a sociálního zázemí pro kuchyňský personál, provoz prádelny a žehlení prádla s navazujícími sklady a sociální zázemí pro provozní pracovníky.

V další fázi dojde k zateplení objektu a do původního stavu budou uvedeny stávající zpevněné plochy a okapové chodníky kolem objektu. Před objektem do prostoru zahrady se chodník nově provede ze zámkové dlažby. Termín ukončení realizace stavby je stanoven nejpozději však do 31. 7. 2021.

 

16. Město poskytne 2 000 korun pro žáky prvních tříd základních škol

Radní opět schválili příspěvek 2 000 Kč na každého žáka první třídy základní školy zřizované městem Ústí nad Labem. Příspěvek je určen na pořízení učebních pomůcek. Důvodem je skutečnost, že od roku 2012 není základním školám poskytován příspěvek z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ze kterého bylo v minulých letech hrazeno pořízení učebních pomůcek pro žáky prvních tříd. Prioritou města Ústí nad Labem je podpora vzdělávání, a proto město od roku 2012 přispívá každoročně žákům prvních tříd na pořízení učebních pomůcek. Na pořízení učebních pomůcek ve školním roce 2019/20 bylo vydáno celkem 1 850 000 Kč.

 

8. Nové turnikety ve stanicích lanové dráhy na Větruši

Radní města schválili převod 291 200 Kč z neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku do investiční části tohoto rozpočtu. Tyto prostředky budou použity na výměnu turniketů ve stanicích lanové dráhy. Dle posouzení byly stávající turnikety za hranou své životnosti a bezpečnosti.

 

11. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod dálnicí D8

Společnost Ředitelství silníc a dálnic ČR požádala o prodej pozemků v k. ú. Hrbovice:

1. pozemek p. č. 301/21 o výměře 13 855 m2, ostatní plocha – dálnice,

2. pozemek p. č. 301/41 o výměře 62 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace,

3. pozemek p. č. 301/43 o výměře 33 m2, ostatní plocha – jiná plocha.

Jedná se o majetkoprávní vypořádání pozemků pod dálnicí D8 stavba D8-0807 Trmice – hraniční

most. Pozemky jsou pro statutární město Ústí nad Labem nevyužitelné, neboť se nacházejí pod komunikacemi Ředitelství silnic a dálnic ČR. Ředitelství silníc a dálnic ČR předložilo návrh kupní ceny ve výši 4 398 710 Kč, jež byla stanovena dle znaleckého posudku č. 019/1635/2020 ze dne 17. 2. 2020. Rada města souhlasí s prodejem a návrh předá k odsouhlasení zastupitelstvu.

 

12. Podpoření Autokina v Ústí nad Labem

V rámci vyhlášeného dotačního programu pro poskytování dotací v oblasti kultury byla podána žádost o dotaci ve výši 35 000 Kč společností DREAM PRO ÚSTÍ na projekt Promítání v Sadech. Vzhledem k pandemii COVID-19 se však akce nemůže uskutečnit, pořadatel proto požádal o možnost využít tyto prostředky na projekt Autokino v Ústí. Rada s touto změnou souhlasí a zároveň ukládá náměstkyni primátora předložit tento bod ke schválení zastupitelstvu města.

 

14. Pokračovat bude schvalovací proces přijatých žádostí v oblasti sportu

Rada odsouhlasila pokračování schvalovacího procesu již podaných žádostí pro rok 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, a to v programu v oblasti SPORTU a v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT. Současně došlo ke snížení finančních prostředků v rozpočtu OKSS v oblasti SPORTU v dotační kategorii Akce sportovního kalendáře z částky 1 800 000 Kč na částku 1 000 000 Kč.

 

15. Dotace pro zoologickou zahradu od MŽP

V rámci dotačního programu Příspěvek zoologickým zahradám pro rok 2020 od Ministerstva životního prostředí ČR obdržel OMOŠ do neinvestiční části výdajového rozpočtu 664 580 Kč. Finance budou použity na chov zvláště chráněných a ohrožených druhů a na zapojení zoologické zahrady do záchranných programů těchto druhů. Radní schválili převod této částky ve prospěch Zoologické zahrady Ústí nad Labem.

 

22. Přijetí daru od Spolchemie

Spolek pro chemickou a hutní výrobu daroval městu Ústí nad Labem 16 560 litrů desinfekčních prostředků a 640 litrů Anticovidu. Tyto produkty jsou distribuovány mezi městské organizace i další subjekty na boj proti koronaviru. Rada města přijetí tohoto daru schválila.

 

23. Město řeší postup při odstranění vozidel bez technické způsobilosti

Na základě novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích je vlastník oprávněn odstranit vozidlo technicky nezpůsobilé provozu na pozemních komunikacích a odstavit jej na jiném vhodném místě mimo pozemní komunikaci. Proto rada města schválila pronájem části pozemku p. č. 314/34 o výměře cca 1 600 m2 v k. ú. Hrbovice od společnosti Palivový kombinát Ústí za těchto podmínek:

a) nájemné ve výši 150 Kč /m2/rok bez DPH

b) pronájem na dobu neurčitou

Plocha se nachází v oploceném areálu a bude ještě samostatně oddělena. Dále zde bude zřízen kamerový systém. Cena pronájmu vychází ze schválené výše Ministerstvem průmyslu a obchodu, jenž je zřizovatelem Palivového kombinátu Ústí. Finanční prostředky budou použity z nájmu pozemních komunikací.

 

24. Změna organizačního řádu magistrátu města

Rada města schválila rozsáhlé změny organizačního řádu magistrátu. Zrušeny budou čtyři odbory, vzniknou dva nové. Další změny se týkají přesunu oddělení nebo jednotlivých pracovních míst mezi odbory. Změna by se měla projevit ve vyšší efektivitě činnosti úřadu, mimo jiné přinese úsporu deseti pracovních míst.

Nově vznikne odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic a odbor územního plánu a stavebního řádu. Zrušen bude odbor strategického rozvoje, odbor investic a územního plánování, odbor městských organizací a školství a stavební odbor. Rada rozhodla také o přesunu některých oddělení. Například oddělení školství bude přesunuto ze zrušeného odboru městských organizací a školství do odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb, který kvůli tomu změní jméno. Všechny činnosti a zaměstnanci stavebního odboru se přesunou do stavebního oddělení nového odboru územního plánování a stavebního řádu. Do kanceláře tajemníka přejde z odboru hospodářské správy podatelna magistrátu, do kanceláře primátora bude z odboru strategického rozvoje převedeno oddělení cestovního ruchu s informačním střediskem. V odboru přestupkových agend byl zvýšen počet pracovních míst o čtyři a vznikne zde úsek D8 v oddělení kamerového systému odboru přestupkových agend. Změna byla projednána s odborovou organizací magistrátu. V platnost vstoupí 1. září 2020.

 

 

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz