image

informace o IPRM

PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007 - 2013

 • V období 2007 - 2013 čerpá ČR strukturální fondy EU prostřednictvím 24 operačních programů (cca 752 mld. Kč). Pro města je nejvýznamnější zdrojem dotací Regionální operační program (ROP) - Ústí nad Labem se konkrétně týká ROP Severozápad. ROP Severozápad má 5 prioritních os.
 • Město Ústí nad Labem může čerpat finanční prostředky jen z prioritní osy 1 - Regenerace a rozvoj měst a z prioritní osy 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu.
 • V rámci prioritní osy 1 se města Ústí nad Labem týká jen oblast podpory 1.1 - Podpora rozvojových pólů regionu. Tento dotační zdroj je možné čerpat pouze prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM).
 • Město vedle IPRM Mobilita realizuje již od roku 2008 IPRM Centrum, které je zaměřeno na komplexní rozvoj širšího centra města jako potenciálně rozvojové zóny. Dále je město od roku 2009 také nositelem IPRM do IOP, zaměřeného na intervence do bydlení, které by měly souhrnně přispět k výrazné konverzi problémových sídlišť.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO IPRM V RÁMCI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU SEVEROZÁPAD (ROP SZ)

Základní podmínky pro IPRM vycházejí z Metodického pokynu MMR ČR (na základě Usnesení vlády ČR č. 883 ze dne 13. srpna 2007), na který navazují Postupy pro vypracování IPRM, kterým jsou dány podmínky pro čerpání dotačních prostředků prostřednictvím IPRM z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad.

 • Zpracování IPRM je podmínkou pro města nad 50 tis. obyvatel, aby mohla čerpat prostředky v rámci urbánní oblasti podpory ROP.
 • IPRM může být realizován:
  • Ve vybrané zóně města - smyslem je koncentrace finančních zdrojů do vybrané územně limitované zóny města a komplexního řešení existujících problémů (deprivované území) nebo podpory růstového potenciálu v této zóně.
  • Tematickým integrovaným přístupem v celém městě - integrovaný přístup by měl dosáhnout stanoveného cíle v tematické oblasti daného města.
 • Minimální objem IPRM musí být 15 mil. € pro zónový IPRM; 10 mil. € pro tematický IPRM řešící MHD.
 • Projekty zahrnuté do IPRM musí být realizovány v období let 2007 - 2015.

PRŮBĚH PŘÍPRAV IPRM MOBILITA

 • Přípravné práce na IPRM Mobilita byly zahájeny v dubnu 2007.
 • V průběhu příprav metodik pro zpracování IPRM (září 2007) došlo k zúžení možností oproti původním předpokladům v možných zdrojích financování. Vzhledem k nastaveným podmínkám a finančním možnostem byly rozhodnutím Řídicí skupiny zastaveny práce na IPRM.  Bylo rozhodnuto odložit podání žádosti na IPRM Mobilita do další možné výzvy, která byla vyhlášena 15. 1. 2010.
 • 11. 2. 2010 schválila RM zahájení přípravných oprací na IPRM Mobilita.
 • V březnu roku 2010 byla vypsána výzva k předkládání dílčích projektů. Vzhledem k omezení podporovaných aktivit v rámci druhé výzvy pro předkládání IPRM (modernizace MHD) se sešel malý počet projektových záměrů. Tyto záměry splnily předpoklady pro zapojení do IPRM a proto byly schváleny Řídicím výborem a na jejich základě byla nastavena struktura návrhové části IPRM.
 • V průběhu příprav IPRM Mobilita proběhla 3 veřejná projednání za účasti široké odborné i laické veřejnosti. Cílem těchto projednání bylo informování veřejnosti o projektových záměrech města, vývoji připravovaného obsahu IPRM a sběr připomínek a námětů.
 • V rámci poslední fáze přípravy IPRM Mobilita byl dokument vyvěšen na internetových stránkách města a úřední desce k možnosti připomínkování dokumentu před jeho konečným schválením.
 • 28. 12. 2010 schválilo ZM dokument IPRM Mobilita
 • 14. 12. 2010 byla podána žádost o dotaci na Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem - Mobilita.
 • 30. 6. 2011 byla podepsána smlouva o realizaci IPRM Mobilita.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O IPRM MOBILITA

 • Strategický dokument města obsahující soubor konkrétních projektů, které komplexně řeší rozvoj dopravy ve městě.
 • Celkový finanční objem: 586,40 mil. Kč
 • Termín realizace: 01/2012 - 11/2015
 • Dílčí projekty:
  • Obnova vozového parku trolejbusů
  • Elektronický odbavovací systém pro cestující
  • Dobudování obratiště a točny
  • Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek
  • Inteligentní zastávky
  • Management IPRM Mobilita

Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem - Mobilita (IPRM Mobilita)

Program: Regionální operační program NUTS II Severozápad
Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
Typ IPRM: tematický

Specifické cíle

A. Modernizovaná MHD B. Kvalitní výkon samosprávy města a informovanost občanů

Opatření

A.1 Obnova vozového parku A.2 Modernizace odbavovacího systému A.3 Rozvoj infrastruktury MHD B.1 Vytvoření organizační struktury řízení IPRM Mobilita

Aktivity

A.1.1. Nákup nízkopodlažních trolejbusů A.2.1 Pořízení nového odbavovacího systému A.3.1 Dobudování obratiště a točny B.1.1.Personální a technické zajištění managementu IPRM
A.3.2 Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů
A.3.3 Informační systémy – inteligentní zastávky