TISKOVÁ ZPRÁVA

31.07.2019

Rady města Ústí nad Labem 29. 7. 2019

1. Městský obvod obdrží dotaci na veřejně prospěšné práce

Rada města schválila poskytnutí dotace na mzdy veřejně prospěšných pracovníků Městského obvodu Ústí nad Labem – Město. Finančně je tak podpořen další obvod, který i přes utlumenou politiku zaměstnanosti Úřadu práce zajištuje prostřednictvím pracovníků VPP úklid města. Výše dotace činí 430 000 Kč. Centrální obvod je třetím obvodem, který byl podpořen ve prospěch úklidu města: Severní Terasa dostala 1 421 450 Kč, Městskému obvodu Neštěmice radní schválili dotaci ve výši 1 195 610 Kč.

 

4. Tenis club Ústí nad Labem by měl získat od města půjčku

Rada města poskytla spolku Tenis club Ústí nad Labem půjčku v max. výši 4,2 mil. Kč na dofinancování stavby tenisové haly, na jejíž realizaci obdržel uvedený spolek ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR rozhodnutí o předběžném navržení financování ze státního rozpočtu ČR. Dle sdělení spolku Tenis club Ústí nad Labem, z.s. by měl ze strany MŠMT ČR obdržet dotaci ve výši 9,8 mil. Kč. Splatnost je stanovena do 31. 12. 2029, a to s ohledem na dobu udržitelnosti projektu v délce 10 let. Výši úroku a definitivní rozhodnutí o půjčce projedná zastupitelstvo.

 

5. Město se v kauze „Mariánský most“ odvolalo proti rozsudku okresního soudu

Právní zástupce města podal odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Labem, dle kterého je žalované město Ústí nad Labem povinno uhradit částku ve výši 78.527.301,65 Kč Hutním montážím jako doplatek za stavbu Mariánského mostu. Město nesouhlasí s argumenty, kterými soud rozsudek odůvodnil. Závěry rozsudku neodpovídají výsledkům provedeného dokazování, nerespektují závěry znaleckých posudků, jsou přeceňovány závěry listinných důkazů ve formě zpracovaných a soudu předložených expertiz, v některých případech je prováděn nepřesný výklad smyslu a obsahu listin. Rozhodnutí je nepřesvědčivé, zabývající se popisem skutečností vytržených ze souvislostí.

Rada města uvolnila finanční prostředky ve výši 2,4 mil. Kč k potřebné úhradě soudního poplatku.

 

6. Memorandum o využití vodíku v hromadné dopravě

Rada města schválila uzavření memoranda mezi Spolkem pro chemickou a hutní výrobu, a.s., Dopravním podnikem města Ústí nad Labem, a.s., a Cheminvestem s.r.o. v oblasti využití vodíku pro ekologicky čistou dopravu. Role města je zejména organizační. Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. deklaruje výrobní kapacitu kvalitativně vhodného vodíku. Dopravní podnik bude realizovat jednotlivé dílčí projekty a současně bude koordinovat celý proces. Společnost Cheminvest se bude na projektu vodíkové dopravy podílet v podobě poskytování technické a inženýrské koordinace včetně asistence při zpracování dotačních podkladů.

 

7. Ústecká zoo usiluje o mimosoudní vyrovnání

Rada města souhlasí s uzavřením mimosoudního vyrovnání ve výši 375 000 Kč bez DPH mezi Zoologickou zahradou Ústí nad Labem a společností Bamboodesign. Předmětem sporu mezi zoo a společností Bamboodesign je kvalita a rozsah odvedených prací v expozici orangutanů (umělá stěna a podlaha). Zoo u dané zakázky s ohledem na kvalitu plnění odstoupila od smlouvy. Následně probíhala po dobu jednoho roku řada jednání, včetně mediace, které neměla žádného výsledku.

 

9. Město zrušilo veřejnou zakázku na výsadbu a údržbu zeleně

Rada města zrušila veřejnou zakázku s názvem „Založení a údržba výsadeb v Ústí nad Labem (centrum města a ul. Štefánikova)“. Jelikož předmětem veřejné zakázky byla zejména výsadba růží, které je nejvhodnější sázet na jaře a na podzim, byla veřejná zakázka zrušena, a to zejména z důvodu dlouho trvajícího řízení na ÚOHS, kam se odvolaly firmy, které zakázku nevyhrály. Město se tak potýká s následky průtahů odvolacího řízení a nemůže dostát slibu, že ulice Štefánikova bude plná růží. Současně se ale pracuje na plánu nového řešení výsadby zeleně v této lokalitě.

 

10. Město vybuduje plynovou přípojku pro novou zimní sportovní halu

Rada města schválila investici, která pokryje náklady na vybudování plynové přípojky pro novou zimní sportovní halu. Při vyhotovení projektové dokumentace na novou sportovní halu pro beach volejbal bylo zjištěno, že současná plynovodní přípojka není kapacitně dostačující. Předpokládané finanční náklady na realizaci činí 295 000 Kč včetně DPH.

