Skok na obsah
Česká verzeDeutsche versionEnglish version
Mapa serveruTisk stránkyNapište námNapište nám

Odbor dopravy a majetku

Činnost odboru

 • vedoucí odboru je zmocněn RM k uzavírání (podpisu) nájemních smluv a smluv o výpůjčce, jejichž předmětem je nemovitý majetek města, na dobu kratší než 30 dnů
 • vedoucí odboru zastupuje město při uzavírání smluv ve věcech zřízení věcného břemene při umístění inženýrských sítí do pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem
 • vedoucí oddělení správy, údržby a evidence majetku zastupuje Město Ústí nad Labem ve věci správních řízení k zabezpečení údržby a oprav komunikací ve vlastnictví Města Ústí nad Labem,
 • vedoucí oddělení správy, údržby a evidence majetku zastupuje město ve výkonu vlastnických práv při územním a stavebním řízení dle stavebního zákona, v platném znění, v případech, kdy je město vlastníkem předmětné nemovitosti a není investorem stavby, kdy město je účastníkem řízení pouze jako dotčený tj. vlastník sousední nemovitosti s omezením na stavby, při jejichž realizaci nedojde ke změně vlastnických práv,
 • vedoucí oddělení správy, údržby a evidence majetku zastupuje město při vydávání souhlasu ke kácení dřevin dle zákona č. 114/1992 Sb. a dle vyhlášky 395/1992 Sb., § 8, odst. 3, v platném znění,
 • vykonává supervizi nad Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s.
 • zajišťuje komplexně výkon státní správy jako silniční správní úřad na úseku silničního hospodářství pro místní komunikace a veřejné účelové komunikace na katastrálním území města Ústí nad Labem a pro silnice II. a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti Magistrátu města Ústí nad Labem (zákon o pozemních komunikacích), a to zejména:
  • povolování uzavírek komunikací
  • povolování zvláštního užívaní komunikací
  • povolování připojení komunikací a sjezdů na sousední pozemky
  • povolování staveb komunikací a jejich součástí
  • vedení správních a přestupkových řízení v této oblasti
 • stanovuje užití dopravních značek na místních komunikacích na katastrálním území města Ústí nad Labem a pro silnice II. a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti Magistrátu města Ústí nad Labem
 • zajišťuje výkon státní správy jako dopravní úřad na úseku silniční dopravy pro městskou autobusovou dopravu a taxislužbu v obvodu rozšířené působnosti Magistrátu města Ústí nad Labem (zákon o silniční dopravě), a to zejména:
  • vydání licencí pro provozování městské autobusové dopravy
  • schvalování jízdní řádů městské autobusové dopravy
  • vedení evidence vozidel a řidičů taxislužby
  • provádění zkoušek z odborné způsobilosti provozovatelů taxislužby
  • vydávání průkazů způsobilosti řidiče taxislužby
  • vedení správních a přestupkových řízení v této oblasti
 • zajišťuje výkon státní správy jako drážní správní úřad na úseku drážní dopravy pro trolejbusovou dopravu na katastrálním území města Ústí nad Labem (zákon o drahách), a to zejména:
  • vydávání úředního povolení, licencí a jízdních řádů pro trolejbusovou dopravu
  • vydávání průkazů způsobilosti k řízení drážního vozidla
  • vedení správních a přestupkových řízení v této oblasti
 • zajišťuje komplexně výkon státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích v obvodu rozšířené působnosti Magistrátu města Ústí nad Labem (zákon o provozu na pozemních komunikacích), a to zejména:
  • vydávání řidičských oprávnění
  • vedení registru řidičů
  • povolování provozování autoškoly
  • povolení k provozování stanice měření emisí
  • vedení správních a přestupkových řízení v této oblasti
 • zajišťuje výkon státní správy ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v obvodu rozšířené působnosti Magistrátu města Ústí nad Labem (zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel), a to zejména:
  • provádění zkoušek z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění
  • vydávání osvědčení profesní způsobilosti řidiče
  • vedení správních a přestupkových řízení v této oblasti
 • zajišťuje komplexní výkon státní správy ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích v obvodu rozšířené působnosti Magistrátu města Ústí nad Labem (zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích), a to zejména:
  • vedení registru vozidel
  • přidělování registračních značek
  • schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla
  • schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla
  • vedení správních a přestupkových řízení v této oblasti
 • zajišťuje výkon samostatné působnosti Města Ústí nad Labem jako vlastníka místních komunikací a účelových komunikací (zákon o pozemních komunikacích) a to zejména:
  • vedení pasportu komunikací
  • zajišťování správy, údržby a oprav komunikací
  • vyjadřování se za vlastníka komunikací ve správním řízení
  • zajišťování technických podkladů pro budoucí investice Města Ústí nad Labem
  • zadávání veřejných zakázek na úseku údržby a oprav komunikací
  • podílení se na koncepční činnosti na úseku dopravy na území Města Ústí nad Labem
  • zajišťování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací včetně jejich čištění
  • zajišťování odtahů vozidel při čištění nebo jako překážek silničního provozu
  • likvidace autovraků na území Města Ústí nad Labem
 • zajišťuje veškeré činnosti ve vztahu k samosprávným orgánům, tj. zpracovává a připravuje materiály pro jednání majetkové komise, RM a ZM týkající se jak pronájmu či prodeje tzv. vybraného majetku města, tak i nákupu nemovitostí
 • zajišťuje činnost majetkového výboru – příprava žádostí občanů ve vztahu k dispozici s vybraným majetkem,
 • vede centrální evidenci veškerého dlouhodobého majetku města, dále samostatně přehled vybraného majetku města (školy, sociální ústavy, vybrané nebytové prostory apod.), evidenci veškerých kupních smluv, nájemních smluv na svěřený majetek, zástavních smluv a dalších,
 • zajišťuje kontrolu hospodaření s vybraným majetkem, včetně plnění podmínek nájemních smluv,
 • zajišťuje dohledání tzv. historického majetku města, včetně následného zápisu na list vlastnictví v katastru nemovitostí, dále vede jednání se současnými uživateli tohoto majetku s cílem zajištění majetkoprávního vypořádání,
 • zajišťuje veškerou správu obecních lesů v souvislosti se schváleným lesním hospodářským plánem; odpovídá za hospodaření v obecních lesích a zvyšování jejich hospodářské a celospolečenské funkce,
 • sjednává rozsah prací v lese s dodavatelskými subjekty a dohlíží na kvalitu prováděných prací (zalesňování holin, ochrana proti buření, kácení dřevin napadených škůdci apod.),
 • zajišťuje správu vybraného majetku určeného k prodeji či pronájmu, a dále majetku svěřeného společnostem města, zajišťuje pojištění veškerého vybraného majetku,
 • úzce spolupracuje s Katastrálním úřadem za účelem získání podkladů k nemovitostem v majetku města a s Pozemkovým fondem ČR, územním pracovištěm v Teplicích,
 • zajišťuje ucelenou agendu vyřizování žádostí městských obvodů v rámci prodeje a pronájmu svěřeného majetku v souladu se statutem města,
 • vyjadřuje se k územním, stavebním a kolaudačním řízením, zúčastňuje se místních šetření,
 • zajišťuje vyřizování agendy týkající se restitučních nároků
 • zabezpečuje údržbu veřejné zeleně
 • zajišťuje čištění a údržbu chodníků v zeleni

Členění odboru:

 • oddělení silničního správního úřadu
 • oddělení správy provozu na pozemních komunikacích
 • oddělení registrů a technické způsobilosti vozidel
 • oddělení správy komunikací

Oddělení silničního správního úřadu

 1. komplexně zajišťuje výkon státní správy na úseku silničního hospodářství pro místní komunikace na katastrálním území města Ústí nad Labem, a pro silnice II. a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti MmUL (zákon
  č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích), dopravního úřadu pro městskou autobusovou dopravu a taxislužbu v obvodu rozšířené působnosti MmUL (zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě), drážního úřadu pro trolejbusovou dráhu (zákon č. 266/1994 Sb., o drahách) na katastrálním území města
  Ústí nad Labem.
 2. vydává licence pro provozování městské autobusové dopravy
  ( § 10 zákona č. 111/1994 Sb.),
 3. vydává licence a úřední povolení pro trolejbusovou dráhu
  ( §11-17a § 24 - 30 zákona č. 266/1994 Sb.),
 4. vydává osvědčení o odborné způsobilosti a stanoviska k rozhodování o koncesi pro taxislužbu,
 5. rozhoduje o omezení provozu dráhy (§ 38 zákona č. 266/1994 Sb.),
 6. schvaluje jízdní řády (§ 17 zákona č. 111/1994 Sb., § 41 zákona
  č. 266/1994 Sb.),
 7. rozhoduje o odejmutí licence pro provozování městské autobusové
  dopravy a drážní dopravy ( §15 zákona č. 111/1994 Sb., §33 zákona
  č. 266/1994 Sb.),
 8. po přezkoušení vydává průkazy způsobilosti k řízení drážního vozidla a nařizuje přezkoušení odborné a zdravotní způsobilosti osob k řízení drážního vozidla (§ 45 zákona č. 266/1994 Sb.),
 9. vydává rozhodnutí o zániku úředního povolení pro provozování dráhy
  (§ 18 zákona č. 266/1994 Sb.),
 10. povoluje uzavírky provozu a stanovuje objízdné trasy na silnicích
  a místních komunikacích po dohodě s Dopravním inspektorátem Policie ČR, dotčenými úřady a vlastníky komunikací, stanovuje podmínky a sleduje jejich plnění (§ 24 zákona č. 13/1997 Sb.),
 11. povoluje zvláštní užívání komunikací včetně reklamních zařízení po dohodě s dopravním inspektorátem Policie ČR, dotčenými úřady a vlastníky komunikací, stanovuje podmínky a sleduje jejich plnění (§ 25 zákona č. 13/1997 Sb.),
 12. rozhoduje o povolení výjimky ze zákazu nebo omezení činnosti v silničních ochranných pásmech (§ 31 a 32 zákona č. 13/1997 Sb.),
 13. rozhoduje o dočasném zákazu stání vozidel ve veřejném zájmu
  (§ 19 zákona č. 13/1997 Sb.),
 14. rozhoduje o zřízení věcného břemene za úhradu pro osazení dopravního značení a zařízení, veřejného osvětlení a tabulek s označením místních názvů ( 35 zákona č. 13/1997 Sb.),
 15. rozhoduje o zrušení komunikace (§ 18 zákona č. 13/1997 Sb.),
 16. rozhoduje o umístění pevné překážky na komunikaci (§ 29 zákona
  č. 13/1997 Sb.),
 17. rozhoduje o omezení veřejného provozu na účelových komunikacích a o skutečnosti, zda se jedná z hlediska komunikace o uzavřený prostor nebo objekt (§ 7 zákona č. 13/1997 Sb.),
 18. zjišťuje zdroje ohrožení komunikace a rušení silničního provozu, rozhoduje o jejich odstranění (§ 35 zákona č. 13/1997 Sb.),
 19. v katastrálním území města Ústí nad Labem zařazuje a vyřazuje pozemní komunikace do a ze sítě místních komunikací, rozděluje místní komunikace do tříd (§ 3 a 6 zákona č. 13/1997 Sb.),
 20. povoluje se souhlasem drážního úřadu a Dopravního inspektorátu Policie ČR v Ústí nad Labem zřízení úrovňového křížení silnice nebo místní komunikace s dráhou (§ 37 zákona č. 13/1997 Sb.),
 21. rozhoduje o připojování pozemních komunikací, zřizování, úpravách nebo zrušení sjezdu ze sousedních pozemků na komunikaci (§ 10 zákona č. 13/1997 Sb.),
 22. vydává povolení k umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku na něm nebo na mostním objektu (§ 25 a 36 zákona č. 13/1997 Sb.),
 23. na úseku dopravy projednává odvolání proti prvoinstančnímu rozhodnutí, které vydaly Úřady městských obvodů
 24. stanovuje užití dopravních značek a dopravního zařízení po předchozím písemném stanovisku dopravního inspektorátu Policie ČR (§ 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích),
 25. pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel
  (§79 odst.1 písm. j zákona č. 361/2000 Sb.),
 26. provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,
 27. vykonává státní odborný dozor nad silnicemi a místními komunikacemi, provozování městské autobusové dopravy a taxislužby, provozování drážní dopravy včetně řízení o pokutách  (§ 41 a 42 zákona
  č. 13/1997 Sb., § 34 a 35 zákona č. 111/1994, Sb. § 50 zákona
  č. 266/1994 Sb.),
 28. vykonává supervizi nad DPmUL a.s.,

Oddělení správy provozu na pozemních komunikacích

 1. komplexně zajišťuje výkon státní správy pro obvod rozšířené působnosti MmUL na úseku evidence řidičů (zákon č. 361/2000 Sb.), a zkoušek (zákon 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel),
 2. vydává, podmiňuje, omezuje, odnímá, pozastavuje a vrací řidičské oprávnění, ruší jeho omezení nebo podmínění ( § 92 - 95, 98 - 102 zákona č. 361/2000 Sb.),
 3. nařizuje přezkoumání zdravotní a přezkoušení odborné způsobilosti držitelů řidičského oprávnění ( § 96, 97 zákona č. 361/2000 Sb.),
 4. provádí zápisy do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem pokud držiteli byl uložen trest zákazu řízení motorových vozidel nebo mu bylo odňato, omezeno či podmíněno řidičské oprávnění
  a oznamuje je orgánu cizího státu, který průkaz vydal
  ( § 107 zákona č. 361/2000 Sb.),
 5. vydává řidičský průkaz, mezinárodní řidičský průkaz a jejich duplikáty (dle § 109,110,111,112 zákona č. 361/2000 Sb.),
 6. provádí změny v řidičském průkazu (§108 zákona č. 361/2000 Sb.).
 7. vydává potvrzení o ztrátě, poškození nebo zničení řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu ( § 115 zákona č.361/2000 Sb.),
 8. vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem, mezinárodní řidičské průkazy vydané cizím státem nebo řidičské průkazy Evropských společenství (§116 zákona č. 361/2000 Sb.),
 9. vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů (§ 119 - 122 zákona č. 361/2000 Sb.),
 10. rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly a o oznámených změnách v údajích dle zákona č. 247/2000 Sb.,
 11. zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky (§ 32,33,38 - 50 zákona
  č. 247/2000 Sb.),
 12. vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče
  (§ 51 zákona č. 247/2000 Sb.),
 13. provádí státní dozor  ve věcech získávání a zdokonalovaní odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a uděluje pokuty při porušení zákona 247/2000 ( § 54 - 58 zákona č. 247/2000 Sb.),
 14. rozhoduje o udělení a odejmutí oprávnění k provozování stanice měření emisí (§ 63 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích),
 15. vydává osvědčení k stanice měření emisí,

Oddělení registrů a technické způsobilosti vozidel

 1. komplexně zajišťuje výkon státní správy pro obvod rozšířené působnosti MmUL na úseku registrace a vyřazování silničních vozidel, stanovení technické způsobilosti a kontroly technického stavu vozidel
  (zákon č.56/2001 Sb.),
 2. vede registr silničních vozidel a rozhoduje o zápisu silničního vozidla do něj (§ 4 zákona č. 56/2001 Sb.),
 3. přiděluje silničním motorovým vozidlům a přípojným vozidlům registrační značku, vydává osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla (§ 7 zákona č. 56/2001 Sb.),
 4. provádí zápis a výmaz zástavního práva k silničním motorovým vozidlům
  do registru vozidel a technického průkazu vozidel
  (§ 8 - 10 zákona č. 56/2001 Sb.),
 5. rozhoduje o trvalém nebo dočasném vyřazení vozidla z registru silničních vozidel (§ 13 zákona č. 56/2001 Sb.),
 6. schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobených silničních vozidel (§ 29 - 33 zákona č. 56/2001 Sb.),
 7. schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla (§ 34 a 35 zákona č. 56/2001 Sb.),
 8. povoluje přestavbu vozidel registrovaných v registru silničních vozidel
  ( § 74 zákona č. 56/2001 Sb.),
 9. schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole
  a změny jeho užívání (§ 9,10 zákona č. 247/2000 Sb.)
 10. vykonává státní odborný dozor, kontroluje plnění povinností a podmínek stanovených zákonem (§ 81 - 82 zákona č. 56/2001 Sb.),
 11. rozhoduje o udělení pokuty za delikty uvedené v § 83 zákona
  č. 56/2001 Sb. podle § 23a odst.1 písm b) zákona č. 200/1990 Sb.,
  o přestupcích,

Oddělení správy komunikací

 1. zajišťuje vedení a aktualizaci pasportních dat komunikací v majetku Města Ústí nad Labem
 2. zajišťuje správu, údržbu a opravy místních a účelových komunikací, chodníků v majetku Města Ústí nad Labem
 3. vykonává samostatnou působnost obce jako vlastníka místních komunikací ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vyjadřuje se ve správním řízení
 4. vyjadřuje se k záležitostem o zvláštním užívání komunikací, stanovuje podmínky tohoto užívání
 5. na základě stanovení zajišťuje svislé a vodorovné dopravní značení, zajišťuje výměnu těchto značek, doplnění či znovuosazení
 6. zajišťuje likvidaci pojistných událostí ve vztahu ke spravovanému majetku
 7. zajišťuje odborný technický dozor při opravách komunikací, včetně přejímky hotových děl, kontrolu vad a nedodělků a provádí případné reklamace
 8. zajišťuje přípravu a údržbu komunikací, financovaných z prostředků Města Ústí nad Labem, případně ze státních dotací v oblasti správy komunikací, garantuje hospodaření s účelovými dotacemi státu dle právních předpisů
 9. vykonává supervizi na Městskými službami p.o. jako provozovatelem parkovacího systému ve městě, zajišťuje technické podklady pro rozvoj dopravy v klidu, vč. parkování, zajišťuje technické podklady pro rozvoj městského informačního a navigačního systému
 10. zajišťuje technické podklady pro budoucí investice s výhledem k sestavení rozpočtu města budoucího roku v rámci vykonávání správy a údržby komunikací
 11. zajišťuje a uvádí do praxe prvky bezpečnosti silničního provozu v rámci programu BESIP
 12. zajišťuje přípravu a průběh zadávání veřejných zakázek na svém úseku, financovaných z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem
 13. zodpovídá za formální zadávání a za dodržování zákona č. 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
 14. zajišťuje sjízdnost a schůdnost místních komunikací, čištění komunikací ve vlastnictví Města Ústí nad Labem (§ 27 zákona č. 13/1997 Sb.)
 15. zajišťuje odstranění vozidel z místních komunikací v případě neuposlechnutí rozhodnutí silničního správního úřadu o označení komunikace dočasným zákazem stání (§ 19 zákona č. 13/1997 Sb.), včetně příslušné agendy
 16. technicky zajišťuje odstranění překážek silničního provozu na základě příkazu k odtahu vydaného Městskou policií či Policií ČR (§ 45 zákona č. 361/2000 Sb.)

Plné znění zákonů naleznete na Portálu veřejné správy České republiky (portal.gov.cz, do nového okna).