image

TISKOVÁ ZPRÁVA

11.05.2022

 

Rady města Ústí nad Labem 9. 5. 2022

 

2. Dotace na kulturní akce městských obvodů

Rozpočtové opatření odboru financí ve výši 1 200 000 Kč schválila rada města. Jde o peníze z finanční rezervy, které budou poskytnuty jednotlivým obvodům na kulturní akce. Každý obvod obdrží 300 000 Kč. Obvod město plánuje finance využít např. na Divadelní představení v Městských sadech; Střekov na Otevírání řeky; Severní Terasa na Urban Challenge a Neštěmice na Letní kino Mojžíř a další akce.

 

8. Rozšíření akustického tomografu na 3D

Radní schválili rozpočtové opatření ODM ve výši 180 000 Kč na akci Rozšíření akustického tomografu na 3D. Zastaralý akustický tomograf (určený na monitoring stromů) je třeba modernizovat. Díky 3D technologii se zvýší přesnost měření i časová úspora. Během jednoho měření je možné získat data z určené délky kmene a software dokáže zobrazit průběh poškození celým kmenem. Součástí akce je revize současného zařízení, doplnění sond a také software.

 

10. Smlouvy o výpůjčce na Městské sady, Vrchlického sady, Smetanovy sady a Lidické náměstí

Vzor Smlouvy o výpůjčce na konání akcí v Městských sadech, Vrchlického sadech, Smetanových sadech a Lidickém náměstí schválila rada města. Akce se na jednotlivých místech konají téměř po celý rok, přičemž hlavní sezóna je od května do října. Smlouvy o výpůjčce řeší především podmínky záboru plochy s umístěním stánků a atrakcí a poskytnutí elektrické energie s následným vyúčtováním. Smlouva o výpůjčce na Lidické náměstí řeší propůjčení tří kusů zásuvkových podzemních rozvaděčů. U každé smlouvy je příloha s konkrétním vyznačením záboru. Smlouvu podepisuje vedoucí odboru dopravy a majetku, a to po kontrole smlouvy právním odborem.

 

12. Zajištění sezónního autobusu na Miladu

Rada města schválila zajištění dopravní obslužnosti k jezeru Milada prostřednictvím smluvní dopravy poskytnuté Dopravním podnikem města Ústí nad Labem. Obslužnost bude zajištěna od 21. května do 30. září 2022. Autobus bude jezdit o víkendech a svátcích, v době letních prázdnin navíc i v pátek, a to deset jízd tam a deset zpět. Trasa bude stejná jako minulý rok, tedy Divadlo – pláž Trmice – hlavní pláž – Divadlo. Radní na zajištění dopravy schválili maximálně 490 000 Kč. Doprava bude opět bezplatná.

 

13. Souhlas s realizací stavby Parkoviště Chabařovice

Udělení souhlasu statutárního města Ústí nad Labem jako vlastníka pozemků p. č. 1730/19, 1730/20, 1740/11 v k. ú. Chabařovice a pozemků p. č. 1013/6, 1014/152, 1014/154, 1014/183 v k. ú. Předlice se vstupem na uvedené pozemky a realizací stavby Parkoviště Chabařovice schválila rada města. Stavba bude realizována v rámci akce státního podniku DIAMO s názvem Jezero Milada – vybudování tří záchytných parkovišť. Vlastnická práva města jsou dotčená jen stavbou Parkoviště Chabařovice. To je navrženo v počtu 299 parkovacích míst plus 8 míst pro invalidy. Součástí návrhu jsou obousměrné zastávky MHD.

 

15. Dotace pro celoroční sportování dětí a mládeže do 20 let (šeky)

Poskytnutí dotací z rozpočtu OŠKS určených na oblast celoročního sportování dětí a mládeže do 20 let (šeky) schválila rada města. Finance obdrží:

• Český rybářský svaz – 44 926 Kč,

• Karate klub Slovan Ústí nad Labem – 8 985 Kč,

• Tělovýchovná jednota Sebuzín – 14 985 Kč,

• TJ Saně Ústí – 33 717 Kč,

• Ústečan – 38 941 Kč.

Rada dále souhlasila s přidělením dotací, jejichž schválení však náleží zastupitelstvu města. Jde např. o BLADES – 273 480 Kč, Beach Aréna Ústí – 485 430 Kč a Městský plavecký klub Ústí nad Labem – 443 356 Kč. Pro rok 2022 činí výše finančního objemu této dotační kategorie 16 000 000 Kč. Pro letošní rok byl zvolen takový systém, aby došlo k rozdělení celé alokované částky. Celkem bylo v této dotační kategorii podáno 57 žádostí, z toho byly čtyři žádosti vyřazeny pro nesplnění podmínek dotačního programu a dotační výzvy. Výše šeku (dotace) na jednoho člena se odvíjí od počtu podaných žádostí. Na základě propočtu je nyní hodnota šeku u výkonnostního sportu ve výši 3 746 Kč, u zájmové sportovní činnosti ve výši 2 246 Kč.

 

16. Dotace pro celoroční volnočasovou činnost dětí a mládeže do 18 let

Radní souhlasili s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2022 OŠKS určených na celoroční volnočasovou činnost dětí a mládeže do 18 let takto:

• Junák – český skaut, středisko Šíp – Výchovná a volnočasová činnost dětí a mládeže – 96 000 Kč,

• Junák – český skaut, středisko Ústí nad Labem – Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let – 63 000 Kč,

• Via Europa – První pomoc, Rukodělné činnosti, Gelogie – Paleontologie, Turistika, Tábornictví – 66 000 Kč,

• Veronika Kalinová – Tvořivý kroužek a Klub deskových her – 105 000 Kč,

• Pionýr – Pionýrská skupina Dravci – turisticko-tábornické, airsoftové, všeobecné i rukodělné – 145 500 Kč.

Bod dále musí schválit zastupitelstvo města. Pro rok 2022 činí výše finančního objemu této dotační kategorie 600 000 Kč. Celkem bylo v této dotační kategorii podáno sedm žádostí a odsouhlaseno bylo pět z nich v celkové výši 475 500 Kč. Výše dotace na jednoho člena se odvíjí od počtu podaných žádostí (resp. od celkového počtu dětí s trvalým bydlištěm na území SMÚ) a činí max. 1 500 Kč na jednoho člena.

 

18. Studie komplexního řešení dopravy v klidu – Sídliště Skalka

Radní schválili rozpočtové opatření OMOSRI ve výši 400 000 Kč na zajištění studie komplexního řešení dopravy v klidu na sídlišti Skalka a návrh optimálního nápravného opatření. Dojde ke zpracování technické zprávy s analytickou a návrhovou částí. V rámci průzkumu dopravy v klidu bude u každého detekovaného vozidla identifikována pozice, typ parkování (podél komunikace, na hromadném parkovišti, na neoznačené ploše atd.), označení parkoviště (jakým dopravním značením), zda ovlivňuje průjezd ostatních vozidel, zda parkuje legálně (ve vztahu k zákonu o provozu na pozemních komunikacích), o jakou kategorii vozidla se jedná a zda je riziko, že jde o nezpůsobilé vozidlo. Dále bude zpracován směrový průzkum SPZ sloužící k identifikaci SPZ projíždějících vozidel na obou vjezdových místech do sídliště Skalka. Tím je zajištěna detekce všech vozidel odjíždějících ze sídliště a přijíždějících do sídliště. Na základě znalosti průjezdů jednotlivých vozidel dojde k určení, kdy je největší pohyb vozidel a přes párování odjezdu a příjezdu konkrétního vozidla k identifikaci charakteru cesty. Bude zpracován návrh dlouhodobé politiky. V tomto bodě dojde k rozšíření katalogu deficitů podle obtížnosti řešení. Jednoduše realizovatelná opatření budou doporučena k okamžité realizaci. Pro obtížně řešitelná opatření bude navržen postup jejich řešení. Návrh dopravního řešení bude proveden ve dvou verzích. Nízkonákladová varianta bude zahrnovat pouze opatření, která jsou administrativně, finančně, časově a technicky nenáročná. Optimální varianta bude zahrnovat také náročnější opatření pro zajištění lepšího či dlouhodobě stabilnějšího stavu. Obě varianty budou konzultovány se zadavatelem, DI PČR a Územním odborem Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje a následná revize na základě zpětné vazby.

 

