image

dílčí projekty

 

OBNOVA VOZOVÉHO PARKU TROLEJBUSŮ

operační program: Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoje měst
oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu (IPRM)
opatření IPRM: A.1 Obnova vozového parku
aktivita IPRM: A.1.1 Nákup nízkopodlažních trolejbusů
stav projektu: v udržitelnosti
doba fyzické realizace: únor 2014 - říjen 2015
Registrační číslo: CZ.1.09/1.1.00/62.01112
celkové náklady: 404 723 135,05 Kč
dotace z prostředků ROP: 117 330 699,60 Kč
prostředky z rozpočtu Dopravního podniku města Ústí nad Labem, a.s.: 287 392 435,45 Kč

popis projektu: Projekt spočívá v nákupu nových trolejbusů, které částečně nahradí stávající zcela zastaralý vozový park a budou nasazeny na jednotlivé linky v systému MHD Ústí nad Labem. Celkem bude pořízeno 26 nových trolejbusů. Cílem projektu je obnovit vozový park Dopravního podniku města Ústí nad Labem, a.s. a tím poskytnout cestujícím větší komfort cestování a zvýšit tak atraktivitu městské hromadné dopravy. Jedním ze specifických cílů projektu je rovněž přizpůsobit vozový park obyvatelům se sníženou schopností pohybu a orientace, čímž dojde ke zpřístupnění veřejné dopravy této specifické skupině obyvatel. Kromě těchto hlavních cílů bude mít pořízení nových trolejbusů rovněž pozitivní vliv na snížení provozních nákladů MHD. V tomto smyslu je tedy předkládaný projekt jedním z nástrojů na dosažení zamýšlených cílů.

partner projektu: Statutární město Ústí nad Labem

DOBUDOVÁNÍ OBRATIŠTĚ A TOČNY

operační program: Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoje měst
oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu (IPRM)
opatření IPRM: A.3 Rozvoj infrastruktury MHD
aktivita IPRM: A.3.1 Dobudování obratiště a točny
stav projektu: v udržitelnosti
doba fyzické realizace: květen 2015 – listopad 2015
Registrační číslo: CZ.1.09/1.1.00/76.01321
celkové náklady:
23 505 244,52 Kč
dotace z prostředků ROP: 15 775 232,54 Kč
dotace Ústeckého kraje: 1 394 913,53 Kč
prostředky z rozpočtu Dopravního podniku města Ústí nad Labem, a.s.: 6 335 098,45 Kč

popis projektu: Projekt řeší doplnění trolejbusové sítě ve městě Ústí nad Labem o trakční vedení umožňující zobousměrnění provozu trolejbusových linek a především řešení krizových situací například při výpadku proudu v části města či při povodňových situacích. Projekt zahrnuje dvě investiční akce - vybudování obratiště v centru města a dále modernizaci točny v části města Severní Terasa.
Cílem projektu je zkvalitnit služby poskytované Dopravním podnikem města Ústí nad Labem, a.s. (dále také jen DPmÚL, a.s.) a zvýšit tak atraktivitu městské hromadné dopravy. Projekt umožní za použití relativně jednoduchého a finančně nenáročného řešení efektivněji využívat stávající trakční síť a rozšíří možnosti přizpůsobit vedení linek potřebám obyvatel. Jedním ze specifických cílů projektu je rovněž připravit trakční síť v městě na řešení mimořádných situací, což současné vedení trakční sítě neumožňuje. Díky vybudování obratiště v centru města dojde k větší variabilnosti trolejbusové dopravy jak pro trvalý stav resp. redesign linek, tak pro výjimečné události, případně havárie. Oprava trolejbusového vedení na smyčce Mírová má za účel zkapacitnění stávající smyčky proti stávajícímu stavu.

partner projektu: Statutární město Ústí nad Labem

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ZASTÁVEK A ZÁLIVŮ ZASTÁVEK

operační program: Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoje měst
oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu (IPRM)
opatření IPRM: A.3 Rozvoj infrastruktury MHD
aktivita IPRM: A.3.2 Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů
stav projektu: v udržitelnosti
doba fyzické realizace: září 2014 - listopad 2015
Registrační číslo: CZ.1.09/1.1.00/76.01195
celkové náklady: 35 258 307,47 Kč
dotace z prostředků ROP: 25 750 242,18 Kč
dotace Ústeckého kraje: 2 272 080,25 Kč
prostředky z rozpočtu města: 7 235 985,04 Kč

popis projektu: Projekt se zabývá provedením rekonstrukce a modernizace 50 trolejbusových zastávek MHD. Tuto rekonstrukci a modernizaci si vyžádá technická konstrukce nových nízkopodlažních typů trolejbusů. Stávající zastávky neumožňují novým typům vozidel vzhledem k odlišnému průjezdnímu profilu těchto vozidel odbavit cestující v zastávce požadovaným způsobem. V některých případech by došlo k úplnému popření nízkopodlažnosti trolejbusů, neboť by vozidla nebyla schopna vlivem zastaralé konstrukce zastávek zajet až k nástupní hraně zastávky.

partner projektu: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

ELEKTRONICKÝ ODBAVOVACÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ

operační program: Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoje měst
oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu (IPRM)
opatření IPRM: A.2 Modernizace odbavovacího systému
aktivita IPRM: A.2.1 Pořízení nového odbavovacího systému
stav projektu: nerealizováno

popis projektu: Stávající systém odbavování cestujících neumožňuje integraci dopravce do moderních integrovaných dopravních/tarifních systému. Pro nový odbavovací systém předpokládáme přechod z papírových jízdních dokladů na systém elektronického jízdného, kde prioritním nosičem informací je čipová (procesorová) karta umožňující vysokou úroveň uživatelského komfortu i zabezpečení. Tato platforma umožňuje implementaci jak do integrovaných dopravních/tarifních systémů a bude využívána výhradně pro tyto účely. Všechna vozidla i provozně-technické zázemí dopravce bude vybaveno odpovídajícím hardwarem i softwarem.

partner projektu: Ústecký kraj

INTELIGENTNÍ ZASTÁVKY

operační program: Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoje měst
oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu (IPRM)
opatření IPRM: A.3 Rozvoj infrastruktury MHD
aktivita IPRM: A.3.3 Informační systémy – inteligentní zastávky
stav projektu: v udržitelnosti
doba fyzické realizace: září 2015 - prosinec 2015
celkové náklady: 5 487 119,69 Kč
dotace z prostředků ROP: 3 828 140,11 Kč
dotace Ústeckého kraje: 337 777,06 Kč
prostředky z rozpočtu města: 1 321 202,52 Kč

popis projektu: Cílem tohoto projektu je vytvoření systému „inteligentních zastávek“, tj. systému komfortního zajištění aktuálních dopravních informací v síti MHD pro cestující veřejnost za použití elektronických informačních tabulí, které spolupracují s dopravním dispečinkem, umožňují tak získat přesné informace o příjezdu, odjezdu či zpoždění na lince či spoji on-line způsobem. Z projektu bude těmito panely vybaveno 16 označníků na 6 nejvytíženějších zastávkách v centru města, které jsou i z hlediska svého umístění potřebné pro další technický i sociální rozvoj města a jeho fungování. Přístup do systému inteligentních zastávek bude nabídnut všem dopravcům, kteří by ho chtěli využívat.

partner projektu: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

MANAGEMENT IPRM MOBILITA

operační program: Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoje měst
oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu (IPRM)
opatření IPRM: B.1 Vytvoření organizační struktury řízení IPRM Mobilita
aktivita IPRM: B.1.1 Personální a technické zajištění managementu IPRM
stav projektu: v udržitelnosti
doba fyzické realizace: leden 2012 - listopad 2015
Registrační číslo: CZ.1.09/1.1.00/76.01192
celkové náklady: 3 799 912 Kč
dotace z prostředků ROP: 3 162 685,53 Kč
dotace Ústeckého kraje: 279 060,53 Kč
prostředky z rozpočtu města: 358 165,94 Kč

popis projektu: Projekt je zaměřen na řízení IPRM Mobilita jako celku v letech 2012 - 2015. Prostřednictvím projektu bude zajištěna celková koordinace aktivit IPRM Mobilita, provázanost dílčích projektů a tím komplexnost a synergické efekty IPRM Mobilita. Pro účely úspěšné realizace IPRM Mobilita bude vytvořena dostatečná personální kapacita, kvalitní manažerský tým a potřebné technické zázemí. V rámci projektu bude zajištěna publicita IPRM Mobilita jako celku a částečně také publicita související s dílčími projekty.

partneři projektu: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s.
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Ústecký kraj
Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Národní rada se zdravotním postižením České republiky