Skok na obsah
Česká verzeDeutsche versionEnglish version
Mapa serveruTisk stránkyNapište námNapište nám

Činnost kurátorů

Materiály ke stažení

Kurátoři pro mládež se zaměřují (podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí) zejména na děti, které:

 • vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají povinnou školní docházku (děti na druhém stupni povinné školní docházky)
 • nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, živí se prostitucí
 • požívají alkohol nebo návykové látky (děti na druhém stupni povinné školní docházky + děti do 18 let)
 • spáchaly trestný čin, nebo, jde-li o děti mladší patnácti let, spáchaly čin, který by byl jinak trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití
 • se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte nebo děti, které mají opakované závažné výchovné problémy ve škole (děti na druhém stupni povinné školní docházky + děti do 18 let)

Pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.

Péče o děti spočívá v poskytování pomoci při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivů, jejichž cílem je umožnit jim začlenění do společnosti, včetně začlenění pracovního.

Kurátor pro mládež při péči o děti:

 • je v osobním styku s dítětem, jeho rodiči nebo osobami odpovědnými za jeho výchovu
 • volí prostředky působení na děti tak, aby účinně působily na děti podle druhu a povahy poruchy v chování dítěte a jeho sociálního postavení
 • řeší problémy dítěte, je-li to účelné, v prostředí, kde se dítě zpravidla zdržuje
 • pomáhá dětem překonat problémy, které mohou vést k negativním projevům v jejich chování
 • pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě  a poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte
 • zaměřuje svoji pozornost na využívání volného času dětí
 • sleduje u dětí projevy nesnášenlivosti a násilí
 • nabízí dětem programy pro využití volného času se zřetelem k zájmům dětí a jejich možnostem
 • sleduje výkon  ústavní a ochranné výchovy (návštěvy dětí a rodičů, vydávání souhlasu s pobytem dětí mimo zařízení, podávání návrhů…)
 • účastní se ústního jednání o přestupku, je-li obviněným mladistvý
 • plní úkoly vyplývající orgánu sociálně-právní ochrany dětí ze zákona o soudnictví ve věcech mládeže - účast u všech úkonů trestního řízení (výslechy, rekognice, rekonstrukce, prostudování spisu) vedeného proti mladistvým (15 až 18 let) a účast u soudního řízení do 19. roku obžalovaného; dále účast u úkonů orgánů činných v trestním řízení a následně u soudního řízení dětí mladších 15 let, které se dopustily činu jinak trestného
 • spolupracuje se školami a školskými zařízeními, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími, úřady práce, soudy, státními zastupitelstvími, věznicemi, probační a mediační službou …
 • v rámci preventivní činnosti se účastní výchovných komisí škol (pokud je přizván) a věnuje se přednáškové činnosti zejména na základních školách

Poznámka

Případy zanedbávání rodičovské odpovědnosti při péči o děti, zastupování dětí u soudu při úpravě výchovy a výživy, účast orgánu SPOD při zastupování nezletilého svědka či poškozeného v trestním řízení, řešení výchovných problémů dětí, zanedbávání povinné školní docházky na prvním stupni, apod.  zajišťují sociální pracovníci Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru sociálních věcí na oddělení sociálně-právní ochrany dětí (vedoucí Bc. Ivana Mikulová,  tel. č.  475 271 734 ).