image

Proběhlo 3. veřejné projednání Strategie 2030

16.09.2020
V rámci zpracování nové Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021-2030 se v úterý 15. 9. 2020 od 16:00 hodin v Informačním středisku uskutečnilo třetí veřejné projednání.


Účastníky veřejného projednání přivítal náměstek primátora Pavel Tošovský a předal slovo externímu zpracovateli Strategie 2030, kterým je společnost KPMG Česká republika.

Veřejnosti byla představena Strategie 2030 a proces její tvorby. Analýza současného stavu se zabývá mnoha oblastmi, jako například bydlením, cestovním ruchem, dopravou, kulturou, sportem, sociální oblastí, zdravotnictvím, školstvím, rozvojem města, bezpečností, životním prostředím, řízením a správou města, rozpočtem města a socioekonomickou analýzou. Vstupními daty do tvorby analytické části byly řízené rozhovory, dotazníkové šetření a sběr dat z různých zdrojů.

Dále byla představena identifikace problémů, rozvojové potřeby města a struktura návrhové části. Na 2. veřejném projednání se tvořila vize města, která zde byla ukázána. Ústí nad Labem jako sebevědomá a moderní metropole obklopená výjimečnou přírodou, přátelská pro život a podnikání.

Zpracovatel prezentoval cíle a prioritní oblasti, které tvoří návrhovou část Strategie 2030. Celkem vzniklo 10 opatření. U Image města jako metropole regionu byla nastavena dvě opatření, a to přátelský veřejný prostor a efektivní městský marketing. V Kvalitě života a soudržnosti obyvatel jsou celkem tři opatření (dostupné bydlení, sociální a zdravotní služby, atraktivní kulturní a volnočasová nabídka a město blízké přírodě). Prosperita města obsahuje tři opatření (univerzitní město s vynikající úrovní vzdělávání, zdravé podnikatelské prostředí, využití inovací v řízení města). Udržitelná mobilita má dvě opatření (atraktivní dopravní systém a výjimečná dostupnost). V poslední části zpracovatel vysvětlil, jak probíhá proces naplňování strategie a jaké nástroje se pro implementaci používají.

Více informací o připravované nové strategii naleznete na webových stránkách zde.

projednávání strategie 2030

 

Proběhlo 3. veřejné projednání Strategie 2030