Skok na obsah
Česká verzeDeutsche versionEnglish version
Mapa serveruTisk stránkyNapište námNapište nám

Stížnosti a podněty

home > Rychlá orientace > Stížnosti a podněty

Petice, stížnosti a ostatní podání

Petice

Petice lze podávat

 • v písemné nebo elektronické podobě každý pracovní den po celou pracovní dobu v podatelně Magistrátu města Ústí nad Labem
  na adresu: Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
 • e-mailem na adresu: podatelna.magistrat@mag-ul.cz

Petice musí obsahovat

 • adresáta petice
 • požadavek – „text petice“
 • informace o tom, kdo petici podává, případně petiční výbor - jména, příjmení, bydliště a podpis všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat
 • jednotlivec - jméno, příjmení, bydliště a podpis
 • právnická osoba - název, sídlo, IČO a jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné za organizaci jednat, podpis.

Podpisové archy musí obsahovat

 • pokud není součástí petičního archu text petice, musí být z podpisového archu zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat
 • jméno, příjmení a bydliště podepisujícího se občana a jeho podpis (vlastnoruční podpis lze nahradit zaručeným elektronickým podpisem podle zákona č. 227/2000 Sb.)

Stížnost dle § 175 zákona č. 500/2014 Sb., správního řádu

 • Může být podána pouze dotčenou osobou, tedy pouze osobou, jejichž práv nabytých v dobré víře a oprávněných zájmů se činnost správního orgánu dotýká.
 • Je možné ji podat v případě, že správní řád neposkytuje stěžovateli jiný prostředek ochrany.
  • proti nevhodnému chování úředních osob nebo
  • proti postupu správního orgánu
 • Lze ji však podat jen proti takovému postupu správního orgánu a takovému nevhodnému chování úředních osob, které se uskutečnilo v rámci řízení dle správního řádu.
 • Lze ji podat v písemné, a to i v elektronické podobě, každý pracovní den po celou pracovní dobu v podatelně Magistrátu města Ústí nad Labem na adresu: Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
 • Elektronická stížnost musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem a zaslána na adresu: podatelna.magistrat@mag-ul.cz
 • Elektronická stížnost bez zaručeného elektronického podpisu musí být do 5 dní potvrzena písemně nebo ústně do protokolu.
 • Lze ji podat ústně.
 • Lhůta po vyřízení je 60 dní od doručení příslušnému správnímu orgánu, lhůta může být prodloužena.
 • Příslušný orgánem je správní orgán, který vede řízení.
 • O vyřízení musí být stěžovatel ve stanovené lhůtě vyrozuměn.
 • O výsledku šetření a opatřeních k nápravě bude stěžovatel vyrozuměn jen tehdy, jestliže o to požádá.
 • Má-li stěžovatel za to, že stížnost, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.

Stížnosti dle § 175 správního řádu musí obsahovat

 • označení správního orgánu, jemuž je určeno
 • jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, a podpis, elektronická podání zaručený elektronický podpis
 • požadavek - které věci se stížnost týká,
 • co stěžovatel navrhuje.

Stížnosti a ostatní podání spadající do oblasti samostatné působnosti obce lze podávat

 • v písemné nebo elektronické podobě každý pracovní den po celou pracovní dobu v podatelně Magistrátu města Ústí nad Labem na adresu: Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
 • e-mailem na adresu: podatelna.magistrat@mag-ul.cz
 • ústně na odboru kontroly nebo přímo na jednotlivých odborech

Tato podání obsahují

 • adresáta
 • jméno, příjmení, bydliště a podpis
 • požadavek - které věci se podání týká,
 • co pisatel navrhuje.

Postup

 • každá petice, stížnost, podání je evidováno na odboru kontroly, kde bude rozhodnuto, která organizace, orgán nebo odbor je kompetentní k jeho prošetření
 • petice spadající do přenesené působnosti obce podléhají zákonu č. 85/1990 Sb., o právu petičním jsou prošetřeny do 30 dnů
 • petice spadající svým obsahem do samostatné působnosti obce- § 16, odst. 2, písm. f a g, zákona o obcích jsou prošetřeny do 60 dnů, jedná-li se o působnost RM, v působnosti ZM do 90 dnů
 • stížnosti dle § 175 správního řádu, stížnosti v samostatné působnosti obce a ostatní podání jsou prošetřeny ve lhůtě 60 dnů.