image

Stromořadí prošla hodnocením a čekají je úpravy

22.10.2018
Doporučení úprav, odborná péče, ošetření dřevin, případně nahrazení neprosperujících stromů je výsledkem hodnocení alejí a stromořadí ve městě. Práce se budou realizovat v období vegetačního klidu.

 

Ve městě proběhla v letech 2016-2017 pasportizace alejových výsadeb a uličních stromořadí. U jednotlivých dřevin byl posuzován jejich zdravotní stav a mimo jiné i provozní bezpečnost. Na základě této pasportizace byla zpracována Koncepce obnovy a údržby alejových výsadeb ve městě Ústí nad Labem.   Součástí koncepce jsou doporučení  péče o dřeviny v dlouhodobém horizontu, zejména  se jedná o  ošetření  dřevin, revitalizaci alejí, případně výměnu neprosperujících druhů stromů, tak, aby byla zajištěna dlouhodobá perspektiva těchto významných prvků zeleně v dobré kondici.

V souladu s touto koncepcí a s posouzením v rámci pasportizace, budou provedeny v průběhu  následujícího období vegetačního klidu zásahy v některých alejích. Jedná se především o pokácení provozně nebezpečných dřevin a jejich náhrada za dřeviny nové. Zároveň budou dosazeny proluky v alejích.  S novou výsadbou by se mělo začít ještě letos, všechny stromy budou vysazeny do roku 2021.

Jedná se o tato uliční stromořadí:

Ulice Pionýrů

Zde bude provedena celková rekonstrukce aleje. Odstraněno bude  7 hlohů (Crataegus laevigata ‘Pauls Scarlet‘), které jsou ve velmi špatném zdravotním stavu.  Na místě pokácených stromů a v místě proluk, vzniklých po dřívějších kácení, budou vysazeny nové stromy.  Celkem bude vysazeno 12 hlohů (Crataegus laevigata ‘Pauls Scarlet‘).  Současně bude provedena  podsadba stromů  keři dřišťálu (Berberis thumbergii „Green Carpet“) na celé ploše.

Ulice Purkyňova

V této ulici došlo již v předchozích letech k částečné náhradě odumírajících lip jiným druhem. Zvolen byl javor babyka (Acer campestre). V současné době je nutné odstranění 5 jedinců  lípy srdčité ve značně zhoršeném zdravotním stavu. Jako náhrada bude za pokácené stromy na jejich místě  a v místě proluk v aleji  vysazeno 10 jedinců javoru babyky.

Ulice Slavíčkova

Z důvodu zhoršeného zdravotního stavu a snížené provozní bezpečnosti musí být pokáceno 6 jedinců lípy srdčité. Jako náhrada bude opět provedena dosadba a to i v místě proluk v počtu 10 jedinců lípy srdčité.

Ulice Vojanova

V této ulici se nachází dvouřadá lipová alej. Bohužel u těchto stromů byl v minulosti proveden zásah, vedoucí ke vzniku sekundárních korun, které jsou v tuto dobu již značně nestabilní. Nutné je provedení celkové rekonstrukce aleje. Již přibližně před deseti lety musela být část stromů odstraněna  ze zdravotních důvodů a byly nahrazeny novou výsadbou. Rekonstrukce aleje byla  v koncepci navržena jako postupná, rozdělena do několika etap. Nejdříve dojde k odstranění stromů v nejhorším zdravotním stavu a provozně nebezpečných.  U ostatních stromů bude proveden zásah vedoucí k jejich stabilizaci.  Odstraněno musí být 18 stromů. V aleji bude vysazeno celkem 30 nových lip v kultivaru Rancho, který je méně vzrůstný.

Ulice U podjezdu

V této ulici se opět nachází stromy se zanedbanými sekundárními korunami. Z důvodu snížené provozní bezpečnosti a značně zhoršenému zdravotnímu stavu musí být odstraněno 12 lip. Vzhledem k růstovým podmínkám dřevin, nelze v tuto chvíli stromy opětovně vysadit na stejné místo, protože by nemohla být zajištěna dlouhodobá perspektiva jejich růstu. Z tohoto důvodu byl zvolen následující postup. Dřeviny nebudou v tuto chvíli v tomto místě nahrazeny, obnova aleje bude provedena  v době, kdy dojde k odstranění větší části stromů, výsadbě nových stromů pak musí předcházet úprava prokořenitelného prostoru a terénu.  Z aleje tedy budou postupně odstraňovány pouze stromy již provozně nebezpečné, nestabilizovatelné, u ostatních bude prováděno ošetření vedoucí k prodloužení jejich setrvání na místě do doby, než bude provedena celková rekonstrukce.

 

 

Stromořadí prošla hodnocením a čekají je úpravy