19. Inteligentní zelený depozitář 21. století – dotace pro muzeum

Souhlas s dotací 12 500 000 Kč na zajištění akce Muzeum – PD Inteligentní zelený depozitář 21. století vyslovila rada města. Zároveň stanovila i pracovní skupinu pro přípravu tohoto projektu. Jejími členy jsou: M. Ševcovic, P. Tošovský, V. Houfek, E. Wiesnerová, O. Prančl, M. Žirovnická, J. Starý, T. Kočí, R. Jakoubková a L. Klevarová. Finanční prostředky ve výši 12 500 000 Kč představují částku na zpracování projektové dokumentace. Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího objektu bývalé trafostanice na adrese U Lanovky 978/28 v Ústí nad Labem. Celkovou rekonstrukcí objektu by měl vzniknout prostor pro uchovávání sbírkových předmětů, umístění laboratoří, konzervátorských dílen či prostor pro promítání a studijní účely. Součástí projektu jsou rovněž stavební úpravy v souvislosti s vybavením inovativními skladovacími technologiemi či vznik digitalizačního pracoviště vybaveného dostatečnou kapacitou datového úložiště pro digitalizaci sbírek, což umožní virtuální přístup do depozitáře. Vznikem nového centrálního depozitáře by mělo dojít k významnému posunu při ochraně přírodního a kulturního dědictví v podobě sbírkových předmětů ve správě Muzea města Ústí nad Labem, které je v současnosti na hranici svých kapacitních možností ohledně skladování a archivace sbírkových předmětů. Kromě samotného zkvalitnění ochrany kulturního dědictví bude mít depozitář také další funkci. Části uložených sbírek budou ve variantě expozic k dispozici návštěvníkům. Na rozdíl od klasických depozitářů tak vznikne živá budova, která přispěje ke kulturnímu životu ve městě, a to navíc v lokalitě, která skýtá potenciál dalšího rozvoje. Při rekonstrukci objektu bude rovněž kladen velký důraz na energetickou samostatnost a stabilitu objektu. Počítáno je s využitím zelených střech, tepelných čerpadel, recyklovatelných materiálů atd. Bod bude předložen ke schválení zastupitelům.

 

20. Poskytnutí účelového příspěvku na provoz školských příspěvkových organizací

Rada schválila principy poskytnutí a čerpání účelového příspěvku na provoz školských zařízení. Příspěvek je určen na krytí zvýšených provozních nákladů školských příspěvkových organizací souvisejících se zapojením dětí válečných uprchlíků z Ukrajiny do vzdělávacího procesu. Dále schválila rada rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v celkové výši 1 205 320 Kč. Vzhledem k aktuální situaci, kdy jsou do školských zařízení přijímány děti válečných uprchlíků z Ukrajiny, zpracoval OMOSRI návrh na navýšení finančních prostředků pro rok 2022 tak, aby měla příslušná zařízení zabezpečena krytí provozních nákladů v období březen až červen 2022. Předpokládá se, že by finanční prostředky byly poskytovány formou účelového příspěvku na provoz, který by podléhal následnému vyúčtování a finančnímu vypořádání schvalovaného radou města s tím, že výše příspěvku by byla stanovena podle počtu ukrajinských dětí navštěvujících konkrétní školské zařízení – mateřskou školu, základní školu, školní družinu/klub či školní jídelnu.

 

23. Dotace pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 

Rada města schválila Program pro poskytování dotací 2022/2023 pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem a vyhlásila 17. kolo tohoto dotačního programu pro období 2022/2023 s tématy:

a) Obnova a zvelebování veřejného prostoru vč. péče o zeleň (v okolí komunikací i v meziblocích, guerilla gardening, výsadba, okrašlovací aktivity, úklidové akce apod.),

b) Podpora aktivního života, sportovních aktivit a turistiky (např. zvelebení dětského hřiště nebo vyhlídkového místa, drobné pohybové prvky apod. nebo zapojení do osvětových kampaní a akcí apod.),

c) Posílení komunitních aktivit a rozvoj zájmových spolků (založených na lokálních tradicích – kulturních, sportovních, volnočasových, společenských, turistických apod.).

Dotační program je každoročně naplňován jednotlivými koly výzvy a vyhlašováním témat pro podávání nekomerčních projektů. Témata výzvy jsou zvolena v souladu se Strategií rozvoje města Ústí nad Labem 2021–2030 a se záměry vzešlými z 2. ročníku Participativního rozpočtu města Ústí nad Labem. Předkládat žádosti bude možné od 15. 6. do 11. 7. 2022. Celkově bude rozděleno v rámci dotačního programu 300 000 Kč, přičemž jeden projekt může být podpořen do max. výše 30 000 Kč.

 

26. Změna tarifu MHD

Vláda České republiky od 1. dubna 2022 rozhodla ponížit slevy na jízdném pro děti od 6 do 18 let, studenty od 18 do 26 let a osoby od dosažení 65 let. Sleva z plného (obyčejného) jízdného se sníží ze 75 % na 50 % procent. Ústecký kraj své ceny jízdného DÚK v rámci kraje k 1. dubnu 2022 přizpůsobil. Ke změnám v souladu s vládním nařízením přistoupila všechna města zapojená do integrované dopravy v Ústeckém kraji. Radní souhlasili s úpravou cen jízdného od 1. července 2022 u tarifní skupiny děti a mládež od 6 do 18 let, student od 18 do 26 let a osoby od 65 let věku. Změny jsou uvedeny v přiložených tabulkách.

 

Romana Macová

tisková mluvčí  

Magistrát města Ústí nad Labem 

Velká Hradební 2336/8 

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz