TISKOVÁ ZPRÁVA

03.07.2019

Rady města Ústí nad Labem 1. 7. 2019

37. Změna smluv s Dopravním podnikem města Ústí nad Labem

Na základě žádosti vedení DPMÚL se rada města zabývala změnami smluvních vztahů s touto akciovou společností ve vlastnictví města. Radní rozhodli o uzavření dodatku smlouvy „o veřejných službách v přepravě cestujících na trolejbusové dráze k zajištění dopravní obslužnosti statutárního města Ústí nad Labem“, o uzavření dodatku smlouvy „o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou (autobusovou) dopravou k zajištění dopravní obslužnosti statutárního města Ústí nad Labem a jeho příměstských oblastí“ a o změně tarifních podmínek v MHD, které začnou platit od prosince 2019. Důvody změn jsou ekonomické a i fakt, že DPMÚL je součástí integrované dopravy Ústeckého kraje, která úpravy řeší. Cílem je přechod na co nejširší využití elektronických jízdních dokladů na úkor papírových. Rada schválila výrazné snížení ročního kupónu ze 4 845 Kč na 3 990 Kč. Základní jízdné se zvýší o dvě koruny z 18 Kč na 20 Kč, ale při využití platební karty nebo karty DPMÚL bude zachována cena 18 Kč. Podobně budou upraveny i další tarify, některé druhy papírových jízdenek budou zcela zrušeny s tím, že cestující budou moci uhradit jízdné elektronicky.

 

2.  + 6. Střekov nechá vyměnit povrch hřiště ve Svádově

Rada města schválila Městskému obvodu Ústí nad Labem – Střekov žádost o změnu využití dotace. Prostředky ve výši 1 075 000 Kč původně určené na generální rekonstrukci dětského hřiště Truhlářova budou použity na výměnu povrchu hřiště ve Svádově. Obvod má ve svém rozpočtu na hřiště ve Svádově alokováno 1 075 000 Kč, ovšem dle projektové dokumentace se náklady vyšplhaly až na 2 miliony korun. O změně investiční akce rozhodla rada střekovského obvodu.

Rada města zároveň udělila starostovi Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov zmocnění k podání žádosti o dotaci v rámci grantového programu Nadace ČEZ „Oranžové hřiště 2019“. Cílem této žádosti je kompletní přeměna dětského hřiště v ulici Truhlářova. O konkrétních prvcích, které budou hrazeny z dotačního programu „Oranžové hřiště 2019“, rozhodne projektant hřišť a sportovišť.

 

4. Město podepsalo memorandum na realizaci Datové integrační platformy

Rada města schválila memorandum o spolupráci na projektu Datová integrační platforma (DIP) v Ústeckém kraji. Dalšími partnery tohoto projektu jsou Ústecký kraj, město Děčín, město Litoměřice, Inovační centrum Ústeckého kraje, České vysoké učení technické, Fakulta dopravní Praha a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Cílem projektu je příprava a realizace Datové a informační platformy v regionu, záměr získání finančních prostředků na uvedený projekt a zahrnutí dalších partnerů z veřejného i soukromého sektoru. Dalším cílem je připravit navazující projekty a rozvíjet tématiku open dat v Ústeckém kraji s dopadem na tvorbu nových příležitostí, zvyšování konkurence schopnosti regionu a přeshraniční spolupráci.

 

5. Memorandum s Ústeckým krajem k výstavbě multifunkční sportovní haly

Radní schválili uzavření memoranda o spolupráci s Ústeckým krajem. Statutární město Ústí nad Labem a Ústecký kraj se dohodly na uzavření společného memoranda ve věci záměru výstavby Multifunkční sportovní haly v Ústí nad Labem. Kromě vzájemné podpory na realizaci výše uvedeného projektu se memorandem Ústecký kraj zavazuje poskytnout městu Ústí nad Labem, coby nositeli daného projektu, finanční prostředky ve výši 20 000 000 Kč.

 

7. Změny ve vedení společnosti Metropolnet

Rada města odvolala ke dni 2. 7. 2019 Petra Kučeru (na vlastní žádost) z funkce dočasně pověřeného výkonného ředitele. Post výkonného ředitele zaujme od 3. 7. 2019 Bc. David Vejsada, který rezignoval na funkci člena dozorčí rady společnosti. Novým členem dozorčí rady byl zvolen Felix Lauda.

 

8. Na úklid a čistotu půjde další 2,5 mil. korun

Rada schválila pět dodatků k víceletým smlouvám týkajících se úklidových služeb a služeb v oblasti dopravního značení.

Předmětné smlouvy byly vysoutěženy již v roce 2016, a to na období 8 let. Od té doby se dramaticky zvýšila tzv. minimální mzda. Jelikož s touto skutečností v roce 2016 smluvní partneři nepočítali, vyvolali jednání s vedením města o možnosti navýšení jednotkových cen tak, aby tyto odrážely růst tzv. minimální mzdy. Z původního požadovaného 8,7% nárůstu byl po sérii jednání nalezen konsenzus na hodnotě 6,5 %. Současně bylo dojednáno, že nárůst jednotkových cen bude zakotven i na období let 2020 a 2021, kdy firmy nebudou z titulu případného nárůstu tzv. minimální mzdy požadovat další navýšení. Dodatky nabydou účinnosti k 1. 9. 2019.

Konkrétně se jedná o následující smlouvy s následujícími subjekty:

Smlouva o poskytování služeb odpadového hospodářství v oblasti směsného komunálního odpadu a mimořádného odstraňování odpadu uzavřené se sdružením SKO Ústí nad Labem (AVE Ústí nad Labem s.r.o., AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a SITA CZ a.s.),

Smlouva o poskytování úklidových služeb uzavřené se sdružením Komunální služby AVE Ústí (AVE Ústí nad Labem s.r.o. a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.),

Smlouva o poskytování služeb odpadového hospodářství v oblasti tříděného komunálního odpadu, provozu sběrných dvorů a v doplňkových oblastech uzavřené se sdružením Komunální služby AVE Ústí (AVE Ústí nad Labem s.r.o. a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.),

Smlouvě o poskytování služeb letní a zimní údržby komunikací uzavřené se sdružením Komunální služby AVE Ústí (AVE Ústí nad Labem s.r.o. a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.),

Opravy, údržby a změny v systému svislého dopravního značení uzavřené se sdružením AVE ÚL – AVE Kladno (AVE Ústí nad Labem s.r.o. a AVE Kladno s.r.o.)

Rok 2019 bude zdrojově pokryt z obdrženého zisku od společnosti AVE Ústí nad Labem s.r.o., v níž má město 10% majetkový podíl. Roky 2020 a 2021 budou řešeny v rámci přípravy a tvorby rozpočtu na uvedené roky.

Současně rada schválila rozpočtová opatření ve výši 2,5 mil. Kč. 1,5 mil. Kč bude z podílu ze zisku AVE a 1 mil. korun bude převedeno z finanční rezervy finančního odboru.

O 1,15 mil. Kč se tak navýší v položce čištění chodníků a vozovek a o částku 1, 35 mil. Kč se navýší oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností

 

9. Výběrové řízení na pořádání akce „Ústecké Vánoce“ vyhrál Jaroslav Pém

Rada města schválila vítěze veřejné zakázky „Ústecké Vánoce – produkce vánočních trhů a doprovodného programu v letech 2019 až 2022“. Do výběrového řízení se přihlásili dva zájemci, z nichž byl vybrán Jaroslav Pém, který podal nejnižší cenovou nabídku: 4 937 000 Kč bez DPH. Hodnota plnění nesměla přesáhnout 5 038 678 Kč bez DPH. Realizace předmětu veřejné zakázky bude od 12. 11. 2019 – 6. 1. 2023.

 

10. Rada města vyhlásila veřejné zakázky na pomoc zvířatům

Rada města schválila vyhlášení veřejných zakázek s názvem „Veterinární péče pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p. o.“ s předpokládanou hodnotou 3 500 000 Kč bez DPH; a „Veterinární péče pro Centrum pro zvířata v nouzi ve spádové oblasti statutárního města Ústí nad Labem“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 2 800 000 Kč bez DPH. Plnění těchto veřejných zakázek bude na dobu určitou 4 let od nabytí účinnosti smlouvy nebo do vyčerpání maximální a nepřekročitelné částky stanovené v zadávacím řízení.

 

19. Memorandum o testování autonomních systémů

Rada města schválila memorandum o partnerství při přípravě projektu „U SMART ZONE -  testování autonomních systémů”, který se zabývá možnostmi testování autonomních vozidel v reálném prostředí města Ústí nad Labem.

Při jednání mezi zástupci statutárního města Ústí nad Labem a Ústeckého kraje bylo dohodnuto vytvoření společného memoranda o následné spolupráci při realizaci U SMART ZONY na základě zpracované studie, kdy dosavadní vedoucí a koordinační úlohu statutárního města Ústí nad Labem převezme Ústecký kraj.

Náklady na tuto studii tvořily 2 153 800 Kč vč. DPH a statutární město Ústí nad Labem na ni získalo prostředky z programu RE:START ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 2 000 000 Kč vč. DPH.

 

21. Město přispěje na Dny evropského dědictví 2019

Rada města schválila poskytnutí příspěvku v celkové výši 10 000 Kč na akci „Dny evropského dědictví 2019“. Částka bude rozděleno takto:

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o.                   5 000 Kč;

Městské služby Ústí nad Labem, p. o.                           5 000 Kč.

Ke Dnům evropského dědictví se město Ústí nad Labem připojí již po čtyřiadvacáté. Ústečané a návštěvníci města si budou moci od 7. září do 15. září 2019 prohlédnout na

32 památek, z nichž některé nejsou běžně veřejnosti přístupné. Většině z těchto památek poskytuje oddělení cestovního ruchu finanční příspěvek na doprovodný program. Dále zajišťuje propagaci akce a připravuje doprovodnou soutěž s turistickými pasy, ve které mohou návštěvníci vyhrát zajímavé ceny.

 

33. Zpráva o stavu místních komunikací

Stav místních komunikací projednávala rada města. Odbor dopravy před časem zpracoval standardy komunikací, cílem bylo zjištění stavu vozovek a také vyčíslení vnitřního dluhu. Ten je v současné době přes 800 milionů korun. V upraveném rozpočtu města má odbor dopravy a majetku k dispozici pro rok 2019 na údržbu vozovek 44 108 000 Kč, na údržbu chodníků pak 9 302 000 Kč. Další finanční prostředky ve výši 37 826 000 Kč jsou pak určeny na opravy dalších součástí a příslušenství (mosty, dopravní zařízení, dopravní značení, světelná signalizace a kamerové systémy, opěrné zdi) a na diagnostiku pro přípravu plánů velkoplošných oprav a rekonstrukcí. Dalších deset milionů na mosty přidalo nedávno zastupitelstvo při rozdělování loňského přebytku hospodaření.

Podle aktuální předložené zprávy má Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem ve své správě celkem 380 km místních komunikací, z toho 9,5 km místních komunikací I. třídy, 48 km místních komunikací II. třídy, 268 km místních komunikací III. třídy a 54,5 km místních komunikací IV. třídy. Dále pak má ve své správě 201 km chodníků jako součástí přilehlých vozovek a 120 mostních objektů.   Součástí a příslušenstvím těchto komunikací je pak i odvodnění vozovek, dopravní značení (vodorovné i svislé), opěrné zdi, zádržné systémy (svodidla, zábradlí), světelně signalizační zařízení a řada dalších technicky přesně specifikovaných zařízení. Na úseku majetkové správy komunikací tedy odbor dopravy a majetku spravuje majetek v celkové pořizovací hodnotě cca 3,9 mld. Kč, přímou správu tohoto silničního majetku vykovávají 4 technici. Technici odboru dopravy a majetku po zimní sezóně 2018/2019 provedli prohlídky všech místních komunikací v majetkové správě odboru dopravy a majetku. Stavebně technický stav komunikací je rozdělen do následujících základních klasifikací:

I – výborný bez zjevných vad;

II – dobrý, drobnější vady neovlivňující funkčnost a bezprostředně ani životnost;

III – vyhovující, závažnější poruchy mající částečný vliv na funkčnost a bez provedení údržby či opravy také na životnost;

IV – nevyhovující, závažné poruchy, téměř znemožňující funkčnost, životnost je minimální;

V – havarijní, prvek je nefunkční, životnost je nulová.

Z celkového počtu 969 komunikací je 41 (tedy 4,23 %) ve výborném stavu. Jedná se zejména o komunikace, u nichž byla v posledním období provedena velkoplošná výměna živičných vrstev, popř. kompletní rekonstrukce jejich konstrukce. Na rozhraní stupně I – II, tedy s počínajícím projevem drobných vad je pak celkem 114 komunikací (11,76 %). S drobnými vadami (klasifikační stupeň II) je pak 417 komunikací (43,03 %).

U těchto komunikací by bylo možno, v případě naplnění požadavků odboru dopravy a majetku v rozpočtu města na rok 2020, ještě nastartovat systémy cyklické obnovy povrchu komunikací (systémy hospodaření s vozovkou) pouze s případnými drobnými (a levnými) výspravami mezi jednotlivými cykly. Tyto systémy hospodaření s vozovkou zaručují při jejich dodržení životnost komunikace mezi celkovými rekonstrukcemi min. 60 let.

U komunikací s klasifikací mezi stupni II a III (218 komunikací - 22,5 % z celkového počtu komunikací) a s klasifikačním stupněm III (96 komunikací – 9,91 % z celkového počtu komunikací) je nutno již přistupovat k rozsáhlejším lokálním výspravám jak živičných vrstev, tak v mnoha případech i konstrukcí komunikací.

U komunikací s klasifikací mezi stupni III – IV (69 komunikací – 7,12 %) je již nutno uvažovat minimálně s velkoplošnou opravou obrusné a ložné vrstvy s lokálními opravami konstrukce, popř. s kompletní rekonstrukcí komunikací (důležitá pro toto rozhodování je diagnostika provedená odbornou a náležitě vybavenou firmou).

U klasifikace stupněm IV (10 komunikací – 1,04 %) a mezi stupněm IV – V (4 komunikace – 0,41 %) je již nutno uvažovat s kompletní rekonstrukcí komunikací. Závady jsou tak závažného charakteru, že nejsou běžnou ani velkoplošnou údržbou odstranitelné.

 

34. Krizový byt v Resslově ulici

Vyčlení jednoho bytu o velikosti 0+1 v Resslově ulici pro potřeby krizového bydlení schválila rada.  Vyčlenění bytu doporučila radním majetková komise, která projednávala seznam volných bytů v majetku města, které jsou ve správě Městských služeb.

 

35. Umístění kontejnerů na textil

Statutární město Ústí nad Labem ke konci roku 2018 obdrželo výpověď společnosti, která na území města v rámci zajišťování třídění odpadu měla rozmístěné kontejnery na textil, za podmínek 2 000 Kč/kontejner ročně.

Město potřebuje tuto službu pro občany opět zprovoznit, proto  rada schválila záměr umístění kontejnerů na textil, vždy o výměře cca 2 m2, na částech pozemků p.č.:

1.        3241/101 v k.ú. Střekov (ul. Nová)

2.        2499 v k.ú. Střekov (ul. Žukovova)

3.        176/223 v k.ú. Dobětice (ul. Šrámkova)

4.        861/3 v k.ú. Krásné Březno (ul. Neštěmická)

5.        684 v k.ú. Neštěmice (ul. Mlýnská)

6.        139/62 v k.ú. Bukov (ul. Baráčnická)

7.        4185/1 v k.ú. Ústí nad Labem (ul. Masarykova)

8.        13 v k.ú. Habrovice (Habrovice)

9.        98/2 v k.ú. Strážky u Habrovic (Strážky)

10.      194 v k.ú. Hostovice u Ústí nad Labem (ul. Sokratova)

11.      1927 v k.ú. Klíše (ul. Štefánikova)

12.      86/3 v k.ú. Skorotice (ul. Bukovská)

13.      1941/1 v k.ú. Ústí nad Labem (ul. SNP)

14.      493/1 v k.ú. Všebořice (ul. Havířská)

15.      1541 v k.ú. Bukov (ul. Masarykova)

16.      1626/31 v k.ú. Bukov (ul. Na Kohoutě)

17.      1534 v k.ú. Bukov (ul. Kapitána Nálepky)

18.      57/71 v k.ú. Všebořice (ul. Spartakiádní)

19.      73 v k.ú. Vaňov (ul. Vaňovská)

20.      1974/1 v k.ú. Klíše (ul. Klíšská)

za podmínek, které budou stanovené veřejnou zakázkou na výběr provozovatele kontejnerů na textil. Umístění kontejnerů nebude zasahovat do průjezdních či průchozích profilů komunikací, nájemné bude 2 000 Kč za kontejner. Kontejnery budou umístěné v místech stávajících kontejnerových stání, či jejich blízkosti. Umístění kontejnerů je v souladu s územním plánem.

V případě ulic Žežická, Hoření, nám. Prokopa Velikého a Malátova bude projednáno náhradní řešení ve spolupráci s městskými obvody a budou řešena i dalším stanoviště.

 

52. Poskytnutí dotací na akce zdravotně postižených osob

Rada města schválila poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 na oblast volnočasových aktivit „Akce zdravotně postižených osob“:

Unie ROSKA - reg. org. ROSKA ÚSTÍ NAD LABEM získala 30 000 Kč na „Celoroční činnost - veslování“, které významně pomáhá ke zvýšení fyzické kondice. Je vhodné pro pacienty s roztroušenou sklerózou, kteří mají problémy s chůzí. Získané finanční prostředky budou použity na nájem místnosti, kde klienti veslují každý týden po celý rok. Z dotace bude zakoupen veslovací trenažer pro handicapované sportovce, který je opatřen zádovou opěrkou.

Unie ROSKA je podpořena částkou 11 300 Kč na akci „Turnaj v boccie“. Jedná se o sport podobný francouzskému pétanque, určený lidem s těžkým tělesný postižením, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík.

Fond byl vyčerpán.

 

53. Dotace pro seniory

Poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 z programu pro seniory schválila rada města:

Svaz tělesně postižených v ČR místní organizace ÚL č. 1, na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Návštěva zámku v Ratibořicích a Babiččino údolí“ ve výši 12.400 Kč;

Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace ÚL č. 4, na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Předvánoční posezení Dubice“ ve výši 8.500 Kč;

Za Sebuzín krásnější, na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Den seniorů“ ve výši 9.700 K;

Rodinné centrum Slunečník na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „ Motalinky aneb Kreativní klub seniorů“ ve výši 12.700 Kč;

Ústecký Arcus na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Aktivizačně-rekondiční pobyt Benecko“ ve výši 14.200 Kč;

Senioři ČR na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Celoroční pořádání akcí v rámci městského klubu seniorů v Domě kultury na rok 2019“ ve výši 12.300 Kč;

Helena Svatková na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Klub dovedných rukou“ ve výši 16.200 Kč.

 

54. Dotační program na podporu sociálních služeb

Rada města schválila vyhlášení dotačního řízení na možnost získání finanční podpory z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v oblasti poskytování sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním 2020.  Schválen byl i dotační program města a návrh výzvy na vyhlášení dotačního řízení. Pro žadatele bude zpřístupněno podávání žádostí na webových stránkách města Ústí nad Labem v elektronickém systému RISK, prostřednictvím něhož žadatelé o finanční podporu zaevidují své projektové žádosti. Pro tento účel bude k dispozici podrobný manuál popisující vkládání údajů do tohoto systému.

Vytištěné žádosti z elektronického systému RISK se všemi potřebnými přílohami žadatel doručí v listinné podobě (případně elektronicky datovou schránkou) příslušnému odboru ve lhůtě stanovené harmonogramem dotačního programu. Elektronicky bude rovněž probíhat také hodnocení projektových žádostí.

Dotační program obsahuje několik změn. Na rok 2020 jsou vyhlášeny pouze dva dotační tituly. Dotační titul na občanské aktivity svépomocného charakteru byl zrušen. Žadatelé mohou zažádat do fondu rady města. Finanční prostředky alokované na dotační titul občanské aktivity svépomocného charakteru (1% schváleného rozpočtu) byly převedeny do dotačního titulu pro registrované poskytovatele sociálních služeb. Byla zrušena obhajoba žádostí v jednotlivých koordinačních skupinách. Změkčily se podmínky přijetí žádosti – absence povinných příloh není důvodem k vyřazení žádosti z dotačního řízení.

Hlavní a zásadní změnou je:

Systém hodnocení podaných žádostí: Hodnocení OKSS a hodnocení dotačního výboru (Věcné hodnocení odboru OKSS – žádost musí získat minimálně 50 bodů pro postup k hodnocení dotačním výborem). Nově byly stanoveny prioritní registrované sociální služby, které jsou bodově a následně i finančně zvýhodněny:

• Denní stacionáře;

• Azylové domy;

• Terénní programy;

• Intervenční centra;

• Nízkoprahová denní centra;

• Kontaktní centra;

• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Nově bude v roce 2020 pro návrh finanční podpory jednotlivých dotací použit vzorec, který zohledňuje bodové ohodnocení žádostí a zároveň počítá se schválenou alokací finančních prostředků na sociální služby.

 

55. Město přispěje z fondu rady na sport, kulturu a sociální služby

Rada města schválila poskytnutí dotace následujícím subjektům:

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky na akci „Bubnování – trénink pro nevidomé a zrakově postižené klienty SONS“ - 8 000 Kč. Akce přispěje k sociální integraci 10 nevidomých občanů Ústí nad Labem nad 50 let;

Prosapia, společnost pro rodinu na projekt „Poradna Prosapia – pomoc obětem trestných činů“ - 45 000 Kč;

Ústecký krasobruslařský klub na akci „Velká cena Ústí nad Labem v krasobruslení“ - 50 000 Kč. Akce se uskuteční dne 2. 11. 2019 na zimním stadionu v Ústí nad Labem. Jedná se o první ročník sportovní akce zaměřené na děti a mládež. Závod má regionální přesah, počítá se s účastí závodníků ze všech regionů celé České republiky;

Václav Kapička a Oldřich Koza získali každý 25 000 Kč na účast na akci „European Masters Games Torino 2019“, která se uskuteční ve dnech 26. 7. – 4. 8. 2019. Na EMG se soutěží ve všech olympijských sportech včetně plážového volejbalu, kterého se budou oba účastnit spolu. V roce 2018 získali společně zlatou medaili ve dvojicích na WMG Penang 2018 v plážovém volejbale, kdy navázali na úspěchy z let předchozích;

RADIOHOUSE s.r.o. na akci „RADIOFEST 2019 – Labské léto“ - 50 000 Kč. 17. ročník rodinného hudebního festivalu „RADIOFEST 2019 – Labské léto“ proběhne 25. 8. 2019 v Letním kině v Ústí nad Labem. Vystoupí přední české kapely a zpěváci jako jsou Chinaski, Mirai, Mig 21, Marek Ztracený, Xindl X, a Th!s.

 

56. Peněžitý dar pro odboráře – železničáře

Peněžitý dar ve výši 5 000 Kč poskytla rada města odborové organizaci Depo kolejových vozidel se sídlem v Pětidomí. Peníze jsou určeny na kulturně tematické a družební setkání seniorů z Drážďan.

 

57. Kulturní dům Corso

Radní jednali o dalším využití kulturního domu Corso. Rozhodli o uzavření společného prohlášení o budoucí spolupráci při zajištění potřebných činností pro zpracování „Projektové dokumentace technologické části v objektu CORSO současně ve stupni pro výběr zhotovitele a ve stupni dokumentaci provedení stavby“ mezi statutárním městem Ústí nad Labem a společností Metropolnet. Cílem je využít podstatnou část objektu jako zázemí především pro městské organizace: Městské služby, Městská policie, Metropolnet. Využití se předpokládá jak pro kancelářské prostory, tak i pro operační středisko městské policie pro dohled na kamerové systémy a plnění dalších činností v rámci jeho zaměření. Dále pak umístění příslušných datových sálů pro Městskou policii, zejména pro ukládání dat a provoz aplikací městských kamerových systémů, pro Metropolnet pro ukládání dat informačních systémů města a provoz informačních systémů a aplikací, pro Městské služby pro provoz aplikací parkovacích systémů a dalších podpůrných aplikací, pro ostatní příspěvkové nebo založené organizace pro ukládání dat nebo provoz informačních systémů a aplikací.

 

59. Dotace pro oblast ochrany obyvatel a likvidací mimořádných událostí

Poskytnutí  finančních prostředků pro oblast ochrany obyvatel a likvidací mimořádných událostí pro rok 2019  schválila rada města. Prostředky získali uchazeči:

Via Europa Ústí nad Labem obdrží 27 000 Kč na potřebné vybavení při mimořádných událostech;

Vodní záchranná služba ČČK Ústí nad Labem dostala 30 000 Kč na raft s potřebným příslušenstvím a osobní ochranné prostředky pro posádku;

HASIČI – ZÁCHRANÁŘI Přestanov získali 25 000 Kč například na hasicí přístroj, motorovou pilu, žebřík, přenosná svítidla atd.;

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř 30 000 Kč má například na hadice, proudnice, přilby nebo protiprořezové návleky;

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice dostal 15 000 Kč na celoroční činnost;

MEDIC Ústí nad Labem obdržel na zakoupení defibrilátoru 39 000 Kč.

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz