TISKOVÁ ZPRÁVA

07.02.2019

                Rady města Ústí nad Labem 4. 2. 2019

Koncepci kanceláře architektury města vytvoří Ing. arch. Jan Hrouda

Rada města souhlasila, aby byl Ing. arch. Jan Hrouda pověřen vypracováním koncepce „Kanceláře architektury města“ s finančním omezením pro maximalistickou verzi budoucího ročního rozpočtu této kanceláře ve výši 30 mil. korun. Pokud pověření pana Hroudy včetně uzavření dohody o provedení práce schválí zastupitelstvo, pak koncepci předloží na jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem, a to nejpozději 16. 9. 2019.

Cílem připravované koncepce „Kancelář architektury města“ je definovat stabilní rozvoj města a jeho nejbližšího okolí a zajistit tak konsenzuálního pojetí rozvoje pro delší časové období bez politických vlivů. Důvodem přípravy koncepce jsou dlouhodobé neúspěšné snahy o obsazení míst městského architekta na oboru investic a územního plánování. Vznik „Kanceláře architektury města“ má zajistit meziodborovou koordinační činnost a pomoci samosprávě řešit návrhy přístupu k jednotlivým strategickým cílům, územnímu rozvoji, rozvoji veřejného prostoru, řešení veřejných prostranství a investičních záměrů. Důležitým cílem je rovněž zajištění veřejné prezentace uvedených témat a zapojení občanů do řešení těchto témat.  Koncepce bude zpracována ve vazbě na realistické finanční možnosti města a budou prověřeny přístupy a možnosti řešení u podobně velkých měst.

Koncepce bude vypracována ve variantách řešení, s finančním omezením pro maximalistickou verzi budoucího ročního rozpočtu kanceláře ve výši 30 000 tis. Kč. Každá z variant bude obsahovat personální požadavky (počet a definování obsahu práce a odpovědnosti), jasně stanovené činnosti, úkoly, odpovědnosti a pravomoci, finanční náročnost na rozpočet města a právní formu. Ke každé z variant bude stanoven časový harmonogram přechodu na novou formu řízení. Každá z variant bude obsahovat své přínosy i hrozby. U každé z variant bude uveden dopad na organizační strukturu úřadu Magistrátu města Ústí nad Labem. Rada města Ústí nad Labem bude pravidelně informována o postupu přípravy koncepce.

 

Jmenování určeného zastupitele pro pořizování územně plánovací dokumentace

Rada města doporučuje zastupitelstvu jmenovat Evu Fialovou do funkce určeného zastupitele pro projednávání územně plánovacích dokumentací města Ústí nad Labem a jejich změn s účinností od 18. 2. 2019. Ačkoliv byla pozice nabídnuta opozici, žádný návrh nepřišel.

 

2. První etapu opravy komunikace Kojetická vyhrála společnost STRABAG a. s.

Firma zakázku získala s nabídkovou cenou 3 041 976,00 Kč bez DPH, nabídku poslalo 7 uchazečů. Opraveny budou vozovky v ul. Kojetická v úseku Karla IV. – Poslední cesta, Ústí nad Labem – Střekov. Realizace bude od 13. 05. 2019 do 30. 06. 2019.

 

3. Vyhlášení veřejné zakázky na rekonstrukci budovy MmÚ – přepážkové centrum

Rada vyhlásila veřejnou zakázku na rekonstrukci prostor současného registru vozidel, bývalé kuchyně a jídelny včetně zázemí a skladovacích prostor v 1. NP a 1. PP jižního křídla budovy MmÚ. Cílem investičního záměru je vytvoření moderního přepážkového pracoviště pro centralizované odbavení občanů včetně zázemí a dalších souvisejících prostor (kartotéky, sklady, archivy atd.), dále pak zabezpečení odpovídajícího přístrojového vybavení, zabezpečení informačními systémy, síťovými strukturami apod. Zrekonstruované prostory budou plně využity správním odborem Magistrátu města Ústí nad Labem, tj. oddělení správních činností, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, oddělení registrů řidičů, oddělení registru vozidel. Součástí bude rovněž vstupní dohledové stanoviště městské policie a Czech Point. Zbývající plochy (především v 1. PP) budou využity převážně jako sklady a archivy.

Předmětem této veřejné zakázky jsou: rekonstrukce interiérů, IT vybavení pevně zabudované, vestavěný interiér, rotační kartotéky a pojízdné regály. Maximální předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zadavatelem stanovena na 49 800 000 Kč bez DPH, z toho rekonstrukce interiérů a IT vybavení pevně zabudované a vestavěný interiér činí maximálně 29 800 000 Kč bez DPH. Zbylých 20 000 000 Kč je určeno na nutné rotační kartotéky a pojízdné regály. Doba a místo plnění veřejné zakázky:

1. část - max. 11 měsíců

2. část - max. 4 měsíce

Termín zahájení realizace 1. části stavby: předpoklad duben 2019. Termín zahájení realizace 2. části stavby: ihned po zprovoznění registru vozidel v nových prostorách.

 

5. Změny v orgánech obchodních společností

S ohledem na změnu vedení města po volbách v říjnu 2018 byli odvoláni členové představenstva Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. Ing. Libor Turek je znovuzvolen z důvodu blížícího se konce funkčního období tohoto člena představenstva (09/2019). Na místo ostatních členů je schválena volba:   Martina Prachaře,  Ing. Jiřího Valenty,  Ing. Igora Babíka, Petra Křivana.

U dozorčí rady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. byl odvolán z funkce člena dozorčí rady Pavel Kašpar a na jeho místo zvolen Mgr. Jan Tvrdík. Současně bylo odsouhlaseno opětovné zvolení JUDr. Karolíny Žákovské, Ph.D., které ke dni 4. 2. 2019 skončilo funkční období ve funkci členky dozorčí rady.

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s., odvolala ke dni 4. 2. 2019 z funkce člena představenstva společnosti Martina Beneše a Bc. Libora Zajíčka, z funkce člena dozorčí rady společnosti Jana Linharta a Josefa Macíka. Ke dni 5. 2. 2019 zvolila členem představenstva společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s.: Miloše Musila, Ing. Igora Babíka, Bc. Libora Zajíčka a členem dozorčí rady společnosti Jiřího Petružálka a Martina Beneše.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem na odvolání členů dozorčí rady společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.: Ing. Ladislav Šimek, MBA, Zdeněk Putna a s návrhem na odvolání členů dozorčí rady společnosti AVE Ústí nad Labem s.r.o.: Mgr. Lenka Jaremová a Mgr. Jan Tvrdík. Dále souhlasí s návrhem na odvolání jednatele společnosti AVE Ústí nad Labem s.r.o. Bc. Marcela Běhounka. Rada města souhlasila s návrhem na volbu členů dozorčí rady společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. takto: Radek Veselý, Mgr. Jan Tvrdík. Dále souhlasí s návrhem na volbu členů dozorčí rady společnosti AVE Ústí nad Labem s.r.o.: Bc. Jan Cibrik, MUDr. Al-Eraidi Hilmi Mahmoud. Souhlas je i s návrhem na jmenování jednatelem společnosti AVE Ústí nad Labem s.r.o. Ing. Igora Babíka. Tyto návrhy budou předloženy zastupitelstvu.

 

9. Výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele MSÚL

Statutární město Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Městské služby Ústí nad Labem.

Požadavky:

•           ukončené vysokoškolské vzdělání

•           nejméně 5 let praxe v manažerské pozici

•           organizační, komunikační a řídící schopnosti

•           znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, výhodou

•           znalost zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, výhodou

•           bez záznamu v rejstříku trestů

•           předpokládaný termín nástupu 1. 7. 2019

Současně rada jmenovala komisi pro výběrové řízení.

 

13. Město bude žádat o dotaci na prevenci kriminality

Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu prevence kriminality na jednotlivé projekty ve městě s celkovými náklady 534 tis. korun. Pokud město uspěje, budou se realizovat dva projekty městské policie- MP dětem, Myslíme na Vás. Oblastní charita má projekt l – legal, Spirála – Začít znovu a Šance pro všechny.  Za dalších 5 715 000 by městská policie pokračovala ve tříletém projektu asistentů prevence kriminality. Obsahem projektu je vytvoření 8 pozic asistentů prevence kriminality a jedné pozice mentora, kteří budou působit na území města Ústí nad Labem v problémových lokalitách.

 

20. Politikem Zdravého města je Tomáš Vlach

V souvislosti s volbou do obecního zastupitelstva bylo potřeba ustanovit nového politika Projektu Zdravého města a místní Agendy 21, kterým byl ustanoven náměstek primátora Tomáš Vlach.

 

23. Demolice objektu k bydlení Na Větruši 145/17

Stavební odbor vydal vlastníkovi Jozefu Gulyásovi 28. 6. 2018 rozhodnutí o neodkladném odstranění objektu č. p. 145/17 v ulici Na Větruši s termínem do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí (rozhodnutí nabylo právní moc dne 31. 7. 2018).  Na tento pozemek i objekt je vedeno exekuční řízení. Vzhledem k nečinnosti vlastníka stavební odbor předal tuto záležitost na právní odbor, který společně s odborem investic a územního plánování zajistily podklady pro výběrové řízení na zhotovitele demoličních prací. V případě, že vlastník nekoná, musí konat město. Rada města proto vzala na vědomí a zahájení přípravných prací pro účely výběrového řízení na zhotovitele demolice objektu.

