DĚJINY MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

EDIČNÍ POZNÁMKA:

Dějiny Ústí nad Labem jsou prvním pokusem vytvořit českou syntézu dějin města - proto by měla forma knihy splňovat jak nároky vědeckého díla, tak by zároveň měla být přístupná širší veřejnosti. Kniha vychází díky velkorysé podpoře zastupitelstva města.

Pokusili jsme se sestavit tým autorů, o nichž jsme věděli, že buď již přímo publikovali studie k jednotlivým obdobím dějin města, nebo ten či onen historický úsek jim je blízký a bylo možné věřit, že text bude kvalitní. Mezi přispěvateli jsou i zahraniční odborníci, jež se touto tematikou zabývají. Vítaným pramenem při zpracovávání dějin byla bohatá německá vlastivěda, podléhající pochopitelně kritickému zhodnocení.

Vzhledem k proponovanému účelu knihy jsme nevyžadovali u příspěvků poznámkový aparát, zvídavý čtenář se však může opřít o poměrně zevrubné přehledy pramenů a literatury v rámci jednotlivých kapitol. Orientaci laika jistě napomůže i skutečnost, že v rámci každého většího dějinného celku jsou vysvětlovány základní pojmy, s nimiž se v textu pracuje. Objevování minulosti Ústí n. L. a vytváření historického povědomí co největšího počtu obyvatel by měla podpořit bohatá obrazová dokumentace.

Obrazová dokumentace pochází především z rozsáhlé sbírky fotodokumentace a sbírek výtvarného umění Muzea města Ústí nad Labem, z fondů Archivu města Ústí nad Labem a ze soukromé sbírky Petra Špačka. Obraz slavné Ústecké madony poskytl k reprodukci arciděkan ThDr. Antonín Sporer. Graficky zajímavými záhlavími obchodních papírů ústeckých firem přispěl děčínský archivář František Cvrk.

Ústecký archivář PhDr. Franz Josef Umlauft nashromáždil v polovině dvacátých let rozsáhlou sbírku historických fotografií města a okolí z let 1880 - 1925 v originálech negativů na skleněných deskách, která je dnes uložena v Muzeu města Ústí nad Labem Díky tomuto mimořádnému akvizičnímu počinu bylo možno Dějiny města Ústí nad Labem doplnit fotografiemi mimořádné kvality z původních negativů a vydavatelé nemuseli do obrazové dokumentace vesměs zařazovat dobové pohlednice, jejichž grafická kvalita je o stupeň horší. Technický stav reprodukcí části nejstarších snímků z minulého století se podařilo podstatně vylepšit pomocí počítačových grafických programů díky nevšednímu zájmu pracovníků reprografického studia Miro v Ústí nad Labem.

Dějiny města Ústí nad Labem jsou dovedeny až do aktuální současnosti. Tato praxe není u běžná u většiny podobných projektů dějin jiných měst, například Dějiny města Ostravy jsou ukončeny rokem 1953. Rozhodnutí dovést Dějiny města Ústí nad Labem až do současnosti jsme učinili s plným vědomím všech rizik, jež s sebou nejnovější dějiny přinášejí, a to zejména ve zvýšené míře subjektivity nejen autorů, ale i čtenářů. Nechtěli jsme však již při prvním pokusu zanechat "bílá místa" - fundovaní jedinci jistě brzy naše dosažené poznání doplní a prohloubí. Toto přání se pochopitelně netýká jen dějin nejnovějších.

Vzhledem k nedostupnosti nebo naprosté absenci některých typů pramenů nejnovějších dějin se nám nepodařilo v odpovídajících proporcích postihnout historii ústeckých průmyslových podniků, výtvarného umění, hudební kultury a některých škol po roce 1945. Hlavní důraz pro poválečné období jsme proto kladli na prezentaci politických dějin města, především rozhodujících dějinných monentů let 1945-1948, let 1968-1969 a zachycení revolučního vývoje v roce 1989. Věříme, že se nám tento nedostatek podaří napravit v dalším vydání Dějin města Ústí nad Labem.

Dobrý pocit nás provází při vědomí, že se podařilo zajistit vskutku přátelskou odbornou spolupráci všech historických pracovišť města - archivu, muzea a University Jana Evangelisty Purkyně.

Dějiny toho města byly do roku 1945 převážně dějinami německého města, provázené osudy české menšiny. Z výše uvedené skutečnosti však vyplývají i některé ediční úpravy. Jména ulic a lokalit byla vesměs aktualizována, vzhledem k jejich proměnlivosti nebylo únosné uvádět dobový ekvivalent a současný název. Například dnešní ulice Jana Palacha nesla před rokem 1945 název Ohnsorgova, v letech 1945-1950 název Churchillova a do roku 1989 název Gottwaldova. Vlastní jména byla ponechána v původní podobě - tedy Carl Georg Wolfrum, pouze ženská příjmení jsou uváděna s koncovkou -ová (Wolfrumová). U některých středověkých jmen jsme ponechali formu respektovanou autory. Některá jména se proto vyskytují ve dvojí podobě (Jan Arnošt Schösser / Johann Ernst Schösser, páni z Bynova / z Bünau, hrabě Nostic / Nostitz). U dobových názvů podniků, spolků a institucí byl užíván německý nebo anglický originál souběžně s českými převody (Gewerbeverein / Živnostenský spolek).

Z důvodu grafického odlišení textu byly kursivou vysazeny autentické názvy podniků, spolků a institucí, citace dokumentů a dobová pojmenování.

Pro dobrou orientaci v Dějinách města Ústí nad Labem bylo nezbytné vytvořit aparát pomocných rejstříků - jmenného, věcného, míst a místních lokalit, firem a užitých zkratek. U jmenného rejstříku bylo jako rozhodující kritérium alfabetického třídění u jmen panovníků a středověkých měšťanů vzato křestní jméno. Šlechtické predikáty (de, von, z, ze) byly řazeny pod odpovídající písmeno abecedy.

Nejednoduché bylo začlenit do dějin města osudy okolních obcí, jež se postupně stávaly součástmi příměstských čtvrtí. Co nebylo možné akceptovat v přímém kontextu knihy, lze nalézt ve stručné příloze, podávající přehledy historického vývoje jednotlivých obcí. Integrální součástí Dějin města Ústí nad Labem je i historie Trmic, které se v průběhu přípravy textu staly znovu samostatným městem. Záměrně není uvedena historie bývalých částí města Ústí nad Labem - Chlumce a Chabařovic s okolními obcemi. Nejedná se o ignoranci, ve výhledu jsou Dějiny města Chabařovic a připravuje se Vlastivěda okresu Ústí nad Labem, kde bude více prostoru pro místa, jež zůstala pouhým náčrtem dějin.

Součástí Dějin města Ústí nad Labem je i přehled stručných biografií všech primátorů, starostů a předsedů městských národních výborů.

Je pro nás milou povinností na tomto místě poděkovat všem spolupracovníkům, kteří se drobnou, leč vytrvalou prací zasloužili o to, že Dějiny města Ústí nad Labem spatřily světlo světa. Především náš dík zaslouží fotograf Muzea města Ústí nad Labem, Zdeněk Prášek, za spolupráci při pořizování reprodukcí historických fotografií, Stanislava Kešnerová za pořizování přepisů textů a korektur, Vladimír Lipský za revizi textů a provedení korektur, Lenka Mottlová za revizi textů, Lucie Dlasková, Šárka Švecová, Olga Brejchová a Eliška Perglerová za technické práce.


Obsah