image

Ústí nad Labem projednává 2. změnu Územního plánu

26.04.2021
Návrh změny číslo 2 Územního plánu Ústí nad Labem je vystaven k veřejnému nahlédnutí do 29. dubna 2021 (včetně), město vyzývá k zasílání připomínek.

 

Hlavním účelem změny je umožnění rozšíření parkovacích míst zejména v rámci panelových sídlišť.

Změna číslo 2 obsahuje upřesnění využití dopravní a technické infrastruktury v plochách „BM/BM1 plochy bydlení v bytových domech/plochy bydlení v bytových domech podmíněně zastavitelné“, „ZV-P plochy zeleně na veřejných prostranstvích – park“, „ZV-LP plochy zeleně na veřejných prostranstvích – lesopark“ a „ZV-L plochy zeleně na veřejných prostranstvích – pobytové louky“. Zpracovatelem změny je Ing. arch. Ladislav Komrska.

Návrh Změny č. 2 Územního plánu Ústí nad Labem je vystaven k veřejnému nahlédnutí do 29. dubna 2021 (včetně) v tištěné podobě na Magistrátu města Ústí nad Labem, Odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování v úřední dny kancelář č. 518 a č. 528 nebo v elektronické podobě na úřední desce města.

Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit k návrhu změny námitku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání, které proběhlo dne 22. 4. 2021 formou živého přenosu.

Připomínky, námitky a stanoviska lze uplatnit písemnou formou, a to na adresu:

Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, a to na adresu elektronické podatelny Magistrátu města Ústí nad Labem: podatelna.magistrát@mag-ul.cz či datovou schránkou Magistrátu města Ústí nad Labem: vt8bhx2.

Odkaz na veřejnou vyhlášku a podklady ke 2. změně.

Odkaz na záznam z projednávání.

 

Ústí nad Labem projednává 2. změnu Územního plánu