image

TISKOVÁ ZPRÁVA

27.07.2018

Rady města Ústí nad Labem 25. 7. 2018

Znovu vyhlášena zakázka na rekonstrukci bazénu v jeslích

Rada města znovu vyhlásila zakázku na rekonstrukci bazénu v jeslích. Ve stanovené lhůtě se do veřejné zakázky přihlásila pouze jedna společnost – Develop plus s.r.o., jejíž nabídka však nebyla kompletní. Hodnotící komise proto doporučila vyzvat tohoto jediného účastníka k doložení nejasných skutečností – nepřesných referencí. Jelikož v dané lhůtě uchazeč doložil požadované dokumenty pouze emailem (nikoli datovou schránkou), nikoli v takové kvalitě, jak bylo požadováno, a jelikož po ověření referencí bylo zjištěno, že tyto neodpovídají zcela realitě, bylo přistoupeno k vyloučení daného uchazeče z dalšího řízení.  Jiná nabídka na danou veřejnou zakázku nepřišla, proto musí dojít ke zrušení této veřejné zakázky a následně k jejímu opětovnému vypsání.

Zakázka by neměla přesáhnout 8,5 mil. korun. Předmětem této podlimitní veřejné zakázky jsou stavební úpravy ve stávajícím bazénovém centru pro plavání kojenců a batolat včetně nové bazénové technologie a přístavby pro rozšíření hygienického zázemí bazénu a skladu venkovních hraček. Součástí jsou i úpravy hygienického zázemí pro zaměstnance, šaten pro rodiče s dětmi a hlavního vstupu do bazénové části křídla „C“ s možností jízdy s dětským kočárkem (nová rampa se schodištěm).  

 

Plesová sezona bude v Kulturním středisku s novým vybavením

Rada města schválila přidělení zakázky na dodání stolů a židlí společnosti ARBYD CZ, s. r. o., s nabídkovou cenou 2 273 081 Kč. Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je dodávka židlí a stolů do velkého sálu, velkého a malého přísálí, do lóží a na balkón objektu Domu kultury Ústí nad Labem. Celkově se bude jednat o 148 stolů, 15 konferenčních stolků a 930 židlí. Dosavadní vybavení sálů je více než pět desítek let staré, opotřebované, poškozené a velmi nereprezentativní. Dodání musí proběhnout nejpozději do 31. října 2018.

 

Motorové vozidlo pro městskou policii

Rada schválila rozpočtové opatření na pořízení vozidla pro městskou policii a zároveň schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na nákup tohoto vozidlo. Mělo by jít o pětimístný vůz typu pick-up, který bude využíván k hlídkové činnosti, kontrole a odvozu z případných lokálních černých skládek, které budou pro město průběžně uklízet odsouzení k náhradnímu trestu obecně prospěšných prací. Vozidlo v max. hodnotě 850 000 korun má být mj. vybaveno navijákem, tažným zařízením, výstražným modrým světlem se zvukovou signalizací a služebním označeném vozidla městské policie.

 

Peníze pro dětské dopravní hřiště

Přidělení prostředků ve výši 40 000 korun na provoz Dětského dopravního hřiště městské policie schválila rada města. Peníze budou použity na 30 cyklistických přileb celkem za 25 000 Kč, reflexní prvky za 10 000 Kč a materiál na opravy kol (pláště, ventilky, nářadí) za 5 000 Kč. Městská policie se dopravní výuce pro děti z mateřských a základních škol věnuje už osmnáct let a má její systém propracovaný na vysoké úrovni. Vedení města proto pokládá za nutné podpořit podmínky pro její práci.

 

Vyhláška o zákazu nabízení, poskytování a využívání sexuálních služeb

Návrh obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, poskytování a využívání sexuálních služeb na veřejných prostranstvích schválila rada města. Podle této vyhlášky by mělo být nabízení, poskytování a využívání sexuálních služeb na veřejném prostranství v Ústí nad Labem zakázáno a porušení vyhlášky bude posuzováno podle zvláštních předpisů. Schválení vyhlášky projedná zastupitelstvo města.

 

Město získalo mobilní podlahovou krytinu pro halové sporty

V rámci Mistrovství světa Masters v hokejbale, které se uskutečnilo v červnu na Zimním stadionu v Ústí nad Labem, byla instalována mobilní podlahová krytina pro halové sporty. Tato krytina s pořizovací cenou 954 690 Kč byla vyrobena speciálně pro rozměry ledové plochy našeho stadionu a město Ústí nad Labem dostalo nabídku jejího odkupu k dalšímu využití pro sportovní kluby i veřejnost. Využití je pro hokejbal, florbal, inline bruslení, letní přípravu hokejistů a krasobruslařů a pořádání dalších sportovních akcí. Rada města schválila rozpočtové opatření s využitím volných prostředků pro tento odkup dle nabídkové ceny 495 000 Kč.

