Město jako partner projektů

CIRCUSE - Circular Flow Land Use Management

Tento projekt, financovaný z programu Central Europe (Interreg IV B) je zaměřen na zavedení konceptu "Circular Land Use Management". Tento koncept se zaměřuje na minimalizaci záboru zemědělské půdy a využívání brownfieldových ploch, na dlouhodobé strategické plánování měst tak, aby se zvýšil podíl znovuvyužití brownfieldů. Město Ústí nad Labem je v tomto projektu tzv. asociovaným partnerem bez finanční účasti. Hlavním přínosem pro město pak bude vznik studie, která se bude věnovat vytipované části města z pohledu budoucího využití brownfieldů, hlavně z pohledu současné ekonomické reality a s důrazem na využití finančních možností budoucích nástrojů strukturální politiky EU. 
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Kindlová, tel.: 475 271 524, email.: lenka.kindlova@mag-ul.cz

NetRegio - Platforma pro akceleraci sítí vztahů a vazeb mezi prostředím výzkumu regionálního rozvoje a aplikační sférou

Projekt NetRegio unikátním způsobem vytváří kooperativní síť vztahů mezi předními výzkumnými centry regionálního rozvoje v České republice. Aplikační sféra je v rámci projektu zastoupena dvěma respektovanými partnery (statutární město Ústí nad Labem a Český statistický úřad). Významná část projektu je zaměřena na prohloubení vazeb mezi těmito institucemi výzkumu a zároveň jejich napojení na aplikační sféru prostřednictvím odborných stáží. Rozvíjeny budou další formy komunikačních platforem mezi prostředím výzkumu inovativních konceptů regionálního rozvoje a prostředím jejich finálního užití a to zejména s cílem transferovat inovativní koncepty do praxe. Pozornost bude věnována rovněž podpoře dalšího zapojení participujících center do mezinárodních sítí a mezinárodních vědecko výzkumných projektů. Celkové náklady tohoto projektu činí 19 196 743 Kč, přičemž město Ústí nad Labem je partnerem bez finanční účasti.
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Kindlová, tel.: 475 271 524, email.: lenka.kindlova@mag-ul.cz

Partnerství pro české brownfieldy

Město Ústí nad Labem je dále partnerem projektu, který realizuje Vysoká škola báňská - Technická Univerzita v Ostravě. Tento projekt je zaměřen na intenzivní výměnu zkušeností v oblasti regenerací brownfieldů. V současné době probíhá výměna zkušeností v této oblasti pouze mezi odborníky, bez přípravy nové generace. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou tedy především studenti vysokých škol a mladí akademičtí pracovníci, kteří se budou účastnit různých seminářů, workshopů a odborných praxí. Aktivity budou zajišťovat právě partneři, jakými je např. město Ústí nad Labem, a spolupracující organizace.
Město se na tomto projektu podílí i finančně a to částkou 850 000 Kč, příčemž celkové náklady projektu jsou 8 899 564 Kč.
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Kindlová, tel.: 475 271 524, email.: lenka.kindlova@mag-ul.cz

Pracovní skupina pro strukturální politiku

V současné době se na všech správních úrovních intenzivně připravují podmínky pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie v příštím programovacím období 2007 – 2013. Při Svazu měst a obcí, jehož je Ústí nad Labem členem, vznikla Pracovní skupina pro strukturální politiku. Jejím cílem je ovlivnit způsob realizace a čerpání prostředků ze strukturálních fondů ve prospěch českých měst a obcí v letech 2007 – 2013. Stanoviska pracovní skupiny budou využita pro jednání s ministerstvy při přípravě programových dokumentů, jako jsou Národní rozvojový plán, operační programy apod. Město Ústí nad Labem se do této pracovní skupiny zapojilo prostřednictvím svého zástupce z odboru aktivní politiky.
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Kindlová, tel.: 475 271 524, email.: lenka.kindlova@mag-ul.cz

Pracovní skupina Řešení regionálních disparit

Pro potřeby koordinace pomoci poskytované v programovacím období let 2007 – 2013 Evropskými společenstvími vznikla na úrovni státu Řídicí a koordinační výbor (ŘKV), který bude rozhodovat o způsobu poskytování pomoci z evropských fondů. ŘKV je politický orgán, který bude rozhodovat na základě podkladů z jím vytvořených pracovních skupin. ŘKV si vytvořil pět pracovních skupin shodných s prioritami rozvoje ČR v období 2007 – 2013. Jednou z nich je „Řešení regionálních disparit“, do které Svaz měst a obcí delegoval i jednoho zástupce z odboru aktivní politiky Magistrátu města Ústí nad Labem.
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Kindlová, tel.: 475 271 524, email.: lenka.kindlova@mag-ul.cz

BROÚK – Budoucí rozvoj Ústeckého kraje 

Město Ústí nad Labem je partnerem projektu BROÚK, jehož cílem je vytvoření regionálního partnerství, v němž bude zastoupeno co nejvíce subjektů Ústeckého kraje pro zajištění lepší připravenosti regionu na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie v příštím programovém období 2007 – 2013. Nositelem projektu je Ústecký kraj. Hlavními výstupy projektu bude dostatek vyškolených osob se znalostí problematiky čerpání z fondů EU, příprava strategických rozvojových dokumentů, vznik rozvojových center a v neposlední řadě zavedení systémů řízení kvality ve veřejné správě.
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Kindlová, tel.: 475 271 524, email.: lenka.kindlova@mag-ul.cz