Skok na obsah
Česká verzeDeutsche versionEnglish version
Mapa serveruTisk stránkyNapište námNapište nám

Správní odbor

Činnost odboru

 • plní funkci registračního úřadu (volby do zastupitelstev obcí a Senátu),
 • plní úkoly vyplývající ze zákona o místním referendu,
 • přebírá, kontroluje a potvrzuje převzetí kandidátních listin (volby do zastupitelstev obcí a Senátu, referendum)
 • provádí rozhodnutí o registraci či zamítnutí registrace kandidátních listin (volby do zastupitelstev obcí a Senátu, referendum)
 • losuje pořadí volebních stran a čísla kandidátů (volby do zastupitelstev obcí a Senátu, referendum)
 • podepisuje zápis o výsledku voleb (volby do zastupitelstev obcí a Senátu, referendum)
 • vyhlašuje výsledky voleb (volby do zastupitelstev obcí a Senátu, referendum)
 • vydává osvědčení o zvolení kandidáta ( volby do zastupitelstev obcí)
 • spolupracuje s Českým statistickým úřadem
 • zajišťuje distribuci volebních materiálů u všech typů voleb
 • zajišťuje proškolení okrskových volebních komisí u všech typů voleb
 • zpracovává a uveřejňuje na webových stránkách města seznam telefonického spojení do všech volebních místností u všech typů voleb
 • provádí archivaci volebních materiálů
 • plní další úkoly stanovené právními předpisy při volbách do Poslanecké sněmovny, do krajských zastupitelstev, do zastupitelstev obcí, do Evropského parlamentu, do Senátu PČR a při volbě Prezidenta republiky
 • zajišťuje úkoly při pořádání veřejných sbírek konaných formou pokladniček nebo sběracích listin na území města,
 • vykonává působnost ve věcech práva shromažďovacího, přesahuje-li místo konání územní obvod městských obvodů,
 • řeší správní delikty právnických a fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti, poruší-li povinnosti stanovené zákonem o užívání státních symbolů ČR,
 • metodicky řídí výkon matriční agendy u matričních úřadů v okrese Ústí nad Labem,
 • vykonává dozor nad vedením matrik u všech matričních úřadů, ze zákonem předepsaných dohlídek pořizuje zápisy, ukládá nápravná opatření a dohlíží na jejich plnění, provádí podle potřeby namátkové kontroly,
 • vede sbírku matričních listin,
 • provádí v duplikátech matrik (sbírek listin) dodatečné zápisy a záznamy o změnách v matričních zápisech,
 • zajišťuje přípravu a provádí zkoušky zaměstnanců obecních úřadů, kteří vykonávají agendu ověřování listin a podpisů na listinách, a vydává o tomto osvědčení
 • provádí legalizaci matričních dokladů, potvrzení a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství pro použití v cizině s ohledem na platné mezinárodní smlouvy,
 • vydává na žádost občanů potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin,
 • provádí ověřování podpisů a opisů listin,
 • zajišťuje provozování systému Czech POINT
 • pořizuje, vede a opravuje údaje v informačním systému evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
 • vydává výpisy občanům k jejich osobě, na základě písemné žádosti, z informačního systému evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů,
 • přijímá žádosti o vydání občanských průkazů a cestovních pasů, zajišťuje jejich výrobu a předání,
 • přijímá žádosti o vydání cestovního dokladů přijaté prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR v zahraničí a odesílá již vyhotovené cestovní doklady k převzetí na zastupitelské úřady ČR v zahraničí
 • přijímá žádosti o vydání občanských průkazů občana s trvalým pobytem v jiném správním obvodu a odesílá k převzetí již vyhotovený občanský průkaz na požadovanou obec s rozšířenou působností v rámci celé ČR
 • pořizování žádostí a výdej občanských průkazů cestou off-line (návštěvy domácností nepohyblivých občanů, zdravotnická zařízení, domovy důchodců apod.)
 • na základě žádostí oprávněných subjektů poskytuje písemné údaje z informačního systému evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních pasů
 • pořizuje biometrické údaje a zajišťuje další úkony potřebné k vydání cestovních pasů s biometrickými údaji
 • rozhoduje o přestupcích na úseku občanských průkazů a cestovních pasů
 • rozhoduje o nevydání či odejmutí cestovních pasů
 • rozhoduje o skončení platnosti občanských průkazů a cestovních dokladů
 • vydává potvrzení o občanském průkazu
 • rozhoduje v odvolacích řízeních o odvolání proti rozhodnutím úřadů městských obvodů ve věci zrušení údajů o trvalém pobytu
 • odesílání materiálů pasové evidence na místně příslušné úřady po odstěhování občana do jiného správního obvodu
 • provádí skartaci neplatných osobních dokladů
 • provádí opravy v agendovém informačním systému evidence obyvatel (AISEO) zaslané MVČR
 • řeší nesoulady údajů a odstraňuje chyby v AISEO zavedené zapisovateli (soudy, ohlašovny TP, matriky, krajský úřad apod.)
 • zajišťuje komplexně výkon státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích v obvodu rozšířené působnosti Magistrátu města Ústí nad Labem (zákon o provozu na pozemních komunikacích), a to zejména:
  • vydávání řidičských oprávnění
  • vedení registru řidičů
  • povolování provozování autoškoly
  • povolení k provozování stanice měření emisí
  • vedení správních a přestupkových řízení v této oblasti
 • zajišťuje výkon státní správy ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v obvodu rozšířené působnosti Magistrátu města Ústí nad Labem (zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel), a to zejména:
  • provádění zkoušek z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění
  • vydávání osvědčení profesní způsobilosti řidiče
  • vedení správních a přestupkových řízení v této oblasti
 • zajišťuje komplexní výkon státní správy ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích v obvodu rozšířené působnosti Magistrátu města Ústí nad Labem (zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích), a to zejména:
  • vedení registru vozidel
  • přidělování registračních značek
  • schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla
  • schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla
  • vedení správních a přestupkových řízení v této oblasti
 • zajišťuje výkon samostatné působnosti Města Ústí nad Labem jako vlastníka místních komunikací a účelových komunikací (zákon o pozemních komunikacích) a to zejména:
  • vedení pasportu komunikací
  • zajišťování správy, údržby a oprav komunikací
  • vyjadřování se za vlastníka komunikací ve správním řízení
  • zajišťování technických podkladů pro budoucí investice Města Ústí nad Labem
  • zadávání veřejných zakázek na úseku údržby a oprav komunikací
  • podílení se na koncepční činnosti na úseku dopravy na území Města Ústí nad Labem
  • zajišťování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací včetně jejich čištění
  • zajišťování odtahů vozidel při čištění nebo jako překážek silničního provozu

Oddělení odboru

Sekretariát

1. Na úseku voleb

Plní funkci registračního úřadu (volby do zastupitelstev obcí a Senátu):

 • přebírá, kontroluje a potvrzuje převzetí kandidátních listin
 • provádí rozhodnutí o registraci  či zamítnutí registraci kandidátních listin
 • zajišťuje distribuci volebních materiálů  
 • losuje pořadí volebních stran a čísla kandidátů do Senátu
 • zajišťuje tisk a distribuci hlasovacích lístků
 • podepisuje zápis o výsledku voleb
 • vyhlašuje výsledky voleb (volby do zastupitelstev obcí)
 • vydává osvědčení o zvolení kandidáta (volby do zastupitelstev obcí)
 • spolupracuje s Českým statistickým úřadem
 • plní úkoly stanovené právními předpisy při volbách do Poslanecké sněmovny a krajských zastupitelstev
 • proškoluje okrskové volební komise
 • zpracovává a zveřejňuje na webových stránkách seznam telefonních spojení do všech volebních místností
 • archivuje volební materiál

2. Na úseku veřejných sbírek

 • vede evidenci veřejných sbírek konaných formou pokladniček nebo sběracích listin na území města
 • provádí pečetění a  rozpečetění pokladniček (kontrolu náležitostí sběracích listin)
 • kontroluje výši finanční částky vyjmuté z pokladniček a vyhotovuje o  tomto zápis
 • kontroluje uložení hotovosti na bankovních účtech 

3. Na úseku práva shromažďovacího, státních symbolů a sekretariátu vedoucího  odboru

 • vykonává působnost ve věcech práva shromažďovacího přesahuje-li místo konání územní
 • obvod městských obvodů
 • řeší správní delikty právnických a fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti, poruší-li povinnosti stanovené zákonem  o užívání státních symbolů ČR
 • zajišťuje sekretářské práce a úkony spisové služby sekretariátu vedoucího odboru

Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

1. Evidence obyvatel

 • vede  údaje  v informačním  systému  o  obyvatelích,  které  jsou  předávány ohlašovnami, matričními úřady, soudy I. stupně, ministerstvem
 • údaje zpracovává pro ministerstvo v rozsahu požadovaných údajů  zakotvených v zákoně o evidenci obyvatel
 • pro  kontrolu  o  pohybu  občanů  vydává  ohlašovnám  na  obecních  úřadech  výdej dat  z   informačního systému a tzv. odhlášky, předává    kopie “odhlášek“  zaslaných na  oddělení  jinými ohlašovnami
 • vydává potvrzení  občanům na základě jejich písemné žádosti o vydání dat z informačního systému k jejich osobě
 • sděluje informace  (v  rozsahu  stanoveném  zákonem)  institucím,   úřadům  a subjektům  vymezeným zvl. předpisem na písemné dožádání
 • vybírá správní poplatky při poskytování potvrzení a údajů v souladu se zákonem

2. Občanské průkazy

 • přijímá žádosti o vydání občanského průkazu (přímo od občana nebo  matrikářky příslušné   matriky, z jiných úřadů)
 • zavádí do informačního systému údaje
  a) potřebné k záznamům o evidovaných OP
  b) o zbavení, omezení způsobilosti, určení opatrovníka
  c) o zákazu pobytu
 • připravuje žádosti o vydání OP k zaslání do digitalizačního střediska a vyhotovené doklady k předání občanům
 • poskytuje písemné informace z informačního systému evidence OP úřadům, institucím a subjektům na jejich písemné vyžádání dle předpisu
 • vydává potvrzení o občanském průkazu
 • provádí skartaci neplatných dokladů a zaznamenává toto na protokolech

3. Cestovní doklady

 • pořizuje biometrické údaje do cestovních pasů s biometrickými údaji a se strojově čitelnou zónou (E-pasy) a zajišťuje předání E-pasů žadateli
 • přijímá žádosti o vydání cestovního dokladu bez strojově čitelných údajů, zajišťuje jejich výrobu a předání žadateli
 • přijímá žádosti o doplnění údajů do cestovních pasů (titul)
 • zavádí do informačního systému údaje potřebné k záznamům o evidovaných CD
 • poskytuje písemné informace z informačního systému
 • provádí skartaci neplatných dokladů a zaznamenává toto na protokolech

4. Přestupky a správní řízení

 •  řeší přestupky v souvislosti s porušováním povinností občana, držitele OP 
 •  řeší přestupky v souvislosti s porušováním povinností občana, držitele CD
 •  rozhoduje o vydání či odnětí cestovního dokladu
 •  rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí úřadů městských obvodů o zrušení údaje o trvalém pobytu

Oddělení správních činností

 • metodicky  řídí   výkon   matriční  agendy  u  matričních  úřadů  v okrese  Ústí nad Labem  (obecní  úřady:  Chlumec,  Povrly,  Řehlovice,  Libouchec,  Petrovice, Velké  Březno, MÚ Chabařovice ,  MÚ Trmice,  úřady městských obvodů: Ústí nad Labem - město, Ústí nad Labem - Neštěmice) realizuje pravidelné porady a konzultace, zabezpečuje informovanost  matrikářů
  o nových právních  předpisech, směrnicích a úkonů pro výkon matriční činnosti, styku s cizinou a ověřování podpisů a opisů listin
 • vykonává  dozor  nad  vedením  matrik  u  všech  výše  uvedených   matričních  úřadů, ze zákonem předepsaných  dohlídek pořizuje  zápisy, ukládá nápravná  opatření a  dohlíží na jejich plnění,  provádí dle potřeby namátkové kontroly
 • vede sbírku matričních listin, v termínech stanovených zákonem stahuje
  z matričních úřadů po překontrolování souhlasnosti zápisů s podkladovými listinami, sbírky matričních listin a ukládá je jako  duplikáty matrik do archiv
 • provádí v duplikátech matrik (sbírek listin) dodatečné zápisy a záznamy o změnách v matričních zápisech-rozvody, manželství, osvojení dítěte, uznání otcovství, změny jména a  příjmení a další  změny a opravy
 • kontroluje  z  hlediska  úplnosti,  správnosti  a  uznávání  v  České  republice   předkládané doklady a  rozhodnutí  cizích  soudů  cizinců,  kteří hodlají  uzavřít  sňatek  s  občanem ČR
 • dává pokyn matričním úřadům  základního stupně  k  zápisu  cizozemského  rozhodnutí do matrik
 • dozírá na ověřování listin a podpisů na listinách matričních i  nematričních obecních úřadů, zaměstnance, které vykonávají tuto agendu také proškoluje
 • ve správní řízení rozhoduje o povolení uzavřít manželství zástupcem, 
  k žádosti občanů, po předložení ověřené plné moci  snoubence, který se nechá zastupovat
 • metodicky řídí  a kontroluje  agendu týkající  se zápisů  matričních  událostí  občanů ČR do   Zvláštní matriky v Brně, z hlediska úplnosti dokladů a jejich uznávání na území ČR
 • formou konzultací připravuje ke zkoušce odborné způsobilosti nové  matrikářky matričních úřadů, tuto zkoušku také realizuje
 • realizuje  vykonání   státoobčanského   slibu   při   udělení  státního   občanství   ČR  před tajemníkem Magistrátu města
 • provádí  legalizaci  matričních  dokladů,  potvrzení a  vysvědčení o  právní  způsobilosti  k uzavření manželství pro použití v cizině s ohledem na platné mezinárodní smlouvy
 • na žádost občanů vydává potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin
 • provádí ověřování podpisů a opisů listin
 • vydává výpisy ze systému Czech Point

Oddělení registru řidičů

 • komplexně zajišťuje výkon státní správy pro obvod rozšířené působnosti MmUL na úseku evidence řidičů (zákon č. 361/2000 Sb.), a zkoušek (zákon 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel),
 • vydává, podmiňuje, omezuje, odnímá, pozastavuje a vrací řidičské oprávnění, ruší jeho omezení nebo podmínění (§ 92 - 95, 98 - 102 zákona č. 361/2000 Sb.),
 • nařizuje přezkoumání zdravotní a přezkoušení odborné způsobilosti držitelů řidičského oprávnění (§ 96, 97 zákona č. 361/2000 Sb.),
 • provádí zápisy do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem pokud držiteli byl uložen trest zákazu řízení motorových vozidel nebo mu bylo odňato, omezeno či podmíněno řidičské oprávnění a oznamuje je orgánu cizího státu, který průkaz vydal (§ 107 zákona č. 361/2000 Sb.),
 • vydává řidičský průkaz, mezinárodní řidičský průkaz a jejich duplikáty (dle § 109,110,111,112 zákona č. 361/2000 Sb.),
 • provádí změny v řidičském průkazu (§ 108 zákona č. 361/2000 Sb.).
 • vydává potvrzení o ztrátě, poškození nebo zničení řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu ( § 115 zákona č. 361/2000 Sb.),
 • vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem, mezinárodní řidičské průkazy vydané cizím státem nebo řidičské průkazy Evropských společenství (§ 116 zákona č. 361/2000 Sb.),
 • vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů (§ 119 - 122 zákona č. 361/2000 Sb.),
 • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly a o oznámených změnách v údajích dle zákona č. 247/2000 Sb.,
 • zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky (§ 32,33,38 - 50 zákona č. 247/2000 Sb.),
 • vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče (§ 51 zákona č. 247/2000 Sb.),
 • provádí státní dozor ve věcech získávání a zdokonalovaní odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a uděluje pokuty při porušení zákona 247/2000 (§ 54 - 58 zákona č. 247/2000 Sb.),
 • vydává paměťové karty do digitálního tachografu

Oddělení registru vozidel

 • komplexně zajišťuje výkon státní správy pro obvod rozšířené působnosti MmUL na úseku registrace a vyřazování silničních vozidel, stanovení technické způsobilosti a kontroly technického stavu vozidel (zákon č. 56/2001 Sb.),
 • vede registr silničních vozidel a rozhoduje o zápisu silničního vozidla do něj (§ 4 zákona č. 56/2001 Sb.),
 • přiděluje silničním motorovým vozidlům a přípojným vozidlům registrační značku, vydává osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla (§ 7 zákona č. 56/2001 Sb.),
 • provádí zápis a výmaz zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidel (§ 8 - 10 zákona č. 56/2001 Sb.),
 • rozhoduje o trvalém nebo dočasném vyřazení vozidla z registru silničních vozidel (§ 13 zákona č. 56/2001 Sb.),
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobených silničních vozidel (§ 29 - 33 zákona č. 56/2001 Sb.),
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla (§ 34 a 35 zákona č. 56/2001 Sb.),
 • povoluje přestavbu vozidel registrovaných v registru silničních vozidel (§ 74 zákona č. 56/2001 Sb.),
 • schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání (§ 9,10 zákona č. 247/2000 Sb.)
 • vykonává státní odborný dozor, kontroluje plnění povinností a podmínek stanovených zákonem (§ 81 - 82 zákona č. 56/2001 Sb.),
 • rozhoduje o udělení pokuty za delikty uvedené v § 83 zákona č. 56/2001 Sb. podle § 23a odst.1 písm b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
 • vydává osvědčení k stanici měření emisi.

Přehled právních předpisů

Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů č. 301/2000 Sb.
Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky č. 40/1993 Sb.
Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách č. 207/2001 Sb., č. 230/2001 Sb., č. 449/2001 Sb., č. 566/2002 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o uznávání rozvodů a manželského soužití č. 131/1976 Sb.
Zákon o rodině č. 94/1963 Sb.
Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním č. 97/1963 Sb.
Zákon o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu obecními úřady a vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady č. 41/1993 Sb.
Zákon o občanských průkazech č. 328/1999 Sb.
Zákon o cestovních dokladech č. 329/1999 Sb.
Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech č. 133/2000 Sb.
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech č. 177/2000 Sb. a č. 543/2000 Sb.
Směrnice MV ČR k zákonu č. 133/2000 Sb., č. 328/1999 Sb. a č. 329/1999 Sb.
Zákon o volbách do Parlamentu ČR č. 247/1995 Sb.
Zákon o volbách do zastupitelstev obcí č. 491/2001 Sb.
Zákon o státních symbolech České republiky č. 3/1993 Sb.
Zákon o užívání státních symbolů ČR č. 352/2002 Sb.
Zákon o veřejných sbírkách č. 117/2001 Sb.
Zákon o právu shromažďovacím č. 84/1990 Sb.
Zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb.
Zákon o správním řízení (správní řád) č. 71/1967 Sb.
Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.
Zákon o sdružování občanů č. 83/1990 Sb.
Zákon o správních poplatcích č. 368/1992 Sb.
Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením okresních úřadů č. 320/2002 Sb.
Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.
Zákon o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 361/2000 Sb,. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidle a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 277/2004 Sb. o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčující zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty
Nařízení rady (EHS) 3821/1985, o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění pozdějších novel
Úmluva o silničním provozu Vídeň 1968 a Ženeva 1949
Zákon č. 106/1994 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 56/2001 Sb,. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů
Vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
Vyhláška č. 245/2005 Sb., o náležitostech informačních štítků a plakátů s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 při prodeji nových osobních vozidel,
Nařízení vlády č. 365/2005 Sb., o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů,
Vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek k testování vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel,
Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel
Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)
Vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot)
Úmluva o silničním provozu (sbírka mezinárodních smluv č. 83/2013)

Plné znění zákonů naleznete na Portálu veřejné správy České republiky (portal.gov.cz, do nového okna).