image

Město pracuje na důležitých rozvojových projektech

04.05.2021
Digitální město, Centrum umění a techniky a SMART infrastruktura zoo – tak vypadají tři prioritní projekty pro fond spravedlivé transformace.

 

SMART infrastruktura ZOO pro 21. století.

Komplexní projekt řešící transformaci stávající nevyhovující infrastruktury do podoby, která bude v maximální míře využívat obnovitelné zdroje energie, přispívat k adaptaci za změnu klimatu a zaváděním digitálních technologií bude atraktivní pro návštěvníky. Hlavním cílem projektu je dosažení uhlíkové neutrality ZOO prostřednictvím řady aktivit jako je např. využití SMART parkovacích věží, rozvoj využití geotermální a solární energie, vybudování retenčních nádrží, pilotního energeticky pasivního pavilonu a ekocentra, podpora elektromobility či optimalizace odpadového hospodářství.

 

Cukrovar – Centrum umění a techniky

Předmětem projektu je revitalizace nevyužívaného areálu Cukrovaru ve Vaňově v místo, kde se budou setkávat inovace a kreativita, umění a technika. Tento revitalizovaný brownfield by poskytl prostor osobám a firmám podnikajícím v kulturně kreativních odvětvích (umělecké a filmové ateliéry, audiovizuální centrum, expoziční a demonstrativní prostory) i vytvořil zázemí pro laboratoře (robotika, IT) či polytechnické dílny spravované DDM a UJEP ve vazbě na podporu technického vzdělávání, řemesel a podnikavosti. Součástí projektu jsou i opatření věnovaná udržitelné energetice či vybudování lávky pro pěší a cyklisty, která by spojila v tomto místě oba břehy Labe.

 

Digitální město

V oblasti sdílených prostředků ICT může být docíleno výrazných úspor veřejných financí a synergických efektů v podobě sdílení lidských zdrojů a know-how napříč obcemi a organizacemi Ústeckého kraje. Projekt reaguje na výzvy související s procesem digitalizace a nabízí integrované řešení. Cílem projektu je vybudování datového centra, dostatečně dimenzovaného a zabezpečeného, s vysokou dostupností a odolností proti výpadkům poskytovaných služeb. Dále vznikne funkční prostředí podporující digitální technologie v oblasti eGovernmentu, sdílené informační systémy, ochrana informačních systémů a IT prostředků, systém vzdělávání pro realizaci a rozvoj znalostí zapojených subjektů v oblasti sdílení znalostí a spolupráce v oblasti digitálních technologií, kybernetické bezpečnosti. Globálním dopadem projektu je dosažení regionálního digitálně zralého funkčního ekosystému, generujícího a využívajícího otevřených dat, standardů a interoperability podporující digitální inovace, umožňující rychlejší poskytování služeb, stimulující veřejné organizace a podniky k využívání dat a práci s nimi za účelem vytváření nových produktů a služeb a v neposlední řadě posilujícího postavení inteligentní veřejné správy.

Město pracuje na důležitých rozvojových projektech