image

Zastavení exekucí je možné bez sankcí

21.10.2021
Na možnost zastavit exekuční řízení bez sankčních poplatků upozorňuje občany statutární město Ústí nad Labem. Jde o exekuce, jež jsou vedeny k vymožení pohledávek města.

 

Týká se to nejen pohledávek statutárního města Ústí nad Labem, ale i jeho městských obvodů, jím zřízených příspěvkových organizací a právnických osob, v nichž má město většinovou majetkovou účast.

Zastavení exekuce je možné při společném splnění těchto podmínek

  1. Dluh je vymáhán soudním exekutorem podle zák. č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Věřitelem je
  1. statutární město Ústí nad Labem nebo některý z jeho městských obvodů, na které se člení (Ústí nad Labem – město, Ústí nad Labem – Severní terasa, Ústí nad Labem – Neštěmice, Ústí nad Labem – Střekov) nebo
  2. některá z příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ústí nad Labem nebo
  3. právnická osoba, v níž statutární město Ústí nad Labem má většinovou majetkovou účast.

Seznam příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ústí nad Labem lze nalézt zde. Seznam právnických osob s majetkovou účastí statutárního města Ústí nad Labem je dostupný zde.

  1. Dlužník v termínu od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 uhradí na účet soudního exekutora nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu dluhu, resp. její dosud nezaplacenou část, a částku 750 Kč představující paušální výši nákladů exekuce zvýšenou o daň z přidané hodnoty ve výši sazby 21 % (157,50 Kč), je-li exekutor plátcem této daně.

Všem dlužníkům se doporučuje uhradit uvedené částky výlučně na účet soudního exekutora, kterého ještě předtím kontaktují za účelem zjištění konkrétní výše dlužné jistiny a domluvy na způsobu označení platby a jejího správného přiřazení, tj. že se jedná o zaplacení jistiny dluhu či její dosud nezaplacené části a o zaplacení paušální částky nákladů exekuce.

Při splnění uvedených podmínek soudní exekutor i bez souhlasu věřitele a bez návrhu dlužníka vydá rozhodnutí, jímž dlužníka osvobodí od placení příslušenství pohledávky včetně nákladů předcházejících řízení a exekuci zastaví. Výjimky, kdy osvobození nelze přiznat, stanoví exekuční řád (např. náhrada škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti).

Plakát Milostivé léto

Obrátit se můžete i na agenturu Osmý den na tel. 775 182 102.

Zastavení exekucí je možné bez sankcí