TISKOVÁ ZPRÁVA

30.03.2016

Rada města Ústí nad Labem 30. 3. 2016

4. Veřejná zakázka „Pojištění odpovědnosti za újmu pro statutární město Ústí nad Labem“
Rada schválila vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Pojištění odpovědnosti za újmu pro statutární město Ústí nad Labem“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 8.400.000 Kč (cena za 1 rok je cca 2.100.000 Kč) bez DPH formou otevřeného řízení. Od 1. 1. 2014 byl přijat občanský zákoník, kterým došlo k nové úpravě institutu náhrady majetkové a nemajetkové újmy (např. změny ve výpočtu tzv. bolestného a náhrad za ztížení společenského uplatnění). Dosavadní pojistná smlouva je tedy nedostatečná a neodpovídá aktuální legislativě, proto rada schválila pojištění „přesoutěžit“. Nová pojistná smlouva má zahrnovat rizika samotného města Ústí nad Labem i rizika městských obvodů a jednotlivých příspěvkových organizací. Radní schválili komisi pro otvírání obálek a hodnotící komisi ve složení:
a) Ing. Jana Houšková, referentka odd. veřejných zakázek PO
b) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
c) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
d) Ing. Petr Hlávka, vedoucí odd. evidence majetku ODM
e) PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ


5. Vybráni byli uchazeči o správu a údržbu Městských sadů
Rada města byla informována o umístění uchazečů o veřejnou zakázku s názvem „Správa a údržba Městských sadů v Ústí nad Labem“ v části I. „Správa a údržba zeleně v Městských sadech“. Na prvním místě se umístila společnost AVE Ústí nad Labem s.r.o., druhá byla Rosea v.o.s. a třetí Marius Pedersen, a.s. Na základě doporučení hodnotící komise rada schválila přidělení veřejné zakázky prvnímu uchazeči s nabídkovou cenou 13,999 mil. korun na 7,5 let. Uchazečů se do veřejné zakázky přihlásilo osm.
Na správu a údržbu vodních prvků v Městských sadech, tedy druhou část veřejné zakázky „Správa a údržba Městských sadů v Ústí nad Labem“, se přihlásilo šest uchazečů. Rada na základě doporučení hodnotící komise schválila přidělení zakázky společnosti J&T Česká republika s.r.o., která se s cenou 3,03 mil. korun umístila na prvním místě. Druhá v pořadí byla AVE Ústí nad Labem s.r.o., třetí Gabriel s.r.o. a čtvrtá společnost Marius Pedersen, a.s.
Celková vysoutěžená cena za obě části je výrazně nižší než například nabídka centrálního městského obvodu, který požadoval převedení Městských sadů do správy obvodu a uvedl cenu 27,99 mil. korun na 7 let.6. Vyhlášena veřejná zakázka na opravy komunikací
Rada města schválila vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Opravy místních komunikací a jejich součástí“ s předpokládanou hodnotou plnění 171.755.000 Kč bez DPH formou otevřeného nadlimitního řízení, a to včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Veškeré poklady budou uveřejněny na profilu zadavatele.
Důvodem je končící platnost rámcových smluv na jednotlivé technologie oprav a platnost smluv na provádění oprav svislého dopravního značení a vodorovného dopravního značení.
Schváleno je zadání jedné zakázky členěné na osm částí s tím, že uchazečům bude umožněno přihlásit se do jedné, více nebo do všech částí zakázky. Toto rozdělení městu umožňuje lépe sledovat toky financí na jednotlivé technologie, dále umožňuje přihlášení se i menším lokálním firmám, které by celkový objem nebyly schopné kapacitně, popř. vybavením zvládnout. Současně bylo navrženo uzavření smluv na jednotlivé části zakázky na 8 let s možností výpovědi s 12měsíční výpovědní lhůtou po 3 letech trvání účinnosti smlouvy. Členění zakázky vychází z potřeb zadavatele a z nutnosti odlišného vybavení pro jednotlivé technologie oprav komunikací a odlišného provádění jednotlivých prací dle technických podmínek:
 Lokální opravy živičných vrstev vozovek
 Lokální opravy konstrukcí vozovek
 Lokální opravy vozovek v zimním období
 Opravy vozovek R-materiálem s následnou pokládkou ACO 11
 Opravy dlážděných komunikací
 Opravy pěších a cyklistických komunikací s živičným krytem
 Opravy, údržba a změny v systému svislého dopravního značení
 Opravy, údržba a změny v systému vodorovného dopravního značení.

7. Na Městském stadionu budou dokončeny boční tribuny A2 a A3
Vyhlášena bude podlimitní veřejná zakázka s názvem „Městský stadion v Ústí nad Labem – dokončení bočních tribun A2 a A3“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 9.580.000 Kč bez DPH. Schválena byla i zadávací dokumentace. Předmětem plnění veřejné zakázky je dostavba vnitřních prostor částí prvních nadzemních podlaží, kde budou v rámci již vybudovaných bočních tribun (A2 a A3) stadionu vytvořeny šatny pro sportovní mládež včetně WC a sprch. Prostory budou vybaveny potřebnými prvky, dále prostory pro kryté rozcvičování a případně pro posilovnu. Nově vybudované prostory budou dále nezbytně nutným nábytkem a zařízením pro užívání a provozování objektu. Do šaten budou instalovány šatní skříňky s lavicí a uzamykatelným bezpečnostním zámkem. Zároveň se propojí nový prostor bočních tribun s A1 (hlavní tribuna).
Uchazeč je povinen zajistit kolaudační souhlas a provést veškeré činnosti s tím související (např. zajistit požadované dokumenty dle požadavků Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem, atd.). Jediným hodnotícím kritériem je s ohledem na povahu zakázky a jasně stanovené stavební a technologické postupy nejnižší nabídková cena.


8. Město vymění okna v Základní škole Neštěmická
Vyhlášena byla podlimitní veřejné zakázky s názvem „Výměna oken na ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, p. o.“ s předpokládanou hodnotou 7,547 mil. Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení. Schválena byla i zadávací dokumentace. Předmětem zakázky je dodání a výměna 306 oken, 16 dveří a 2 vrat. Tato rozsáhlá výměna by měla proběhnout pokud možno během letních prázdnin 2016. Jediným hodnotícím kritériem je s ohledem na povahu zakázky a jasně stanovené stavební a technologické postupy nejnižší nabídková cena.
Bohužel nelze na tuto akci žádat o dotaci, neb dotační podmínky byly změněny a navíc hasiči limitují i čas realizace úprav.

9.Navržena byla se souhlasem rady aktualizace společnosti Severočeské divadlo s.r.o.
Se souhlasem rady byla navržena aktualizace společenské smlouvy Severočeského divadla. Změna společenské smlouvy spočívá ve zvýšení oprávnění jednatele společnosti k uzavírání smluv o dílo bez nutnosti souhlasu valné hromady společnosti z dosavadních 200.000 Kč bez DPH na navrhovaných 500.000 Kč bez DPH. Zakotvena bude povinnost konání valné hromady minimálně 2x ročně. Změna zahrnuje také zakotvení povinnosti schválit finanční plán společnosti na další rok do termínu 31. 12. kalendářního roku a nastavení financování divadla v dalším období.
Financování Severočeského divadla s.r.o. má probíhat opět vklady společníků do tzv. stabilizačního fondu společnosti. Fond bude tvořen vklady společníků (50% podíl statutární město Ústí nad Labem a 50% podíl Ústecký kraj) ve stejné výši, kdy je zachován princip rovnosti. Oba společníci se tak zavazují do r. 2020 vložit do tzv. stabilizačního fondu částku ve výši 130.300.000 Kč.
Znění společenské smlouvy musí schválit Zastupitelstvo města Ústí nad Labem.

10. Pracovní skupina pro hazard
Rada odsouhlasila vznik pracovní skupiny, která má za úkol přípravu nové vyhlášky o hazardních hrách. Skupina bude projednávat vyhlášku v politických klubech, bude ji řešit s jednotlivými městskými obvody, s Ministerstvem vnitra i s UHOS. Projednávat ji bude i s potencionálními investory. Návrh vyhlášky předloží radě města a poté i zastupitelstvu. Členy jsou
a) MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky
b) Ing. Pavel Bakule, ředitel Městské policie Ústí nad Labem
c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru MmÚ
d) Václav Pištora, zástupce organizace Stop hazrdu
e) Martin Svoboda, zástupce organizace Stop hazardu
f ) Vít Kučera, zástupce organizace Člověk v tísni

Aktuálně platná vyhláška č. 6/2011 povoluje provoz automatů na celkem 109 místech ve městě, konkrétně jde o 118 provozoven. Dle kontroly městské policie ze závěru minulého roku je aktivních 81 z nich. Zapojených výherních hracích přístrojů je pak 704 kusy.

11. Město uzavřelo smlouvu s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně
Statutární město Ústí nad Labem a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně mají společný zájem na úzké spolupráci při rozvoji města Ústí nad Labem a UJEP. K této skutečnosti uzavřely oba subjekty bezúplatnou smlouvu na dobu neurčitou s tím, že ji mohou obě smluvní strany vypovědět ke dni 31. 12. kalendářního roku.
Spolupráce se zaměří zejména na podporu v oblasti vzdělávání včetně forem celoživotního vzdělávání a rekvalifikací. Řešena bude také problematika zaměstnanosti, minorit, životního prostředí, hledání možností regionálního rozvoje města, zvyšování kvality vzdělanosti obyvatel, podpory vědy a výzkumu jakožto nezbytné součásti rozvoje města, jeho věhlasu a integrace do svazku evropských měst.

12. Město bude mít novou ulici - Ke Sběrnému dvoru
Společnost AVE Ústí nad Labem s.r.o., podala žádost o pojmenování příjezdové komunikace směřující ke sběrnému dvoru v části města Všebořice. Po schválení názvu komunikace bude možné přidělit adresní místo objektu sběrného dvora, který se nachází na st. p. č. 898/203 v katastrálním území Všebořice. Adresné propojení objektu sběrného dvora s novým názvem ulice usnadní orientaci místa v lokalitě Všebořice.
Nová ulice by se mohla jmenovat Ke Sběrnému dvoru. Návrh na pojmenování ulice souvisí s její polohou a byl projednán a navržen na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – město.
Rada města s návrhem souhlasila, definitivní rozhodnutí je na Zastupitelstvu města Ústí nad Labem.
Po schválení bude pro občany lepší orientace umístění dvoru, jehož adresa bude lehce dohledatelná v mapách i pomocí navigace.

14. Město vyčlenilo více peněz na úklid a čištění – město bude čistší
Rada města řešila problém úklidu města, aby vyhověla občanům, kteří se na vedení města často obracejí. Posílen byl rozpočet v položce čištění chodníků a vozovek, který činil 22,522 mil. korun. Rozhodnutím rady byla navýšena tato položka o 4,5 mil. korun, která by měla zajistit pravidelné a kvalitnější čištění chodníků, čištění odvodnění, chemický postřik chodníků, ale také úklid chodníků po zimě (štěrk) nebo úklid spadaného listí, košů. Posílen bude i pravidelný úklidu vozovek.


16. Plocha pro závěrečné zkoušky stanovena
Změnou zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel je povinné vykonávat závěrečné zkoušky pro získání řidičského oprávnění skupin vozidel AM, A1, A2, A v uzavřených prostorách.
Požadované prostory město Ústí nad Labem nemá k dispozici, proto rada města schválila uzavření dohody o využívání komunikací a odstavných ploch s Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s., a to v areálu Vozovny trolejbusů ve Všebořicích, na adrese Masarykova 58.
Předmětem nájmu bude zajišťování závěrečných zkoušek pro získání řidičského oprávnění, a to v pracovních dnech v době od 08:00 do 16:00 hod. Dohoda o využívání komunikací se uzavírá na dobu neurčitou, cena za užívání je sjednána ve výši 85 Kč/1 hod. bez DPH. Náklady budou činit cca 5.000 Kč/rok a budou hrazeny z provozních prostředků odboru dopravy a majetku.

22. Souhlas s dotací na rekonstrukci podchodu Kamenný vrch
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 18. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného operačního programu. Výzva je zaměřena na zvýšení podílu
udržitelných forem dopravy. Podpora je zacílena na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro pěší. Rada vyjádřila souhlas s podáním žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce podchodu Kamenný vrch“, přičemž předpokládané celkové náklady projektu jsou 9 100 000 Kč.
Popis projektu:
V současnosti je podchod pro pěší u ZŠ Nová v Ústí nad Labem v havarijním stavu, proto není chodci (především žáky školy) využíván. Chodci jsou nuceni přecházet silnici mimo podchod, dochází tak k ohrožení jejich bezpečnosti (přechod pro chodce v místě není). Součástí projektu je i nové dopravní řešení ul. Nová včetně bezbariérového místa pro přecházení. Je zpracována kompletní projektová dokumentace a vydáno pravomocné stavební povolení. Projekt je v souladu se Strategií rozvoje města 2015–2020. Předpokládaná doba fyzické realizace je 7 měsíců.
Předpokládané financování projektu:

Celkové výdaje 9 100 000 Kč
Způsobilé výdaje 9 100 000 Kč
ERDF 85 % 7 735 000 Kč
SR 5 % 455 000 Kč
vlastní prostředky žadatele 10 % 910 000 Kč
Nezpůsobilé výdaje 0 Kč

Celkové spolufinancování města 910 000 Kč

Definitivní souhlas s realizací bude projednán na zastupitelstvu.


25. Dotace z kanceláře primátorky
Rada města schválila dotace z rozpočtu kanceláře primátorky na mimořádné akce a události. Podporu získala například Univerzita Jana Evangelisty Purkyně na publikaci „25 let UJEP - publikace k výročí“, a to 20 tis. Kč. Dalších 15 tis Kč získala univerzita akci „Mezinárodní konference ICTKI 2016“. Ústecký dětský sbor byl podpořen 20 tis. Kč na akci „IV. Benefiční koncert Zpíváme pro Tebe 2016“. Svaz důchodců České republiky získal 17.040 Kč na „Celoroční pořádání akcí v rámci městského klubu seniorů v Domě kultury na rok 2016“. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje dostane podporu 20 tis. Kč na akci „Výročí 70 let od založení Okresního veřejného požárního útvaru v Ústí nad Labem“ a Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř získal na nákup dýchacích přístrojů 39,8 tis. Kč. Opomenuta nebyla ani Krajská zdravotní a.s., která obdrží 50 tis. Kč na „Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí“.
Rada vyslovila nesouhlas se žádostmi, které neuspěly v dotačním programu (např. Člověk v tísni, DRUG-OUT). Proto rada uložila odboru, aby zpracoval návrh pravidel na rozdělení prostředků v kompetenci primátorky pro nadcházející období.

26. Poskytnutí dotací v oblasti sociálních služeb, v rozpočtu je nově skoro 10 mil. korun
Zastupitelstvo statutárního města Ústí nad Labem schválilo v rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních služeb finanční prostředky určené na poskytnutí dotací v oblasti sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním ve výši 8 146 tis. Kč. Na jednání Rady města Ústí nad Labem 16. 3. 2016 byl navýšen tento rozpočet o částku 1 000 tis. Kč, protože částka požadované finanční podpory dlouhodobě mnohonásobně převyšuje částku schváleného rozpočtu určenou na dotace. Dále byly do rozpočtu určeného na poskytnutí dotací zapojeny uspořené finanční prostředky odboru z roku 2015. Celková výše upraveného rozpočtu určeného na poskytnutí dotací v oblasti sociálních služeb je 9 467 tis. Kč.
Na rok 2016 bylo v dotačním řízení předloženo 48 souhrnných projektů obsahujících 73 podprojektů. Všechny projekty, které splnily podmínky dotačního programu (celkem 84 projektů/podprojektů), byly hodnoceny v koordinačních skupinách, Manažerském týmu a KSZMA21. Z dotačního řízení bylo vyřazeno celkem 5 projektů, a to z důvodu porušení článku 4 zásad dotačního programu.
Rada schválila dotace 8 500 Kč např. pro Domov pro seniory Dobětice na „Přenesení a rozšíření konceptu Bazální stimulace do péče o uživatele služby domov pro seniory“ a 32 512 Kč na „Zavádění celistvého konceptu Smyslové aktivizace do péče o uživatele s demencí“. Centrum podpory zdraví získá 25 000 Kč na realizací aktivit svépomocného charakteru v sociální oblasti dle žádosti „Cvičení mentálně postižených“. Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. obdrží 31 100 Kč na akci „Rodiny na jedné lodi 2016“. Spirála dostane 30 000 Kč na „Šance pro všechny – Chci mámu i tátu“. CESPO, o.p.s. je podpořeno 28 000 Kč na „Poradenství pro sluchově postižené“ ve výši nebo Demosthenes, o.p.s. získal podporu projektu „Odborné sociální poradenství DEMOSTHENA“, a to ve výši 20 000 Kč.

O podpoře nad 50 tis. korun, kterou rada odsouhlasila, bude jednat až zastupitelstvo (např. pro Oblastní charitu, OPORU, Fokus a další. Podrobný přehled bude součástí usnesení rady města).

27. Dotace v oblasti kultury
Rada města projednávala dotace v oblasti kultury. Do dotačního programu v oblasti kultury přišlo celkem:
1. Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti – 20 žádostí, z toho 1 byla vyřazena pro nesplnění podmínek dotačního programu;
2. Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů – 76 žádostí, z toho 3 byly žadateli staženy pro jejich nekonání, 1 byla vyřazena pro nesplnění podmínek dotačního programu a 3 žádosti nebyly doporučeny k podpoře;
3. Dotace na reprezentaci města na akcích krajského, republikového nebo mezinárodního charakteru - 9 žádostí, z toho 1 byla vyřazena pro nesplnění podmínek dotačního programu;
4. Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem – 7 žádostí.
Podpořeny byly v rámci celoročních kulturních činností akce např.: Galerie Buňka - výstavní program a galerijní provoz“ - podpora ve výši 49 tis. Kč, „Koncerty současné alternativní hudby na různých místech Ústí nad Labem 2016“ podpora ve výši 50 tis. Kč, projekt Apoštolské církve „Fusion - pop-rockový pěvěcký sbor a kapela pro děti a mládež od 13 do 18 roků“ – podpora 15 tis. Kč. Církvická kulturní společnost, získala na „Pořádání koncertů v Církvickém kostele Nanebevzetí Panny Marie“ 30 tis. Kč.
Na realizaci kulturní akce mezinárodního charakteru získal např. Dívčí komorní sbor PF UJEP v Ústí nad Labem na „Účast Dívčího komorního sboru PF UJEP Ústí nad Labem na 24. ročníku Mezinárodního festivalu akademických sborů IFAS Pardubice 2016“ podporu ve výši 27 tis. Kč nebo Ústecký dětský sbor získal na „Umělecké turné Ústeckého dětského sboru - Florencie, Itálie“ 34 tis. Kč.
Jako akce mimořádného významu byla podpořena částkou 31 tis. Kč společnost Benda Arts o.s. se svými „Vánočními koncerty Bendova komorního orchestru a jeho hostů“.
Na realizaci kulturních akcí a projektů získala například společnost „Za Sebuzín krásnější“ 8 tis. na „Advent v Sebuzíně“ nebo společnost ARS PORTA BOHEMICA, z.s. obdrží 10 tis. Kč na akci „Mezinárodní výstava fotografií Společný prostor“.

Kompletní přehled podpořených akcí bude uveřejněn.

O podpoře nad 50 tis. korun, kterou rada odsouhlasila, bude jednat opět zastupitelstvo.

28. Poskytnutí dotací v oblasti sportu 2016
Rada města odsouhlasila poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních služeb určených na oblast sportu „Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu cyklistiky“, a to na základě doporučení Komise mládeže a sportu Rady města Ústí nad Labem. Rozpočet na rok 2016 v této oblasti činí 500.000 Kč, doručeny a podpořeny byly 3 žádosti.
a) Bigbuba z. s. na akci „Český pohár v trialu 2016 – Ústí nad Labem“ ve výši 28.000 Kč;
b) Ústecká freeridová organizace, z. s., na akci „UL – LET dětem“ ve výši 44.000 Kč;
c) Mgr. Jan Vácha na akci „Ústecký pohár horských kol 2016“ ve výši 36.000 Kč;

Oblast sportu – „Mimořádné žádosti o dotace“, rozpočet činí 1.500.000 Kč, prozatím byla vyčerpána částka 50.000 Kč, byly doručeny 3 žádosti, komise mládeže a sportu dala návrh na přerozdělení jednotlivým subjektům v celkové výši 78.000 Kč (např. Sport Union 30 tis. Kč, Beach Aréna Ústí 50 tis. Kč).

Oblast sportu – „Akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí nad Labem“, rozpočet činí 2.000.000 Kč a byl posílen o částku 120.000 Kč z odboru dopravy. Komise projednala a v souladu s programem přerozdělila jednotlivým subjektům 800.000 Kč (např. Atletic club Ústí nad Labem, TJ Chemička, Městský plavecký klub). Jednotlivé dotace nad 50 tis. Kč podléhají schválení zastupitelstvu.

Oblast sportu – „Akce sportovního kalendáře“, rozpočet činí 2.500.000 Kč, doručeno do této kategorie 46 žádostí o dotaci, 2 žádosti, které již byly projednávány v jiné kategorii Programu a 2 žádosti nesplňující kritéria. Komise projednala přerozdělení finančních prostředků jednotlivým subjektům v celkové výši 773.000 Kč (TJ Chemička, TJ Spartak, USK Provod a další).

Oblast sportu – „Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let (šeky)“, rozpočet na rok 2016 činí 5.000.000 Kč, doručeno 75 žádostí (včetně šeků) a 1 žádost nesplňuje kritéria. Celkem bylo zkontrolováno 3027 dětí a 5479 ks šeků. Komise přerozdělila jednotlivým subjektům celkem 4.744.400 Kč, dotace nad 50 tis. budou předloženy zastupitelům (Aerobic junior club Ivany Mrňákové, BK Slovan, Judo a další).

Ostatní činnosti a volnočasové aktivity – Nesoutěžní volnočasové aktivity, rozpočet 650.000 Kč, na akce volnočasového kalendáře přijato 25 žádostí, přerozděleno 298.500 Kč (Junák, Mensa, Charita a další). Na celoroční volnočasovou činnost dětí a mládeže do 18 let přijato 8 žádostí, přerozděleno 199.000 Kč (YMCA, Junák, Via Europa a další).

Kompletní seznamy budou zveřejněny příslušným odborem.


29. Dotace pro preferované sporty
Radní schválili rozpočtové opatření finančního odboru a odboru kultury, sportu a sociálních služeb, kdy byly zapojeny volné prostředky v celkové výši 4 400 tis. Kč do položky oblast sportu – preferované sporty. Současně rada souhlasila a zastupitelům předloží dotace pro:
a) Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s., ve výši 1 700 tis. Kč;
b) HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o., ve výši 2 700 tis. Kč;

36. Vypořádání fyzického rozdílu u svěřeného majetku Činoherního studia města Ústí nad Labem, p. o.
Radní byli informováni o zápisu ústřední inventarizační komise týkajícího se Činoherního studia města Ústí nad Labem, p. o. a souhlasili s postupem uvedeným komise. Vyřazen tak bude chybějící majetek (světelný park), jehož pořizovací cena byla 573.975 Kč za zůstatkovou cenu 59.784 Kč. Řediteli Činoherního studia města, MgA. Jiřímu Trnkovi, rada uložila, aby postupoval při vypořádání fyzického rozdílu v souladu se zřizovací listinou a projednal vyřazení majetku z účetní evidence ve škodní komisi Činoherního studia města Ústí nad Labem.