 

19. Sanace skalního svahu pod Větruší

Rada města schválila investici na sanaci skalního svahu pod Větruší. V červnu 2019 došlo k uvolnění dvou skalních bloků ze svahu na pozemku města a jejich dopadu na komunikaci v ulici Na Větruši. V rámci zajištění bezpečnosti a zamezení dalších sesuvů bude nainstalována bezpečnostní síť v kombinaci s lokálním kotvením velkých bloků.  Odhadované náklady havarijního řešení jsou odhadnuty na 670 000 Kč, které rada města uhradí z finanční rezervy. Následovat bude trvalé řešení spočívající v instalaci záchytného plotu na patě svahu.

 

21. Město prodává pozemky v Předlicích

Rada města souhlasila se záměrem prodeje následujících pozemků: p. č. 407/4 o výměře 315 m2, p. č. 407/8 o výměře 254 m2, p. č. 901/63 o výměře 7 m2, p. č. 901/64 o výměře 16196 m2, p. č. 901/65 o výměře 16748 m2 a p. č. 901/72 o výměře 119 m2. Celková výměra 33 639 m2 za prodejní cenu min. 15 600 000 Kč.

 

32. Školy obdrží finance na vybavení

Rada města schválila finanční příspěvek v celkové výši 243 620 Kč základním školám: Základní škola Vinařská získala 163 620 Kč na nákup školního nábytku do dvou učeben, Základní škola Neštěmická 787/38 dostala na nákup šatních skříní a provedení oprav stávajících šaten 80 000 Kč

34. Domov seniorů Velké Březno obdrží finance na rekonstrukci plynové kotelny

Rada města schválila investici na další část rekonstrukce plynové kotelny v Domově seniorů Velké Březno. Celková výše činí 700 000 Kč.

Po realizaci I. etapy rekonstrukce kotelny, kdy došlo k instalaci nových kotlů, bude zahájena II. etapa rekonstrukce kotelny, kdy bude instalován nový rozdělovač se sběračem a nové směšovací uzle (3cestný směšovací ventil + oběhové čerpadlo) všech topných okruhů napojených na stávající topný systém jednotlivých pavilónů. Bude vytvořen nový přívod vody pro přeloženou úpravnu vody WMK 1/2". Dále budou dodány a instalovány 3 nové zásobníky TV včetně instalace cirkulačního čerpadla a dojde k zajištění přívodu a odvodu větracího vzduchu a přívodu spalovacího vzduchu do místnosti kotelny.

39. Mimořádná kontrola ZOO Ústí nad Labem

Rada města se shodla na potřebě mimořádné kontroly k přijatým opatřením k řešení zjištěných nedostatků uvedených v protokolu o kontrole z roku 2018 v Zoo Ústí nad Labem. V rámci transparentnosti budou k účasti na kontrole přizváni i další účastníci, kteří získají pověření od primátora města:

a)        JUDr. Karolína Žákovská, zastupitelka;

b)        Jan Janeček, zastupitel;

c)        PhDr. René Hladík, CSc., zastupitel;

d)        Mgr. Tomáš Kraus, bývalý ředitel ZOO Ústí nad Labem.

 

40. Nominace do komisí Svazu měst a obcí ČR

Statutární město Ústí nad Labem bylo osloveno s nabídkou nominovat své zástupce do nově ustavených komisí Svazu měst a obcí ČR. Komise pracují jako poradní orgány Předsednictva Svazu měst a obcí ČR. Rada města nominuje do: bezpečnostní komise Svazu měst a obcí ČR Mgr. Tomáše Vlacha, náměstka primátora; dopravní komise Svazu měst a obcí ČR Mgr. Ing. Petra Nedvědického, primátora města; komise životního prostředí a energetiky Svazu měst a obcí ČR Ing. Tomáše Kirbse, radního města

43. Ukončení nájemní smlouvy pozemku u restaurace Tipka

Rada města rozhodla o ukončení nájemní smlouvy ze dne 30. 4. 2012, kterou byl pronajat pozemek p.č. 1337/1 o výměře 100 m2 Karlu Tippmannovi pro venkovní posezení a manipulační plochu restaurace. Výpověď souvisí s postupem Městského obvodu Město, který vypověděl již dříve nájemní smlouvu na vedlejší pozemek, na kterém je umístěna restaurace Tipka. Rada obvodu zároveň rozhodla o podání žaloby o vyklizení.

 

44. Investiční příspěvek na výběh pro nové nosorožce v zoo

Investiční příspěvek ve výší 665 500 korun pro zoologickou zahradu schválila rada města. Peníze jsou určeny na realizaci výběhu pro nosorožce. V rámci akce bude odstraněno a odvezeno staré asfaltové podloží, navezen bude nový podkladový materiál a velké volně ložené kameny. Instalován bude ohradník, oplocení a akátové tyčoviny. Po úhynu poslední samice nosorožce Zamby byla zoo přislíbena dvě nová zvířata, za podmínky, že bude upravena plocha výběhu.

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz