image

Město pořádá druhou veřejnou konferenci k návrhové části Územní studie krajiny

26.02.2019
Veřejná konference na téma Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem se uskuteční ve středu 6. března 2019 od 15:00 v zasedací místnosti zastupitelstva města.

 

Součástí konfeence je výklad zpracovatelů Územní studie krajiny.

Návrhová část Územní studie krajiny je k veřejnému nahlédnutí na Odboru investic a územního plánování Magistrátu města Ústí nad Labem (6. patro, kancelář č. 611, Mgr. Pavel Nepivoda) a na webových stránkách Odboru investic a územního plánování do 20. 3. 2019. V uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky.

K návrhové části Územní studie krajiny dále budou na základě výzvy uplatňovat připomínky relevantní orgány státní správy, obce na území ORP Ústí nad Labem, okolní ORP a veřejnost. Na veřejné konferenci může být konzultováno řešení případných připomínek.

Cílem územní studie krajiny je na základě analýzy současného stavu krajiny, využívání krajiny člověkem a zhodnocení jejího potenciálu, zpracovat návrh řešení, který vymezí v rámci celého správního obvodu ORP Ústí nad Labem podrobnější krajinné okrsky, stanoví zde zásady pro ochranu (i ve vztahu k zadržování vody v krajině), správu a plánování pro dosažení cílových charakteristik a požadavky na uspořádání a využití území - úkoly pro územní plánování.

Projekt Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu 06 – Integrovaný regionální operační program.

Odkaz na textovou a grafickou část ÚSK

http://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/sprava-mesta/magistrat/odbory-oddeleni/odbor-investic-uzemniho-planovani/oddeleni-investic/uzemni-studie-krajiny.html

 

Mgr. Pavel Nepivoda

Odbor investic a územního plánování

T: 475271651, e-mail: pavel.nepivoda@mag-ul.cz

 

Město pořádá druhou veřejnou konferenci k návrhové části Územní studie krajiny