 

26. Rozpočtové opatření na podporu investic v dopravě

Rozpočtová opatření, která umožní financování akcí připravených a nasmlouvaných v roce 2018 odborem dopravy a majetku schválila rada města. Jde o nevyčerpané prostředky překračující deset milionů korun. Na projektové práce je určeno 2,2 milionu korun. 4,06 mil. Kč bude využito na modernizaci parkovacího systému, 1,72 mil. Kč je určeno na posílení rozpočtu dalších etap rekonstrukce Moskevské ulice, 2 miliony korun přijdou na rekonstrukci komunikace u Městských domů, na rozšíření veřejného osvětlení bude použito 900 000 Kč.

 

27. Prostředky na údržbu, osvětlení a cyklistiku

Rada města schválila rozpočtové opatření, kterým se převádějí nevyčerpané prostředky z roku 2018 na zasmluvněné neinvestiční výdaje odboru dopravy a majetku. Částka 1,7 mil. Kč je určena na úhradu zvýšených cen za elektřinu pro veřejné osvětlení. 392 870 Kč bude použito na financování instalace podzemních košů. 3,89 mil. Kč přijde na 1. etapu opravy cesty podél Klíšského potoka za sportovišti ve Vinařské ulici s vyznačením společné stezky pro chodce a cyklisty jako součást budoucího uvažovaného propojení Labské a Krušnohorské cyklotrasy.

Část cyklotrasy v této lokalitě bude realizována v rámci opravy komunikace podél Klíšského potoka a to v úseku od napojení z Vinařské ulice k začátku panelové cesty u přehrážky na Klíšském potoce včetně opravy havarijního stavu mostního objektu – lávky přes Klíšský potok. Projektová dokumentace byla odevzdána projektantem v závěru roku 2018, v současné době jsou činěny kroky k získání stavebního povolení a výběru zhotovitele stavby.

 

32. Plán výstavby chodníku v ulici Hostovická

Město Ústí nad Labem má zpracovanou projektovou dokumentaci na stavbu chodníku podél ulice Hostovická, který povede i po soukromém pozemku, a to v rozsahu 26 m2. Protože je dotčený pozemek p. č. 3734/3 ve vlastnictví firmy PTÁČEK – správa, a.s., schválila rada města pro zdárný průběh stavby chodníku zřízení věcného břemene ve prospěch města za jednorázovou náhradu ve výši 5.000 Kč.

 

37. Odkoupení bytového domu 1. Máje 363/9

Rada města znovu projednávala a odsouhlasila možnost odkoupení bytového domu v ulici 1. Máje za kupní cenu 4.052.000 Kč od společnosti RF DEVELOPMENT CZ a. s. za těchto podmínek:

a)         nemovitosti nebudou zatíženy omezeními a závazky

b)         budova bude při přejímce vyklizena

c)         kupní cena bude uhrazena po zápisu nemovitostí do katastru nemovitostí a ukončení veškerých nájemních či podobných smluvních vztahů

Budova má celkem 15 bytů – 14x 1+1 o ploše 53 m2, 1 x 3+1 o ploše 106 m2. Město by tak do svého nedostačujícího bytového fondu, který byl rozprodán v období privatizace, přidalo další možnost bydlení pro občany. Odkup musí schválit zastupitelstvo.

 

39. Odmítnutí návrhu na odkoupení ubytovny v Děčínské ulici

Rada města odmítla návrh na odkoupení objektu ubytovny s pozemkem v Děčínské ulici na Střekově za nabídnutou cenu 9,8 mil. Kč od společnosti BARKMET. Majetková komise koupi nedoporučila. Přestavba objektu na krizové byty by byla příliš nákladná.

 

57. Dotace pro divadlo

Na základě žádosti jednatele společnosti Severočeské divadlo s. r. o. Mgr. Miloše Formáčka schválila rada dotaci 3 000 000 Kč na mzdové prostředky zaměstnanců organizace v roce 2019. Důvodem je nařízení vlády o navýšení minimální mzdy a v návaznosti na ni i k navýšení zaručené mzdy. Mzdové náklady Severočeského divadla včetně odvodů se tak proti roku 2017 zvýšily v roce 2018 o 3,3 mil. Kč a v roce 2019 se zvýší o dalších 3,2 mil. Kč. Celkem se předpokládá v roce 2019 nárůst mzdových nákladů včetně odvodů o 6,5 mil Kč proti roku 2017.

Ústeckým krajem byla v roce 2018 poskytnuta dotace na posílení mzdových prostředků ve výši 3 mil. Kč, ve stejné výši je přislíbena dotace i na letošní rok.

Požadovaná dotace od statutárního města Ústí nad Labem by měla zčásti pokrýt nárůst mzdových nákladů Severočeského divadla v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

 

58. Dotace společnosti Collegium Bohemicum

Společnost Collegium Bohemicum, o. p. s. požádala o dotaci a rada odsouhlasila částku 1,1 mil. korun na její celoroční provoz, dotaci musí schválit ještě zastupitelstvo.

Collegium Bohemicum organizuje a podporuje vědecko-historickou práci, která je zaměřena na poznání dějin Němců v českých zemích a na dějiny česko-německo-rakouských vztahů. Pořádá a spolupořádá vědecko-historické i naučné přednášky, diskuse, kolokvia, konference a další akce podobného charakteru. Spolupracuje s dalšími vědeckými a kulturními institucemi a společnostmi v celé České republice a v zahraničí. Vytváří muzejní sbírky a vykonává správu muzejních sbírek k tématu dějin Němců v českých zemích. Vykonává správu knižních fondů, pořádá nebo spolupořádá kulturní akce, jako jsou například divadelní a filmová představení, hudební produkce, výtvarné výstavy, prezentace literárních děl a další obdobné aktivity v rámci středoevropské spolupráce s cílem seznamovat veřejnost s kulturou německojazyčnou. Statutární město Ústí nad Labem je jedním ze spoluzakladatelů společnosti. V roce 2019 společnost plánuje dvě stěžejní oblasti své činnosti, a to práci na stálé muzejní expozici k dějinám německy mluvícího obyvatelstva českých zemí „Naši Němci“ a dále kulturní aktivity s česko-německým obsahem.

 

67. Poskytnutí dotací na údržbu sportovišť a účast na mistrovství světa

Rada města schválila poskytnutí dotace na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Správa a údržba sportovišť v majetku sportovních klubů. SK Hostovice získal na oplocení sportovního areálu, výměna ochranných sítí, oprava fasády, osvětlení přístupové cesty a hrací plochy, elektroinstalace ve výši 50.000 Kč.

Schváleno bylo také poskytnutí dotace na oblast sportu –Mimořádné žádosti nad rámec. Špičáková Martina je podpořena na akci „Mistrovství světa a reprezentace ČR – Adriany a Valentýny Špičákových“ částkou 42.500 Kč na cestovné a ubytování.

Radní také souhlasí s poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč pro Českou unii boxerů profesionálů na akci Mezinárodní galavečer profesionálního boxu. Hlavním zápasem bude obhajoba titulu mistryně světa organizace WBC Fabiány Bytygi. Tento návrh bude předložen ke schválení zastupitelstvu města.

 

68. Poskytnutí zápůjčky FK Ústí nad Labem – mládež, z. s. 

FK Ústí nad Labem – mládež, z. s., žádá město o poskytnutí půjčky ve výši 1.000.000 Kč k předfinancování přeshraničního projektu „Ve čtyřech jsme silní“. Jedná se o spolupráci fotbalových klubů SG Dynamo Dresden a FK Ústí nad Labem – mládež, z. s. Akce je 2. fází projektu a je naplánována na období 42 měsíců, byla zahájena 1. 7. 2018. Projekt byl schválen v září 2016 a bankovní instituce nejsou schopné poskytnout finanční krytí subjektu FK Ústí nad Labem – mládež, z. s., jako neziskové organizaci. V rámci projektu se uskuteční mnoho akcí v samotném Ústí nad Labem (seriál mezinárodních mládežnických turnajů doprovázených multikulturním programem), tak i přeshraniční akce včetně vzdělávání mladých fotbalistů, kteří se budou pohybovat mezi oběma městy díky tréninkovému vzdělávacímu procesu. Ve smlouvě bude uvedeno, že v případě nevrácení zápůjčky bude o tuto částku klub FK Ústí nad Labem – mládež, z. s., pokrácen v rámci podpory „Preferovaných sportů“ na další období.

 

70. Participativní rozpočet

Rada schválila a vydala zásady participativního rozpočtu a nyní je možné zahájit veřejné elektronické hlasování pomocí aplikace. Radní schválili jeho spuštění s termínem od 11. 2. 2019 do 28. 2. 2019.

Lidé poslali 22 návrhů pro participativní rozpočet. Na prvním jednání odborné skupiny pro participativní rozpočet bylo posuzováno 20 projektových návrhů z celkových 22, které prošly formálním hodnocením.

Nejvyšší podíl návrhů je evidován v souvislosti s renovací či vybudováním dětských hřišť, veřejných parků a městského mobiliáře. Mezi návrhy se objevují i požadavky na vybudování nových parkovacích míst, opravy veřejných komunikací, výsadby zeleně či návrhy zaměřené na oživení veřejného prostoru např. vybudováním grilovacích míst, vyhlídkových míst nebo oživením zdí malbou. Všechny projektové záměry byly předkládány v odhadované částce do 350 tis. korun. Nejméně nákladný byl například návrh s odhadovanými náklady 20 tis. korun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

                          www: www.usti-nad-labem.cz