image

Demolice zdevastované ulice Na Nivách je hotova

04.09.2019
Demolice zdevastovaných obytných domů v ulici Na Nivách v Předlicích byla ve středu dokončena. K zemi muselo jít osmnáct čtyřpodlažních domů.

 

Důvodem byl havarijní stavebně technický stav objektů způsobený zanedbanou údržbou v době, kdy měla ulice soukromého vlastníka.

Součástí demoličních prací bylo i odtěžení zpevněných ploch dvorních traktů a konstrukcí v zadních traktech objektů. Po dokončení demolice nadzemních konstrukcí objektů byly odstraněny podzemní části konstrukcí včetně podlah nejnižšího podlaží (přízemí nebo suterénu). Následně byly sklepy zasypány vodopropustným zhutnitelným materiálem. Po sanaci suterénního prostoru byla pláň vyrovnána s okolním terénem a provedeny sadové úpravy.
Zhotovitel, společnost Klement zajistil v rámci realizace díla úplnou likvidaci a uložení veškerých odpadů z demolic v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

 Celková cena za provedení díla byla téměř 8 mil. Kč vč. DPH.

Demolice zdevastované ulice Na Nivách je hotova