Projektová fiche - aktualizace

Akční plán musí být synergicky provázán se Strategií rozvoje města 2015-2020 a dalšími strategickými materiály města. Zapojení širokého spektra zainteresovaných stran do celého procesu tvorby akčního plánu je jedním ze základních předpokladů pro zajištění transparentnosti a legitimity akčního plánu. Zvláště zapojení veřejnosti do přípravy akčního plánu je klíčovým úkolem pro posílení efektivity strategického plánování města. Zapojení občanů je důležité především v první fázi přípravy akčního plánu, tedy sběru námětů a záměrů na následující rok. K zahájení tohoto procesu slouží tvorba a vyhodnocení pocitových map v rámci Fóra Zdravého města Ústí nad Labem. Cílem tohoto workshopu je zahájení a metodické vytyčení cesty, jak nad problémy města uvažovat a jakým způsobem jejich odstraňování promítnout do tvorby akčního plánu města. Veřejnost poté může kdykoliv prostřednictvím webových stránek města přicházet s dalšími náměty do akčního plánu. Úsilí je věnováno tomu, aby byly projektové záměry v akčním plánu pravidelně zveřejňovány. V souladu s těmito cíli je vám předkládána projektová fiche.

Postup přípravy akčního plánu

Akční plán je v první fázi přípravy tvořen projektovými záměry v podobě projektových fichí. Všechny projektové záměry jsou zařazeny do databáze projektových záměrů. V případě nesprávného, neúplného či chybného vyplnění projektové fiche, jsou předkladatelé vyzváni k doplnění či opravě zaslané fiche. Pro projektové záměry je hledáno finanční krytí z vnějších zdrojů. Následně je každý projektový záměr ohodnocen na základě sledovacích indikátorů. Projektové záměry s nejvyšším bodovým ohodnocením jsou předloženy finančnímu odboru a vedení města k politické a finanční podpoře. Akční plán je tvořen seznamem podpořených projektových záměrů.

Projektové záměry lze podávat každý rok od 2. 1. do 30. 4. Podrobnější informace naleznete v Postupu pro podávání projektové fiche.

Projektová fiše

NOVÁ >>>


Uveďte neměnné evidenční číslo svého projektového záměru.


Pokud jste osobou předkládající příslušný projektový záměr, vyplňte své jméno a příjmení.


Uveďte emailovou adresu, abychom vás v případě nejasností mohli kontaktovat.


Uveďte telefonní číslo, abychom vás v případě nejasností mohli kontaktovat.


Zde uveďte odbor Magistrátu města/ Městský obvod/ veřejnost.Zde uveďte zkrácený název pro projektový záměr.


Vepište nejdůležitější informace o projektovém záměru a uveďte přínos projektového záměru v souladu s Postupem pro podávání projektové fiche.

Místo realizace:
Vyberte místo realizace projektu.
Uveďte, v jakém roce by měl být projektový záměr realizován, případně v jakém rozmezí let.


Jedná se o naléhavou nebo neodkladnou realizaci pro havarijní stav?

Investiční/neinvestiční:
Investiční projekty jsou zaměřeny zejména na výstavbu a nákup nemovitostí, nákup nových strojů a technologií atd. Jde tedy o pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Neinvestiční projekt je zaměřen na tzv. měkké aktivity, tj. například vzdělávání, rekvalifikace, poskytování sociálních služeb, organizace volnočasových aktivit atd. Spadají sem ale také projekty zaměřené na podporu služeb v oblasti cestovního ruchu a technické pomoci. Jinými slovy, v případě, kdy se vámi předkládaný projektový záměr zaměřuje na investici do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, uvedete do této kolonky "investiční". V opačném případě "neinvestiční".


Za jaké časové období jste schopen předkládaný projekt připravit?

Přílohy:
Povinné přílohy projektu nahrajte na webové úložiště (uschovna.cz, leteckaposta.cz, ulozto.cz, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive, iCloud apod.) pod názvem projektu a odkaz úložiště zkopírujte do volného pole.

Předpokládané finanční zdroje (v Kč):
Uveďte možný zdroj vnějšího financování.


Uveďte hrubý odhad nákladů projektu.

Předpokládané náklady na projektovou dokumentaci (v Kč):
Opět uveďte pouze hrubý odhad nákladů.


Udržitelnost projektu:
Je potřeba dodržet povinnost udržitelnosti projektu? Pokud ANO, uveďte počet let.

 


Na co se v popisu projektového záměru zaměřit

Pro zvýšení úspěšnosti projektového záměru doporučujeme uvést do popisu fiche údaje o dalších „Přínosech projektového záměru“. Seznam přínosů je uveden v tabulce „Přínosy projektového záměru“. Každý z uvedených přínosů projektového záměru musí být v projektové fichi srozumitelně a co nejvíce jednoznačně odůvodněn minimálně v rozsahu „ jak vybraný přínos projektu bude naplněn/splněn“. Přidaná hodnota projektu se tak stane součástí souboru hodnotících kritérií projektového záměru.

Přínosy projektového záměru

 • Realizace projektu přispěje k zefektivnění řízení města
 • Realizace projektu přispěje k zefektivnění spolupráce mezi obcemi a dalšími subjekty
 • Realizace projektu přispěje k urbánnímu rozvoji
 • Projekt se zaměřuje na zapojení veřejnosti do rozhodovacích a plánovacích procesů
 • Realizace projektu přispěje k zefektivnění, ekologizaci a modernizaci dopravy
 • Realizace projektu přispěje k vyšší zaměstnanosti
 • Realizace projektu přispěje k zefektivnění a optimalizaci ve vzdělávání
 • Projekt přispěje k aktivnímu začleňování lidí ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených
 • Projekt se zaměřuje na rozvoj sociálních služeb a ostatních služeb definovaných v platném Komunitním plánu péče
 • Realizace projektu přispěje k realizaci sociálního bydlení
 • Projekt se zaměřuje na posílení bezpečnosti
 • Předmětem projektu je ochrana životního prostředí
 • Projekt se zaměřuje na realizaci nebo podmínek pro kulturní a sportovní aktivity či na oživení cestovního ruchu

Pomocné odkazy

Kontakty

Ing. Lucie Sádlová
referent oddělení koncepcí
Odbor strategického rozvoje
Magistrát města Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem
telefon: +420 475 271 523
e-mail:
Mgr. Jan Husák
vedoucí oddělení koncepcí
Odbor strategického rozvoje
Magistrát města Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem
telefon: +420 475 271 253
e-mail: jan.husak@mag-ul.cz