 

MŠ Marxova dostala 154 tisíc na zvýšení platů

Rada města rozhodla na základě žádosti ředitelky MŠ Marxova, p. o., o navýšení příspěvku na provoz ve výši 154 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na navýšení platů pedagogů a nepedagogických zaměstnanců, kteří pracují převážně s dětmi, jejichž sociální a kulturní zázemí je velmi slabé. Město tak chce přispět ke stabilizaci učitelů na těchto školách.

 

Odstoupení od smlouvy na zeleň ve městě

Od rámcové smlouvy se spol. OK GARDEN, která měla vysadit zeleň a udržovat výsadbu         v centru města Ústí nad Labem, se rozhodla odstoupit rada města. Důvodem je nespokojenost      s prací této firmy. Společnost dle smlouvy měla začít práce už od měsíce února, začalo se na konci května a ani po urgencích nedošlo k nápravě. Práce zůstaly nedokončené, na některých částech se ani pořádně nezačalo. Nebyl dodržen ani termín ani technologický postup zakládání záhonů, plochy se musely znovu předělat, práce byly znovu nekvalitně prováděné. Dodané rostliny nechala firma uschnout, přestože byla upozorňována na pravidelnou zálivku, která byla součástí smlouvy.

Firma nedodržela termín dokončení prací, nedodržovala následnou údržbu, a proto se rada rozhodla k vypovězení této smlouvy. Odbor dopravy a majetku nyní zajišťuje provizorní řešení úprav těchto ploch do doby výběru nového dodavatele.

 

Situace ve věci nemovitostí v přístavu Vaňov: Město by dle požadavku zastupitelstva mohlo přijít o 240 milionů a nedošlo by ani ke zrušení druhého prodloužení stavebního povolení.

Rada města projednávala situaci ve věci usnesení zastupitelstva města ze dne 20. 6. 2018, které požadovalo, aby rada města do 31. 7. 2018 podala podnět k zahájení přezkumného řízení proti rozhodnutí drážního úřadu ze dne 28. 12. 2017. Zastupitelstvo současně žádalo, aby rada zahájila neprodleně úkony k vydání stavební uzávěry na území v k. ú. Vaňov na dotčené pozemky a požaduje, aby byla do územního plánu zařazena změna možného využití těchto pozemků výlučně na rekreační a sportovní využití.

Vedení města si nechalo zpracovat nezávislé právní stanovisko k některým otázkám relevantním pro případný odkup pozemků tvořících areál přístaviště Vaňov, a to advokátní kanceláří ZCH Legal v.o.s. Z právního stanoviska vyplynulo, že podání podnětu k přezkumnému řízení je sice formálně právně možné, nicméně rozhodnutí není vydáno v rozporu s právními předpisy. I kdyby rada města zahájení přezkumného řízení iniciovala a dozorčí orgán toto řízení skutečně zahájil (právní nárok na zahájení dán není), nedošlo by ke zrušení druhého prodloužení stavebního povolení. I kdyby ke zrušení druhého prodloužení stavebního povolení teoreticky došlo, nebude toto pro věc jako celek relevantní, neboť stavba byla zahájena již v době platnosti prvého prodloužení stavebního povolení (které s ohledem na uplynutí lhůty již přezkumným řízením napadnout nelze). Z těchto důvodů rada nesouhlasí s podáním podnětu k zahájení přezkumného řízení proti rozhodnutí drážního úřadu sp. zn. MP-SDPO785/17-6/Ce, č.j. DUCR-75373/17/Ca ze dne 28. 12. 2017.

Ve věci vydání stavební uzávěry je nutné konstatovat, že rada města má výlučnou možnost vydat stavební uzávěru, nicméně nelze za současného stavu všech rozhodných skutečností odůvodnit proporcionalitu stavební uzávěry, a to zejména z důvodu, že aktuálně neexistuje k omezením vyplývajícím z případné stavební uzávěry relevantní podklad. Doposud bylo v zastupitelstvu schváleno pouze pořízení nového územního plánu. Návrh zadání nového územního plánu bude schvalovat až nové zastupitelstvo, které vzejde po volbách v říjnu 2018. Naopak by díky úkolu zastupitelstva jednat o ceně do výše určené znaleckým posudkem mohlo vyhlášení stavební uzávěry být ze strany Kongresového centra ILF a.s. chápáno jako akt k významnému snížení využitelnosti předmětných pozemků, a tak i celkové kupní ceny. Z uvedeného důvodu by tak mohlo být územní opatření o stavební uzávěře napadáno ze strany Kongresového centra ILF a.s.

Nelze tedy vydat stavební uzávěru tak, aby nemohla být v následném přezkumném, případně soudním, řízení zrušena. Společnost Kongresové centrum má legitimní očekávání, že bude moci realizovat svůj podnikatelský záměr dle platného stavebního povolení. Vydání stavební uzávěry by představovalo výrazný zásah do vlastnických práv této společnosti, za který by jí ex lege příslušela patřičná náhrada. Rada by se mohla vystavit riziku hrazení nemalých finančních prostředků za náhrady vlastníkům dotčených pozemků. Tyto náhrady by mohly být, po požadavku na vrácení investice do přístavní hrany ve výši 130 mil. Kč, o tuto částku vyšší. Celkem by se tedy jednalo o cca 240 milionů korun (110 mil. Kč představuje hodnota pozemků včetně investičního záměru, 130 mil. Kč za přístavní hradu), o které by město mohlo díky přijatému usnesení zastupitelstva přijít. Město je při zpracování nového územního plánu vázáno mimo jiné unijním nařízením o transevropské dopravní síti, mezinárodní dohodou AGN a nadřazenými dokumenty územního plánování. Je tedy možné, že se změnu územního plánu týkající se změny využití území přístaviště na rekreační a sportovní využití nepodaří prosadit, případně bude nový územní plán (minimálně v této části) zrušen. Z uvedených důvodů rada nesouhlasí se zahájením úkonů k vydání stavební uzávěry na území v k. ú. Vaňov pozemky p. č. 530/1, 531, 532, 533, 535/1, 538/1, 538/4, 538/6, 540, 538/2, 542, 525/2, 539, 529/9.

V návaznosti na závěry právního stanoviska je potřeba zkonstatovat, že právní stanovisko zpracované advokátní kanceláří Urban & Hejduk s.r.o. na žádost zastupitele Martina Hausenblase bylo primárně vypracováno za účelem posouzení možného uplatnění nároku společnosti Kongresové centrum ILF a.s. na náhradu škody v případě, kdy rada města vydá stavební uzávěru, a zcela opomíjí unijní právní předpisy. Primárně je třeba zkonstatovat, že zadání bylo dáno zcela tendenčně, kdy již bylo avizováno, že Rada města Ústí nad Labem má v úmyslu vydat územní opatření o stavební uzávěře. Toto zadání bylo chybné, neboť požadavek na vydání stavební uzávěry vzneslo zastupitelstvo až na svém jednání dne 20. 6. 2018.      Stanovisko se zabývá pouze formálně právní možností vydat územní opatření o stavební uzávěře. I toto právní stanovisko připouští, že společnost Kongresové centrum ILF a.s. by měla nárok na náhradu škody.

Ve věci informace od zastupitele Martina Hausenblase podané na zastupitelstvu ohledně záměru společnosti Schenker s.r.o. vybudovat v dané lokalitě překladiště, je nutné konstatovat, že jednání hraničí s trestnými činy porušení tajemství dopravovaných zpráv či porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí a jednání je silně nemorální.  Dopisem ze dne 6. 6. 2018 podepsaným JUDr. Vladimírem Handlem, jednatelem společnosti, adresovaným primátorce města Ing. Věře Nechybové, byla jakákoli aktivita v dané lokalitě vyloučena. Dopis byl přitom doručen zastupiteli Martinu Hausenblasovi, který jej na zasedání zastupitelstva města dne 20. 6. 2018 veřejně prezentoval. Dne 4. 7. 2018 JUDr. Vladimír Handl k celé záležitosti uvedl, že v žádném případě nesouhlasil s otevřením tohoto dopisu dříve, než bude předán primátorce, a byl velmi překvapen tímto jednáním včetně toho, že byl dopis předán až 14 dní po jeho sepsání.

Město po jednání zastupitelstva obdrželo dopis společnosti THL-Luna, a.s., jejímž 100% vlastníkem je společnost Kongresové centrum ILF a.s., jako reakci na dopis předložený zastupitelem Martinem Hausenblasem na zasedání zastupitelstva. Z uvedeného dopisu vyplynulo, že skutečně bylo jednáno se společností Schenker s.r.o. ohledně eventuálního budoucího využití přístaviště Vaňov, a sice s druhým z jednatelů společnosti Schenker a.s. Informace uvedená v původním (na zasedání zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 20. 6. 2018) dopise spol. Schenker s.r.o. byla neúplná a tedy zkreslená.

Požadavky dle usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 538/18 by nevyřešily stávající stav, neboť i bez stavebních povolení, s vydanou stavební uzávěrou, požadavkem na změnu využití pozemků v novém územním plánu nemůže být docíleno toho, aby na daném území nebyla opětovně navýšena (zejména kamionová) doprava, hluk, emise a další související nežádoucí jevy. 

 

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz