Skok na obsah
Česká verzeDeutsche versionEnglish version
Mapa serveruTisk stránkyNapište námNapište nám

Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí

 • vedoucí odboru zastupuje město v řízeních dle zákona o vodách, zákona o odpadech, zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zákona o prevenci závažných havárií a zákona o integrované prevenci
 • připravuje návrh stanoviska města ve správních řízeních dle zákona o vodách, o odpadech, o ochraně přírody a krajiny a dle zákona o integrované prevenci, která vedou různé instituce např. MmÚ, Krajský úřad Ústeckého kraje, Ministerstvo životního prostředí ČR a další,
 • vykonává státní správu v rozsahu příslušející obci s rozšířenou působností, pověřené obci a obci dle zákona o vodách, zákona o vodovodech a kanalizacích a souvisejících právních předpisů, zákona o odpadech a souvisejících prováděcích vyhlášek, zákona o ochraně přírody a krajiny a souvisejících právních předpisů, zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, zákona o rostlinolékařské péči a souvisejících právních předpisů, zákona o myslivosti, zákona o rybářství, zákona o ochraně ovzduší a souvisejících právních předpisů, zákona o lesích a souvisejících právních předpisů a zákona o zemědělství, zákona o veterinární péči a změně souvisejících zákonů, zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zákona o právu na informace v oblasti životního prostředí a zákona na ochranu zvířat proti týrání,
 • přezkoumává rozhodnutí orgánů městských obvodů vydaná ve správním řízení dle § 58 zákona o obcích,
 • zpracovává právní předpisy obce (města), tj. obecně závazné vyhlášky a nařízení obce (města), jak vyplývá z potřeb města dle zákona o obcích a zvláštních zákonů o ochraně životního prostředí,
 • zpracovává návrh vyjádření pro Radu města ke stavbám, technologiím a činnostem hodnoceným dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
 • navrhuje k realizaci akce k ochraně životního prostředí,
 • zastupuje město, resp. připravuje návrh stanoviska města ve věcech vedených např. krajským úřadem a ministerstvem životního prostředí, správou CHKO v oblasti ochrany životního prostředí,
 • spolupracuje na zpracování ročních přehledů a informací o stavu a předpokládaném vývoji některých složek životního prostředí,
 • plní úkoly města jako původce komunálního odpadu ve smyslu zákona o odpadech a o obalech a zpracovává návrhy pro řešení dlouhodobých záměrů města v odpadovém hospodářství,
 • plní úkoly vyplývající z Koncepce ochrany ovzduší na území města, Programu zlepšování kvality ovzduší města, Plánu odpadového hospodářství města, Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro území obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem
 • koordinuje činnosti vyplývající ze samostatné působnosti městských obvodů na úseku ochrany životního prostředí,
 • vyřizuje podněty, dotazy a stížnosti občanů směřující do oblasti životního prostředí,
 • spolupracuje se sousedními městy a obcemi při odchytu a karanténování psů a koček,
 • spolupracuje s Krajskou veterinární stanicí Ústeckého kraje na úseku ochrany zvířat
 • připravuje a realizuje opatření k ochraně zdravých životních podmínek obyvatel města (deratizace města, monitoring holubů),
 • vyřizuje ekonomickou agendu odboru,
 • zajišťuje správu peněžitých plnění ukládaných správními úřady a předávaných k vymáhání celním orgánům.

Oddělení odboru

Odbor má pět oddělení: 

 1. oddělení vodního hospodářství
 2. oddělení ochrany přírody, zemědělství a myslivosti
 3. oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností
 4. oddělení mimořádných situací
 5. veterinární činnost

a  Ekonomický úsek

1. oddělení vodního hospodářství

 • úsek vodního hospodářství: vykonává státní správu v rozsahu příslušející obci s rozšířenou působností, pověřené obci a obci dle zákona
  č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (v platném znění) a souvisejících právních předpisů vyjma § 77-87

2. oddělení ochrany přírody, lesů, myslivosti, rybářství, ZPF a zemědělství

 • úsek ochrany přírody: vykonává státní správu v rozsahu příslušející obci s rozšířenou působností, pověřené obci a obci dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění) a souvisejících právních předpisů
 • úsek ochrany ZPF: vykonává státní správu v rozsahu příslušející obci s rozšířenou působností, pověřené obci dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (v platném znění) a související prováděcí vyhlášky
 • úsek myslivostia rybářství: vykonává státní správu v rozsahu příslušející obci s rozšířenou působností dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti (v platném znění) a zákona č.102/1963 Sb., o rybářství (v platném znění)
 • úsek lesního hospodářství: vykonává státní správu v rozsahu příslušející obci s rozšířenou působností dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (v platném znění) a souvisejících právních předpisů

3. oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností

 • úsek ochrany ovzduší: vykonává státní správu v rozsahu příslušející obci s rozšířenou působností a obci dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů a souvisejících právních předpisů
 • úsek odpadového hospodářství: vykonává státní správu v rozsahu příslušející obci s rozšířenou působností a obci dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (v platném znění) a dle souvisejících prováděcích vyhlášek
 • úsek samosprávných činností:
  a) odborně vypracovává obecně závazné vyhlášky a nařízení obce (právní předpisy obce) jak vyplývá z potřeb města dle zákona
  č. 128/2000 Sb., o obcích (v úplném znění vyhlášeném předsedou vlády pod č. 2/2003 Sb.) a zvláštních zákonů v ochraně životního prostředí,
  b) vypracovává návrh stanoviska ke stavbám, technologiím a činnostem hodnoceným dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,
  c) uplatňuje žádosti na zpracované projektové dokumentace na Státní fond životního prostředí ČR o finanční podporu na realizaci investičních akcí k ochraně ŽP v souladu se Směrnicí MŽP ČR o poskytování financí ze SFŽP ČR
  d) zastupuje město, resp. připravuje návrh stanoviska města ve věcech vedených krajským úřadem a ministerstvem životního prostředí v oblasti ochrany životního prostředí,
  e) vypracovává přehledy realizovaných a plánovaných ekologických investičních akcí a navrhuje k realizaci akce k ochraně životního prostředí,
  f) spolupracuje na zpracování ročních přehledů a informací o stavu a předpokládaném vývoji některých složek životního prostředí,
  g) plní úkoly města jako původce komunálního odpadu ve smyslu zákona o odpadech a o obalech a zpracovává koncepční návrhy pro řešení dlouhodobých záměrů města v odpadovém hospodářství,
  h) zajišťuje zpracování koncepce ochrany ovzduší na území města,
  i) koordinuje činnosti vyplývající ze samostatné působnosti městských obvodů na úseku ochrany životního prostředí

4. oddělení mimořádných situací

 • zajišťuje činnost pracoviště krizového řízení dle odst.2 §19 zákona č. 240/2000 Sb.
 • připravuje podklady pro vydání stanovisek města ve správních řízeních dle zákona o prevenci závažných havárií,
 • zajišťuje činnost pracoviště krizového řízení dle ust. § 19 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb.,
 • zajišťuje výkon státní správy v rozsahu příslušející obci s rozšířenou působností a obci dle následujících zákonů:
  • Vodní zákon – zajišťuje výkon vodoprávního orgánu pro oblast ochrana před povodněmi a povodňového orgánu obce a obce s rozšířenou působností
  • Zákon o ochraně utajovaných skutečností
  • Zákon o rozsahu branné povinnosti
  • Zákon o ozbrojených silách ČR
  • Zákon o zajišťování obrany ČR
  • Zákon o prevenci závažných havárií
  • Zákon o integrovaném záchranném systému
  • Zákon o krizovém řízení
  • Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
 • v oblasti ochrany ovzduší zajišťuje zejména:
  • informovanost obyvatel v případě smogové situace
 • v oblasti vodního zákona zajišťuje zejména:
  • vypracování povodňových plánů města
  • činnost povodňového orgánu dle vodního zákona
  • koncepční činnost v oblasti protipovodňové prevence
  • koordinace veškerých aktivit města v oblasti ochrany před povodněmi
  • činnost povodňové komise města a povodňové komise obce s rozšířenou působností
 • v oblasti krizového a havarijního plánování zajišťuje zejména:
  • rozpracování úkolů, které vyplývají z krizového plánu kraje
  • organizaci přípravy města na mimořádné situace
  • informovanost fyzických a právnických osob o možných rizicích dle havarijního plánu, o přijatých opatřeních a se způsobem jejich provedení
  • zabezpečení systému včasného informování a varování obyvatel (VISO, infokanál)
  • spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje v oblasti prevence průmyslových havárií
  • koordinaci činností MmÚ v době mimořádných situací a spolupráci s dalšími odbory MmÚ při zajišťování úkolů vyplývajících z krizového řízení
  • spolupráci s ostatními odbory MmÚ při zpracování podkladů pro náhrady za poskytnuté služby a prostředky
  • zabezpečení agendy dle zákona o utajovaných skutečnostech
  • spolupráci s HZS při zpracování havarijních a krizových plánů a při řešení mimořádných událostí
  • spolupráci s obvody města a obcemi, které spadají do územního obvodu města Ústí nad Labem při zabezpečování činností v oblasti krizového a havarijního plánování a při řešení mimořádných událostí
  • činnost Bezpečnostní rady města
 • v oblasti obranného plánování zajišťuje zejména:
  • údržbu krytů CO a prostředků individuální ochrany ve vlastnictví města
  • plnění úkolů obce s rozšířenou působností k zajišťování obrany státu (zajišťování věcných prostředků, zproštění vojenské služby pro osoby nezbytné pro činnost města, zajišťování pracovní povinnosti a pracovní výpomoci)
  • spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím
  • rozpracování úkolů Krajského úřadu v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy

5. veterinární činnost

 • vyřizuje podněty, dotazy a stížnosti občanů
 • kontroluje ochranu zvířat ve spolupráci s krajskou veterinární správou
 • připravuje a realizuje opatření k ochraně zdravých životních podmínek obyvatel města (deratizace města, monitoring holubů)
 • zajišťuje veterinární asanaci

Ekonomický úsek

 • vyřizuje ekonomickou agendu odboru

Plné znění zákonů naleznete na Portálu veřejné správy České republiky (portal.gov.cz, do nového okna).