image

TISKOVÁ ZPRÁVA Rady města Ústí nad Labem 8. 12. 2014

12.12.2014
Na 3. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které proběhlo 9. prosince, byly projednány body, které před koncem roku nesnesly odkladu.

2. Změna organizačního řádu bez navýšení počtu zaměstnanců – zřízení kanceláře primátora
Rada města schválila změnu organizačního řádu Magistrátu města Ústí nad Labem a to od 1. 1. 2015. Tím byl napraven stav, kdy předchozí vedení města zrušilo původní kancelář primátora. Nové vedení města se tak ocitlo bez personálního zázemí. Změnou organizačního řádu byla schválena nová organizační jednotka, a to kancelář primátora, která bude tvořit nový podpůrný tým vedení města. Stav zaměstnanců navýšen nebude, protože 10 tabulkových míst bude do nově vzniklé kanceláře primátora převedeno z kanceláře tajemníka a v zásadě tak dojde k nápravě původního stavu.

21. Schváleny smlouvy na preferované sporty
Rada města schválila smlouvy o poskytnutí dotace preferovaným sportům, jejichž udělení schválilo ustavující zastupitelstvo 10. listopadu. Podpořeny tak budou 3 miliony korun Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s., FK Ústí nad Labem – mládež, o. s., HOKEJ ÚSTÍNAD LABEM s. r. o., HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM. Dotace ve výši 1,5 milionu korun dostanou BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ NAD LABEM, a. s., Basketbalový klub Ústí nad Labem, SK VOLEJBAL Ústí nad Labem – dospělí a VOLEJBAL Ústí nad Labem – mládež. Dotace v celkové výši 17 milionů korun budou poskytnuty na rok 2015.

23. + 24. Vyhlášení výběrových řízení na ředitele ústecké zoo a ústeckého muzea
Radní vyhlásili výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem a ředitele Muzea města Ústí nad Labem s následujícími požadavky na uchazeče:
Ředitel ústecké zoo:
• ukončené vysokoškolské vzdělání
• nejméně 3 roky praxe v manažerské funkci
• organizační, komunikační a řídící schopnosti
• praxe v oboru výhodou
• znalost anglického jazyka
• orientační znalosti ve financování příspěvkové organizace
• občanská a morální bezúhonnost

Přihlášky je nutné poslat nejpozději do 9. 1. 2015.Předpokládaný termín nástupu do funkce byl stanoven 1. 3. 2015.
Současně byla jmenovaná komise pro výběrové řízení ve složení:
Předseda: Jaroslav Haidler, člen RM
Členové: Přemysl Rabas, ředitel ZOO Dvůr Králové nad Labem
RNDr. Miroslav Bobek, ředitel ZOO Praha a prezident Unie českých a slovenských zoologických zahrad
Ing. Roman Horský, ředitel ZOO Zlín
Pavel Štěpař, člen RM
Mgr. Martin Krsek, člen ZM
Ing. Radka Jakoubková, zástupce vedoucí OŠKSS

Ředitel Muzea města Ústí nad Labem:
• ukončené vysokoškolské vzdělání nejméně úrovně Mgr.
• nejméně 3 roky praxe ve vedoucí funkci
• organizační, komunikační a řídící schopnosti
• praxe v oblasti kulturního a přírodního dědictví výhodou
• orientační znalosti ve financování příspěvkové organizace a v právních předpisech o sbírkách muzejní povahy
• občanská a morální bezúhonnost
Předpokládaný termín nástupu byl stanoven na 1. 4. 2015. Podklady uchazeči musí předat do 30. 1. 2015.
Výběrová komise pro výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele muzea byla stanovena ve složení:
Předseda: Jaroslav Haidler, člen RM
Členové: Mgr. Tomáš Wiesner, ředitel Oblastního muzea v Litoměřicích
PhDr. Petr Mašek, vedoucí oddělení zámeckých knihoven knihovny Národního muzea
Ing. Josef Zikmund, primátor města Ústí nad Labem
Mgr. Martin Krsek, člen ZM a odbor v oblasti historie
PhDr. Luděk Beneš, předseda Asociace muzeí a galerií ČR
Ing. Radka Jakoubková, zástupce vedoucí OŠKSS

27. Odvolání členů správní rady společnosti Collegium Bohemicum
V souladu se zakládací listinou obecně prospěšné společnosti CollegiumBohemicumradní odvolali z funkce člena správní rady Mgr. Miroslava Krále a Věru Hornovou, a to ke dni 15. 12. 2014. Jmenováni byli nově od 16. 12. 2014 Pavel Štěpař a Jaroslav Haidler.

30.Dobrovolný svazek obcí Jezera Milada
Novým členem správní rady v Dobrovolném svazku obcí Jezera Milada byl radou města schválen primátor Ing. Josef Zikmund, který bude město zastupovat dle stanov svazku, jehož členem město Ústí nad Labem je.

32.Povodňové komise města Ústí nad Labem
Pro kvalitní zajištění úkolů při ochraně před povodněmi je ve městě zřízena Povodňové komise města Ústí nad Labem. Ing. Josef Zikmund se zvolením primátorem města Ústí nad Labem stal v souladu s vodním zákonem předsedou Povodňové komise města Ústí nad Labem. Odvoláni byli bývalí členové komise. Rada města nově jmenovala:
1. Martina Hausenblase, MBA místopředsedou Povodňové komise města Ústí nad Labem
2. Ing. Kamila Hýbnera členem Povodňové komise města Ústí nad Labem
3. Ing. Miroslava Štráchala, MBA členem Povodňové komise města Ústí nad Labem
4. Yvetu Tomkovou členem Povodňové komise města Ústí nad Labem
5. Pavla Dufka členem Povodňové komise města Ústí nad Labem

Schválené termíny jednání rady a zastupitelstva
Radní schválili termíny jednání rady města a zastupitelstva města pro rok 2015:

Rada městaZastupitelstvo města

14. 1.
4. 2. 18. 2.
25. 2.
18. 3.
8. 4. 22. 4.
29. 4.
20. 5.
10. 6. 24. 6.
1. 7.

26. 8.
16. 9. 23. 9.
7. 10.
4. 11.
25. 11.
16. 12. 2.12.

Finanční podpora spolku Činoherák Ústí

Ústí bez Činoheráku je jako Praha bez Národního divadla. Proto posledním, ale jedním z nejdůležitějších bodů jednání, byla podpora spolku Činoherák Ústí. Ten vznikl v březnu 2014 jako projekt bývalých zaměstnanců, herců a příznivců Činoherního divadla a dnes je jediným subjektem zajišťujícím pro Ústí nad Labem a blízký region stálou profesionální činoherní scénu.

Spolek požádal vedení města o podporu a stabilizaci svého fungování. Ing. Jan Kvasnička, ředitel divadelního souboru Činoherák Ústí, seznámil radu města již na jejím 2. jednání nejen s historií spolku, ale také s jeho hospodařením a plánovaným rozpočtem, který byl sestaven podle reálného stavu v roce 2014 a na základě provozního rozpočtu Činoherního divadla města Ústí nad Labem o. p. s. v předchozích letech.

Vzhledem k tomu, že spolek byl kvůli napjatým vztahům s bývalým vedením města Ústí nad Labem nucen pokrýt veškeré náklady na činnost divadla v průběhu roku 2014 bez jakékoli dotace města, a zejména proto, že se mu díky obdivuhodnému vzepjetí dobré vůle podařil kulturně nedocenitelný husarský kousek a navzdory mnoha obtížím v našem městě a pro naše město zachránil a upevnil živou tradici Činoherního studia, rozhodli se radní města souhlasit s dotací ve výši jednoho milionu korun. „Je třeba konstatovat, že spolek byl od března tohoto roku ve svém mateřském městě opomíjen, přitom se jen díky němu podařilo zachovat 42letou tradici legendární scény,“ řekl primátor města Ing. Josef Zikmund. Dotace je navržena k pokrytí nákladů spolku do 31. 12. 2014 a bude společně s návrhem smlouvy o dotaci předložena ke schválení zastupitelstvu města. To se uskuteční dne 16. 12. 2014.

Rada města na jednání dne 2. 12. 2014 odsouhlasila dotaci spolku Činoherák Ústí ve výši 12 milionů korun na rok 2015. Tři radní za PRO! Ústí (Martin Hausenblas, MBA, Jaroslav Achab Haidler a Bc. Jana Bohuňková) však před hlasováním opomněli oznámit podjatost. Bezprostředně po jednání informovali o pochybení koaličního partnera. Nadto s ohledem na dvanáctimilionovou dotaci vyšla najevo další právní nejistota, a proto bylo usnesení o souhlasu s dotací pro rok 2015 revokováno a zastupitelstvu nebude příští týden předloženo. Situace nás mrzí; chápeme, že spolek vstoupí do roku 2015 s nejistotou.

O podpoře činohry bude rada města dále jednat tak, aby bylo nalezeno dobré řešení. Radní se jednoznačně shodli na tom, že vůle podpořit činnost spolku je neměnná a udržení činohry ve městě zásadní. Vrátit Činoherák na Střekov bylo v předvolebním programu obou uskupení a je rovněž jedním z bodů koaliční smlouvy. Nyní je nutné v pokračujícím časovém presu zajistit zodpovědné řešení, které bude předloženo zastupitelstvu města na začátku příštího roku.

Návrh řešení bude vedení města diskutovat s opozičními zastupiteli, protože je přesvědčeno, že by bylo ideální dojít ke konsenzu. Veřejnost budeme samozřejmě také průběžně informovat.

Případné doplňující informace rády poskytneme na níže uvedených kontaktech.

Veronika Vendlová
tisková mluvčí koalice ANO Ústí n/L & PRO! Ústí
777 326 333
veronika.vendlova@gmail.com

Romana Macová
tisková mluvčí magistrátu
724 010 680
romana.macova@mag-ul.cz

Mediální oddělení
Magistrát města Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz