U S N E S E N Í

 

12. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

konaného dne 16. 12. 1999

USNESENÍ 103/99 -121/99

 

 

========================================================

 

 

103/99

Rezignace, volba primátora a náměstka primátora

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A) b e r e n a v ě d o m í

1. rezignaci ing. Ladislava Hrušky na funkci primátora města

2. rezignaci ing. Miroslava Pátka na funkci náměstka primátora

B) v o l í

1. ing. Miroslava Pátka

primátorem města Ústí nad Labem

2. ing. Ladislava Hrušku

náměstkem primátora neuvolněným pro výkon funkce a členem Rady města

C) s c h v a l u j e

v souladu s § 32, odst. 2 a3 zák. č. 367/90 Sb. o obcích a § 2, odst. 1-3 nařízení vlády

č. 262/94 Sb. o odměnách členům zastupitelstev v obcích

1. měsíční odměnu ing. Ladislavu Hruškovi ve výši dle předloženého návrhu

 

 

 

 

 

 

 

 

104/99

Vyhlášení rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí roku 2000 pro město Ústí nad Labem

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A) v y h l a š u j e

1. v souladu se zák. č. 576/90 Sb., § 25, odst. 6 rozpočtové provizorium na období

I. čtvrtletí roku 2000

B) s c h v a l u j e

1. měsíční limity ve výdajové části rozpočtu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení takto:

- leden 61 679,57 Kč

- únor 62 986,57 Kč

- březen 64 017,07 Kč

2. dotaci městským obvodům ve výši 12 920,21 tis. Kč měsíčně

3. výjimku v období rozpočtového provizoria v oblasti sociálních dávek

 

105/99

Informace o předčasném splacení úvěru na most

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A) b e r e n a v ě d o m í

1. informaci o předčasném splacení úvěru na Mariánský most dle důvodové zprávy

 

106/99

Fond rozvoje bydlení - poskytnutí prostředků

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A) s c h v a l u j e

1. poskytnutí prostředků z Fondu rozvoje bydlení formou půjček v celkové výši

3 082 000,- Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

 

 

 

107/99

Prodej nemovitostí v k.ú. Chlumec

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A) s c h v a l u j e

1. prodej

a) p.p.č.108/1 v k.ú. Chlumec p. Jaroslavu Horáčkovi, bytem Chlumec, Metodějská 184

za vzájemně dohodnutou cenu 25 000,- Kč

b) p.p.č. 120 v k.ú. Chlumec paní Jarmile Pindlové bytem Chlumec, Pod horkou 93

za vzájemně dohodnutou cenu 1 000,- Kč

s podmínkou platby nejpozději v den podpisu jednotlivých kupních smluv

 

 

108/99

Prodej nemovitostí v k.ú. Všebořice spol. Ústecká letecká s.r.o.

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A) s c h v a l u j e

1. prodej nemovitostí v k.ú. Všebořice:

a) p.p.č. 898/291 o výměře 936 m2

b) p.p.č. 898/292 o výměře 352 m2

společnosti Ústecká letecká s.r.o. se sídlem v Ústí nad Labem, Tolstého 1311/29A,

IČO 25039768, za smluvní cenu 40 500,- Kč

2. uzavření smlouvy o půjčce a následném členství v předloženém znění

 

109/99

Prodej části pozemku p.č. 693 v k.ú. Neštěmice

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A) s c h v a l u j e

1. prodej části pozemku p.č. 693, dle geometrického plánu označenou p.č. 693/2 o

výměře 107 m2 v k.ú. Neštěmice, manželům Luďkovi a René Vodičkovým, bytem

Mlýnská 397, Neštěmice za vzájemně dohodnutou cenu, která dle znaleckého posudku

činí 32 550,- Kč s podmínkou platby nejpozději v den podpisu kupní smlouvy

 

 

110/99

Směna pozemků v k.ú. Krásné Březno

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A) s c h v a l u j e

1. směnu pozemků v k.ú. Krásné Březno č. 10/1 o výměře 240 m2 a st.p.č. 10/2 o výměře

13 m2, které jsou v majetku města Ústí nad Labem za stejnou výměru pozemku p.č.

1475, která je v majetku pana Petra Zulegera, bytem U pivovarské zahrady 419/14,

Ústí nad Labem

 

 

111/99

Revokace usnesení ZM č. 43/99

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A) r e v o k u j e

1. usnesení ZM č. 43/99 v úplném znění

 

 

112/99

Vyřazení kopírovacího stroje AB-DICK 369 z majetku města Ústí nad Labem

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A) s c h v a l u j e

1. vyřazení kopírovacího stroje AB - DICK 369 z majetku města Ústí nad Labem

B) u k l á d á

1. ing. Zdeňku Janíkovi, vedoucímu odboru HS

a) zajistit vyřazení kopírovacího stroje AB - DICK 369 z majetku města Ústí nad

Labem v souladu s důvodovou zprávou

T: 15. 1. 2000

 

 

113/99

Návrh na změnu platného územního plánu města Ústí nad Labem

- přeřazení p.p.č. 1395/193 a 1380 v k.ú. Krásné Březno do zastavitelného území

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A) s c h v a l u j e

1. pořízení změny územního plánu města Ústí nad Labem, týkající se přeřazení p.p.č.

1395/193, k.ú. Krásné Březno, do zastavitelného území lokality "K-6 Na vinice"

v městské části B-04 Krásné Březno

B) n e s c h v a l u j e

1. pořízení změny územního plánu města Ústí nad Labem, týkající se přeřazení

p.p.č.1380, k.ú. Krásné Březno, do zastavitelného území lokality "K-6 Na vinici" v

městské části B-04 Krásné Březno

C) u k l á d á

1. ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora

a) zajistit pořízení změny územního plánu dle § 31 zák. č. 197/98 Sb. a bodu A) tohoto

usnesení s podmínkou, že náklady spojené s pořízením změny bude v souladu s § 19

cit. zák. hradit navrhovatelka

T: 31. 12. 2000

114/99

Návrh změny územního plánu města Ústí nad Labem "Rodinné domy Svádov, p.p.č. 589/2 a 590/2"

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A) b e r e n a v ě d o m í

1. návrh změny územního plánu sídelního útvaru Ústí nad Labem "Rodinné domy

Svádov, p.p.č. 589/2 a 590/2" zhotovený na základě zadání ze dne 24. 4. 1998

autorizovaným architektem Jitkou Fikarovou a projednaný v souladu se zákonem

jako závazný dokument, kterým se řídí rozhodování příslušných správních orgánů

2. návrh obecně závazné vyhlášky ke změně č. 2 územního plánu sídelního útvaru města

Ústí nad Labem pro území "Rodinné domy Svádov, p.p.č. 589/2 a 590/2", který

stanoví podrobnosti o územním, časovém a věcném rozsahu platnosti změny

územního plánu, o způsobu jeho uložení a používání

3. vyjádření k námitkám a stanoviskům uplatněným při projednávání změny územního

plánu

B) s c h v a l u je

1. předložený návrh změny územního plánu sídelního útvaru Ústí nad Labem "Rodinné

domy Svádov, p.p.č. 589/2 a 590/2"

C) u k l á d á

1. Radě města Ústí nad Labem

a) vydat obecně závaznou vyhlášku o změně č. 2 územního plánu sídelního útvaru

Ústí nad Labem pro území "Rodinné domy Svádov, p.p.č. 589/2 a 590/2"

 

115/99

Návrh na změnu územního plánu města Ústí n. L. v lokalitě vnitřního města "ZP Mánesovy sady", tj. přeřazení p.p.č. 593/3, 593/4, 593/5 v k.ú. Ústí nad Labem do zastavitelného území

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A) n e s c h v a l u j e

1. pořízení změny územního plánu města Ústí nad Labem a regulačního plánu centra

města Ústí nad Labem, týkající se přeřazení p.p.č. 593/3, 593/4, 593/5 v k.ú. Ústí

nad Labem z nezastavitelného území "ZP-2 Mánesovy sady" do území zastavitelného

 

 

116/99

Návrh závazné části regulačního plánu "Božtěšice - jih"

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A) b e r e n a v ě d o m í

1. návrh regulačního plánu "Božtěšice - jih" zhotovený na základě zadání ze dne

13. 5. 1998, zhotovitelem AA-Atelier Alfa (zastoupený autorizovaným architektem

Janem Zemanem) a projednaný v souladu se zákonem jako závazný dokument,

kterým se řídí rozhodování příslušných správních orgánů

2. návrh obecně závazné vyhlášky k regulačnímu plánu "Božtěšice - jih", která stanoví

podrobnosti o územním, časovém a věcném rozsahu platnosti územního a regulačního

plánu, o způsobu jeho uložení a používání

3. vyjádření k námitkám a stanoviskům, uplatněným při projednávání návrhu regulačního

plánu

 

 

B) s c h v a l u j e

1. předložený návrh regulačního plánu "Božtěšice - jih"

C) u k l á d á

1. Radě města Ústí nad Labem

a) vydat obecně závaznou vyhlášku o závazných částech regulačního plánu "Božtěšice

- Jih"

T: 30. 3. 2000

2. ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora

a) zařadit do návrhu investiční části rozpočtu města na rok 2001 realizaci výstavby

komunikace "větev A" dle schváleného regulačního plánu "Božtěšice - jih" jako

veřejně prospěšné stavby

T: 30. 9. 2000

 

 

117/99

Zhodnocení činnosti členů Rady města, předsedů komisí a členů komisí RM

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A) v y s l o v u j e p o d ě k o v á n í

1. za práci ve prospěch města za rok 1999

a) uvolněným členům Zastupitelstva města

b) členům RM

c) předsedům a členům komisí RM

B) s c h v a l u j e

1. rozpočtovou změnu kanceláře tajemníka org. č. 1402 na výplatu mimořádných

jednorázových odměn pro členy komisí RM ve výši 162 000,- Kč, zapojením fin.

prostředků z Fondu rezerv a rozvoje

2. mimořádné jednorázové odměny členům Rady města, předsedům a členům komisí

RM dle upraveného návrhu v souhrnné výši 295 000,- Kč

3. mimořádný jednorázový příspěvek ve výši 10 000,- Kč (místo mimořádné odměny

člena RM MUDr. Jiřího Madara) ve prospěch Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem

4. mimořádný jednorázový příspěvek ve výši 10 000,- Kč (místo mimořádné odměny

členky RM MUDr. Karoly Haasové) ve prospěch Městského útulku pro opuštěná

zvířata v Ústí nad Labem

 

 

 

118/99

Vstup města Ústí nad Labem do Svazu měst a obcí ČR

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A) s c h v a l u j e

1. vstup města Ústí nad Labem do Svazu měst a obcí ČR

 

 

119/99

Vstup města Ústí nad Labem do Sdružení měst a obcí - akcionářů ČS a.s.

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A) s c h v a l u j e

1. vstup města Úst nad Labem do "Sdružení měst a obcí - akcionářů, ČS a.s."

2. zakladatelskou smlouvu a stanovy Sdružení měst a obcí - akcionářů ČS a.s.

 

120/99

Změna usnesení ZM č. 74/99

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A) s c h v a l u j e

1. změnu usnesení ZM č. 74/99 v tomto znění:

a) prodej p.p.č. 2807/1 o výměře 2385 m2 v k.ú. Střekov, Obchodní akademii a

obchodní škole v Ústí nad Labem za cenu dle znaleckého posudku, a to 891 630,-

Kč s podmínkou zaplacení kupní částky před podáním návrhu na vklad do katastru

nemovitostí

 

 

 

 

 

121/99

Dále

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A) ž á d á

1. Radu města Ústí nad Labem

a) o prošetření činnosti tajemníka MmÚ ing. Milana Zemaníka spojenou se

skutečnostmi souvisejícími s causami paní Císařové a ing. Šilhavého, zda-li

nedošlo či nedochází k pochybením v činnosti pana tajemníka

b) o předání písemného stanoviska RM o výsledku šetření na nejbližším zasedání

Zastupitelstva města

B) d o p o r u č u j e

1. Dopravnímu podniku města Ústí nad Labem, a.s.

a) zvážit možnost poskytnutí občanům města zdarma dopravu v prostředcích MHD,

a to v době od 12.00 hodin 31. 12. 1999 do 12.00 hodin 1.1.2000 s tím, že případné

kladné rozhodnutí bude zveřejněno ve sdělovacích prostředcích

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Harciník Ing. Miroslav Pátek

náměstek primátora primátor města